Dopravni portál Ústí nad Labem

- Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do registru silničních vozidel

 Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

1.      Základní informace:

Změnu vlastníka nebo provozovatele motorového vozidla se provádí:

-        v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem

-         na základě společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, nebo žádosti provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem silničního vozidla jeho vlastník

2.      Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává vlastník vozidla nebo provozovatel se souhlasem vlastníka na základě úředně ověřené plné moci.

3.      Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla - viz příloha č. 3 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a přiloží potřebné doklady.

Žadatel o první registraci nebo první přeregistraci použitého vybraného vozidla je povinen zaplatit poplatek v souvislosti s likvidací autovraků podle plnění mezních hodnot emisní ve výfukových plynech:

-        v případě splnění hodnot emisí EURO 2                            Kč 3 000,-

-        v případě splnění hodnot emisí EURO 1                            Kč 5 000,-

-        v případě nesplnění emisní hodnoty min. EURO 0            Kč 10 000,-

4.      Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

5.      Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem,

oddělení registru vozidel,

Velká Hradební 8, Ústí nad Labem,

PO, ST 8:00 - 17:00 hod., ÚT  8:00 - 15:00 hod., PÁ 8:00 – 11:00 hod.

Tel.: 475 271 538; 475 271 394; 475 271 397; 475 271 494

6.      Formuláře, doklady, náležitosti:

K žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla a přípojného vozidla k registraci žadatel přiloží:

-        platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem,

-        technický průkaz motorového vozidla

-        osvědčení o registraci vozidla

-        protokol o evidenční kontrole na nového provozovatele, který není starší než 30 dní nebo technickou prohlídku na nového provozovatele

-        doklad o povolení pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel

-        vozidla občanem České republiky,

-        při zastupování je nutné doložit úředně ověřenou plnou moc

-        zelená karta

7.      Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Žadatel zaplatí správní poplatek:

-        u motocyklů do 50 cm3                             Kč 300,-

-        u motocyklů nad 50 cm3                           Kč 500,-

(motorová tříkolka nebo čtyřkolka, motorové vozidlo nejméně se čtyřmi koly)

-        u jiného motorového vozidla                      Kč 800.-

-        u přípojného vozidla do 750 kg                 Kč 500,-

-        u přípojného vozidla nad 750 kg                Kč 700,-

8.      Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

9.      Účastníci řízení:

Jen žadatel.

10.  Další požadované činnosti:

Žádné.

11.  Právní úprava:

Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění později vydaných předpisů.

12.  Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proto rozhodnutí.

13.  Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví žádosti o zaregistrování vozidla.

14.  Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.