Dopravni portál Ústí nad Labem

Vydání paměťové karty řidiče

 

Vydání paměťové karty řidiče

1. Základní informace:

Pokud je v souvislosti s provozem vozidel vybavených digitálním záznamovým zařízením (tachograf) podána žádost o vydání paměťové karty řidiče, obecní úřad obce s rozšířenou působností ověří na základě této žádosti, zda jsou splněny podmínky pro vydání paměťové karty řidiče žadateli a pokud nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové karty řidiče, vydá žadateli paměťovou kartu řidiče.

2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává fyzická osoba, která je držitelem platného řidičského oprávnění.

3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o vydání paměťové karty řidiče se podává osobně spolu s potřebnými doklady. Řidič, který žádá o obnovení karty řidiče (končí platnost karty) musí podat žádost nejméně 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti, nejdříve však 60 dní před uplynutím platnosti.

4. Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně.

5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem

Správní odbor - oddělení registru řidičů, postranní vchod z Lidického náměstí

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

PO, ST 8.00 - 17.00 hod.  ÚT 8.00-15.00 hod.  PÁ 8.00-11.00 hod.

Tel.: 475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

6. Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává osobně .

K žádosti o vydání paměťové karty řidiče musí být přiložen:

a)      platný doklad totožnosti žadatele,

b)      platný řidičský průkaz žadatele

c)    paměťovou kartu (jeli držitelem)

7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání paměťové karty řidiče zaplatí žadatel poplatek 700,- Kč

Poplatek hradí žadatel při podání žádosti.

8. Lhůty pro vyřízení:

Do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
Při ztrátě nebo odcizení karty do 8 pracovních dnů

9. Účastníci řízení:

Žadatel.

10.  Další požadované činnosti:
 Žádné

11.  Právní úprava:

Nařízení rady ES 1360/2002, Nařízení rady č. ES 165/2014, EHS a Rady (ES) 561/2006, resp. 3821/1985  v platném znění.

Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Žádné

13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. se nevydá osvědčení.
Podle § 155 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb. sdělení o nevyhovění.

14. Správce postupu:

 Správní odbor.