image

Tisková zpráva z Rady města Ústí nad Labem 24. 11. 2014

25.11.2014
Na 1. zasedání Rady města Ústí nad Labem bylo projednáno 31 bodů programu a protáhlo se do večerních hodin. Do bodu různé byla zařazena řada bodů, které nesnesly odkladu a byly předloženy k projednání.

Informovanost

Rada města stanovila nové postupy ve vztahu k informovanosti občanů.
1) Upravena bude směrnice tajemníka o poskytování informací tak, aby úhrada za mimořádně obtížné vyhledávání informací byla vyžadována po uplynutí lhůty 60 minut (nyní 30 minut).
2) Významnou změnou bude plánované přijetí opatření, které povede ke zveřejňování záznamů z jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem na webových stránkách města. Kancelář tajemníka zajistí, aby záznam byl rovněž opatřen souborem, ve kterém bude uvedena časová stopáž s indexací času ke každému projednávanému bodu jednání.
3) Příslušní vedoucí odborů také zajistí zveřejňování všech smluv uzavíraných městem Ústí nad Labem a jeho jednotlivými příspěvkovými organizacemi ode dne 1. 1. 2015 a zajištěno bude i zveřejnění všech v současné době aktivních smluv uzavřených městem Ústí nad Labem (aktivita smluv je dána k datu 24. 11. 2014) na webových stránkách města takto:
I. smlouvy za období roku 2014 do 31. 3. 2015
II. smlouvy za období roků 2012 a 2013 do 30. 6. 2015
III. smlouvy staršího data do 30. 9. 2015

„Tyto 3 kroky jsou prvními opatřeními, vedoucím k transparentnosti a otevřenosti magistrátu zejména pak směrem k veřejnosti,“ dodal k projednávaným bodům 1. Náměstek Martin Hausenblas. „Pro zajímavost bych také rád uvedl, že prvním bodem jednání Rady města bylo schválení o jmenovitém hlasování jednotlivých radních“, doplnil Martin Hausenblas.

Odvolání ředitelů příspěvkových organizací

Rozhodnutím rady města byla odvolána ředitelka Zoologické zahrady, příspěvkové organizace, Mgr. Marina Vančatová, PhD. Řízením organizace byla pověřena Jana Černá. Odvolána z funkce ředitelky Činoherního studia města Ústí nad Labem byla PhDr. Müllerová Jana, PhD., řízením organizace byl pověřen Achab Haidler. Odvolán z funkce ředitele p. o. Muzeum města
Ústí nad Labem byl Mgr. Miroslav Král, pověřen vedením organizace je Mgr. Václav Houfek. Všechna tři pověření jsou do doby jmenování nových ředitelů organizací.
Primátor statutárního města Ústí nad Labem Ing. Josef Zikmund dne 26. 11. 2014 Marině Vančatové, Janě Müllerové a Miroslavu Královi odvolání osobně předal. Ing. Radka Jakoubková, zástupkyně vedoucí odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ústeckého magistrátu (pod který jmenované organizace města spadají), Janě Černé, Václavu Houfkovi a Achabu Haidlerovi v průběhu dne 27. 11. 2014 pověření rovněž předá osobně. Jmenovaní vyslovili telefonicky souhlas s pověřením již 26. 11. 2014, funkce se ujímají dne 27. 11. 2014.

„Výběrová řízení na posty ředitelů vypíšeme co nejdříve. Složení komise, v níž zasednou odborníci na danou oblast a zástupci koalice, zveřejníme,“ oznámil primátor Ing. Josef Zikmund. „Od uchazečů na funkce ředitelů budeme požadovat koncepci, zajímat nás bude její kvalita a rovněž profesní minulost uchazečů. Nejdůležitějším kritériem bude, do jaké míry je účastník výběrové řízení v daném oboru odborníkem,“ zdůraznil náměstek primátora Martin Mata.

