Dopravni portál Ústí nad Labem

- Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou, Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Základní informace:          

 • V případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla ztratí, poškodí, zničí nebo mu byly tabulky s registrační značkou vozidla odcizeny, neprodleně oznámí tuto skutečnost úřadu obce s rozšířenou působností.

Kdo je oprávněn podat oznámení, apod.:

 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou podává vlastník nebo provozovatel silničního vozidla. 
 • V případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou, žádá-li provozovatel silničního vozidla o tutéž registrační značku, předloží zároveň souhlas vlastníka vozidla. (postupuje se viz žádost o vydání tabulky s registrační značkou)

Postup a podmínky pro vyřízení oznámení:

 • Oznámení je povinna podat určená osoba a to neprodleně od zjištění skutečnosti.
 • Oznámení musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou – viz příloha č. 18 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.) a přiloží potřebné doklady.

Způsob podání oznámení:

 • Podáním oznámení na úřadě.

Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání oznámení:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor správní a živnostenský
Oddělení registru vozidel
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem

PO, ST: 8.00 – 17. 00 hod.
ÚT: 8.00 – 15.00 hod.
PÁ: 8.00 – 11.00 hod.

Tel.: 475 271 394, 475 271 397, 475 271 494, 475 271 538, 475 271 539, 475 271 507, 475 271 509

Formuláře, doklady, náležitosti:

 • K oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou žadatel přiloží:
  • Platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky.
  • Technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla.
  • Pokud bylo k silničnímu vozidlu vydáno více tabulek s přidělenou registrační značkou, odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla tabulky, které nebyly ztraceny, zničeny, nebo odcizeny.
 • Při zastupování je nutné doložit konkrétní plnou moc, která nemusí být úředně ověřená.

Správní poplatky a způsob jejich uhrazení:

 • Žadatel zaplatí správní poplatek:
  • za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel     50,- Kč
  • vydání tabulky registrační značky                               200,- Kč za každou tabulku
 • Způsob uhrazení správního poplatku:
  • hotově nebo platební kartou přímo na úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

 • Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Účastníci řízení:

 • Žadatel.

Další požadované činnosti:

 • Žádné.

Právní úprava:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

 • Odvolání proti rozhodnutí.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

Správce postupu:

 • Oddělení registru vozidel.

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla

Základní informace:

 • V případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla ztratí, zničí, poškodí nebo mu byl odcizen technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, neprodleně oznámí tuto skutečnost úřadu obce s rozšířenou působností a požádá o vydání nového technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. Poškozený technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla odevzdá spolu s žádostí.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

 • Žádost o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je oprávněn podat vlastník nebo provozovatel silničního vozidla.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

 • Žádost je povinna podat určená osoba a to neprodleně od zjištění skutečnosti.
 • Žádost musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla – viz příloha č. 14 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.) a přiloží potřebné doklady.

Způsob podání žádosti:

 • Podáním žádosti na úřadě.

Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor správní a živnostenský
Oddělení registru vozidel
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem

PO, ST: 8.00 – 17. 00 hod.
ÚT: 8.00 – 15.00 hod.
PÁ: 8.00 – 11.00 hod.

Tel.: 475 271 394, 475 271 397, 475 271 494, 475 271 538, 475 271 539, 475 271 507, 475 271 509

Formuláře, doklady, náležitosti:

 • K žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla žadatel přiloží:
  • Platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele nebo zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem. Doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky.
  • Technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li poškozeno.
 • Při zastupování je nutné doložit konkrétní plnou moc, která nemusí být úředně ověřená.

Správní poplatky a způsob jejich uhrazení:

 • Žadatel zaplatí správní poplatek:
  • za vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu  500,- Kč
  • vydává-li se osvědčení o registraci vozidla, nebo technický průkaz vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich odcizení a žadatel doloží jejich odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, vybírá se poplatek ve výši   100,- Kč
 • Způsob uhrazení správního poplatku:
 • hotově nebo platební kartou přímo na úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

 • Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Účastníci řízení:

 • Žadatel.

Další požadované činnosti:

 • Žádné.

Právní úprava:

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

 • Odvolání proti rozhodnutí.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

Správce postupu:

 • Oddělení registru vozidel.