Dopravni portál Ústí nad Labem

- Žádost o výdej dat z registru vozidel

Žádost o výdej dat z registru vozidel

1.        Základní informace:

Opis nebo výpis údajů zapsaných v registru je oprávněn požadovat pouze ten, kdo prokáže právní zájem.

2.        je oprávněn podat žádost, apod.:

Žadatel o výpis nebo opis údajů z registru prokáže právní zájem doložením svého oprávnění uvedeném v příslušném zákoně.

3.        Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o výpis nebo opis údajů z registru podá žadatel písemnou formou. Vyplní příslušný tiskopis (žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel - příloha č. 1 k vyhl. č. 343/2014 Sb., ve znění později vydaných předpisů), a přiloží další potřebné dokumenty.

4.        Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

5.        Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem,

Oddělení registru vozidel,

Velká hradební 8, Ústí nad Labem,

PO, ST 8:00 - 17:00 hod., ÚT  8:00 - 15:00 hod., PÁ 8:00 – 11:00 hod.

Tel.: 475 271 494

6.        Formuláře, doklady, náležitosti:

K žádosti o výpis nebo opis údajů z registru vozidel nutno přiložit:

-        platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu,

-        doklad o existenci právního zájmu žadatele, vycházejícího s příslušného zákona,

-        v případě zastupování musí být doložená úředně ověřená plná moc.

7.        Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu                                                    Kč 50,-

Popřípadě sdělení o negativním nálezu, za každou započatou stránku   Kč 50,-

8.        Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

9.        Účastníci řízení:

Jen žadatel.

10.    Další požadované činnosti:

Žádné.

11.    Právní úprava:
Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.
Vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění později vydaných předpisů.

12.    Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí.

13.    Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

14.    Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.