TISKOVÁ ZPRÁVA k mimořádnému jednání Rady města Ústí nad Labem 2. 9. 2015

03.09.2015

1. Výběrové řízení na kontokorent bude vyhlášeno znovu

Ústí nad Labem je výrazně zadluženo a splácí staré úvěry. K tomu je navíc ohroženo sankcemi za nesprávně zpracované projekty, a proto jako řádný hospodář hledá řešení neohrožení cash flow města. Proto hledá možnost využití kontokorentu výhradně ke krytí neočekávaných výdajů, zejména tzv. korekcí, tedy nařízení odvodů z neoprávněně čerpaných dotací. Kontokorent by na takový účel mohl být použit až případě, že by město nejprve využilo své stávající rezervy.
Z těchto důvodů byla vyhlášena veřejná zakázka na kontokorentní úvěr. Jediným kritériem pro výběr vítězné nabídky byla nejnižší nabídková cena. V požadovaném termínu do 31. 8. 2015 podaly nabídku 2 banky. Nejvýhodnější nabídka však v návrhu smlouvy obsahovala podmínky, které nejsou městem akceptovatelné (prohlášení, že město nemá žádné soudní spory, a smluvní pokuty ve výši 500 tisíc korun). Z tohoto důvodu rada města vzala na vědomí, že veřejná zakázka je zrušena a vypsána bude za souhlasu zastupitelstva města nová veřejná zakázka.

Kontokorenty byly městem využívány i v minulosti. Například v roce 2004 mělo město k dispozici kontokorent ve výši 150 milionů korun. V letech 2005 až 2010 pak dokonce 300 milionů korun. Pro rok 2011 zastupitelstvo města schválilo 100milionový kontokorent a v letech 2012 a 2013 pak 50milionový.

O využití kontokorentu na provozní výdaje města či organizací se v žádném případě neuvažovalo, neuvažuje a není to dle výsledků hospodaření za první pololetí ani potřeba. Naopak město potřebuje jednak zabezpečit bezdlužnost pro splnění podmínky čerpání nových dotací a důvodem je také ekonomičnost. Pokud by město nemohlo odvody a penále včas a v požadované výši uhradit, muselo by hradit úroky z posečkání (pokud by to poskytovatel dotací umožnil) ve výši cca 7,05 % p. a. nebo úroky z prodlení (pokud by nám poskytovatel dotací posečkání neumožnil) ve výši 14,05 % p. a. Tyto sankce dle daňového řádu jsou více jak 10x, případně až 20x vyšší, než by činil sjednaný úrok z kontokorentu.

 

3. Nové znění zakládací smlouvy společnosti Collegium Bohemicum o. p. s.

Rada města vyslovila souhlas s aktualizovaným zněním zakladatelské smlouvy společnosti Collegium Bohemicum o.p.s., na níž se shodli všichni účastníci.
Do aktualizovaného znění nové zakladatelské smlouvy byl zanesen závazek Ministerstva kultury ČR vložit do o.p.s. Collegium Bohemicum finanční prostředky ve výši 50,5 mil. Kč za účelem podpoření vybudování expozice Collegia Bohemica, o.p.s., „Dějiny německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích“.
S ohledem na záměr vložit do společnosti výše uvedený majetkový vklad požaduje Ministerstvo kultury ČR zvýšení počtu zástupců v kolektivních orgánech společnosti Collegium Bohemicum o.p.s. takto:
a) Správní rada – 9 členů, z toho:
• 2 členové za město Ústí nad Labem
• 3 členové za Ministerstvo kultury ČR
• 2 členové za UJEP
• 2 členové za Společnost pro dějiny Němců v Čechách
b) Dozorčí rada – 6 členů, z toho:
• 2 členové za město Ústí nad Labem
• 2 členové za Ministerstvo kultury ČR
• 1 člen za UJEP
• 1 člen za Společnost pro dějiny Němců v Čechách

4. Inteligentní zastávky – schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele

Rada města Ústí nad Labem vzala na vědomí umístění uchazečů o veřejnou zakázku na akci „Inteligentní zastávky“. Po vypořádání námitek vznesených uchazečem hodnotící komise stanovila stejné pořadí jako při předchozím hodnocení, a to:
1. Ing. Ivo Herman
2. ELTODO, a.s.,
3. AŽD Praha s.r.o.,
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na akci „Inteligentní zastávky“ uchazeči, který se umístil na prvém místě v pořadí (nejvyšší počet získaných bodů) tj. Ing. Ivo Hermanovi, CSc., s nabídkovou cenou 4 706 267,47 Kč včetně DPH.


5. Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Rada města jmenovala projektový tým „Činoherní studio“ pro budoucí bezproblémovou organizační změnu a transformaci Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o. na právní formu veřejnoprávní instituce v kultuře ve složení: Radka Jakoubková za Statutární město Ústí nad Labem, Mgr. Hana Petírová za Statutární město Ústí nad Labem, MgA. Jiří Trnka za příspěvkovou organizaci, MgA. Eva Kejkrtová Měřičková za Asociaci profesionálních divadel.
Projektový tým bude připravovat transformaci Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o., na právní formu veřejnoprávní instituce v kultuře.
Rada města vyslovila souhlas s úpravou zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o., která bude předložena zářijovému zastupitelstvu. Ve zřizovací listině je nově stanoveno zřízení 6členné dozorčí rady organizace, což byl jeden z požadavků přestupujících herců. Třetinu členů navrhuje zřizovatel (Rada města Ústí nad Labem), třetinu Asociace profesionálních divadel a třetinu příspěvková organizace (Umělecká rada divadla). Další významnou změnou je, že ředitel organizace může být radou města z funkce odvolán v případě špatných hospodářských nebo dlouhodobě špatných uměleckých výsledků, a to po projednání v dozorčí radě.
Splněny tak byly požadavky herců, kteří do organizace přestoupili.

6. Návrh na jmenování členů dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o. a změna společenské smlouvy Severočeského divadla s.r.o.

Rada města vyslovila souhlas s návrhem jmenování Pavla Enekeše, Mgr. Petra Vlasáka a MUDr. Pavla Dlouhého do dozorčí rady Severočeského divadla s. r. o. a s úpravou společenské smlouvy Severočeského divadla s. r. o., kterou se společnost podřizuje příslušným paragrafům zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Tyto materiály budou předloženy Zastupitelstvu města Ústí nad Labem.

9. Rada města schválila „Návrh koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2016 – 2019“
Rada města schválila návrh koncepce, která je rozčleněna na jednotlivé body a oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu. Je prozatím v obecné rovině a tato základní osnova bude předložena zastupitelstvu, které by mělo prodiskutovat, zda je toto správný směr, poté dojde k jejímu podrobnějšímu rozpracování.
Koncepce vytvořená Komisí mládeže a sportu rady města Ústí nad Labem navrhuje:

a) analyzovat současný stav ústeckých sportovišť,
b) optimalizovat finanční zdroje podporující sportovní činnost v oblasti organizované či neorganizované tělovýchovy,
c) vyčíslit počet sportujících v organizacích sdružujících sportovce,
d) stanovit cíle a záměry města v oblasti podpory vrcholového, výkonnostního i rekreačního sportu,
e) stanovit pravidla pro víceleté financování sportovních klubů.
V oblasti investic koncepce předpokládá dokončení rekonstrukce Městského stadionu a Plaveckého areálu na Klíši. Co se budoucích projektů týče, koncepce navrhuje zahájit projekt na výstavbu druhé ledové plochy a vytvoření multifunkčního centra (vzniknout by mělo propojením prostoru mezi fotbalovým a hokejovým stadionem). Dále se počítá s dokončením plánování a se zahájením výstavby cyklotras na Střížovickém vrchu, s analýzou stavu Lázní dr. Vrbenského (včetně návrhu na další postup) a s vytvoření předpokladů pro pohybové aktivity v areálu jezera Milada.

