Dopravni portál Ústí nad Labem

- Zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel

Zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel (dovezené vozidlo – první registrace)

1.      Základní informace:

Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb. Dovezené vozidlo ze státu EU má schválenou technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích, provádí se pouze jeho registrace dle ust. § 6 zákona č. 56/2001 Sb.

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje úřad na základě písemné žádosti u vozidel uvedených v ust. § 35 zákona č. 56/2001 Sb. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.

2.      Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba nebo zástupce na základě ověřené plné moci.

Úřad rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, u něhož není prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES nebo osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie, pokud se jedná:

-          vozidlo jednotlivě dovezené ze státu, který není členským státem Evropské unie, kategorie M1, M2 nebo N1, splňující emisní normy ve výfukových plynech podle normy EURO 2, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než osm let, a nebo o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než osm let, a nebo o vozidlo ostatních kategorií, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než pět let, na základě technického protokolu, vydaného zkušební stanicí,

-          člena diplomatické mise.

 

Žadatel vyplní „Přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel“ a doloží předepsanými doklady dle § 34 a § 35 zákona č. 56/2001 Sb. Úřad rozhodne o zaregistrování jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jestliže žadatel prokáže, že

-          pro silniční vozidlo bylo prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES,

-          pro silniční vozidlo bylo prokázáno schválení typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie,

-          údaje v předložených dokladech k žádosti odpovídají skutečnosti zjištěné protokolem o evidenční kontrole.

3.      Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na oddělení registru vozidel.

4.      Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem,

odbor dopravy a majetku,

Velká hradební 8, Ústí nad Labem,

PO, ST 8:00 – 17:00 hod., ÚT 8:00 – 15:00 hod., PÁ 8.00 – 11:00 hod. (v pátek mimo dovozů vozidel)

Tel.: 475 271 538; 475 271 539

5.      Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla musí být doložena těmito doklady:

-          platným dokladem totožnosti žadatele, živnostenským listem podnikatele, zřizovací listinou právnické osoby, popř. výpisem z obchodního rejstříku soudu,

-          osvědčením o registraci silničního vozidla a technickým průkazem silničního vozidla, pokud byl vydán,

-          protokolem o evidenční kontrole.

U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být dále doložen

-        doklad o celním odbavení vozidla,

-          technický protokol vydaný zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, splňující limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení celní deklarace doba delší než osm let, a nebo o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než osm let, a nebo o vozidlo ostatních kategorií, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než pět let.

6.      Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla:

-          bez udělení osvědčení o globální evropské homologace, které není v EU  Kč 2000,-

zaregistrování silničního vozidla bez schválení technické způsobilosti zaplatí žadatel poplatek:

-         Motocykl do 50 cm3                                            Kč 300,-

-         Motocykl nad 50 cm3                                          Kč 500,-

-         Jiné motorové vozidlo                                          Kč 800,-

-         Přípojné vozidlo do 750 kg                                  Kč 500,-

-         Přípojné vozidlo nad 750 kg                                Kč 700,-

7.      Lhůty pro vyřízení:

Nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

8.      Účastníci řízení:

Žadatel o schválení technické způsobilosti vozidla.

9.      Další požadované činnosti:

Žádné.

10.  Právní úprava:

Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.

11.  Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí.

12.  Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

13.  Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.