U S N E S E N Í
       1. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 15. 1. 1998
           USNESENÍ 1/98 - 19/98==============================================================


1/98
Prodej (pronájem) nemovitého majetku (pozemků) města Ústí nad
Labem pro účely stavební činnosti

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. postup při prodeji nebo pronájmu nemovitého majetku
    (pozemků) města Ústí nad Labem pro účely stavební činnosti
    ve smyslu důvodového zprávy
B) u k l á d á
  1. Romanu Štajnerovi, vedoucímu OSOM
    a) připravovat prodeje a pronájmy pozemků v majetku města
     Ústí nad Labem za účelem stavební činnosti ve smyslu
     bodu A) tohoto usnesení
  2. ing. Vlastimilu Hudečkovi, vedoucímu SO
    a) neprodleně informovat pana Romana Štajnera, vedoucího
     odboru pro správu obecního majetku MmÚ, o vydání
     územního rozhodnutí
C) ž á d á
  1. orgány městských obvodů
    a) o stejný postup  v případě dispozice s majetkem
     (pozemky) svěřeným městským obvodům

2/98
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v k.ú. Ústí nad
Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru v
    objektu Archivu města, Hrnčířská č.p. 65 o výměře 20 m2
    s poznámkou, že využití prostoru musí odpovídat legislativě
    o archiváliích

3/98
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí v k.ú. Předlice

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í , ž e
  1. nemovitosti v k.ú. Předlice:
    a) p.p.č. 1014/21 o výměře 24 783 m2
    b) p.p.č. 1014/22 o výměře 1 112 m2
    c) p.p.č. 1014/23 o výměře   72 m2
    jsou historickým majetkem města
B) s o u h l a s í
  1. se zařazením nemovitostí dle bodu A) 1. tohoto usnesení
    do vybraného majetku města
  2. se zveřejněním záměru pronájmu nemovitostí dle bodu A) 1.
    tohoto usnesení za účelem rekultivace skládky škváry

4/98
Zařazení nemovitosti v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zařazením objektu garáže se st.p.č. 1809/2 o výměře
    65 m2 v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku města


5/98
Převod pozemků od Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s převodem pozemků p.č. 498/3, 498/5 a 498/7 v k.ú.
    Božtěšice  do  majetku  města  darovací  smlouvou od
    Ředitelství silnic a dálnic ČR Liberec
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh darovací smlouvy dle bodu A) tohoto
     usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 19. 2. 1998

6/98
Majetkové převody movitého majetku města Ústí nad Labem na
Severočeskou vodárenskou společnost a.s.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. převod majetku podle důvodové zprávy za podmínek uvedených
    v  návrhu smlouvy  o vkladu  majetku do Severočeské
    vodárenské společnosti a.s.

7/98
Návrh rozpočtové změny odboru životního prostředí - deratizace
města Ústí nad Labem (III. etapa)

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o provedení celoplošné povrchové deratizace -
    III. etapa (v Předlicích) v lednu - březnu 1998 odbornou
    firmou Karel Kolský - GRIF
B) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu odboru životního prostředí na zajištění
    deratizace města  - III. etapa  zapojením finančních
    prostředků ve výši 100 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje
C) u k l á d á
  1. ing. Michaele Šádkové, vedoucí OŽP
    a) zajistit provedení celoplošné deratizace - III. etapa
     ve všech objektech na území vymezeném přílohou č. l
     důvodové zprávy

8/98
Úprava usnesení RM č. 357/97

Rada města po projednání

A) u p r a v u j e
  1. usnesení č. 357/97 v bodě A) 1. a) takto:
    a) akce "Komunikace u KB" se vypouští
     (položka 6121, č. 2219, ÚZ 414)
    b) akce "projektová dokumentace (položka 6126, č. 2161,
     ÚZ 022)" se mění na akci "plynofikace E. Krásnohorské
     (položka 6121, č. 3639, ÚZ 430)"
    c) akce "projektová dokumentace ostatní (položka 6126, č.
      2121,  ÚZ 491)" se  mění na akci "projektová
     dokumentace (položka 6126, č. 2121, ÚZ 022)"
  2. usnesení č. 357/97 v bodě A) 1. b) takto:
    a) u akce "Vodovod a kanalizace Pod Hůrkou" se mění "ÚZ
     4050" na "ÚZ 405"
    b) u akce " Sebuzínská 24 - KD" se mění "ÚZ 430" na "ÚZ
     423" a "částka 91 871,- Kč" na částku "45 296,- Kč"
     (položka 6121, č. 3713)

9/98
Vyjádření města jako vlastníka objektu ke stavebnímu řízení

Rada města po projednání

A) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) projednat případnou spoluúčast města na rekonstrukci
     topení v objektu Hrnčířská 57/10 v souladu s územně
     plánovací dokumentací
    b) předložit RM výsledek tohoto jednání
                      T: 26. 2. 1998
10/98
Jmenování vedoucích odborů

Rada města po projednání

A) j m e n u j e  s účinností od 1. 2. 1998
  1. ing. Marcela Rahma
    a) do funkce vedoucího odboru městských organizací a
     služeb
  2. Helenu Herbstovou
    a) do funkce vedoucí odboru sociální práce

11/98
Používání služebního automobilu primátorem města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. volné používání služebního automobilu primátorem města v
    roce 1998 do limitu 50 tis. km

12/98
Kontrola stavby a likvidace veřejného osvětlení prováděného
TSM s.r.o.

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o mí
  1. zprávu o kontrole staveb a likvidace veřejného osvětlení
    prováděného TSM s.r.o., včetně zápisu o projednání revize
  2. skutečnost, že kontrolní zpráva včetně závěrečného shrnutí
    kontrolního zjištění byla předána k dořešení Dozorčí radě
    TSM s.r.o.
B) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit Radě města písemné vyjádření k bodu 4. zápisu
     o projednání výsledku kontroly
                      T: 29. 1. 1998


13/98
Kontrola hospodaření v OKD Krásné Březno při městském obvodu
Neštěmice za rok 1996 a I. pololetí rok 1997

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o kontrole hospodaření Obvodního kulturního domu
    Krásné Březno za rok 1996 a I. pololetí 1997
B) ž á d á
  1. ing. Miroslava Harciníka, starostu ÚMO Neštěmice
    a) projednat kontrolní materiál v Radě městského obvodu
     Neštěmice a s přijatými závěry seznámit členy kontrolní
     komise Rady města Ústí nad Labem

14/98
Plán kontrolních akcí Magistrátu města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
 1. plán kontrolních akcí Magistrátu města Ústí nad Labem na
   I. pololetí 1998

15/98
Plnění úkolů vyplývajících ze Strategického plánu ekonomického
rozvoje města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu  o  nesplněných  úkolech  vyplývajících  ze
    Strategického plánu ekonomického rozvoje města Ústí nad
    Labem
B) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) předložit Radě města návrh aktualizace Strategického
     plánu ekonomického rozvoje
                      T: 9. 4. 1998


16/98
Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. dodatek č. 4 k mandátní smlouvě z 30. 6. 1995 mezi
    městem Ústí nad Labem a CityPlanem s.r.o. Spálená 5,
    111 21 Praha 1 na komplexní inženýrskou činnost včetně
    supervize a technického dozoru při realizaci stavby "Most
    přes řeku Labe pod Mariánskou skálou v Ústí nad Labem" v
    předloženém znění

17/98
Stanovisko města Ústí nad Labem k rekultivaci Lomu Chabařovice
- mokrá varianta

A) s o u h l a s í
  1. s dočasným propojením budoucího jezera s řekou Bílinou s
    kótou hladiny jezera 145,3 m.n.m. při splnění podmínek
    uvedených v důvodové zprávě
B) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) sdělit Palivovému kombinátu Ústí nad Labem, s.p.
     písemně toto stanovisko

18/97
Únik oxidu siřičitého z provozu Spolchemie a.s. ve dnech
30. 12. 1997 - 1. 1. 1998

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o úniku oxidu siřičitého ve dnech 30. 12. 1997 -
    1. 1. 1998B) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) odeslat dopis řediteli Spolchemie a.s. se žádostí o
     důsledné prošetření situace  a o přijetí takových
     opatření, která vyloučí opakování podobných situací
                      T: 16. 1. 1998


19/98
Zástupce města v dozorčí radě Teplárny Ústí nad Labem a.s.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. ing. Miroslava Pátka do funkce člena dozorčí rady Teplárny
    Ústí nad Labem a.s.
     Ing. Miroslav Pátek    Ing. Ladislav Hruška
      náměstek primátora     primátor města

             U S N E S E N Í
     2. (mimořádného) jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 19. 1. 1998
             USNESENÍ 20/98==============================================================


20/98
Prodej akcií společnosti VÚANCH, a.s. z majetku města Ústí nad
Labem do vlastnictví společnosti VÚANCH, a.s.

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. návrh společnosti VÚAnCH, a.s. na odkoupení akcií z
    majetku města Ústí nad Labem
B) s c h v a l u j e
  1. prodej 1501 ks akcií společnosti VÚAnCH, a.s. za 655,-Kč
    za akcii (tj. celkem za 983 155,- Kč)     Ing. Miroslav Pátek     Ing. Ladislav Hruška
     náměstek primátora      primátor města
             U S N E S E N Í
       3. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 29. 1. 1998
           USNESENÍ 21/98 - 44/98

==============================================================

21/98
Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Ústí nad Labem, Bukov
(Heliport)

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
   1. se zařazením pozemků č. p.p. 1364/5 v k.ú. Bukov a 749/12,
    749/13 a 749/14 v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku
    města Ústí nad Labem
   2. se zveřejněním záměru města Ústí nad Labem směnit pozemky
    ve vlastnictví města Ústí nad Labem č. 748/10 o výměře
    18 m2, č. 749/12 o výměře 11 m2, č. 749/13 o výměře 1 m2
    a č. 749/14 o výměře 5 m2 v k.ú. Ústí nad Labem a pozemku
    č. 1364/5 o výměře 3 m2 v k.ú. Bukov
    za pozemky ve vlastnictví Územního střediska záchranné
    služby v Ústí nad Labem č. 749/9 o výměře 56 m2 v k.ú.
    Ústí nad Labem a č. 1296/86 o výměře 7m2 v k.ú. Bukov

22/98
Rozpočtová změna - Pečovatelská služba Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu takto:
    a) snížení příjmů z vlastní činnosti org. 1900 - OMOS o
     70 tis. Kč
    b) snížení výdajů na provoz ubytovny pro bezdomovce org.
     1900 - OMOS o 121,2 tis. Kč
    c) zvýšení příspěvku na provoz org. 3090 - Pečovatelská
     služba Ústí nad Labem o 51,2 tis. Kč

23/98
Rozpočtová změna v odvětví školství

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu v odvětví školství dle důvodové zprávy
    takto:
    a) snižuje  schválené  příspěvky  školám  s  právní
     subjektivitou dle přílohy č. l důvodové zprávy o
     celkovou částku 1 999,3 tis. Kč
    b) zvyšuje schválený rozpočet odboru Správy školských
     zařízení, číslo organizace 1300, o částku 1 999,3 tis.
     Kč na údržbu školských zařízení

24/98
Návrh na rozpočtovou změnu odboru životního prostředí -
deratizace města Ústí nad Labem (II. etapa)

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o  záměru provést  celoplošnou povrchovou
    deratizaci (II. etapa) v únoru - březnu 1998 odbornou
    firmou Karel Kolský - GRIF v lokalitách Krásné Březno,
    Neštěmice, Mojžíř, část Skřivánku a na území Severní
    Terasy (dle mapy v příloze č. 1 důvodové zprávy)
B) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu odboru životního prostředí takto:
    a) zvyšuje rozpočet org. č. 1000 na zajištění deratizace
     města (II. etapa), zapojením finančních prostředků z
     Fondu rezerv a rozvoje ve výši 150 tis. Kč
C) u k l á d á
  1. ing. Michaele Šádkové, vedoucí OŽP
    a) zajistit provedení celoplošné deratizace dle bodu A)
     tohoto usnesení25/98
Aktualizace platného územního plánu

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o průběhu projednávání návrhů na změny a doplňky
    platné ÚPD za rok 1997
B) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit návrh na zpracování změn a doplňků ke
     schválení Zastupitelstvu města
                      T: 19. 2. 1998

26/98
Změny a doplňky ÚPn SÚ

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s pořízením změn a doplňků ke schválenému Územního plánu
    statutárního města Ústí nad Labem dle  35 odst. 4
    vyhlášky 84/1976 ve znění pozdějších předpisů, pro území
    vymezené p.p.č. 287, 285, 283, 282/1, 282/3 a 280 v k.ú.
    Dobětice
B) u k l á d á
  1. ing. Janu Vojtkovi, vedoucímu OER
    a) zajistit zpracování změn a doplňků pro území dle bodu
     A) tohoto usnesení
                      T: 31. 12. 1998

27/98
Koncept  územního plánu zóny (regulačního plánu) "Nové
Všebořice", souborné stanovisko

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. souborné stanovisko projednané urbanistické studie jako
    konceptu územního plánu zóny (ÚPZ) souborů bloků lokality
    "Ústí nad Labem - Nové Všebořice"

B) s o u h l a s í
  1. s dopracováním konceptu do návrhu ÚPZ podle souborného
    stanoviska
  2. s doplňkem územního plánu statutárního města Ústí nad
    Labem, OZV č. 45/1996 o závazných částech územního plánu
    statutárního města Ústí nad Labem, čl. 56, odst. 7, písm.e.
    V dosavadním textu se doplňuje za slovo "naléhavé" tečka a
    následující  věta:  Na  tuto  lokalitu se nevztahuje
    ustanovení článku l5 odst. 2 o největším přípustném rozsahu
    hrubé obestavěné plochy; veškerá ostatní ustanovení o
    přípustném využití území zůstávají v platnosti.
C) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) předložit Zastupitelstvu města k projednání a schválení
     doplněk územního plánu statutárního města Ústí nad
     Labem dle bodu B) 2. tohoto usnesení, důvodové zprávy a
     připomínek Rady města
                      T: 19. 2. 1998
  2. ing. Janu Vojtkovi, vedoucímu OER
    a) zajistit zpracování a schválení návrhu ÚPZ "Ústí nad
     Labem - Nové Všebořice" včetně návrhu OZV
    b) projednat s NPP, s.r.o. způsob a podíly na financování
     vypracování návrhu ÚPZ ve smyslu usnesení RM č. 174/97,
     B) 1, b)


28/98
Urbanistická soutěž na lokalitu "Nové Skorotice"

Rada města po projednání

A) a k c e p t u j e
  1. protest podaný kanceláří AGN
B) u k l á d á
  1. soutěžní porotě
    a) protest znovu projednat s ohledem na stanovisko
     vyhlašovatele
29/98
Město ve stavebním řízení - zmocnění

Rada města po projednání

A) p o v ě ř u j e  s účinnost od 1. 2. 1998
  1. Josefa Lulka, vedoucího IO, který je na základě tohoto
    pověření oprávněn dále pověřit pracovníka investičního
    odboru pana Zdeňka Bricha, výkonem vlastnických práv za
    město Ústí nad Labem při řízeních dle stavebního zákona č.
    50/1976 Sb. v platném znění v případech, kdy město Ústí
    nad Labem je vlastníkem předmětné nemovitosti a současně
    investorem stavby
  2. Romana Štajnera, vedoucího odboru správy obecního majetku,
    který je na základě tohoto pověření oprávněn dále pověřit
    odpovědné pracovnice odboru SOM, a to Šárku Francovou,
    Helenu Zoubkovou a Kláru Valentovou, výkonem vlastnických
    práv za město Ústí nad Labem při územním a stavebním
    řízení dle zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění v
    případech
    a) kdy město Ústí nad Labem je vlastníkem předmětné
     nemovitosti a není investorem stavby
    b) kdy město Ústí nad Labem je účastníkem řízení pouze
     jako dotčený, t.j. jako vlastník sousední nemovitosti
    s omezením na stavby při jejichž realizace nedojde ke
    změně vlastnických práv. U ostatních staveb si výkon
    vlastnických práv ponechá RM.
  3. Romana Štajnera, vedoucího odboru správy obecního majetku
    který je na základě tohoto pověření oprávněn dále pověřit
    odpovědné pracovnice odboru SOM, a to Šárku Francovou,
    Helenu Zoubkovou a Kláru Valentovou, výkonem vlastnických
    práv za město Ústí nad Labem při řízeních dle stavebního
    zákona č. 50/1976 v platném znění s vyjímkou územního a
    stavebního řízení v případech
    a) kdy město Ústí nad Labem je vlastníkem předmětné
     nemovitosti a není investorem stavby
    b) kdy město Ústí nad Labem je účastníkem řízení pouze
     jako dotčený, t.j. jako vlastník sousední nemovitosti
    v plném rozsahu


B) u k l á d á
  1. Odboru správy obecního majetku
    a) v případech  řízení o  povolení změny  vytápění
     respektovat stanovisko odboru životního prostředí
    b) v případech řízení dle bodu A) 2. tohoto usnesení
     konzultovat realizaci staveb se zpracovatelem územního
     plánu města Ústí nad Labem

30/98
Žádost dodavatele o  prodloužení lhůty dokončení stavby
Mariánského mostu

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. stanovisko s doklady předložené Hutními montážemi Ostrava
    a.s.
  2. stanovisko firmy CityPlan s.r.o.
B) n e s o u h l a s í
  1. s důvody uvedenými ve stanovisku Hutních montáží Ostrava
    a.s.
C) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) uplatnit smluvní pokuty dle smlouvy 102.2/2882/Vác ze
     dne 28.12.1994


31/98
Tarif MHD

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e  s účinností od 1. 4. 1998
  1. tarif městské hromadné dopravy na území města Ústí nad
    Labem dle přílohy důvodové zprávy

32/98
Ředitelky MŠ - konkursní řízení

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se stanoviskem ŠÚ k vypsání konkursního řízení dle pokynu
    ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění
    periodického hodnocení práce ředitelů škol a školských
    zařízení

33/98
Jmenování tajemníka regulační komise

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s uvolněním ing. Marty Čápové z funkce tajemníka regulační
    komise
  2. se jmenováním ing. Jindřich Šilhavého do funkce tajemníka
    regulační komise
B) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit návrh na změnu tajemníka regulační komise ke
     schválení Zastupitelstvu města
                      T: 19. 2. 1998

34/98
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 51/98 o nakládání s komunálním
odpadem na území města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s upraveným návrhem obecně závazné vyhlášky č. 51/98 o
    nakládání s komunálním odpadem na území města Ústí nad Labem
B) u k l á d á
  1. Václavu Puchernovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh obecně závazné vyhlášky č. 51/98 ke
     schválení Zastupitelstvu města
                      T: 19. 2. 1998
35/98
Vyhodnocení "Programu prevence kriminality města Ústí nad
Labem" za rok 1997

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o vyhodnocení "Komplexního programu prevence
    kriminality města Ústí nad Labem za rok 1997"
B) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) předložit vyhodnocení "Komplexního programu prevence
     kriminality  města ústí  nad Labem  za rok 1997"
     Zastupitelstvu města
                      T: 19. 2. 1998

36/98
Přísedící soudu

Rada města po projednání

A) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) zvolit přísedící okresního a krajského soudu dle
     seznamu kandidátů uvedených v příloze č. l tohoto
     usnesení
B) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) předložit seznam  kandidátů na  funkce přísedící
     okresního a krajského soudu Zastupitelstvu města
                      T: 19. 2. 1998
37/98
Řešení provozu taxislužby ve městě Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) n e m á  n á m i t e k
  1. proti zřizování vyhrazených parkovišť pro účely provozování
    taxislužby v režimu místních poplatků (tj. na základě
    žádosti  jednotlivých osob)  souběžně se  stávajícími
    placenými parkovišti taxislužby
38/98
Prodej pozemků z majetku města - Bukov centrum

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na prodej/
    pronájem pozemků, jež jsou součástí lokality Bukov - centrum
  2. informaci o přípravě výstavby technické infrastruktury

39/98
Hluková situace v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o hlukové situaci na území města Ústí nad Labem

40/98
Informace o možnosti použití systému AIRVIRO

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o využití systému AIRVIRO

41/98
Revokace usnesení RM č. 273/95

Rada města po projednání

A) r e v o k u j e
  1. usnesení RM č. 273/95 v úplném znění
B) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním nového záměru prodeje objektu č.p. 91 se
    st.p.č. 99 o výměře 453 m2 v k.ú. Předlice po revokaci
    usnesení ZM č. 62/95
C) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na revokaci usnesení ZM č. 62/95
     Zastupitelstvu města
                      T: 19. 2. 1998
42/98
Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu pozemku z majetku města

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru města na prodej/pronájem p.p.č.
    2637/2 v k.ú. Ústí nad Labem

43/98
Rezignace členky sociální komise

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. rezignaci Mgr. Majdaleny Jelínkové na funkci členky
    sociální komise ke dni 14. 1. 1998

44/98
Návrh stanoviska  města Ústí nad Labem k záměru stavby
Velkoobchod pro podnikatele Ústí nad Labem, Žižkova ul.

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. na základě doplnění dokumentace zpracované ve smyslu
    zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní
    prostředí se záměrem stavby "Velkoobchod pro podnikatele,
    Ústí nad Labem - Žižkova ul."

     Ing. Miroslav Pátek     ing. Ladislav Hruška
     náměstek primátora       primátor města


                   Příloha č. l
                   k usnesení RM 36/98

Seznam kandidátů na funkci přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem


Přísedící, kteří již tuto funkci vykonávali v minulém volebním
období

 1. Borovička Jaroslav   13. 2.1943  Církvice 29,Ústí n.L.
 2. Borůvka Jindřich     2. 5.1944  Glennova 2703/1, Ústí n.L.
 3. PhDr. Cedrychová Věra  6. 1.1943  Dukelská 2, Litoměřice
 4. Čáp Vladimír      23. 5.1935  Skalní 172, Ústí n.L. - Vaňov
 5. Čermáková Růžena    13. 2.1942  Jeseninova 9, Ústí n.L.
 6. Čípová Hana       19. 5.1940  SNP lO, Ústí n.L.
 7. Hahn Josef       29.11.1947  Osvoboditelů 83, Ústí n.L.
 8. Hausler Rudolf     17. 3.1938  Sebuzín 161. Ústí n.L.
 9. Helcl Karel       l. 3.1938  Pod parkem 2558/18, Ústí n.L.
10. Herrmanová Jaroslava  10. 6.1942  Buriánova 2763/6, Ústí n.L.
11. Hulínský Zdeněk     11. 4.1933  Maková 2812/22, Ústí n.L.
12. Hýbnerová Dana      2.12.1947  Hoření 3, Ústí nad Labem
13. Choura Jiří       25. 4.1942  Jizerská 2918, Ústí n.L.
14. Chrudimská Olga     23. 3.1942  Purkyňova 203/17, Ústí n.L.
15. Chudobová Veronika    1. 5.1945  Větrná 32, Ústí n.L.
16. Chvojková Irena     22. 6.1940  Palachova 24, Ústí n.L.
17. Janurová Pavla     27. 4.1944  Pařížská 8, Ústí n.L.
18. Jonáková Eva      19.10.1948  Dukelských hrdinů 25, Ústí n.L.
19. Klepáčová Jitka     19. 3.1954  Obvodová 2, Ústí n.L.
20. Koblihová Eva      17.12.1955  Šrámkova 14, Ústí n.L.
21. Konyová Jana      10.12.1950  Alešova 52, Ústí n.L.
22. Koubová Danuše     22. 4.1942  Vojanova 38, Ústí n.L.
23. Kožená Marie       8.10.1937  Kosmonautů 6, Ústí n.L.
24. Kratochvílová Lucie   15. 3.1932  Třebízského lO, Ústí n.L.
25. Kronbauer Ivan     16. 3.1936  Na zákrutu 2, Ústí n.L.
26. Kulovaná Soňa      7. 9.1953  Klíšská 117, Ústí n.L.
27. Kváč Rudolf       23. 6.1946  Hvozdíkova 294, Ústí n.L.
28. Macháčková Marcela   20. 9.1943  Klíšská 83, Ústí n.L.
29. Macho Pravoslav     12. 1.1940  Hynaisova 632/57, Ústí nad Labem
30. Mastík Ladislav     7. 3.1931  Werichova 2, Ústí n.L.
31. Mayer Emil       13. 3.1932  Hrnčířská 8/5, Ústí n.L.
32. Petrusová Marta     22. 6.1933  Mírové nám. 26/102, Ústí n.L.
33. Picková Marie      30. 4.1947  Návětrná 595/12, Ústí n.L.
34. Psutková Alma      9. 6.1934  Hoření 2436/9, Ústí n.L.
35. ing. Růžička Karel    6.11.1943  Hornická 2, Ústí n.L.
36. Šaferová Danuše     2.10.1952  Ořechová l, Ústí n.L.
37. Šetková Marie      25. 4.1940  SNP 31, Ústí n.L.
38. Ťupková Anna      30. 3.1948  Ořechová 2844/9, Ústí n.L.
39. Ullmannová Dagmar    24. 7.1934  Svatojirská 22, Ústí n.L.
40. Vitnerová Božena    25. 1.1934  Nová 38, Ústí nad Labem
41. Vocásek Jaroslav    20. 1.1922  Na pile 4/1149, Ústí n.L.
42. Vrátná Ljuba       l. l.1950  Na stráni 40, Ústí n.L.