„Výběrová řízení na posty ředitelů vypíšeme co nejdříve. Složení komise, v níž zasednou odborníci na danou oblast a zástupci koalice, zveřejníme,“ oznámil primátor Ing. Josef Zikmund.

Úpravy veřejného prostoru

Rada města řešila plán regulace veřejných prostor. Hlavnímu architektovi města proto zadala úkol zpracovat návrh manuálu veřejných prostranství, který bude zachycovat pravidla pro úpravu veřejného prostoru na území města Ústí nad Labem. Návrh by měl být vypracován do 31. 3. 2015. Zároveň bude k 31. 1. 2015 zpracován návrh manuálu, který upraví pravidla pro umísťování venkovní reklamy na území města Ústí nad Labem. Předkladatelem tohoto zadání byl 1. náměstek Martin Hausenblas, MBA.

Poděkování úřadu magistrátu

Rada města také projednávala rozpočtové opatření, kterým musela zajistit přesun finančních prostředků ze zrušené kanceláře primátora. Zrušením kanceláře primátora se v danou chvíli skutečně paralyzoval chod kanceláře. Proto patří velké poděkování úřadu, který se chová vstřícně a snaží se v rámci svých možností pomoci a zároveň pomáhá tvořit nový podpůrný tým vedení města.

Záchrana historické tramvaje

Rada města se po dohodě se společností Dopravní podnik města Ústí nad Labem bude iniciátorem záchrany historické tramvaje. Dopravní podnik zajistí nezbytné kroky k její ochraně před povětrnostními vlivy a pokusí se zajistit zpomalení její další degradace.

Zástupci města delegováni na valné hromady společností

Radní na základě změn ve vedení města zrušili delegování Ing. Víta Mandíka na valnou hromadu společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. a AVE Ústí nad Labem s. r. o. Nově byl na valnou hromadu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. a společnosti AVE Ústí nad Labem, s. r. o. delegován primátor Ing. Josef Zikmund a v případě nepřítomnosti Martin Hausenblas, MBA.
1. náměstek primátora předloží návrh na změny v orgánech obou společností zastupitelstvu města.

Níže jsou uvedeny další projednávané body, kterým se věnovala tisková konference:


3. Rada města schválila změnu organizačního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem, kterou stanovila kompetence tří náměstků a dále kompetence radních.
1. náměstek primátora (Martin Hausenblas, MBA) zastupuje primátora města v době jeho nepřítomnosti v rozsahu stanoveném v ust. § 104 odst. 1 zákona o obcích, je mu svěřen dohled nad majetkem města, společnostmi a organizacemi s majetkovým podílem města, je odpovědný za zavedení principů transparentního hospodaření. Je oprávněn k udílení souhlasu vlastníka k podnájmům v nemovitostech ve vlastnictví města Ústí nad Labem, k udílení souhlasu vlastníka k nájmům v nemovitostech města Ústí nad Labem.
2. náměstek primátora (Bc. Martin Mata, MBA) odpovídá za finance a jejich konsolidaci, rozpočet a evropské fondy.
3.náměstkyně primátora (Bc. Jana Bohuňková) odpovídá za oblast školství, sociální sféru a zaměstnanost. Je oprávněna za město k odmítnutí dědictví.


7. Rada města Ústí nad Labem schválila převod částky 1.545.000 Kč městským obvodům na náklady vynaložené na organizaci a průběh místního referenda o hazardu, které v Ústí nad Labem proběhlo souběžně s volbami do zastupitelstev obcí 10. – 11. října 2014.
Suma, která byla na konání referenda o hazardu vynaložena, zahrnuje odměny členům volebních komisí, cestovné, pronájmy volebních místností, nákupy plent a volebních uren (dotazem na oddělení voleb civilně správního úseku MV ČR bylo zjištěno, že volby do obecních zastupitelstev a místní referenda se v jedné a téže volební místnosti konat nemohou).
Vzhledem k celkové výši nákladů Rada města Ústí nad Labem uložila odboru kontroly magistrátu provést kontrolu účelnosti vynaložených nákladů (zejména vzhledem k cenám obvyklým).


