Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000233

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/ ) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Prioritní osa: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Investiční priorita: 02.3.61 Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové
Specifický cíl: 02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Žadatel projektu:
Statutární město Ústí nad Labem

Partneři projektu s finančním příspěvkem:
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
Člověk v tísni, o. p. s.

Realizace projektu:
1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Rozpočet: 29 122 665,50 Kč
Dotace: 27 666 532,23 Kč
Spoluúčast: 1 456 133,27 Kč
Webové stránky projektu: www.inkluze-usti.cz

O projektu:
Projekt reaguje na současné potřeby města a vybraných škol, které souvisí se vzděláváním a rozvojem žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem (především z důvodů, že pocházejí z kulturně odlišného, případně socioekonomicky znevýhodněného prostředí - často se jedná navíc o kombinaci obou těchto faktorů).
Mezi základní faktory ovlivňující školní (ne)úspěch patří vliv rodičů (včetně odrazu jejich kulturního zázemí prostřednictvím hodnot a přístupu ke vzdělávání), pedagogů, nepedagogických pracovníků, ale i vnitřní nastavení každého žáka/žákyně. Všechny hlavní faktory ovlivňující školní (ne)úspěch mohou být ovlivněny kulturním prostředím a socioekonomickým statusem dítěte/rodiny, je proto nutné pracovat na odstranění možných bariér pro dítě, které mohou vznikat jak na straně rodiny (například podceňováním důležitosti vzdělávání), tak na straně pedagogů a školy (například podléháním kulturním stereotypům a potenciálním "nálepkováním" žáka).
Projekt posiluje personální, materiální a metodické kapacity a inovativním způsobem propojuje vybrané důležité aktéry na lokální úrovni (město, školy a neziskový sektor) společně s důrazem na podporu zapojení rodiny při spolupráci na eliminaci rizik školního neúspěchu žáka/žákyně. Synergickým působením tak usiluje o potlačení rizik školního neúspěchu na školách. Je orientován na realizaci podpůrných aktivit pro děti, včetně aktivního zapojení pedagogů a rodičů. Jednou z důležitých ambicí projektu je institucionální ukotvení výstupů a přístupů s cílem dosažení udržitelnosti i po skončení projektu.
Projekt zároveň navazuje na již zpracovaný dokument s názvem Lokální vzdělávací plán Ústí nad Labem, jenž vzešel z projektu PREVENT, do nějž bylo město Ústí nad Labem zapojeno jako partner. Cílem zmíněného projektu bylo zaměření se na prvotní příčiny předčasného opouštění vzdělávacího systému. V zájmu města je nadále pokračovat v dalším řešení problematiky segregace, diskriminace a jejím následkům prostřednictvím dalších aktivit.

Aktuální dění v projektu:
Dne 27. 6. 2018 se na Základní škole Hlavní v Mojžíři konalo setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů.
Pan ředitel všechny děti i rodiče uvítal v aule školy, děti se podívaly na pásmo pohádek, které se promítalo, a pak se rodiče rozešli do tříd podle seznamu žáků.
Děti mezitím zůstaly na chodbě, kde už byly připraveny lavice a židle. V  rámci projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem si tu budoucí prvňáčci ze ZŠ Hlavní vyrobili kornouty na první školní den a kolíčky pro štěstí. Děti to bavilo a později se k nim přidali také rodiče.
Na první školní den se všichni moc těší a realizační tým projektu přeje budoucím prvňáčkům šťastné vykročení do školního roku.

V rámci projektu proběhlo ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2018 školení Grunnlaget. Školení se konalo na ZŠ Mojžíř, která je jako jedna ze tří základních škol zapojena do projektu.
Grunnlaget je metoda konceptuálního učení, pocházející z Norska.  Jedná se o způsob učení, při kterém dětí učíme „učit se“. Tato metoda obohacuje děti na základě matematických dovedností a je vhodná pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Učitelé, kteří se školení zúčastnili, si odnesli zajímavé poznatky, které si mohli i prakticky vyzkoušet.

Kontakt:
Bc. Lucie Jehličková
e-mail: lucie.jehlickova@mag-ul.cz
Odbor strategického rozvoje - oddělení projektů a dotací