 Nově navrhovaní přísedící

1. Buben Jaroslav     30. 5.1955  Skorotice 159, Ústí nad Labem
2. MOOZ Josef       22.10.1959  Vinařská 24, Ústí nad Labem
3. Richterová Irena    20. 7.1949  Pod školou 15, Ústí nad Labem
4. Suchý Stanislav     1. 1.1922  Hilarova 2324/2, Ústí nad Labem


Seznam kandidátů na funkci přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
Přísedící, kteří již tuto funkci vykonávali v minulém volebním
období


1. Bekárková Jaroslava 28. 4.1941  U pivovarské zahrady 26, Ústí n.L.
2. Farcalasová Helena  26. 6.1943  Kosmova 646, Ústí n.L.
3. Hlaváček Karel    11. 8.1927  SNP 55, Ústí n.L.
4. Hovorková Blažena  11. 1.1948  Karla IV. 33, Ústí n.L.
5. Koutník Milan     2. 4.1940  Tolstého 42, Ústí n.L.
6. Plonka Oldřich    8. 1.1930  Maková 20, Ústí n.L.
7. Sekanina Josef    28. 2.1942  Stará 45, Ústí n.L.Přísedící, kteří tuto funkci vykonávali v minulém volebním období
u Okresního soudu v Ústí nad Labem

1. Adamcová Zdeňka   12. 5.1953  Poláčkova 6, Ústí n.L.
2. Moraňová Ludmila   8. 4.1950  Široká 103, Ústí nad Labem
3. Tomka Vojtěch    20. 8.1921  Sibiřská 374, Ústí nad Labem,
Nově navrhovaní přísedící

1. Ron Václav      24. 8.1936  Bělehradská 36, Ústí nad Labem
2. Tomková Eva      6. 8.1927  Sibiřská 374, Ústí nad Labem             U S N E S E N Í
    4. (mimořádného) jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 19. 2. 1998
             USNESENÍ 45/98==============================================================

45/98
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 52/98 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj


Rada města po projednání
A) s o u h l a s í
  1. s textem obecně závazné vyhlášky č. 52/98 o místním
    poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
B) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh vyhlášky č. 52/98 o místním poplatku za
     provozovaný  výherní hrací  přístroj ke  schválení
     Zastupitelstvu města
                      T: 19. 2. 1998

       Miroslav Kuba      Ing. Miroslav Pátek
     náměstek primátora     náměstek primátora
             U S N E S E N Í
        5. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 26. 2. 1998
           USNESENÍ 46/98 - 63/98

==============================================================

46/98
Prodej pozemku p.č. 395/11, k.ú. Klíše

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s prodejem pozemku p.č. 395/11 o výměře 42 m2 v k.ú.
    Klíše, manželům Heleně a Jiřímu Šafferovým za cenu
    800,- Kč/m2 a podmínkou vybudování přístupové komunikace
    na pozemku p.č. 395/14 v k.ú. Klíše
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh prodeje pozemku dle bodu A) tohoto
     usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998

47/98
Vykoupení pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - Severní Terasa o
výměře 39 m2 do majetku města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s vykoupením ideální poloviny st.p.č. 4949/230, 4649/231.
    4949/232 a 4949/234 v k.ú. Ústí nad Labem o celkové výměře
    39 m2 od p. Zdenka Kravčuka, bytem Ústí nad Labem -
    Božtěšice, Petrovická 2, za cenu 1 048,- Kč/m2 t.j. celkem
    40 872,- Kč do majetku města Ústí nad Labem s tím, že
    částka bude hrazena z rozpočtu MO Ústí nad Labem - Severní
    Terasa

  2. se zařazením pozemků do správy MO Ústí nad Labem - Severní
    Terasa
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh dle  bodu A) 1. tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998

48/98
Pronájem pozemků v k.ú. Klíše

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. pronájem části pozemku č. 721 (dle GP č. 736-339/94
    označený 721/3) o výměře 61 m2 v k.ú. Klíše Středisku
    služeb školám, ul. Tolstého 1232/35, Ústí nad Labem, za
    těchto podmínek:
    a) cena za pronájem pozemku pod garážemi.......20,- Kč/m2
    b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
  2. ujednání o právu průjezdu přes část pozemku č. 721 (dle GP
    736-339/94 označený 721/2) v k.ú. Klíše za úhradu
    1 000,- Kč za každý započatý rok trvání nájemní smlouvy


49/98
Zveřejnění záměru pronájmu chodby ve skále v k.ú. Krásné Březno

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru pronájmu chodby ve skále na p.p.č. 87750/98
Žádost o uzavření dohody o zřízení věcného břemene k pozemku v
k.ú. Brná

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k
    pozemku p.č. 1990/1 v k.ú. Brná - zachování přípojky
    splaškové kanalizace, která bude zaměřena geometrickým
    plánem dle skutečného stavu - ve prospěch majitelů nově
    vybudovaného objektu na st.p.č. 1995/2, za jednorázovou
    úplatu ve výši nákladů za sepis smlouvy a vkladu do
    katastru nemovitostí

51/98
Rozpočtová změna - průvodcovská služba pro nevidomé a
slabozraké klienty

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu kapitoly 728 takto:
    a) zvýšení provozního příspěvku pro Pečovatelskou službu
     (č. org. 3090) o 120 197,- Kč z rozpočtu odboru MOS
     na účelem zajištění průvodcovské služby pro nevidomé a
     slabozraké klienty

52/98
Výpověď z pronájmu

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. splátkový režim částky 564 000,- Kč (doplatek částky za
    bezesmluvní užívání "Nového krematoria") od pana Antonína
    Cíchy takto:
    březen - listopad ......................35 000,- Kč/měsíc
    Celkem ............................... 315 000,- Kč
  2. provedení oprav fasády, klempířských prvků, dřevěného
    obložení objektu za náklady do výše max. 249 000,- Kč
    (tato částka bude započtena do doplatku celkové částky
    564 000,- Kč)

53/98
Změna a doplněk ÚPD - zařazení p.p.č. 265/7 a 265/8, k.ú.
Habrovice mezi zastavitelné území

Rada města po projednání

A) n e s o u h l a s í
  1. s pořízením změn a doplňků ke schválenému Územnímu plánu
    statutárního města Ústí nad Labem dle  35 odst. 4
    vyhlášky 84/1976 ve znění pozdějších předpisů,8 pro území
    vymezené p.p.č. 265/7 a 265/8 v k.ú. Habrovice

54/98
Informace o rekultivaci zbytkového prostoru dolu 5. květen

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í

  1. informaci z jednání regulační komise, podle které projekt
    "Rekultivace složiště škváry", který řeší rekultivaci
    zbytkové jámy lomu 5. květen a který byl předložen jako
    dokumentace pro územní řízení, nesplňuje podmínky usnesení
    regulační komise č. 70/97, zejména bod č. 1, 2c) a 2d)
    výroku komise
B) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) iniciovat v rámci "Sdružení obcí dotčených činností
     Lomu  Chabařovice"  předložení  architektonicko -
     krajinářského řešení jako nezbytné součásti "Projektu
     rekultivace lomu Chabařovice" v rámci širších vztahů
     pro celé území vymezené železniční tratí Ústí nad Labem
     - Teplice, silnicí II/253, katastrem Modlan a vrchem
     Rovný s přispěním všech subjektů
55/98
Kontrola kupních smluv na prodej bytů MO Ústí nad Labem
- Severní Terasa

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o kontrole postupu prodeje bytů MO Ústí nad Labem
    - Severní Terasa
B) ž á d á
  1. Radu MO Ústí nad Labem - Severní Terasa
    a) o projednání provedené kontroly vč. vyjádření k závěrům
     kontroly a způsobům řešení
  2. ing. Brodského, starostu MO Ústí nad Labem - Severní Terasa
    a) o zabezpečení důsledného prověření dlužníků města Ústí
     nad Labem při prodeji bytů

56/98
Kontrola skladového hospodářství, akcí údržby a oprav v ZOO
Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. kontrolu skladového hospodářství, akcí údržby a oprav v
    ZOO Ústí nad Labem

57/98
Vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem
za II. pololetí 1997

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. vyhodnocení kontrolní  činnosti odboru kontroly za
    II. pololetí 1997
  2. rozbor stížností
  3. vyhodnocení přestupkové agendy
  4. plnění plánu vnitřní a vnější kontrolní činnosti


58/98
Kontrola vkladních knížek a nákupu DHIM obyvatel Domova důchodců
ve Velkém Březně

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. navržený příkaz ke kontrole v Domově důchodců ve Velkém
    Březně

59/98
Informativní zpráva o prodaných nemovitostech města a o
zažalovaných pohledávkách MmÚ

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o prodejích nemovitostí z majetku města (vč.
    pohledávek) za období od 1.1.1991 do 31.12.1997
  2. informaci o pohledávkách MmÚ, kde je podána žaloba (k datu
    31.12.1997)

60/98
Zpráva o postupu likvidace Zahradnického podniku, s.p. v
likvidaci Ústí n.L. a THOŠZ v likvidaci Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í
   1. zprávu o průběhu likvidace Zahradnického podniku s.p. v
    likvidaci Ústí nad Labem a THOŠZ v likvidaci Ústí nad
    Labem

61/98
Ekologické investice realizované od r. 1993 až do r. 1997

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. přehled realizovaných ekologických investic od roku 1993
    až do roku 1997

62/98
Přehled uzavřených podnájemních smluv na majetku města Ústí
nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. předhled uzavřených podnájemních smluv za období od
    2. 6. 1997 do 4. 2. 1998

63/98
Přehled vývoje platů zaměstnanců MmÚ a řízených organizací

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informativní zprávu o vývoji platů zaměstnanců MmÚ a
    organizací řízených MmÚ


      Miroslav Kuba     Ing. Miroslav Pátek
     náměstek primátora    náměstek primátora
             U S N E S E N Í
        6. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 12. 3. 1998
           USNESENÍ 64/98 - 90/98


==============================================================


64/98
Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za rok 1997

Rada města po projednání

A) z j i š ť u j e ,  ž e
  1. v hospodaření města za rok 1997 dosáhly:
    a) celkové příjmy města výše    1 025 665,9 tis. Kč
    b) celkové výdaje města výše    1 163 895,6 tis. Kč
  2. vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 138 229,7 tis. Kč
    vyrovnává oblast financování
  3. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 1997
    dosáhly
    a) celkové příjmy MmÚ výše   806 658,9 tis. Kč
    b) celkové výdaje MmÚ výše    935 982,5 tis. Kč
  4. vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 129 323,6 tis. Kč
    vyrovnává oblast financování
B) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o zahájení finančního vypořádání za rok 1997
  2. zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 1997
C) s o u h l a s í
  1. s vyúčtováním hospodaření města Ústí nad Labem za rok 1997
D) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem
     za rok 1997 Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998
E) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) schválit vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za
     rok 1997
65/98
Vykoupení části pozemku pod opěrnou zdí v k.ú. Střekov

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s vykoupením části pozemku p.č. 1431 dle geometrického
    plánu označenou p.č. 1432/2 o výměře 29 m2, v k.ú. Střekov
    od manželů Františka a Jindřišky Samolejových, bytem Ke
    hradu 16, za smluvní cenu 300,- Kč/m2 t. j. celkem
    8 700,- Kč do majetku města
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh odkoupení pozemku dle bodu A) tohoto
     usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998

66/98
Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í ,  ž e
  1. p.p.č. 209/2 o výměře 400 m2 v k.ú. Ústí nad Labem je
    historickým majetkem města
B) s o u h l a s í
  1. se zařazením nemovitosti dle bodu A) tohoto usnesení do
    vybraného majetku města
  2. se zveřejněním záměru prodeje nemovitosti dle bodu A)
    tohoto usnesení

67/98
Prodej pozemků z majetku města - Blok Ol3

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na
    prodej/pronájem p.p.č. 2637/2 o výměře 7 m2, jež je (dle
    regulačního plánu) součástí tzv. "Bloku 013"
B) s o u h l a s í
  1. s prodejem p.p.č. 2637/2 o výměře 7 m2 firmě Inpeko spol.
    s r.o. za smluvní cenu 6 000,- Kč/m2 (dle mechanismu
    uvedeném v důvodové zprávě)
C) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) vyslovit souhlas s prodejem části Bloku 013 dle bodu B)
     tohoto usnesení
D) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit  doporučení  Rady  města  dle bodu C)
     tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998

68/98
Dodatek k nájemní smlouvě (Medical endler s.r.o.)

