Dokumenty v přípravě

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

 

MAS Labské skály

MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem

Veškeré informace o projektu naleznete na webových stránkách MAS Labské skály, z.s. (www.maslabskeskaly.cz, do nového okna)

 

Základní informace o projektu MAP ORP Ústí nad Labem

Projekt je dán výzvou MŠMT č. 02_15_005 ŘO OPVVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v).

Prioritní osa: P03 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Investiční priorita: 1 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Specifický cíl: 3 – Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání;

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem
Žadatel o podporu (realizátor) projektu: MAS Labské skály, z.s.
Partner projektu s finančním příspěvkem: Statutární město Ústí nad Labem
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407. Žádost byla podán dne 5.2.2016
Realizace projektu: 1.3.2016 – 28.2.2018 (celkem 24 měsíců)
Aktuální stav žádosti: Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti

Kontakt

Ing. Martina Kůstková
e-mail: martina.kustkova@mag-ul.cz
Odbor strategického rozvoje - oddělení projektů a dotací

„Připomínat si zapomenuté“
(Rodney Harrison).

 

Projekt „FORGET HERITAGE“, nebo-li „Zapomenuté dědictví“ je tříletý projekt běžící v rámci operačního programu INTERREG Central Europe, který odstartoval dne 1. 6. 2016. Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi městy střední Evropy s cílem určit inovativní, reprodukovatelné a udržitelné modely řízení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v péči o historické památky a jejich zhodnocování skrze zřizování kulturních a tvůrčích společností.
Většina měst je charakteristická přítomností nevyužívaných historických budov, které určovaly historii místní komunity. Nyní, ve stavu zanedbávání a zapomínání se tyto historické paměti, které mají negativní dopad na okolní prostředí, stávají městským, nevyužívaným prostorem. „Nové myšlenky potřebují staré budovy“ (Jane Jacobs): pro projektové partnery je výzvou společně najít inovativní a udržitelné řešení pro ochranu a zhodnocení kulturního dědictví střední Evropy a zvýšení jeho ekonomické hodnoty.
Cílem společenství je pro ostatní města připravit a poskytnout doporučení (strategii) jak zvýšit skrytý potenciál kulturního dědictví, jež pozitivně ovlivní kvalitu života občanů a také kulturní a tvůrčí odvětví. Subjekty zabývající se tímto odvětvím, pak získají nové pracovní příležitosti a posílí tak své manažerské dovednosti.

Partneři projektu:

  • Město Janov (Itálie)
  • Institut ekonomického výzkumu – Lublaň (Slovinsko)
  • Regionální rozvojová agentura – Lublaň (Slovinsko)
  • Město Norimberk (Německo)
  • Město Bydhošť (Polsko)
  • Kulturní inovační a kompetenční asociace (Maďarsko)
  • Město Rijeka (Chorvatsko)
  • Region Lombardie (Itálie)
  • Město Varšava (Polsko)

Rozpočet:

Celkový rozpočet projektu: 2.470.570,45 €
Evropský fond pro regionální rozvoj: 2.048.805,40 €
Spolufinancování z národních zdrojů: 421.765,05 €

Web projektu: www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html

Podána žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na zpracování tohoto dokumentu, v rámci kterého by měl být zpracován mimo jiné Cyklogenerel a rovněž řada dopravních analýz a studií.

Podána žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na zpracování tohoto dokumentu, který by měl rozvíjet podpůrnou a partnerskou roli města v oblasti proinvestorské politiky.