9. Rozpočtové provizorium na rok 2015, bod, který byl na programu jednání rady města, byl stažen, projednán bude na mimořádné radě města 2. prosince 2014. Rada předběžně vyslovila souhlas s neinvestiční částí rozpočtového provizoria, podrobně se ale bude ještě zabývat investiční částí.


26. Radou města byl v srpnu 2014 vyhlášen mimořádný dotační titul na „Mimořádné výkony v mládežnických kategoriích na MS, ME a MČR v olympijských sportech“. Magistrát obdržel žádosti od osmi sportovních subjektů, čtyři žádosti nesplňovaly podmínku olympijského sportu a byly doručeny společně s žádostí o udělení výjimky. Basketbalový klub Ústí nad Labem získal 25.000 Kč, Univerzitní sportovní klub Vysoké školy ekonomie a managementu dostal 9.070 Kč.
Radní současně schválili poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2014 odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb určených na oblast sportu – „Akce sportovního kalendáře“ pro Florbal Ústí, o. s., na akci „Czech Open – 22. ročník mezinárodního florbalového turnaje“. Radní zároveň vydali souhlas s poskytnutím dotací za „Mimořádné výkony v mládežnických kategoriích na MS, ME a MČR v olympijských sportech“ pro Městský plavecký klub Ústí nad Labem ve výši 197.364 Kč a pro TJ Chemička Ústí nad Labem 143.566 Kč, oba návrhy budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města.


27. Dle požadavku školského zákona vydali radní souhlasné stanovisko obce ke zřízení soukromé základní školy, která by měla vzniknout v prostorách objektu v Koněvově ulici. Škola by měla být s alternativním přístupem k výchově dětí a měla by zajistit dětem ze soukromé česko-anglické mateřské školy odpovídající návaznost v jazykovém vzdělání. Datum otevření školy je plánován od 1. září 2015.


28. Souhlasné stanovisko dle požadavku školského zákona vydali radní i ke zřízení soukromé základní umělecké školy se sídlem v Rooseltově ulici. Kapacita školy je plánována na 150 žáků s termínem otevření od 1. 9. 2015.


32. Radní přijali informaci o stavu realizace Plaveckého areálu Klíše, který je posledním dílčím projektem IPRM Centrum a je realizován a financován prostřednictvím ROP Severozápad. Žádost o dotaci byla podána v srpnu 2014 a nyní je ve fázi hodnocení. V současné době
probíhají demontážní práce dle harmonogramu. Rada města v souvislosti s personálními změnami odvolala z funkce členy Řídící skupiny Plaveckého areálu Klíše a jmenovala členy nové:
a) Ing. Josef Zikmund, primátor města
b) Martin Hausenblas MBA, náměstek primátora
c) Bc. Martin Mata, náměstek primátora
d) Pavel Štěpař, člen RM
e) Ing. Tereza Dostálová, vedoucí OSR ORM MmÚ
f) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM MmÚ
g) Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO MmÚ
h) Ing. Miroslav Harciník, ředitel MSÚL
i) Ing. arch. Matěj Páral


36. Schválen byl finanční dar ve výši 20.000 Kč studentce Přírodovědné fakulty UJEP Bc. Simoně Lupínkové, kterou UJEP v souladu s vyhlášením podmínek pro přiznání stipendií nejlepším studentům a v souladu s výsledkem zasedání komise pro výběr nejlepších studentů nominoval. Dne 10. prosince 2014 proběhne slavnostní předání Cen rektora a stipendií, kde primátor Ing. Josef Zikmund předá nominované šek ve výši 20.000 Kč.

 

Případné doplňující informace rády poskytneme na níže uvedených kontaktech.

Veronika Vendlová
tisková mluvčí koalice ANO Ústí n/L & PRO! Ústí
777 326 333
veronika.vendlova@gmail.com

Romana Macová
724 010 680
romana.macova@mag-ul.cz

Mediální oddělení
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
www:www.usti-nad-labem.cz