9. Rada města odsouhlasili návrh Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem na zásady poskytnutí dotací na rok 2016.
Významné změny nastaly v dotačním programu „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (tzv. šeky)“ navrhla zvýšení nominální hodnoty šeku na 1 000 Kč (navýšení o částku 200 Kč) pro registrované členy ve sportovních svazech. Novinkou je, že tuto dotaci mohou získat i děti ze spádových oblastí Ústecka, pokud jsou zaregistrovány ve sportovních svazech a dochází pravidelně na tréninky klubů na území Statutárního města Ústí nad Labem nebo školní docházka či studium probíhá na území Statutárního města Ústí nad Labem. Druhou významnou změnou je možnost v rámci této kategorie podpory pořídit i drobný dlouhodobý majetek do 40 000 Kč, což zatím nebylo umožněno.
Pokud jde o evidované členy sportovních oddílů a klubů, u nich zůstává hodnota šeku ve výši 800 Kč. V loňském roce došlo k podpoře těchto členů ve výši 500,- Kč.
Každé dítě ve věku do 18 let bude moci oddílu či klubu, ve kterých sportuje, odevzdat maximálně 2 šeky. V případě, že dítě navštěvuje více sportovních oddílů, může odevzdat do každého po jednom šeku, maximálně však 2 šeky celkem.
V dotačním programu „Preferované sporty“ navrhla Komise mládeže a sportu Rady města přidělení financí následujícím způsobem:
 Fotbal: FK Ústí nad Labem – mládež, o. s. 4.000.000,- Kč
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
- Veřejná podpora v režimu de minimis 1.800.000,- Kč
- Podpora sportovní infrastruktury 500.000,- Kč

 Hokej: HC SLOVAN ÚSTÍ N. L. (mládež) 5.000.000,- Kč
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r.o.
- Veřejná podpora v režimu de minimis 1.800.000,- Kč
- Podpora sportovní infrastruktury 500.000,- Kč
 Basketbal: Basketbalový klub Ústí N. L. (mládež) 2.000.000,- Kč
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s.
- Veřejná podpora v režimu de minimis 1.800.000,- Kč
- Podpora sportovní infrastruktury 700.000,- Kč
 Volejbal: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem
mládež 2.000.000,- Kč
dospělí:
- Veřejná podpora v režimu de minimis 1.800.000,- Kč
- Podpora sportovní infrastruktury 700.000,- Kč
 Florbal: Florbal Ústí, z. s.
mládež 1.000.000,- Kč
dospělí 500.000,- Kč

Rada města podpořila začlenění florbalu do preferovaných sportů díky velké členské základně, mediální podpoře a výborným výsledkům ústeckých družstev. Nově je do titulů dotací zařazena samostatná kapitola – podpora cyklistiky. Opět díky jejímu rozvoji na území města.
Rada města Ústí nad Labem tyto návrhy schválila a předloží je zářijovému Zastupitelstvu města Ústí nad Labem.

10. Fotbalový klub Ústí nad Labem

Rada města vyslovila souhlas s odkupem 98 kusů akcií FK Ústí nad Labem od FK Teplice za částku 850 000 Kč. Za předpokladu uskutečnění tohoto záměru (v případě schválení zastupitelstvem) se město Ústí nad Labem stane stoprocentním vlastníkem FK Ústí nad Labem. Následně by došlo k navýšení základního kapitálu Fotbalového klubu Ústí nad Labem o částku 3 000 000 Kč.
Rada města dále souhlasí s návrhem na odvolání stávajících členů z orgánů společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a souhlasila s návrhem jmenování osob do představenstva společnosti: Zdeněk Bechyně, Martin Beneš, Ing. Vasil Simkovič, do dozorčí rada byli navrženi Jan Linhart, Josef Macík, PaedDr. Petr Brázda.

Rada města vzala na vědomí i návrh koncepce FK Ústí nad Labem. Návrhy na členy představenstva, dozorčí radu i koncepce budou předloženy zastupitelům.

 

Romana Macová
tisková mluvčí magistrátu
724 010 680
romana.macova@mag-ul.cz

Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem