Dopravni portál Ústí nad Labem

- Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

Žádost o vydání tabulky  s registrační značkou na přání

1.      Základní informace:

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic. Tabulky s registrační značkou na přání nebo k umístění na nosné zařízení vydá obecní úřad žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku.

Registrační značku na přání si lze rezervovat po dobu 3 měsíců, není-li v této lhůtě podána žádost o vydání této značky, rezervace zaniká.

2.      Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost o vydání tabulek registrační značky vozidla podává vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla na základě písemné plné moci, která nemusí být úředně ověřená.

3.      Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušnou „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

4.      Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

5.      Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem,

oddělení registru vozidel,

Velká Hradební 8, Ústí nad Labem,

PO, ST 8:00 - 17:00 hod., ÚT 8:00 - 15:00 hod., PÁ 8:00 – 11:00 hod.

Tel.: 475 271 494

6.       Formuláře, doklady, náležitosti:

K žádosti o vydání tabulky s registrační značkou je nutno přiložit:

-        platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu,

-        technický průkaz vozidla,

-        osvědčení o registraci vozidla,

-        tabulky s přidělenou registrační značkou vozidla pokud byly k silničnímu vozidlu vydány,

-        plná moc v případě zastupování

7.      Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za značku na přání k vozidlu nebo k motorce zaplatí žadatel za 1 tabulku Kč 5 000,-Kč, za zápis změny v registru zaplatí poplatek ve výši 50,- Kč,

Za značku k umístění na nosné zařízení žadatel zaplatí Kč 600,-Kč, za zápis v registru vozidel zaplatí poplatek ve výši 50,- Kč,

Rezervace registrační značky ve výši 500,- Kč.

Lhůty pro vyřízení: Bezodkladně nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

8.      Účastníci řízení:

Jen žadatel.

9.      Další požadované činnosti:

Žádné.

10.  Právní úprava:

Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění později vydaných předpisů.

11.  Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí.

12.  Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví podané žádosti.

13.   Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.