image

Poplatek za odpad bez sankcí do října

05.09.2014
Poplatek za komunální odpad mohou občané Ústí nad Labem zaplatit až do konce října. Nehrozí jim za to sankce z prodlení.

Podle vyhlášky je poplatek splatný k 30. červnu, ale vedení města rozhodlo o odpuštění sankcí všem, kteří zaplatí poplatek za rok 2014 do 30. října 2014. Naopak byl stanoven další postup proti dlužníkům.

Poplatek za komunální odpad mají povinnost zaplatit všichni občané města a trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem s výjimkou dětí do věku tří let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. Poplatek se i v letošním roce vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1. 1. 2013 (v předchozích letech se poplatek vybíral dle dříve platných OZV) – tato je zveřejněna také na www.usti-nad-labem.cz v oddíle veřejná správa – vyhlášky města.

Výše poplatku je pro rok 2014 stále 500 Kč na 1 občana a kalendářní rok. Termín splatnosti byl do 30. 6. 2014, a to na bankovní účet č. 882833329/0800. Pokud jste ještě neprovedli úhradu za letošní rok, je možné poplatek za komunální odpad bez veškerých navýšení uhradit nejpozději do konce října letošního roku. Při platbě použijte variabilní symbol – tím je rodné číslo plátce bez lomítka (rodné číslo musí obsahovat číslice jak před lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lomítkem).

Pokud bude poplatek placen na více osob (např. za rodinné příslušníky), je nutné doručit na inkasní oddělení vyplněné a podepsané Oznámení společného zástupce. Pokud jste již Oznámení po 1. 1. 2011 inkasnímu oddělení předali a nechcete nahlásit žádné změny oproti původnímu Oznámení, není nutné vyplňovat a podávat formulář znova. Pokud poplatek hradíte za více osob, je vždy nutné uhradit poplatek pod variabilním symbolem plátce, tedy toho, kdo se v Oznámení uvedl jako plátce za ostatní poplatníky a formulář podepsal.

Občané mohou poplatek také uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení MmÚ, zde je možné využít i možnosti úhrady poplatku bankovní kartou. Přitom si občané mohou přímo na inkasním oddělení ověřit, že městu na tomto poplatku nic nedluží.

Pokladní hodiny:

Pondělí

   8,00 – 11,00

   13,00 – 17,00

Úterý

   8,00 – 11,00

   13,00 – 15,00

Středa

   8,00 – 11,00

   13,00 – 17,00

Čtvrtek

   8,00 – 11,00

   13,00 – 15,00

Pátek

   8,00 – 11,00

Adresa:

   Magistrát města Ústí nad Labem

tel. 475 271 575

475 271 594

 

   finanční odbor, inkasní oddělení

475 271 596

475 271 551

 

   Velká Hradební 2336/8

475 271 111

475271656

401 00

   Ústí nad Labem

e-mail : ivana.vitova@mag-ul.cz

Poplatek za odpad bez sankcí do října