Dopravni portál Ústí nad Labem

Vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu odborné způsobilosti

 

Vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu odborné způsobilosti

1.    Základní informace:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění může žadatel podat, pokud prokáže, že je odborně způsobilý k řízení motorových vozidel.

2.    Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává osoba, které má být vráceno řidičské oprávnění. Žádost lze podat nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění se stalo vykonatelným nebo kdy rozhodnutí o pozastavení řidičského oprávnění se stalo vykonatelným.

3.    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

S žádostí o vrácení řidičského oprávnění musí žadatel předložit

a)      platný doklad totožnosti,

b)      doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (ke dni podání žádosti nesmí být starší

30 dní)

c)    doklad prokazující absolvování minimálního počtu vyukových a vycvikových hodin v autoškole pro danou skupinu řidičského oprávnéní, kterou žadatel požaduje vrátit (viz § 45 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách nekterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
Platí pouze v případech, pokud žadatel v rámci přezkoušení neprospěl při opakované zkoušceve lhůtě šesti měsíců ode dne konání první zkoušky.

Po podání žádosti příslušný pracovník Správního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti totožnost žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.

4.    Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě.

5.    Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem

Správní odbor - oddělení registru řidičů, postranní vchod z Lidického náměstí

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

PO, ST 8.00 - 17.00 hod.  ÚT 8.00-15.00 hod.  PÁ 8.00-11.00 hod.

Tel.: 475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

6.    Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na  přepážce, případně vytisknout a vyplnit přiložený formulář.

7.    Lhůty pro vyřízení:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění je vyřízena ve lhůtě do 30 dnů.

8.    Účastníci řízení:

Žadatel.

9.    Další požadované činnosti:

Žádné.

10. Právní úprava:

-        Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

-     Zákon č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách nekterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-        Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.

12. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.

13. Správce postupu:

Správní odbor.