Dopravni portál Ústí nad Labem

Vrácení řidičského oprávnění pozbylého na základě uloženého zákazu řízení motorových vozidel

 

Vrácení řidičského oprávnění pozbytého na základě uloženého zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce ZŘMV nebo po výkonu trestu nebo po uplynutí zkušební doby kdy bylo uloženo omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel.

1.    Základní informace:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění může žadatel podat až po ukončení zákazu řízení motorových vozidel.

2.    Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává osoba, které má být vráceno řidičské oprávnění.

3.    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

S žádostí o vrácení řidičského oprávnění musí žadatel předložit

 • platný doklad totožnosti,
 • rozhodnutí nebo rozsudek, kterým byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel nebo omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel
 • rozhodnutí nebo usnesení o podmíněném upuštění od zbytku zákazu řízení motorových vozidel nebo omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel

Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu sankce zákazu řízení motorových vozidel uplynul více, než jeden rok musí dále doložit:

 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (ke dni podání žádosti nesmí být starší 60 dní)
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • posudek o psychické způsobilosti (dopravně psychologické vyšetření)

        Žadatel musí prokázat psychickou způsobilost, pokud žádá vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku

  • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  • správním orgánem uloženého správního trestu spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
  • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.

Po podání žádosti příslušný pracovník Správního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti totožnost žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.

4.    Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě.

Žádosti a oznámení může podat žadatel nebo držitel řidičského oprávnění i poštou nebo elektronickou formou. V takovém případě musí být podpis žadatele nebo držitele řidičského oprávnění na žádosti nebo oznámení úředně ověřen nebo ověřen podle zvláštního právního předpisu.34) Doklad totožnosti žadatel nebo držitel řidičského oprávnění nepřikládá.
34) – Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

5.    Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem

Správní odbor - oddělení registru řidičů, postranní vchod z Lidického náměstí

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

PO, ST 8.00 - 17.00 hod.  ÚT 8.00-15.00 hod.  PÁ 8.00-11.00 hod.

Tel.: 475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

6.    Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na  přepážce, případně vytisknout a vyplnit přiložený formulář.

7.    Lhůty pro vyřízení:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění je vyřízena ve lhůtě do 30 dnů.

8.    Účastníci řízení:

Žadatel.

9.    Další požadované činnosti:

Žádné.

10. Právní úprava:

-        Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

-        Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.

12. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.

13. Správce postupu:

Správní odbor.