TISKOVÁ ZPRÁVA k mimořádnému jednání Rady města dne 16. 11. 2015

01.12.2015

Zpráva o uplatňování Územního plánu

Rada města projednala zprávu o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem a uložila náměstkovi primátora Pavlu Dufkovi předložit ji zastupitelům. Povinnost předložit zprávu zastupitelstvu ukládá stavební zákon do čtyř let od vydání územního plánu. Ten byl vydán 31. 12. 2011.
Podle závěrů zprávy, kterou projednali radní, bude potřeba pořídit zcela nový územní plán města, především kvůli nutnosti zpracovat novou dopravní koncepci. Město také potřebuje novou urbanistickou koncepci, která zahrne rozsah zastavitelných ploch s ohledem na aktuální demografický vývoj. Pořizování dílčích změn ÚP by bylo časově a ekonomicky neúnosné.
Pokud zastupitelstvo schválí zprávu o uplatňování územního plánu v aktuální podobě, bude součástí usnesení také rozhodnutí o pořízení nového územního plánu. Následně by byl - v souladu se Stavebním zákonem - zahájen proces pořízení územního plánu, v rámci kterého by bylo opět možné podávat připomínky a námitky ze strany veřejnosti. Zastupitelé se budou zprávou zabývat 2. 12. 2015.

Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů – schválení dodatku

Rada města schválila dodatek ke smlouvě v rámci akce „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek“. Na nezbytné dokončovací práce, s nimiž se v původní zadávací dokumentaci nepočítalo, radní uvolnili 511 080 Kč. Částka nezatíží rozpočet města, bude čerpána z nevyužitých finančních prostředků z akce „Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“. V současné době je dokončeno a zkolaudováno všech 50 zastávek.

Změna účelu použití dotace, schválené MO Střekov

Rada města vyslovila souhlas s žádostí starosty MO Ústí nad Labem – Střekov Ing. Miroslava Štráchala, aby dotace ve výši 300 tisíc korun, schválená původně na zeleň, byla nově využita na opravy komunikací pro pěší v tomto městském obvodě.