Dopravni portál Ústí nad Labem

Vzdání se řidičského oprávnění nebo skupiny řidičského oprávnění

 

Vzdání se řidičského oprávnění nebo skupiny řidičského oprávnění

1.    Základní informace:

Oznámení se podává v případě, kdy se držitel rozhodne, že se vzdá řidičského oprávnění v celém rozsahu nebo pouze určité skupiny, které doposud vlastnil. Postup je založen na svobodném rozhodnutí držitele, při kterém dospěje k závěru, že již nechce nebo nebude řídit žádná nebo motorová vozidla spadající do určité skupiny řidičského oprávnění, přestože dosud plní zákonné podmínky pro držení řidičského oprávnění - je zdravotně i odborně způsobilý k řízení motorových vozidel.

Upozornění: právo vzdát se řidičského oprávnění v rozsahu všech skupin nebo pouze určité skupiny nemá držitel, který již přestal splňovat některou ze zákonných podmínek pro držení řidičského oprávnění (zdravotní způsobilost, odborná způsobilost, apod.) 

2.    Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává držitel řidičského oprávnění.

3.    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

S žádostí musí žadatel předložit

a)      platný doklad totožnosti,

b)      platný řidičský průkaz

Po podání žádosti příslušný pracovník Správního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti totožnost žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.

4.    Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě.

Žádosti a oznámení může podat držitel řidičského oprávnění i poštou nebo elektronickou formou. V takovém případě musí být podpis držitele řidičského oprávnění na žádosti nebo oznámení úředně ověřen nebo ověřen podle zvláštního právního předpisu.34) Doklad totožnosti držitel řidičského oprávnění nepřikládá.
34) – Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

5.    Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem

Správní odbor - oddělení registru řidičů, postranní vchod z Lidického náměstí

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

PO, ST 8.00 - 17.00 hod.  ÚT 8.00-15.00 hod.  PÁ 8.00-11.00 hod.

Tel.: 475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

6.    Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na  přepážce, případně vytisknout a vyplnit přiložený formulář.

7.    Lhůty pro vyřízení:

Vzdání se řidičského oprávnění nebo skupiny řidičského oprávnění vezme úřad na základě oznámení na vědomí a nerozhoduje o odnětí řidičského oprávnění nebo skupiny řidičského oprávnění.

8.    Účastníci řízení:

Žadatel.

9.    Další požadované činnosti:

Žádné.

10. Právní úprava:

-        Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

11. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Žádné.

12. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.

13. Správce postupu:

Správní odbor.