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. prodloužení platnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi městem
    Ústí nad Labem a Medical endler s.r.o. dne 14. 6. 1997 z
    původních 10-ti let na dobu určitou 15 let od podpisu
    smlouvy

69/98
Rozšíření nájemní smlouvy s THM Ústí n. L. s.r.o. o "Horkovod
Železničářská ul., 1. stavba, 1. etapa - ležatý rozvod"

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. pronájem ležatých rozvodů stavby "Horkovod - Železničářská
    ul. 1., 1. stavba, 1. etapa"
B) u k l á d á
  1. Romanu Štajnerovi, vedoucímu odboru SOM
    1. provést rozšíření stávající nájemní smlouvy s THM Ústí
     nad Labem s.r.o. o výše uvedený majetek
                      T: od data uvedení
                        stavby do provozu

70/98
Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem a Bukov (Heliport)

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a
    Územním střediskem záchranné služby Ústí nad Labem na
    pozemky ve vlastnictví města Ústí nad Labem:
    č. 748/10 o výměře 18 m2, č. 749/12 o výměře 11 m2,
    č. 749/13 o výměře 1 m2 a č. 749/14 o výměře 5 m2 v k.ú.
    Ústí nad Labem a pozemku č. 1364/5 o výměře 3 m2 v k.ú.
    Bukov
    za pozemky ve vlastnictví Územního střediska záchranné
    služby Ústí nad Labem:
    č. 749/9 o výměře 56 m2 v k.ú. Ústí nad Labem a č. 1296/86
    o výměře 7 m2 v k.ú. Bukov
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit  návrh  dle  bodu  A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998

71/98
Zveřejnění směny pozemků k.ú. v Ústí nad Labem a Střekov
(Povodí Labe)

Rada města po projednání

A) k o n s t a t u j e , ž e
  1. pozemek č. 3453 v k. ú. Ústí nad Labem o výměře 9 m2 je
    vybraným majetkem města
B) s o u h l a s í
  1. se zařazením části pozemku 3444 dle GP č. 2110-115/97
    označené písmenem "a" o výměře 47 m2 do vybraného majetku
    města, čímž se zvětší výměra původního pozemku č. 3453 na
    56 m2
  2. se zveřejněním záměru města Ústí nad Labem, směnit pozemek
    č. 3453 v k. ú. Ústí nad Labem o výměře 56 m2 z majetku
    města, za pozemek č. 1207 v k.ú. Střekov o výměře 188 m2 z
    majetku Povodí Labe a.s.


72/98
Majetkový převod movitého majetku města Ústí nad Labem na
Severočeskou vodárenskou společnost a.s.
Stavba "Kanalizace Kočkov - stoka A"

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. bezúplatný převod majetku dle důvodové zprávy za podmínek
    uvedených v návrhu smlouvy o vkladu majetku do Severočeské
    vodárenské společnosti a.s. Jedná se o stavbu "Kanalizace
    Kočkov - stoka A"
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na bezúplatný převod majetku dle bodu
     A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 18. 6. 1998

73/98
Majetkový převod movitého majetku města Ústí nad Labem na
Severočeskou vodárenskou společnost a.s.
Stavba "Kanalizační stoka - DPD Bukov"

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. bezúplatný převod majetku dle důvodové zprávy za podmínek
    uvedených v návrhu smlouvy o vkladu majetku do Severočeské
    vodárenské společnosti a.s. Jedná se o stavbu "Kanalizační
    stoka - DPD Bukov"
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na bezúplatný převod majetku dle bodu
     A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 18. 6. 1998
74/98
Splátkový režim kupní částky (p. Fanta)

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se splátkovým režimem kupní částky 476 800,- Kč od pana
    Jaroslava Fanty, bytem Palackého 399/7, 400 01, Ústí nad
    Labem, za pozemky č. 196/2 o výměře 372 m2, č. 196/3 o
    výměře 38 m2 a č. 196/4 o výměře 186 m2 v k.ú. Ústí nad
    Labem takto:
    březen 1998 .............. 47 680,- Kč
                 splatnost do 30.3.1998
    duben - prosinec 1998 .... 47 680,- Kč
                  splatnost vždy do 5.dne v měsíci
    CELKEM ....................476 800,- Kč
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit  návrh  dle  bodu  A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998

75/98
Schválení podání žádosti  o státní dotaci a zajištění
finančních  prostředků na  opravy vad  panelových domů,

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s podáním žádosti Okresnímu úřadu Ústí nad Labem na
    poskytnutí státní  dotace "Opravy vad  bytových domů
    postavených panelovou technologií"
    a) Kořenského 3
    b) Masarykova 12, 14
    c) Oblá l
    d) Železná 378-381
    e) Čechova 776-777
  2. s financováním těchto akcí v roce 1998 dle důvodové zprávy
  3. s dofinancováním těchto akcí v rozpočtu na rok 1999
B) b e r e  n a  v ě d o m í , ž e
  1. nemovitosti uvedené v bodě A) 1. tohoto usnesení zůstanou
    v majetku města

76/98
Dodatek k nájemní smlouvě (THMÚ s.r.o.)

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. vyjmutí části objektu Stavbařů č.p. / č.ev. 2823/2 v Ústí
    nad Labem a to té části, kde sídlí Úřad městského obvodu
    Ústí nad Labem - Severní Terasa z nájemní smlouvy mezi
    městem Ústí nad Labem a THMÚ s.r.o. s podmínkou, že THmÚ
    s.r.o. bude umožněn bezplatný vstup do kolektoru současnou
    přístupovou cestou
B) s o u h l a s í
  1. se zařazením části objektu dle bodu A) tohoto usnesení do
    správy MO Ústí nad Labem - Severní Terasa
C) u k l á d á
  1. zástupci města na valné hromadě THMÚ s.r.o.
    a) projednat vyjmutí objektů Mírová 1 a Krušnohorská 3 z
     nájemní smlouvy mezi THMÚ s.r.o. a městem Ústí nad Labem

77/98
Výroční zpráva Patrie Finance, a.s. za rok 1997

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci správce portfolia Patrie Finance, a.s. o vývoji
    a stavu svěřeného portfolia k 31. 12. 1997
B) s o u h l a s í
  1. s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o správě portfolia
C) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) informovat Zastupitelstvo města Ústí nad Labem o vývoji
     a stavu svěřeného portfolia k 31. 12. 1997
    b) předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě portfolia
     ke schválení Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998


78/98
Výsledky výběrového řízení na projekt financování investiční
akce "Most přes řeku Labe v Ústí nad Labem"

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. výsledky výběrového řízení Návrh projektu financování
    investiční akce "Nový most přes řeku Labe v Ústí nad
    Labem" viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne
    23. 2. 1998
B) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) schválit v souladu s výsledky výběrového řízení přijetí
     dlouhodobého investičního úvěru ve výši do 420 mil. Kč,
     a to na zafinancování nákladů spojených s výstavbou
     Mariánského mostu
C) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit  návrh  dle  bodu  A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998

79/98
Schválený rozpočet města Ústí nad Labem pro rok 1998
- změna příjmové a výdajové části rozpočtu

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. usnesení Okresního shromáždění ze dne 23. 2. 1998, kterým
    se:
    a) snižuje pro město Ústí nad Labem dotace z rozpočtu
     Okresního úřadu pro rok 1998 o částku 8 517,6 tis. Kč
    b) zvyšuje pro město Ústí nad Labem dotace ze státního
     rozpočtu pro rok 1998 o částku 446 tis. Kč
B) s o u h l a s í
  1. se změnou schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem pro
    rok 1998 takto:

    a) snížení příjmové části rozpočtu na částku 830 471,9
     tis. Kč dle důvodové zprávy
    b) snížení výdajové části rozpočtu na částku 742 616,1
     tis. Kč dle důvodové zprávy
C) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit změnu schváleného rozpočtu města Ústí nad
     Labem pro rok 1998 Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998
D) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) schválit změnu příjmové a výdajové části rozpočtu roku
     1998

80/98
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v k.ú. Svádov

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru v
    objektu 21. školní jídelny, Svatojakubská č.p. 52 (při ZŠ
    Ústí nad Labem, Svatojakubská č.p. 94) v k.ú. Svádov

81/98
Odkoupení objektu bydlení na st.p.č. 142/3 v k.ú. Nová Ves

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s odkoupením objektu bydlení zahradní chatka, ev. č. 8787
    se st.p.č. 142/3, k.ú. Nové Ves za dohodnutou kupní cenu
    2 312,- Kč od p. ing. Miloše Helcla, bytem Předhozdí 45,
    Kostelec nad Černými Lesy, 281 63 z prostředků MO Střekov
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na odkoupení nemovitosti dle bodu A)
     tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998

82/98
Zmocnění vedoucího finančního odboru

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s pověřením vedoucího finančního odboru Magistrátu města
    Ústí nad Labem ing. Josefa Sedláčka k zastupování města
    Ústí nad Labem ve věcech zhodnocování dočasně volných
    finančních zdrojů ve smyslu zmocnění, které je uvedeno v
    příloze důvodové zprávy

83/98
Návrh na akreditaci magisterského stupně v oboru sociální práce

Rada města po projednání,
s ohledem na vzdělanostní a sociální strukturu obyvatelstva
města Ústí nad Labem.

