Dopravni portál Ústí nad Labem

Paměťové servisní karty

 

Vydání paměťové servisní karty

1. Základní informace:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností ověří na základě žádosti a předložení Certifikátu nebo Osvědčení vydaného Českým metrologickým institutem k ověřování záznamového zařízení podle zvláštního právního předpisu, zda jsou splněny podmínky pro vydání paměťové servisní karty pro údržbu, seřizování a opravu záznamových zařízení, a pokud nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové servisní karty, tuto kartu žadateli vydá.

2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která provádí údržbu, seřizování či opravy záznamových zařízení a je držitelem Certifikátu nebo Osvědčení vydaného Českým metrologickým institutem k ověřování záznamového zařízení podle zvláštního právního předpisu.

3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o vydání paměťové servisní karty musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (Žádost o vydání paměťové servisní karty) a přiloží potřebné doklady. Žadatel, který žádá o obnovení karty (končí platnost karty) musí podat žádost nejméně 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti, nejdříve však 60 dní před uplynutím platnosti.

4. Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem

Správní odbor - oddělení registru vozidel, postranní vchod z atria

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

PO, ST 8.00 - 17.00 hod.  ÚT 8.00-15.00 hod.  PÁ 8.00-11.00 hod.

Tel.: 475 271 594

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

6. Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na  přepážce, případně vytisknout a vyplnit přiložený formulář.

K žádosti o vydání paměťové karty vozidla musí být přiložen:

a)      platný doklad totožnosti žadatele,

b)      živnostenský list podnikatele (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem (právnická osoba),

c)      úředně ověřená plná moc servisu (servisní dílny) pro žadatele – zplnomocnění servisu pro držitele karty,

d)      kopie platného Osvědčení či Certifikátu vydaného Českým metrologickým institutem k ověřování záznamového zařízení

e)      v případě vyřizování žádosti na základě plné moci musí být podpis oprávněné osoby na žádosti úředně ověřen.

f)    paměťovou kartu (jeli držitelem)
g)    koncesní listina

7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání paměťové servisní karty zaplatí žadatel poplatek 700,- Kč

Poplatek hradí žadatel při podání žádosti.

8. Lhůty pro vyřízení:

Do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
Při ztrátě nebo odcizení karty do 5 pracovních dnů.

9. Účastníci řízení:

Žadatel.

10. Další požadované činnosti:

      Žádné.
11.
Právní úprava:

Nařízení rady č. ES 1360/2002, Nařízení rady č. ES 165/2014 a prováděcím Nařízením Komise (EU) č. 2016/799

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

  Žádné.

13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

 Podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. se nevydá osvědčení.
 Podle § 155 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb. sdělení o nevyhovění.

14. Správce postupu:

 Správní odbor.