image

Poplatek za odpad bez sankcí do září

03.09.2013
Poplatek za komunální odpad mohou občané Ústí nad Labem zaplatit až do konce září. Nehrozí jim za to sankce z prodlení.

Podle novelizované vyhlášky je poplatek splatný k 30. červnu, ale vzhledem k povodňové situaci rozhodlo vedení města o odpuštění sankcí všem, kteří zaplatí do 30. září.

Poplatek za komunální odpad mají povinnost zaplatit všichni občané města s trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem s výjimkou dětí do věku tří let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. Poplatek se vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1. 1. 2013, která je zveřejněna na www.usti-nad-labem.cz v oddíle veřejná správa – vyhlášky města.

Výše poplatku zůstala stejná 500 Kč na 1 občana a rok. Zaplatit je třeba na bankovní účet č. 882833329/0800 nebo v hotovosti v pokladně inkasního oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem. Při platbě použijte variabilní symbol – tím je rodné číslo plátce bez lomítka (rodné číslo musí obsahovat číslice jak před lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lomítkem). Poplatek je možné uhradit i prostřednictvím SIPO, spojovací číslo je však nutné nahlásit do 10. května příslušného roku, kdy se poplatek hradí.

Pokud poplatek nebude zaplacen ve stanoveném termínu, bude zvýšen až na trojnásobek, tj. z 500 Kč se poplatek zvýší na 1 500,- Kč. Pokud bude poplatek placen na více osob (např. za rodinné příslušníky), je nutné doručit na inkasní odd. Magistrátu města Ústí nad Labem vyplněné a podepsané Oznámení společného zástupce. Pokud jste již Oznámení po 1.1.2011 inkasnímu oddělení předali a nechcete nahlásit žádné změny oproti původnímu Oznámení, není nutné vyplňovat a podávat formulář znova. Pokud poplatek hradíte za více osob, je vždy nutné uhradit poplatek pod variabilním symbolem plátce, tedy toho, kdo se v Oznámení uvedl jako plátce za ostatní poplatníky a formulář podepsal.

Občané mohou poplatek také uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení MmÚ, zde je možné využít i možnosti úhrady poplatku bankovní kartou.

Pokladní hodiny :

Pondělí

8,00 – 11,00

13,00 – 17,00

Úterý

8,00 – 11,00

13,00 – 15,00

Středa

8,00 – 11,00

13,00 – 17,00

Čtvrtek

8,00 – 11,00

13,00 – 15,00

Pátek

8,00 – 11,00

Adresa :

Magistrát města Ústí nad Labem

tel. 475 271 575

475 271 594

 

finanční odbor, inkasní oddělení

475 271 596

475 271 551

 

Velká Hradební 2336/8

475 271 111

475271656

401 00

Ústí nad Labem

e-mail : ivana.vitova@mag-ul.cz

Poplatek za odpad bez sankcí do září