A) d o p o r u č u j e
  1. akreditační komisi MŠMT
    a) schválit zřízení magisterského stupně oboru sociální
     práce s názvem "Management v sociální práci a sociální
     politice" na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity
     Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

84/98
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
"Chodník na labském nábřeží"

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného
    břemene na p.p.č. 3415/1 a 3416/1 v k.ú. Ústí nad Labem za
    podmínek uvedených v přiloženém smluvním návrhu85/98
Návrh údajů pro povolení výjimky z OZV č. 42/96

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. upravený návrh požadovaných údajů pro povolení výjimky z
    OZV č. 42/96, ve smyslu čl. 3, bodu 3 této vyhlášky

86/98
"Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 1998"

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. předložený "Program prevence kriminality města Ústí nad
    Labem na rok 1998"
B) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) předložit "Program prevence kriminality města Ústí nad
     Labem na rok 1998" Zastupitelstvu města
                      T: 26. 3. 1998

87/98
Přehled o činnosti odborů MmÚ v roce 1997

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. Zprávu o činnosti odborů MmÚ v roce 1997

88/98
Plná moc udělovaná vedoucímu Správy školských zařízení

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s návrhem plné moci k likvidaci škod dle důvodové zprávy
B) u k l á d á
  1. Václavu Helclovi, vedoucímu SŠZ
    a) zajistit předkládání zprávy o činnosti, vyplývající z
     této plné moci, jednou za pololetí Radě města

89/98
Urbanistická soutěž na lokalitu "Nové Skorotice"

Rada města po projednání

A) n e p ř i j í m á
  1. protest atelieru AGN proti rozhodnutí soutěžní poroty
    urbanistické soutěže "Nové Skorotice"
B) u k l á d á
  1. ing. Janu Vojtkovi, vedoucímu ER
    a) uzavřít ve smyslu soutěžních podmínek na danou lokalitu
     smlouvu s vítězem soutěže

90/98
Rezigance vedoucího odboru dopravy

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci tajemníka MmÚ ing. Milana Zemaníka
    a) o rezignaci ing. Miroslava Šikuly na funkci vedoucího
     odboru dopravy MmÚ
    b) o pověření ing. Dalibora Dařílka vedením odboru dopravy
B) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit řešení situace na odboru dopravy MmÚ Radě
     města
                      T: 9. 4. 1998


      Miroslav Kuba      ing. Miroslav Pátek
     náměstek primátora     náměstek primátora             U S N E S E N Í
    7. (mimořádné) jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 26. 3. 1998
           USNESENÍ 91/98 - 92/98


==============================================================


91/98
Změna ve složení energetické komise RM

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. rezignaci  ing. Miroslava Floriana  na funkci člena
    energetické komise ke dni 31. 3. 1998
B) j m e n u j e  s účinností od 1. 4. 1998
  1. Františka Párala členem energetické komise

92/98
Kontrola v Domově důchodců ve Velkém Březně

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o kontrole v Domově důchodců ve Velkém Březně,
    včetně zápisu o projednání materiálu ze dne 23. 3. 1998
  2. komentář ředitelky Domova důchodců Yvony Linhartové ke
    kontrolním zjištěním
  3. základní pravidla řízení o přijetí občana do ústavu
    sociální péče
B) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) vyvodit postih ředitelky Domova důchodců za nedostatky
     zjištěné provedenou kontrolou


  2. Yvoně linhartové, ředitelce DD
    a) uplatnit kázeňské opatření vůči zaměstnancům Domova
     důchodců, kteří:
     - používali majetek  obyvatel Domova důchodců pro
      vlastní  potřebu  (lednice,  mikrovlná  trouba,
      videopřehrávač)
     - umožnili cizím osobám hrubým způsobem porušit soukromí
      některých obyvatel Domova důchodců
     - zneužili ve svém sporu s vedením ústavu vybrané
      obyvatele  Domova důchodců  tím, že  je nechali
      podepisovat souhlas s udělením trestu smrti jejich
      osobě
    b) požádat Okresní soud o změnu opatrovníků u některých
     obyvatel Domova důchodců

      Ing. Miroslav Pátek    Ing. Ladislav Hruška
       náměstek primátora      primátor města

z

@CT 1             U S N E S E N Í
        8. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 9. 4. 1998
          USNESENÍ 93/98 - 123/98


==============================================================


93/98
Návrh rozpočtové změny pro odbor životního prostředí ÚMO město
- čištění veřejných ploch

Rada města po projednání

A) d o p o r u č u j e
  1. Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město
    a) pokračovat v  čištění veřejných  ploch od psích
     exkrementů a finanční prostředky na zajištění této
     činnosti vyčlenit z rozpočtu ÚMO - město

94/98
Příspěvky pro městem nezřizované poskytovatele sociálních
služeb na rok 1998

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informace předložené v důvodové zprávě
B) s c h v a l u j e
  1. příspěvky pro městem nezřizované poskytovatele sociálních
    služeb dle přiloženého sumáře zvýšené  o 107 000,- Kč
    pro K centrum
  2. snížení výdajové části rozpočtu org. 5400 - FO


95/98
Návrh na finanční řešení ztráty z r. 1996 příspěvkových
organizací Městské divadlo, Činoherní studio a SAZZ

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. navrhovaný  postup řešení ztráty  Městského divadla,
    Činoherního studia a SAZZ z r. 1996 v celkové výši
    6 115 509,80 Kč
B) s c h v a l u j e
  1. nařízený odvod z odpisů organizace SAZZ za r. 1994 ve výši
    6 115 509,80 Kč
  2. vyrovnání ztráty za rok 1996 ve výši 6 115 509,80 Kč
    takto:
    a) Městskému divadlu ve výši    2 796 542,50 Kč
    b) Činohernímu studiu ve výši    322 873,62 Kč
    c) SAZZu ve výši          2 996 093,68 Kč
C) u k l á d á
  1. ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
    a) nařídit řediteli příspěvkové organizace SAZZ odvod z
     odpisů za rok 1994 ve výši 6 115 509,80 Kč
  2. ing. Josefu Sedláčkovi, vedoucímu FO
    a) zajistit vyrovnání ztráty za rok 1996 převedením
     finančních prostředků ze ZBÚ na příspěvkové organizace
     Městské divadlo, Činoherní studio a SAZZ v rámci
     finančního vypořádání dle důvodové zprávy

96/98
Zapojení odvodu z odpisu příspěvkové organizace SAZZ do
výdajové části rozpočtu odboru MOS

Rada města po projednání

A) r e v o k u j e
  1. usnesení RM č. 51/98 v úplném znění
B) s c h v a l u j e
  1. nařízený odvod z odpisů organizace SAZZ za rok 1997 ve
    výši 590 200,- Kč


  2. rozpočtovou změnu - příspěvek na investice org. č. 3060 -
    ÚSP Hliňany ve výši 250 000,- Kč
  3. rozpočtovou změnu - zvýšení příspěvku na provoz org. č.
    3090 - Pečovatelská služba Ústí nad Labem o částku
    120 200,- Kč
  4. rozpočtovou změnu - zvýšení výdajové části rozpočtu org.
    č. 1900 - odbor MOS o 220 000,- Kč ( 3639 pol. 5171)

97/98
A) Čerpání finančních prostředků v oblasti kultury, mládeže a
  sportu v roce 1997
B) Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury, mládeže
  a sportu na rok 1998

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. čerpání finančních prostředků určených na podporu kultury,
    sportu a činnosti mládeže v roce 1997 v členění dle
    důvodové zprávy
  2. rozdělení finančních  prostředků určených na podporu
    kultury, sportu a činnosti mládeže na rok 1998 v členění
    dle důvodové zprávy

98/98
Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a
jiných akcí ve městě Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s čerpáním finančních prostředků určených na podporu
    reprezentačních a jiných akcí ve městě Ústí nad Labem v
    roce 1998 v celkové částce 30 000,- Kč a v členění dle
    důvodové zprávy
99/98
Návrhy smlouvy o budoucí smlouvě na bezúplatný převod majetku
- DPmÚ a.s.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. smlouvy o budoucí smlouvě, předložené v kolovadle, na
    bezúplatný převod majetku, ke kterému dojde vlivem staveb
    - technologická lávka přes Bílinu a rekonstrukce mostu
    přes Bílinu, jejichž investorem je odbor dopravy MmÚ
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrhy smluv dle bodu A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 18. 6. 1998

100/98
Zařazení pozemků v k.ú. Klíše do vybraného majetku města

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zařazením pozemků p.č. 1883/5 o výměře 53 m2, p.č.
    1883/6 o výměře 611 m2 a p.č. 1857/27 o výměře 11 m2 vše
    v k.ú. Klíše do vybraného majetku města

101/98
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 395/1 v k.ú. Klíše

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 395/1 v
    k.ú. Klíše za účelem výstavby 4 garáží s tím, že prodej
    pozemků, jejichž výměra bude dána geometrickým plánem,
    bude  možno uskutečnit  až po  výstavbě a kolaudaci
    komunikace, kterou zabezpečuje pan Jiří Šaffer, bytem
    Hornické domy 163, Ústí nad Labem

102/98
Zařazení nemovitostí v k.ú. Krásné Březno do správy MO
Neštěmice

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í , ž e
  1. nemovitosti v k.ú. Krásné Březno
    a) p.p.č. 1665/10 o výměře  336 m2
    b) p.p.č. 1665/11 o výměře  32 m2
    c) p.p.č. 1665/13 o výměře   2 m2
    d) p.p.č. 1669/4 o výměře  153 m2
    e) p.p.č. 1695/12 o výměře 1 046 m2
    f) p.p.č. 1675/4 o výměře 1 344 m2
    g) p.p.č. 1676/3 o výměře  758 m2
    h) p.p.č. 1676/4 o výměře  12 m2
    jsou historickým majetkem města
B) s o u h l a s í
  1. se zařazením nemovitostí dle bodu A) 1. tohoto usnesení do
    správy MO Neštěmice

103/98
Zveřejnění záměru pronájem/prodej nemovitosti v k.ú. Předlice

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í , ž e
  1. nemovitosti v k.ú. Předlice
    a) objekt č.p. 16 se st.p.č. 986/1 o výměře 6 999 m2
    b) st.p.č. 986/2 o výměře  538 m2
    c) st.p.č. 985  o výměře 1 137 m2
    d) st.p.č. 978  o výměře  269 m2
    e) p.p.č. 977  o výměře 13 399 m2
    f) p.p.č. 984  o výměře  754 m2
    g) p.p.č. 979  o výměře  544 m2
    jsou historickým majetkem města
B) s o u h l a s í
  1. se zařazením nemovitostí dle bodu A) 1. tohoto usnesení
    do vybraného majetku města
  2. se zveřejněním záměru pronájem/prodej nemovitostí dle bodu
    A) 1. tohoto usnesení

104/98
Zařazení pozemku v k.ú. Klíše do správy MO Ústí nad Labem - město

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zařazením pozemku p.č. 1276/11 o výměře 251 m2 v k.ú.
    Klíše do správy MO Ústí nad Labem - město

105/98
Prodej pozemků v k.ú. Klíše (SZŠ Palachova ul)

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s prodejem pozemků č. 1109 o výměře 2786 m2, č. 1110/5 o
    výměře 1938 m2 a č. 1111 o výměře 666 m2, vše v k.ú.
    Klíše, Střední zdravotnické škole a Vyšší zdravotnické
    škole, Palachova ul. č. 35, 400 01 Ústí nad Labem, za
    vzájemně dohodnutou cenu 1 000 000,- Kč za těchto podmínek:
    a) kupní částka bude rozložena do 6-ti čtvrtletních
     splátek takto:
     III. čtvrtletí 1998 ............ 160 000,- Kč
      IV. čtvrtletí 1998 ............ 160 000,- Kč
      I. čtvrtletí 1999 ............ 170 000,- Kč
      II. čtvrtletí 1999 ............ 170 000,- Kč
     III. čtvrtletí 1999 ............ 170 000,- Kč
      IV. čtvrtletí 1999 ............ 170 000,- Kč
     ----------------------------------------------
     CELKEM             1 000 000,- Kč
     Splatnost vždy do 15 dne příslušného čtvrtletí.
    b) převod vlastnického práva bude na KÚ uskutečněn po
     zaplacení celé kupní částky
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na prodej pozemku dle bodu A) 1. tohoto
     usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 18. 6. 1998

106/98
Vyjmutí pozemku p.č. 4134 v k.ú. Ústí nad Labem z nájemní smlouvy
ÚSP a zveřejnění záměru prodeje

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s vyjmutím pozemku p.č. 4134 v k.ú. Ústí nad Labem z
    nájemní smlouvy Ústí nad Labem - Vaňov
  2. se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 4134 o výměře
    2366 m2 v k.ú. Ústí nad Labem jako dva stavební pozemky

107/98
Smlouva o budoucí smlouvě - Žižkova IIc. - vegetační úpravy
- Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném
    převodu stavby "Ústí nad Labem - Žižkova IIc." č.st.
    1106 S0 801 - vegetační úprava mezi Ředitelstvím silnic a
    dálnic ČR a městem Ústí nad Labem
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh smlouvy o budoucí smlouvě dle bodu A)
     tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 18. 6. 1998

108/98
Zveřejnění záměru města - pronájem škol, které přestanou
sloužit školským účelům v roce 1998

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru pronájmu škol, které přestanou
    sloužit školským účelům v roce 1998 s poznámkou, že
    přednost budou míst zájemci o využití nemovitostí ke
    školským účelům (soukr. školy, soukr. učiliště ...)

