Dopravni portál Ústí nad Labem

Vydání řidičského průkazu

 

Vydání řidičského průkazu

1. Základní informace:

Řidičský průkaz se vydá osobě:

-        které bylo uděleno řidičské oprávnění,

-        které bylo rozšířeno řidičské oprávnění,

-        které bylo podmíněno, vráceno nebo omezeno řidičské oprávnění, nebo která se vzdala některé skupiny řidičského oprávnění,

-        které bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,

-        které končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný,

-        která žádá o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu členského státu za řidičský průkaz

-        která žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu.

-        která žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.

-     která žádá o udělení profesní způsobilosti řidiče

2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává pouze osoba, které má být vydán řidičský průkaz (držitel).

3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o vydání řidičského průkazu musí mít písemnou formu na předepsaném formuláři a musí v ní být uvedeno:

-        jméno a příjmení žadatele,

-        rodné číslo (pokud bylo přiděleno)

-        datum narození

-        místo a popř. stát narození

-        adresa obvyklého bydliště na území české republiky nebo místo studia

Po podání žádosti příslušný pracovník Správního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti údaje uvedené žadatelem v žádosti a doklad totožnosti vrátí žadateli.

4. Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě; vyzvednutí řidičského průkazu osobně, případně prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.

5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem

Správní odbor - oddělení registru řidičů - postranní vchod z Lidického náměstí

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

PO, ST 8.00 - 17.00 hod.  ÚT 8.00-15.00 hod.  PÁ 8.00-11.00 hod.

Tel.: 475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

6. Formuláře, doklady, náležitosti:

K žádosti o vydání řidičského průkazu musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti žadatele ve smyslu § 36 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb.
  • řidičský průkaz, jde-li o výměnu řidičského průkazu, kterému končí platnost,
  • řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je žádáno za řidičský průkaz České republiky,
  • řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu.
  • řidičský průkaz se vydá za poškozený řidičský průkaz členského státu, jde-li o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatelé, který nemá na území české republiky trvalý pobyt nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání (viz § 109 odst. 8 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb.)
  • čestné prohlášení žadatele (viz § 109 odst. 8 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb.)
  • čestné prohlášení žadatele (viz § 92 odst. 3 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.)

Žadatel je povinen převzít potvrzení oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu osobně a před jeho zatavením do ochranné fólie je povinen jej podepsat. Tento doklad nahrazuje řidičský průkaz a platí nejdéle 30 dní na území České republiky.

7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

-        za vydání řidičského průkazu se zaplatí správní poplatek ve výši 200,- Kč,

-        jde-li o výměnu řidičského průkazu, kterému končí platnost a žádost je podána nejdříve 3 měsíce před stanovenou dobou platnosti se správní poplatek nevybírá, 

-        jde-li o výměnu řidičského průkazu, kterému uplynula platnost (neplatný), správní poplatek se nevybírá,

-        vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů pro držitele řidičského oprávnění  ve výši 700,-Kč

 

Poplatek hradí žadatel při podání žádosti.

 

8. Lhůty pro vyřízení:

Do 20 dnů, případně do 5 pracovních dnů pro vydání nového řidičského průkazu.

Bezodkladně pro vydání náhradního dokladu při ztrátě, odcizení, zničení a poškození řidičského průkazu.

9. Účastníci řízení:

Žadatel.

10. Další požadované činnosti:

Žádné.

11. Právní úprava:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Žádné.

13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebude vydán řidičský průkaz.

14. Správce postupu:

Správní odbor.