Dopravni portál Ústí nad Labem

Taxislužba

  

TAXISLUŽBA

1.    Základní informace:

Ustanovení § 8, 9 a 21 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Ustanovení § 2, 8, 11, 12, 13 a 15 vyhlášky 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2003, o vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel a cenové podmínky placeného stání.

2.    Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

·                   Přihlášku k prokázání odborné způsobilosti podává žadatel o provozování taxislužby.

·      Oznámení o provozování taxislužby podává žadatel o provozování taxislužby, který je již držitelem osvědčení o odborné způsobilosti a koncesní listiny.

·      Žádost o změnu evidenčního čísla vozidla taxislužby, žádost o změnu řidiče nebo přihlášení nového řidiče, žádost o vydání nového (nebo duplikátu) průkazu způsobilosti řidiče taxislužby, žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby osoba, která je provozovatelem taxislužby.

·      Oznámení veškerých změn údajů týkajících se provozování taxislužby, oznámení přerušení nebo ukončení provozování taxislužby osoba, která je provozovatelem taxislužby.

3.    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Písemné žádosti, přihlášky a oznámení, spolu s doklady sloužícími pro ověření předložených žádostí a oznámení se podávají na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem.

4.    Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem - Odbor dopravy a majetku

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

PO, ST      8,00 - 11,00 a 13,00 - 17,00 hod.

ÚT            8,00 - 11,00 a 13,00-15.00

            8,00 – 11,00

Tel.č.: 475 271 111,

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz;

URL: http://www.usti-nad-labem.cz

5.    Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádosti jsou k dispozici na Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem a na webových stránkách Dopravního portálu Statutárního města Ústí nad Labem.

6.    Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Správní poplatek lze uhradit v pokladně Magistrátu města Ústí nad Labem.

Za vydání osvědčení o prokázání odborné způsobilosti se vybírá správní poplatek ve výši 1000,-Kč.

Za vydání průkazu způsobilosti řidiče taxislužby (nebo jeho duplikátu) se vybírá správní poplatek ve výši 1000,-Kč.

V ostatních případech nejsou vybírány správní poplatky.

7.    Lhůty pro vyřízení:

Při doložení všech dokladů potřebných k vydání  - bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

8.    Účastníci řízení:

Žadatel

9.    Další požadované činnosti:

Žádné.

10. Právní úprava:

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Vyhláška 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2003, o vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem

11. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí dopravního úřadu se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

12. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebude vydáno požadované rozhodnutí, stanovisko, zařazení, vyřazení, nebo vydán průkaz.

13. Správce postupu:

Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.

14. Datum konce platnosti vydávaných dokladů:

Průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby - pět let.

Stanovisko pro Živnostenský úřad Magistrátu města Ústí nad Labem - minimálně pět let

a nejvýše do deseti let.

Doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby – doba neurčitá.