    Jedná se o tyto školy:
    a) Obchodní akademie, Ševčíkova 1, Bukov
    b) ZŠ Skorotice, Údolí 100
    c) 56. MŠ, Žežická 780, Krásné Březno
    d) 54. MŠ, Sebuzín 115

109/98
Revokace usnesení RM č. 256/97 a zveřejnění záměru města

Rada města po projednání

A) r e v o k u j e
  1. usnesení RM č. 256/97 v úplném znění
B) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním  záměru pronájmu/prodeje průmyslového
    objektu se st.p.č. 163, k.ú. Ústí nad Labem - Špitálské
    nám. (pouze zastavěná část) za těchto podmínek:
    a) pronájem na dobu určitou - max. 10 let
    b) rekonstrukce objektu do 1 roku od nabytí právní moci
     stavebního povolení
    c) o stavební povolení musí být požádáno do 5ti měsíců od
     podpisu nájemní smlouvy
    d) nájemné 100 Kč/m2/rok
    e) úprava nájmu v závislosti na inflaci
    f) placení nájemného dopředu pololetně t.j. 15.1. a 15.7.
     příslušného roku

110/98
Souhlas s prováděním odpisů technického zhodnocení majetku města

Rada města po projednání

A) s o u h l a s
  1. s prováděním odpisů z nákladů vynaložených na rekonstrukci
    objektu na st.p.č. 157/3 v k.ú. Ústí nad Labem (tzv.
    technické zhodnocení) firmou Medical endler s.r.o.
111/98
Přijímání darů do majetku města prostřednictvím příspěvkových
organizací

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s přijímáním darů  do majetku města prostřednictvím
    příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad Labem a
    jejich provedení ve smyslu důvodové zprávy
B) z p l n o m o c ň u j e s účinností od 1. 5. 1998
  1. ing. Zdeňku Jeřábkovou, ředitelku ZOO Ústí n. L.
  2. Mgr. Tomáše Wiesnera, ředitele Muzea města Ústí n. L.
  3. Mgr. Petra Vlasáka, ředitele Městského divadla Ústí n. L.
  4. Jaroslava Haidlera, ředitele Činoherního studia Ústí n.L.
  5. Bohumilu Kudělovou, ředitelku Domova důchodců Chlumec
  6. Yvonu Linhartovou, ředitelku Domova důchodců Velké Březno
  7. Silvii Procházkovou, ředitelku Domova důchodců Severní
    Terasa, Ústí nad Labem
  8. Mgr.  Martu Hlavičkovou, ředitelku  Domova důchodců,
    Dobětice, Ústí nad Labem
  9. Václava Hálu, ředitele Domova pensionu pro důchodce a
    Domova důchodců Krásné Březno, Ústí nad Labem
  10. Annu Pivovou, ředitelku Domova pensionu pro důchodce
    Severní Terasa, Ústí nad Labem
  11. Věru Vonkovou, ředitelku Domova pensionu s byty pro
    důchodce Bukov, Ústí nad Labem
  12. Mgr. Danu Starou, ředitelku Ústavu soc. péče, Vaňov
  13. Lenku Reichelovou, ředitelku Ústavu soc. péče Trmice
  14. Dagmar Netoličkovou, ředitelku Ústavu soc. péče Hliňany
  15. Mgr. Janu Wiesingerovou, ředitelku Ústavu soc. péče,
    Severní Terasa, Ústí nad Labem
  16. Mgr. Vendulu  Veselou, ředitelku  Ústavu soc. péče
    Všebořice, Ústí nad Labem
  17. Mgr. Sylvii Sušickou, ředitelku Jeslí města Ústí nad Labem
  18. Kristinu Pátkovu, ředitelku Pečovatelské služby Ústí n.L.
  19. Mgr. Evu Petrovou, ředitelku Poradny pro manželství a
    mezilidské vztahy Ústí nad Labem
    a) k přijímání darů za město Ústí nad Labem do majetku
     města Ústí nad Labem, ve smyslu důvodové zprávy

112/98
Návrh obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 53/98
- Tržní řád

Rada města po projednání

A) v y d á v á
  1. obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 53/98 -
    Tržní řád
B) ž á d á
  1. Rady městských obvodů
    a) o pověření  konkrétních orgánů  výkonem kontroly
     dodržování výše uvedené OZV

113/98
Dodatek k Dohodě o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a
občanským sdružením Centrum komunitní práce uzavřené dne 4.7.1997

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informace předložené v důvodové zprávě
B) s o u h l a s í
  1. s Dodatkem k Dohodě o spolupráci mezi městem Ústí nad
    Labem a občanským sdružením Centrum komunitní práce
C) p o v ě ř u j e
  1. Miroslava Kubu, náměstka primátora
    k podepsání Příkazní smlouvy vyplývající z uzavřeného
    Dodatku k Dohodě o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a
    občanským sdružením Centrum komunitní práce na rok 1998

114/98
Stavební uzávěra pro výstavbu individuálních garáží v území pro
kolektivní bydlení

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o živelném nárůstu žádostí o stavební povolení
    pro výstavbu individuálních  garáží v lokalitách pro
    kolektivní bydlení
  2. doporučení regulační komise, aby Rada města dala podnět
    stavebnímu úřadu k vydání rozhodnutí o stavební uzávěře
    pro stavby individuálních garáží
B) u k l á d á
  1. ing. Vlastimilu Hudečkovi, vedoucímu SO
    a) zpracovat  návrh  na  stavební  uzávěru na stavbu
     individuálních garáží ve správním území města Ústí nad
     Labem správním rozhodnutím - rozhodnutím o stavební
     uzávěře dle  32 zák. č. 50/1976 Sb. o územním
     plánování a stavebním řádu a 12 vyhlášky č.85/1976 Sb.
    b) po projednání v regulační komisi předložit návrh Radě
     města ke schválení

115/98
Statut ZOO v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. znění statutu Zoologické zahrady Ústí nad Labem, ve smyslu
    důvodové zprávy

B) u k l á d á
  1. ing. Marcelu Rahmovi, ved. odboru MOS
    a) zpracovat statut Zoologické zahrady v Ústí nad Labem ve
     smyslu důvodové zprávy
                      T: 15. 5. 1998
  2. ing. Zdeňce Jeřábkové, ředitelce ZOO Ústí nad Labem
    a) v návaznosti na nový statut zpracovat organizační řád
     příspěvkové organizace
                      T: 15. 6. 1998

116/98
Zpráva o plnění usnesení Rady města Ústí nad Labem v r. 1997

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. souhrnnou zprávu o plnění usnesení Rady města v roce 1997

117/98
Zpráva o plnění usnesení Rady města Ústí nad Labem v I. čtvrtletí
roku 1998

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o plnění usnesení Rady města v I. čtvrtletí 1998

118/98
Informace o postupu prací na likvidaci lomu Chabařovice podle
usnesení RM č. 44/96 ze dne 22. 2. 1996

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o postupu prací na likvidaci Lomu Chabařovice

119/98
Informace o návrhu na doplnění IZS a začlenění OPSIS do IZS

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o návrhu odboru ISŽP na doplnění IZS a začlenění
    OPSIS do IZS

120/98
Zřízení komise Rady města Ústí nad Labem pro přidělování
služebních bytů

Rada města po projednání

A) z ř i z u j e
  1. komisi s rozhodovací pravomocí pro přidělování služebních
    bytů zaměstanancům města - MmÚ
B) j m e n u j e
  1. předsedou: ing. Milana Zemaníka, tajemníka MmÚ
  2. tajemnicí: Martu Bochezovou, pracovnici OMOS MmÚ
  3. členem: ing. Ladislava Hrušku, primátora města
        Miroslava Kubu, náměstka primátora
        Václava Puchernu, náměstka primátora
        ing. Jana Schmidta, člena ZM
        Jaroslavu Mottlovou, vedoucí ÚPP MmÚ
        vedoucího předmětného odboru MmÚ

121/98
Záležitosti veřejného pořádku ve města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) ž á d á
  1. pplk. JUDr. JUDr. Zdeňka Havlíčka, ředitele OŘ PČR Ústí
    nad Labem
    a) o  zintenzivnění  spolupráce  s  MP při přijetí
     bezpečnostních opatření, která  povedou ke snížení
     přestupkové činnosti na úseku veřejného pořádku ve
     městě Ústí nad Labem

122/98
Stanovení nájemného SDF

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. nájemné za období roku 1997 za pronajaté objekty č.p. 705
    v ul. V Jirchářích a č.p. 57 v ul. Hrnčířská od obchodní
    společnosti SDFmÚ s.r.o. ve výši 1 000,- Kč

123/98
C.I.Centrum - samoobslužný obchodní dům Severní Terasa

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. záměr investora na stavbu C.I.Centra - samoobslužného
    obchodního centra v lokalitě "Elba" na Severní Terase


B) u k l á d á
  1. ing. Janu Vojtkovi, vedoucímu OER
    a) jako  zástupci zadavatele ÚPD  odsouhlasit zadání
     urbanistické studie na lokalitu OV-2, městské čtvrti
     B-3 Severní Terasa
    b) použít projednanou urbanistickou studii jako koncept
     územně plánovací dokumentace (podle  4, zák. č. 50/76
     Sb. a předpisů souvisejících)     Ing. Miroslav Pátek     Ing. Ladislav Hruška
     náměstek primátora       primátor města


             U S N E S E N Í
        9. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 23. 4. 1998
          USNESENÍ 124/98 - 132/98


==============================================================

124/98
Rozpočtová změna - realizace seminářů

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informace uvedené v důvodové zprávě
B) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu Odboru sociální práce, org. č. 1610
    takto:
    a) navýšení provozních výdajů odboru sociální  práce
     (č. org. 1610) o 10 850,- Kč z FRR za účelem poskytnutí
     finančních prostředků org. České centrum pro vyjednávání
     a řešení konfliktů dle důvodové zprávy
C) p o v ě ř u j e
  1. Miroslava Kubu, náměstka primátora
    a) podepsáním smlouvy na poskytnutí finančních prostředků
     org. České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů

125/98
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě (Obecní dům s.r.o.)

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a pronájmu nebytových
    prostor, uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a obchodní
    společností Obecní dům města Ústí nad Labem s.r.o. ze dne
    17. 3. 1997 v předloženém znění

126/98
Aktualizace ÚPD - návrh nové lokality pro bydlení "Nové
Habrovice"

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o současné situaci v lokalitě "OK-1 Podhůří"
    vymezené obcemi Skorotice, Habrovice, Strážky a Božtěšice
B) s o u h l a s í
  1. se zpracováním změny a doplňku ÚPD ve smyslu zařazení
    části lokality "OK-1 Podhůří" vymezené obcemi Skorotice,
    Habrovice, Strážky a Božtěšice mezi zastavitelné území
    určené pro individuální bydlení dle přílohy č. 2 důvodové
    zprávy
C) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit návrh na zpracování změny a doplňku ve formě
     Územního plánu zóny Ústí nad Labem - Nové Habrovice ke
     schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
                      T: 18. 6. 1998
    b) předložit Radě města upřesnění předpokládaných nákladů
     a zdrojů v roce 1998
                      T: 21. 5. 1998


127/98
Souhlas s půjčením sbírkových předmětů Muzea do zahraniční

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s vypůjčením sbírkových předmětů vypůjčiteli Slesisch -
    Oberlausitzer Dorfmuzeum Markersdorf v BRD ve smyslu
    důvodové zprávy

128/98
Smlouva na zajištění městské hromadné dopravy

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. smlouvu o zajištění MHD na rok 1998


129/98
Kontrolní zjištění Úřadu práce v Domově důchodců Velké Březno

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. kontrolní zjištění Úřadu práce Ústí nad Labem o dodržování
    pracovně právních předpisů a předpisů o zaměstnanosti v
    organizaci Domov důchodců Velké Březno
B) u k l á d á
  1. Yvoně Linhartové, ředitelce Domova důchodců Velké Březno
    a) odstranit zjištěné nedostatky z kontrolního zjištění
      Úřadu práce v Ústí nad Labem
                      T: 30. 4. 1998


