Statut Městských novin Ústí nad Labem

Preambule

 • Městské noviny vydává statutární město Ústí nad Labem.
 • Městské noviny Ústí nad Labem, periodický tisk územního samosprávného celku, jsou registrovány na Ministerstvu kultury ČR (MK ČR 10245).
 • V období od února 2016 do října 2018 (tj. do dalších komunálních voleb) budou Městské noviny Ústí nad Labem vycházet 1x za dva měsíce v nákladu 45 000 ks a budou zdarma distribuovány do poštovních schránek obyvatel Ústí nad Labem.
 • Náklady na vydávání Městských novin hradí statutární město Ústí nad Labem.

Poslání a obsahové zaměření

 • Městské noviny přinášejí občanům Ústí nad Labem informace o dění ve městě – počínaje aktivitami vedení statutárního města a jednotlivých městských obvodů přes aktivity institucí a organizací v Ústí nad Labem působících až po aktivity, které ve městě vyvíjejí občané.
 • Stránky Městských novin jsou otevřeny názorům a otázkám veřejnosti.
 • Pluralita názorů v Městských novinách je dána již tím, že se na jejich obsahu podílejí členové redakční rady, kteří reprezentující široké politické spektrum, zvolené do zastupitelstva statutárního města.
 • Komunální politici, zastoupení v redakční radě, se ve svých příspěvcích pro Městské noviny věnují konkrétním problémům, událostem a novinkám z veřejného, společenského, kulturního a sportovního dění, které zajímají širokou veřejnost, nikoli vzájemným politickým polemikám a soubojům.
 • Cílem je vydávat čtivé, seriózní, s fakty a argumenty pracující Městské noviny, které obyvatelům Ústí nad Labem nabídnou jak potřebné, tak i zajímavé informace.
 • Městské noviny Ústí nad Labem na své stránky nezařazují komerční inzerci.

Redakční rada

 • Městské noviny Ústí nad Labem řídí redakční rada.
 • Složení redakční rady Městských novin Ústí nad Labem schvaluje Rada města.
 • V redakční radě Městských novin Ústí nad Labem jsou po jednom členu zastoupeny všechny politické strany a hnutí, zvolené do zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem (s výjimkou, pokud členství v redakční radě odmítnou). Další dvě místa v redakční radě jsou vyhrazeny reprezentantům veřejnosti města Ústí nad Labem.
 • Redakční rada schvaluje návrh obsahu Městských novin Ústí nad Labem.
 • Členové redakční rady se aktivně podílejí na  tvorbě článků, rozhovorů, reportáží (a dalších žánrů), které jsou v Městských novinách Ústí nad Labem publikovány.
 • V případě rozhodování o klíčových záležitostech (např. nezveřejnění příspěvku, který porušuje etické zásady, vymyká se z obsahového zaměření Městských novin, obsahuje závažné věcné chyby, kritická tvrzení nedokládá vypovídajícími fakty) redakční rada hlasuje. Hlasování probíhá buď na zasedání redakční rady, anebo per-rollam prostřednictvím e-mailové komunikace.

Redaktor/ka Městských novin

 • Organizačně zajišťuje schůzky redakční rady a e-mailovou komunikaci redakční rady.
 • Na základě návrhů členů redakční rady, institucí, organizací, občanů připravuje plán obsahu každého vydání Městských novin.
 • Do Městských novin přispívá autorskými materiály a fotografiemi; komunikuje se zástupci institucí, organizací a zástupci veřejnosti; rediguje příspěvky; vytváří návrh grafického zrcadla Městských novin.
 • Je garantem spolupráce s vítězem výběrového řízení na „Výrobu a distribuci Městských novin Ústí nad Labem na období únor 2016 – říjen 2018“. Při této spolupráci se řídí obsahem uzavřené smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Závěr

 • Městské noviny Ústí nad Labem se řídí zákonem č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Statut Městských novin Ústí nad Labem byl schválen Radou města Ústí nad Labem dne 10. února 2016, unesení č. 99/16. Tímto dnem vstupil v platnost.