image

TISKOVÁ ZPRÁVA Rady města Ústí nad Labem 25. 2. 2015

27.02.2015

Na zasedání Rady města Ústí nad Labem bylo předloženo 53 bodů, některé byly staženy. Hlavními tématy byly zprávy k bodům 51 a 25, které byly ihned uveřejněny na webových stránkách města:

51. 5 milionů na činoherní scénu znamená záchranu Spolku Činoherák Ústí
Rada města Ústí nad Labem reagovala na novou legislativu v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 sb., která platí od 20. února, a schválila jedinou možnou alternativu podpory činoherní scény pro Spolek Činoherák Ústí. „Podpora spolku je vůlí koalice, a proto bylo důležité najít shodu v co nejrychlejší podpoře, která znamená záchranu existence spolku a shodu v legislativních náležitostech, které nastaly dnem 20. února 2015,“ vysvětlil krok radních náměstek primátora Bc. Martin Mata, MBA. Podpora je formou rozpočtového opatření ve výši 5 milionů korun pro příspěvkovou organizaci Činoherní studio města Ústí nad Labem, která si bude objednávat umělecké výkony Spolku Činoherák Ústí v první polovině roku 2015.
V souvislosti s tímto rozhodnutím rady města bude bod na podporu spolku ve výši 6 milionů korun stažen z programu II. části jednání zastupitelstva města.

25. Jmenován nový ředitel Zoologické zahrady Ústí nad Labem
Komise pro výběrové řízení přijala 11 nabídek uchazečů na post ředitele ústecké zoo. Dle výběru komise byli jako vhodní uchazeči vybráni tři zájemci: Bc. Jiří Bálek, RNDr. Dana Holečková a Mgr. Tomáš Kraus. Na základě řízeného rozhovoru se komise usnesla, že pro výkon ředitele ústecké zoo je nejhodnějším kandidátem Bc. Jiří Bálek, který radním také osobně ve stručnosti přestavil základní rysy strategie ústecké zoo. „Moje koncepce je zaměřena na specializaci jihovýchodní Asie. Chtěl bych vytvořit oázu exotiky, kde se návštěvníci dozvědí mnohé o zemích jihovýchodní Asie, stánky s občerstvením by nabízely asijská jídla,“ sdělil Bc. Jiří Bálek. Jedním z plánovaných taháků pro zoologickou zahradu by měl být chov velmi vzácné a atraktivní mořské vydry, která bude pro město symbolem čistoty. Zvířata se dají cvičit a velmi divácky atraktivní je například její zajímavý styl krmení, který probíhá na hladině. Plné znění koncepce vítězného uchazeče bude uveřejněna na webových stránkách města. „Pan Bálek představil nejucelenější koncepci na delší období, jednoznačně prokázal, že je odborník a že ústeckou zoo vyprofiluje. Byl pro nás skutečnou jedničkou a bude mi ctí s takovým odborníkem spolupracovat,“ uvedl Achab Haidler jako člen výběrové komise. Bc. Jiří Bálek je jmenován do funkce ředitele zoo od 1. března 2015.

Dále byla projednána následující témata:

4. Dotace pro městský obvod Neštěmice
Na základě požadavku ústeckého městského obvodu Neštěmice rada města rozhodla, že podpoří dvě důležité akce obvodu. Obvod tedy se souhlasem rady získal prostředky ve výši 1.324.040 korun na opravu chodníku v ulicích Obvodová 2 – Neštěmická 23 a také na realizaci projektu „Tréninkové hřiště pro děti –TJ Mojžíř“.

8. Rada města znovu vyhlašuje pronájem prostor v Hrnčířské ulici
Rada města nabízela k pronájmu prostor objektu Hrnčířská 65/4. V původním termínu se zájemce nenašel, proto je pronájem vyhlášen znovu za sníženou cenu 5.000 Kč/m²/rok, celková plocha je 86 m².

16. Otevření přípravných tříd na základních školách
Radní na základě požadavků ředitelů základních škol schválili otevření přípravných tříd ve
školním roce 2015/2016 na ZŠ a ZUŠ Husova, ZŠ Anežky České, ZŠ Neštěmická, ZŠ Školní náměstí. ZŠ Rabasova budou 2 přípravné třídy.

18. Přípravné třídy
Rada města se rozhodla, že budou zahájeny přípravné práce na vyhlášce o spádovosti školských obvodů. Jejich neexistence sice není v rozporu s legislativou, ale v praxi to je velmi nevyhovující stav. Proto rada města k tomu rozdělení obvodů přistoupí ve spolupráci školskou komisí. Nová vyhláška by měla vejít v platnost 1. 1. 2016.

19. Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd základních škol s jasnými pravidly
Radní odsouhlasili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 korun na jednoho prvňáčka. S prostředky budou samozřejmě hospodařit základní školy, které pro prvňáčky nakoupí potřebné školní pomůcky. Pro nákup pomůcek však bude odborem školství vytvořena metodika pro čerpání a vyúčtování prostředků, která dosud chyběla. Metodiku bude schvalovat rada města, aby zajistila hospodárné a spravedlivé naložení s prostředky určenými pro prvňáčky.

20. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015
Z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb byly na oblast akcí sportovního kalendáře uděleny dotace v celkové výši 736.000 korun. Podporu získali například judisté na soutěž, podpořeny budou běžecké závody juniorů, závody vodní záchranné služby, dále šachisté, tenisté a mnoho dalších. Na akce volnočasového kalendáře bylo rozděleno celkem 247.500 korun, podpořeny byly aktivity turistů, skautů, hasičů a další. Na volnočasovou celoroční činnost dětí a mládeže bylo radou města poskytnuto celkem 219.000 korun. Podpořena byla například TILIA, ZMCA i hasiči a junáci.

Rada města schválila i podporu na akce sportovního kalendáře v celkové výši 1.393.000 korun. Schválení těchto dotací však ještě podléhá zastupitelstvu: Athletic club Ústí nad Labem na akci „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2015“ ve výši 150.000 Kč, Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, na akci „46. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu“ ve výši 400.000 Kč, Tempo Team Prague na akci „Mattoni ½maraton Ústí nad Labem“ ve výši 600.000 Kč, TJ Chemička Ústí nad Labem na akci „Závod Dračích lodí – Den Labe“ ve výši 80.000 Kč,
Ústecká freeridová organizace na akci „UL – LET 2015“ ve výši 163.000 Kč.
Všechny žádosti byly projednány v Komisi mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem a v souladu s platnými zásadami.

24. Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Neštěmice
Rada města na základě podané rezignace ředitelky MŠ Neštěmice, vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky. Plné znění konkursního řízení bude zveřejněno na webových stránkách. Termín podání přihlášek je stanoven do 27. března, termín nástupu do funkce od 1. července 2015.

26. Statut a jednací řád komisí Rady města Ústí nad Labem v kompetenci OŠKSS
Rada města schválila statuty a jednací řády Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem, Školské komise Rady města Ústí nad Labem, Sociálně zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem. Statut komise upravuje práva a povinnosti členů komise a jednací řád upravuje způsob řízení, dle kterého bude jednání komisí probíhat.

31. Vítání ústeckých občánků zcela novou formou
Rada města schválila novýprojekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“, který nahradí projekt „Vítání občánků“ realizovaný od roku 2008, jehož součástí bylo předávání šeků ve výši 5.000 Kč pouze prvorozenému dítěti, a to přímo na odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb. Ostatní druhorozené a dále narozené děti vítány nebyly.

S tímto postupem se nové vedení města neztotožnilo, a proto rada města schválila projekt nový, při kterém se budou vítat všechny děti narozené zákonným zástupcům s trvalým bydlištěm na území statutárního města Ústí nad Labem. Prostřednictvím nového projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ bude zachována finanční podpora prvorozených dětí ve výši 5.000 Kč na základě předložených dokladů o nákupu potřebného materiálu pro dítě včetně žádosti, kterou na městský obvod předloží matka či zákonní zástupci.

Původní projekt „Vítání občánků“ s finanční odměnou prostřednictvím šeku bude ukončen k datu 31. 3. 2015 (včetně). Od 1. 4. 2015 budou vítány všechny děti narozené zákonným zástupcům s trvalým bydlištěm na území statutárního města Ústí nad Labem, a to prostřednictvím důstojné ceremonie, kterou budou zajišťovat příslušné městské obvody.

Prostřednictvím nového projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ bude zachována finanční podpora rodin s prvorozeným dítětem. Agendu tohoto projektu budou zajišťovat příslušné městské obvody, ve kterých si zákonní zástupci budou o tuto podporu žádat.

Vedení města chce touto podporou vyjádřit díky těm, kteří se rozhodli v Ústí nad Labem žít a založit zde rodinu.

35. Studie rekonstrukce budovy magistrátu
Radní schválili rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 500.000 korun, kterým budou zajištěny prostředky na zpracování studie stavby „Rekonstrukce budovy Magistrátu města Ústí nad Labem“. Požadovaná rekonstrukce se týká dvou stávajících budov v k. ú. Ústí nad Labem st. p. č. 2535/1 a st. p. č. 2535/2. Budova s číslem popisným 2336 je zapsaná v seznamu nemovitých památek. Vzhledem k obsáhlosti a složitosti navrhovaných stavebních úprav je nutné v prvotní fázi nechat zpracovat studii stavby resp. souboru staveb, neboť se jedná o provozně a ekonomicky související soubor, jímž by se uskutečnila rozsáhlá a dlouhodobá výstavba na jednom území vedoucí ke společnému cíli. Cílem této předprojektové dokumentace bude ověření koncepčního, materiálového, technologického, technického, dispozičního a provozního řešení objektu a zařízení, ověření proveditelnosti požadovaného stavebního programu, vizualizace navrhovaného řešení včetně odhadu finančního rozsahu. Součástí této studie by mělo být i zaměření skutečného stavu budovy, resp. všech podlaží, místností a jejich využití z důvodu absolutní absence těchto potřebných podkladů.

40. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí
Předmětem rozpočtového opatření ve výši 145.200 Kč je zajištění finančních prostředků na zpracování studie „Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními odpady včetně obalové složky v Ústí nad Labem“. Smlouva o dílo na zpracování studie byla uzavřena 23. 12. 2014 se spol. EKO-KOM. Cílem studie je zpracování podkladu pro strategické rozhodnutí města k dalšímu vývoji a řízení odpadového hospodářství. Studie bude obsahovat:
1. Analýzu současného stavu odpadového hospodářství ve městě v kontextu širšího regionu
2. Stanovení rozsahu tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu s ohledem na aktuální i připravovanou právní úpravu
3. Návrh Recyklačního centra v Ústí nad Labem
• Identifikace efektivní spádové oblasti pro recyklační centrum
• Rozsah aktivit recyklačního centra
• Odhad investice a ekonomiky
4. Vyhodnocení výhod a nevýhod řešení zajištění služeb „in house“ nebo využití externích služeb. Předpokládaná doba zpracování studie je asi 3měsíční a cena 120.000 Kč bez DPH.

46. Poskytnut finanční dar
Rada města poskytla peněžitý dar ve výši 20.000 Kč pro šestnáctiletého Petra Baiera ml. Příspěvek bude využit na nákup speciálního zdravotního vybavení, které by mělo pomoci rodičům při jejich 24hodinové péči o imobilního syna. Peněžitý dar bude symbolicky předán formou šeku na Plese severočeských patriotů, který se bude konat dne 28. února 2015.

47. Dotace z kanceláře primátora
Tyflocentrum Ústí nad Labem o. p. s., které pomáhá osobám nevidomým a těžce slabozrakým v plné integraci do většinové společnosti, získalo dotaci 50.000 korun na částečnou úhradu mzdových a provozních nákladů v roce 2015.

Společnost Parkinson, o. s., pak byla podpořena 15.000 korunami na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ústeckého klubu. Společnost Parkinson z této dotace pokryje různé aktivity, které pomáhají s touto nemocí bojovat (rehabilitační cvičení v bazénu, plavání, rehabilitační cvičení v tělocvičně Sokola, návštěvy výstav a akcí, zaměřených na boj s touto nemocí apod.)

49. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Plavecký areál Klíše – odvodňovací žlaby ochozů
V průběhu realizace stavby plaveckého areálu vyplynulo, že projektant v prováděcí projektové dokumentaci neřešil odvodnění ochozů bazénů. Toto odvodnění je pro provoz plaveckého areálu nezbytné z důvodu pravidelného čištění ochozů oplachem nebo tlakovou vodou a proto je nutné ho realizovat. Předpokládaná cena zakázky je 1.800.000 Kč bez DPH.

50. Správní rada Collegium Bohemicum
Rada města změnila členství ve správní radě společnosti Collegium Bohemicum a z funkce odvolala Pavla Štěpaře, kterého nahradí primátor Josef Zikmund.

54. Jmenování nového člena sociálně-zdravotní komise
Rada města jmenovala s účinností od 25. února 2015 dalšího člena Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem. Stal se jím Mgr. Jiří Železný. Celkový počet členů komise je tedy sedm.

53. Příprava vyhlášky pro regulaci hazardu
Rada města na svém jednání uložila Martinu Hausenblasovi přípravu návrhu vyhlášky pro regulaci hazardu na území Ústí nad Labem s termínem předložení radě města do 31. 5. 2015. Rada byla seznámena se dvěma variantami řešení.První variantou je návrh verze jediné provozovny na adrese Hrnčířská č. p. 33/56 Ústí nad Labem, kdy podmínkou trvání smlouvy na dobu určitou v délce dvou let bude dodržení provozních podmínek stanovených vyhláškou. Jediným kritériem výběru bude vysoutěžená výše nájmu.

Druhá varianta řeší více povolených provozoven na území města s definovaným počtem herních zařízení a současně zohledňující vzdálenost od školních zařízení, veřejných budov a zdravotních zařízení.K výše uvedeným variantám bude zpracována finanční analýza včetně dopadů regulace hazardu.

Případné doplňující informace rády poskytneme na níže uvedených kontaktech.

Romana Macová
tisková mluvčí magistrátu
724 010 680
romana.macova@mag-ul.cz

Veronika Vendlová
tisková mluvčí koalice ANO Ústí n/L & PRO! Ústí
777 326 333
veronika.vendlova@gmail.com

Mediální oddělení
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
www:www.usti-nad-labem.cz