Dopravni portál Ústí nad Labem

- Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

1.        Základní informace:

Na žádost vlastníka silničního vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky s touto přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím v kategorii vozidla.

2.        Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává vlastník vozidla nebo provozovatel se souhlasem vlastníka na základě plné moci.

3.        Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis - (viz příloha č. 19 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a přiloží potřebné doklady.

4.     Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

5.     Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem,
oddělení registru vozidel,
Velká hradební 8, Ústí nad Labem,
PO, ST 8:00 - 17:00 hod., ÚT 8:00 - 15:00 hod., PÁ 8:00 – 11:00 hod.
Tel.: 475 271 538; 475 271 394; 475 271 397

6.     Formuláře, doklady, náležitosti:

K žádosti o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz je nutno přiložit:

-        platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu,

-        technický průkaz vozidla,

-        osvědčení o registraci vozidla,

-        registrační značky,

-        ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.

7.     Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za zápis změn v dokladech k vozidlu zaplatí žadatel     Kč 450,-
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění později vydaných předpisů.

8.     Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

9.     Účastníci řízení:

Jen žadatel

10.  Další požadované činnosti:

Žádné.

11.  Právní úprava:

Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.
Vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění později vydaných předpisů.

12.  Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí.

13.    Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví žádosti o zaregistrování vozidla.

14.  Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.