130/98
Přehled o svěřeném majetku příspěvkovým organizacím

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. přehled o svěřeném majetku příspěvkovým organizacím dle
    přílohy č. l důvodové zprávy131/98
Návrh stanoviska města k výstavbě "Střelnice Sebuzín"

Rada města po projednání

A) n e s o u h l a s í
  1. na základě předložené dokumentace zpracované ve smyslu
    zák. č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní
    prostředí v lednu 1998 se záměrem stavby "Střelnice
    Sebuzín", neboť není vyloučeno negativní působení hluku na
    okolní přírodu

132/98
Negativní jevy spojené s nárůstem počtu heren s výherními
automaty v centru města

Rada města po projednání

A) v y j a d ř u j e
  1. znepokojení nad eskalací negativních jevů (zejména u
    mládeže) spojených s nárůstem počtu heren s výherními
    automaty v centru města
B) u k l á d á
  1. ing. Pavlu Bakulemu, řediteli MP
    a) zvýšit kontrolní  činnost zaměřenou na dodržování
     předpisů v hernách s výherními automaty
  2. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) prověřit legislativní  možnosti omezení  množství
     výherních automatů ve vybraných lokalitách města
     Ing. Miroslav Pátek    Ing. Ladislav Hruška
      náměstek primátora      primátor města


             U S N E S E N Í
       10. jednání Rady města Ústí nad Labem
           konaného dne 7. 5. 1998
          USNESENÍ 133/98 - 142/98


==============================================================

133/98
Prodej objektu býv. 7. ŠJ, Hrbovická 91, k.ú. Předlice

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s prodejem objektu č.p. 91 se st.p.č. 99 o výměře 453 m2 v
    ul. Hrbovická, k.ú. Předlice, firmě VASSA-BONO spol. s r.o.
    Ústí nad Labem, za smluvní cenu 500 000,- Kč
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh prodeje dle bodu A) 1. tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 18. 6. 1998

134/98
Prodej objektu č.p. 1095, Králova výšina včetně pozemků,
k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s prodejem objektu č.p. 1095 se st.p.č. 1658 o výměře
    870 m2 a zahrady p.č. 1659 o výměře 642 m2 v ul. Králova
    výšina, k.ú. Ústí nad Labem, panu Stanislavu Charvátovi,
    bytem Rooseveltova 8, Litoměřice, za nabízenou smluvní
    cenu 2 031 000,- Kč
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh prodeje nemovitosti dle bodu A) 1.
     tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 18. 6. 1998

135/98
Nabídka prodeje nemovitostí v k.ú. Neštěmice do majetku města
od SVS spol. a.s. Teplice

Rada města po projednání

A) n e s o u h l a s í
  1. s odkoupením objektů č.p. 111 a 112, ul. Veslařská, k.ú.
    Neštěmice, do majetku města od SVS a.s. Teplice

136/98
Zařazení pozemku v k.ú. Střekov do vybraného majetku

Rada města po projednání

A) n e s o u h l a s í
  1. se zařazením pozemku č.  1179, o výměře 1345 m2 v k.ú.
    Střekov, do vybraného majetku města

137/98
Zrušení prodeje pozemků (blok 005)

Rada města po projednání

A) z r u š u j e
  1. usnesení RM č. 290/96 ze dne 10. 10. 1996
B) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) zrušit usnesení ZM č. 115/96 ze dne 7. 11. 1996
C) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh na zrušení usnesení ZM č. 115/96 ze dne
    7. 11. 1996 Zastupitelstvu města
                      T: 18. 6. 1198


138/98
Úprava jednacího řádu RM

Rada města po projednání

A) z r u š u j e
  1. v 6 "Hlasování" odst. 3), 4) a 5)
B) s c h v a l u j e
  1. nové znění odst. 3), 4) a 5) takto:
    a) odst. 3) V případě, že jsou předloženy nové, doplňující
          nebo  pozměňující návrhy,  dá předsedající
          hlasovat o těchto návrzích, a to v pořadí od
          posledního návrhu
    b) odst. 4) Je-li  jakýkoliv  nový, doplňující  nebo
          pozměňující návrh na usnesení přijat, tak o
          ostatních návrzích,  týkajících se přijaté
          změny, se již nehlasuje
    c) odst. 5) Není-li žádný nový, doplňující nebo pozměňující
          návrh na  usnesení přijat, hlasuje  se o
          původním návrhu předkladatele

139/98
Zmocnění k udílení souhlasů k podnájmům v nemovitostech města
Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) z m o c ň u j e
  1. Karla Ždycha, jednatele TSMÚ s.r.o.
    a) k udílení souhlasu vlastníka k podnájmům, jejichž trvání
     nepřesahuje dobu 15-ti kalendářních dnů, v nemovitostech
     města Ústí nad Labem, které byly společnosti svěřeny
     do nájmu
  2. Romana Štajnera, vedoucího odboru SOM
    a) k udílení souhlasu vlastníka k podnájmům, jejichž
     trvání  nepřesahuje dobu  31 kalendářních  dnů, v
     nemovitostech města  Ústí nad Labem, svěřených do
     působnosti odboru SOM

140/98
Změna složení Povodňové komise města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) o d v o l á v á
  1. ing. Miroslava Šikulu z funkce člena povodňové komise
B) j m e n u j e
  1. členem povodňové komise: ing. Dalibora Dařílka

141/98
Zpráva o likvidaci Zahradnického podniku, s.p. v likvidaci
Ústí nad Labem a THOŠZ v likvidaci Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o průběhu likvidace Zahradnického podniku s.p. v
    likvidaci Ústí nad Labem a THOŠZ v likvidaci Ústí nad Labem

142/98
Zvýšení rozpočtu  odboru MOS -  havarie přívodního potrubí
výtlačného řádu

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zvýšením rozpočtu odboru MOS MmÚ o částku 300 000,- Kč
    na odstranění havarie části přívodního potrubí výtlačného
    řádu PHK z FOR
B) p o v ě ř u j e
  1. Karla Ždycha, jednatele TSM s.r.o.
    Jiřího Šroma, ředitele PHK
    a) výběrem dodavatele v souladu se zákonem č. 229/96 Sb. o
     zadávání veřejných zakázek (úplné znění) a Směrnicí RM
     o zadávání veřejných zakázek č. 3/97


      Ing. Miroslav Pátek     Ing. Ladislav Hruška
      náměstek primátora       primátor města

             U S N E S E N Í
        11. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 21. 5. 1998
          USNESENÍ 143/98 - 158/98


==============================================================

143/98
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu odboru MOS na rok 1998
- veřejné osvětlení

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zvýšení výdajové části rozpočtu organizace č. 1900 (odboru
    MOS) ve výši 1 895 500 z Fondu obnovy a rozvoje za účelem
    úhrady nákladů na tyto akce:
    a) VO Fibichova         193 000,- Kč
    b) VO Skorotice        1 000 000,- Kč
    c) VO Olešnice (projekt)     10 000,- Kč
    d) VO Olšinky (projekt)      70 000,- Kč
    e) VO (stížnosti občanů)     622 500,- Kč

144/98
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu Zoologické zahrady
na rok 1998

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zvýšení výdajové části  rozpočtu organizace č. 4000
    (Zoologické zahrady) o částku 1 300 000,- Kč z Fondu obnovy
    a rozvoje za účelem úhrady nákladů na tyto akce:
    a) Filtrace bazenu lachtanů       500 000,- Kč
    b) Rekonstrukce terárií         550 000,- Kč
    c) Rekonstrukce světlíků u opic     150 000,- Kč
    d) Rekonstrukce pumárny         100 000,- Kč
145/98
Rozpočtové změny pro rok 1998

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. čerpání sociálních dávek k 31. 3. 1998 za město Ústí nad
    Labem
B) s c h v a l u j e
  1. přerozdělení sociálních dávek v rámci hospodářství města
    Ústí nad Labem takto:
    a) snižuje účelovou dotaci Magistrátu města Ústí nad Labem
     o částku 2 mil. Kč u org. č. 1500
    b) zvyšuje účelovou dotaci městskému obvodu Město o částku
     2 mil. Kč


146/98
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti - Lidické náměstí
čp. 1710 uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a Městským
divadlem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s dodatkem č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti Lidické
    nám. č. 1710, uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a
    Městským divadlem Ústí nad Labem dle předloženého návrhu

147/98
Rozpočtová změna ve financování ÚPD

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1202 (odboru ER) takto:
    a) snížení výdajové investiční části rozpočtu organizace u
     akce "ÚPD Severní Terasa" (ÚZ č. 406) o 437 000,- Kč

   b) zvýšení výdajové investiční části rozpočtu organizace u
     akce "ÚPD Nové Skorotice" (ÚZ č. 408) o 437 000,- Kč k
     financování konceptu územního plánu zony a dalších
     výtisků

148/98
Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a
jiných akcí ve městě Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s čerpáním finančních prostředků určených na podporu
    reprezentačních a jiných akcí ve městě v roce 1998 v
    celkové částce 15 000,- Kč a v členění dle důvodové zprávy

149/98
Zpráva o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na
velikosti obce

Rada města po projednání

A) k o n s t a t u j e , ž e
  1. maximální koeficient Kv, K1 a Kr je v souladu s vyhláškou
    MF č. 176/1993 Sb. ve znění vyhlášky MF č. 30/1995 Sb.,
    vyhlášky č. 274/1995 Sb., vyhlášky MF č. 86/1997 Sb.
    o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním
    bytu a cenovým výměrem MF č. 03/98
  2. koeficient inflační K1 je dle MF 1,085 a koeficient
    rozhodovací Kr je 1.00
B) s c h v a l u j e s účinností od 1. 7. 1998 do 30. 6. 1999
  1. maximální koeficient Kv 1.11 pro celé území města Ústí nad
    Labem
C) u k l á d á
  1. Milanu Knotkovi, tiskovému mluvčímu MmÚ
    a) zveřejnit zvýšení maximálního možného nájemného ve
     sdělovacích prostředcích


D) ž á d á
  1. starosty městských obvodů
    a) o oznámení zvýšení maximálního možného nájemného z
     bytu před dnem splatnosti prostřednictvím vybraných
     správců

150/98
Služební byty ve školských zařízeních

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zařazením služebních bytů ve všech školských zařízeních
    zřizovaných městem Ústí nad Labem a zřizovaných Školským
    úřadem Ústí nad Labem, které jsou v nájemním vztahu s
    městem Ústí nad Labem, do kategorie bytů služebních dle
    přílohy č. l důvodové zprávy

151/98
Žádosti občanů o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 42/96

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. výjimku ve smyslu žádosti paní Jarmily Fojtíkové, trvalým
    bydlištěm Ústí nad Labem - Vaňov, ul. Myslivečkova č.p. 19,
    o zachování stávajícího způsobu vytápění rodinného domu
    pevnými palivy na dobu dvou let
B) z a m í t á
  1. žádost paní Marty Stracheové, trvalým bydlištěm Ústí nad
    Labem - Brná, ul.
    Průjezdní č.p. 245, o změnu vytápění rodinného domu z el.
    energie na pevná paliva
  2. žádost manželů Kimlových, trvalým bydlištěm Ústí nad Labem
    - Brná, ul. Karla Maye č.p. 11, o změnu vytápění rodinného
    domu z el. energie na pevná paliva
152/98
Návrh stanoviska města Ústí nad Labem k záměru stavby
"Samoobslužný obchodní dům v Ústí nad Labem"

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. na základě předložené dokumentace, zpracované ve smyslu
    zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní
    prostředí, se záměrem stavby "Samoobslužný obchodní dům v
    Ústí nad Labem"

153/98
Změny a doplňky ÚPnSÚ města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zpracováním změn a doplňků ÚPnSÚ města Ústí nad Labem
    dle  35 odst. 2 vyhlášky č. 84/1976 Sb. pro území
    vymezené p.p.č. 648/1, 649, 650 a 648/2 v k.ú. Mojžíř (viz
    přílohy č. 2) dle důvodové zprávy
B) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit návrh na zpracování změn a doplňků ke
     schválení Zastupitelstvu města
                      T: 18. 6. 1998

154/98
Informace o využití finančních prostředků v systému nakládání
s komunálním odpadem ve městě

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o užití finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč
    získaných ve smyslu smlouvy mezi městem a společností
    EKO-KOM a.s., která byla uzavřena dne 29. 12. 1997

155/98
Stav veřejné sbírky na útulku pro opuštěná zvířata

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informativní zprávu:
    a) o výši finančních prostředků na kontě veřejné sbírky ke
     dni dni 7. 5. 1998 a o přijetí věcných darů na útulku
     dle důvodové zprávy
    b) o způsobu využití finančních prostředků z této sbírky
     při úpravě areálu a výstavbě karanténních kotců v
     útulku pro opuštěná zvířata

156/98
Kontrola mzdového zařazení  a ekonomického využití mzdových
prostředků v Městském divadle Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. ústní informaci tajemníka MmÚ a předsedkyně kontrolní
    komise RM o provedených kontrolách v Městském divadle Ústí
    nad Labem
B) u k l á d á
  1. Mgr. Petru Vlasákovi, řediteli MD ÚL
    a) před podpisem veškerých smluv a dohod s finančním
     plněním vyžádat předchozí písemný souhlas zřizovatele
                      T: od 22. 5. 1998
  2. ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
    a) informovat ředitele Městského divadla Ústí nad Labem o
     usnesení RM ze dne 21. 5. 1998
                      T: 22. 5. 1998
C) z m o c ň u j e
  1. ing. Milana Zemaníka, tajemníka MmÚ
    a) k udělování souhlasu zřizovatele dle bodu B) tohoto
     usnesení157/98
Racionalizace správy města

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. ústní informace o nutných organizačních krocích pro
    uskutečnění racionalizace správy města

158/98
Mimořádné jednorázové odměny uvolněným členům ZM

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. mimořádné  jednorázové  odměny  uvolněným  členům
    Zastupitelstva města dle předloženého návrhuSdělení opravy chyby:

1. V usnesení 6. jednání Rady města č. 65/98 ze dne 12. 3. 1998
  je v bodě A) 1. uvedené chybné č.p. 1432/2. Správné č. p. je
  1431/2.

2. V usnesení 8. jednání Rady města dne 9. 4. 1998 je u bodu
  "Stanovení nájemného SDF" omylem uvedeno č. 125/98 místo
  správného 122/98.

    Ing. Miroslav Pátek    Ing. Ladislav Hruška
     náměstek primátora      primátor města
             U S N E S E N Í
        12. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 4. 6. 1998
          USNESENÍ 159/98 - 205/98

==============================================================

159/98
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu odboru MOS na rok 1998

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1900 takto:
    a) zvýšení výdajové části rozpočtu ve výši 1 100 000,- Kč
     z Fondu obnovy a rozvoje za účelem úhrady nákladů na
     tyto akce:
    a) koupaliště Brná
     oprava střechy nad kabinami     400 000,- Kč
    b) plavecká hala Klíše
     - 1. etapa úpravy vody        700 000,- Kč
 B) p o v ě ř u j e
   1. Karla Ždycha, jednatele TSM, s.r.o.
    a) vyhlášením výběrového řízení na opravu střechy nad
      kabinami na koupališti Brná v souladu se zákonem č.
      199/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí RM
      č. 3/97
    b) vyhlášením výběrového řízení na provedení 1. etapy
     úpravy vody v PHK v souladu se zákonem č. 199/94 Sb. ve
     znění pozdějších předpisů a Směrnicí RM č. 3/97

160/98
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu Ústavu sociální péče
Vaňov, Čajkovského ul. na rok 1998

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 3070 takto:
    a) zvýšení výdajové části rozpočtu z Fondu rozvoje a obnovy
     ve výši 300 000,- Kč na dokončení úprav a rekonstrukce
     rekreačního a sportovního areálu

161/98
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu Městského divadla
Ústí nad Labem na rok 1998

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 4200 takto:
    a) zvýšení výdajové části rozpočtu z Fondu obnovy a
     rozvoje ve výši 1 973 000,- Kč za účelem úhrady dodávky
     technologie firmy Technoart Brno na akci Dostavba
     provozní budovy MD

162/98
Rozpočtová změna v rámci schváleného rozpočtu investičního
odboru MmÚ

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace 1800 takto:
    a) navýšení rozpočtu pro akci "Požární zabezpečení stropní
     konstrukce posledního podlaží Muzea města Ústí nad
     Labem (ÚZ 426, pol. 6121, č.  3315) o 1 245 tis. Kč z
     FOR

163/98
Rozpočtová změna ve financování ÚPD

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1202 takto:
    a) zvýšení rozpočtové částky o 16 500,- Kč zapojením
     příjmů Fondu obnovy a rozvoje za účelem částečného
     financování urbanistické studie "Rodinné domy na p.p.č.
     589/2 a 590/2 v k.ú. Svádov" (podklad pro změnu a
     doplněk územního plánu)164/98
Rozpočtová změna k ekologickým investičním akcím ÚMO Střekov v
roce 1998

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zajištění ekologických investičních akcí městského obvodu
    Střekov finančními prostředky v rámci "Programu ozdravění
    ovzduší"
B) s c h v a l u j e
  1. uvolnění finančních prostředků Fondu obnovy a rozvoje jako
    podíl města na ekologických investicích v rámci schváleného
    rozpočtu pro rok 1998 ve výši 4 500 tis. Kč pro městský
    obvod Střekov na akci:
    a) plynofikace ulic K loděnici, Farská louka a ul. Děčínská
  2. uvolnění finančních prostředků ze Státního fondu životního
    prostředí ČR na ekologické stavby v roce 1998 ve výši
    6 757 tis. Kč pro městský obvod Střekov na tyto akce:
    a) plynofikace ulic K loděnici, Farská louka a ul.
     Děčínská ve výši            2 000 tis. Kč
    b) plynofikace Kojetice ve výši      2 137 tis. Kč
    c) plynofikace ulic Karla IV., Kollárova, Myslbekova a
     Riegrova ve výši            2 620 tis. Kč
    Podmínkou pro uvolnění finančních prostředků pro městský
    obvod Střekov bude skutečný převod těchto prostředků ze
    Státního fondu  životního prostředí na  účet MmÚ č.
    3770270297 u Komerční banky Ústí nad Labem
  3. účelovou dotaci pro městský obvod Střekov uvolněním
    finančních prostředků z dotace FRR Okresního úřadu Ústí
    nad Labem schváleného OS dne 28. 3. 1998 jako podíl na
    ekologických investicích pro rok 1998 ve výši 442 tis. Kč
    na akci:
    a) plynofikace ulic Karla IV., Kollárova, Myslbekova a
     Riegrova

165/98
Rozpočtová změna
- vydávání Nových ústeckých přehledů

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o záměru občanského sdružení "Ústecká kulturní
    platforma 98" vydávat informační měsíčních NOVÉ ÚSTECKÉ
    PŘEHLEDY
B) s o u h l a s í
  1. s prezentací města Ústí nad Labem v tomto měsíčníku v
    rozsahu uvedeném v projektu v příloze č. 1 důvodové zprávy
    a v úrovni grafického zpracování dle varianty A) projektu


166/98
Poskytnutí státní dotace na prevenci kriminality

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o poskytnutí státní dotace na dílčí projekty
    programu prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok
    1998 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
B) s c h v a l u j e
  1. rozdělení dotace na jednotlivé dílčí projekty programu
    prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 1998 dle
    přílohy č. 2 důvodové zprávy
C) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) předložit informaci dle bodu A) a B) Zastupitelstvu
      města
                      T: 25. 6. 1998167/98
Účast města v obchodní společnosti Tepelné hospodářství města
Ústí nad Labem, s.r.o.

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s navýšením účasti města Ústí nad Labem v obchodní
    společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem
    s.r.o. (THMÚ s.r.o.) s tím, že město Ústí nad Labem koupí
    od obchodní společnosti TOPIZ s.r.o. 6.352 % podílu THMÚ,
    s.r.o. za smluvní cenu 3 811 200,- Kč
  2. s požádáním Patrie Pinance, a.s. správce portfolia města
    Ústí nad Labem o převedení 3 811 200,- Kč městu Ústí n.L.
    za účelem postupu dle bodu A) 1. tohoto usnesení
B) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na postup dle bodu A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998

168/98
Fond rozvoje bydlení - poskytnutí prostředků

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. výsledky jednání výběrové komise dle důvodové zprávy
B) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) schválit poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení
     formou půjček v celkové výši 2 765 tis. Kč dle přílohy
     č. l důvodové zprávy
    b) schválit žádost manželů Salabových o změnu účelu
     čerpání půjčky ve výši 60 tis. Kč na obnovu fasády domu
 C) u k l á d á
   1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit doporučení dle bodu B) tohoto usnesení
      Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998


169/98
Návrhy smluv o podpoře ze SFŽP ČR na ekologické akce k ozdravění
ovzduší města

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zněním návrhu smluv o podpoře ze SFŽP ČR č. 00609771 a
    č. 00659771 (včetně zástavních smluv) na ekologické akce v
    rámci Programu na ozdravění ovzduší
B) u k l á d á
  1. Václavu Puchernovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrhy smluv ve smyslu bodu A) tohoto
     usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998


170/98
Prodej objektu č.p. 1220, Králova výšina včetně pozemku, k.ú.
Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s prodejem objektu č. p. 1220 se st.p.č. 1656 o výměře
    254 m2 a zahrady p.č. 1657 o výměře 198 m2 v ul. Králova
    výšina, k.ú. Ústí nad Labem, paní Karolíně Třešňákové,
    bytem Železná č.p. 327, Neštěmice za nabízenou kupní cenu
    510 tis. Kč, která bude uhrazena na účet města před
    podpisem kupní smlouvy
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh prodeje dle bodu A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998


171/98
Prodej pozemku č. 209/2 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s prodejem pozemku č. 209/2 o výměře 400 m2 v k.ú. Ústí
    nad Labem , spol. Český plyn k.s. se sídlem Praha 9 -
    Satalice, Budovatelská 155, IČO 49710231, za smluvní cenu
    60 000,- Kč
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na prodej pozemku dle bodu A) 1. tohoto
     usnesení Zastupitelstvu města
                     T: 17. 9. 1998

172/98
Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu pozemku z majetku města -
části bloku 003

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru prodeje/pronájmu části p.p.č. 2523,
    p.p.č. 2520/13, p.p.č. 2520/14 a p.p.č. 4257 v k.ú. Ústí
    nad Labem dle důvodové zprávy
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit Radě města zprávu o výsledku výběrového
     řízení
                      T: 20. 8. 1998173/98
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Ústí nad Labem
- legalizace stávajícího stavu

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 2852/1 v
    k.ú. Ústí nad Labem s poznámkou, že se jedná o legalizaci
    stávajícího stavu, kdy výměra pozemku bude dána skutečným
    zaměřením části pozemku

174/98
Pronájem nebytového prostoru v objektu Archivu města Ústí nad
Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s pronájmem nebytových prostor v objektu Archivu města v
    ul. Hrnčířská 65, Ústí nad Labem, ČSOB a.s. pobočce Ústí
    nad Labem za dohodnutou smluvní cenu 20 000,- Kč/ročně

175/98
Pronájem pozemku v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s vyjmutím části pozemku č. 1769/1 dle GP označena č.
    1769/13 o výměře 859 m2 v k.ú. Ústí nad Labem z nájemní
    smlouvy s Obchodní akademií
  2. s pronájmem části pozemku č. 1769/1 dle GP označena č.
    1769/13 o výměře 859 m2 v k.ú. Ústí nad Labem manželům
    Pavlu Šternovi, r.č. 490107/012 a Aleně Šternové r.č.
    495626/010, bytem Tolstého 1448/35a, 400 03 Ústí nad Labem
    za smluvní cenu 80,- Kč/m2/rok, včetně inflační doložky,
    na dobu určitou 50 let, za účelem vybudování a provozování
    parkoviště pro nově budovaný objekt na rozhraní ulic
    Pařížská a Velká Hradební
  3. s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - právu
    průjezdu přes pozemek č. 1775 (Zelená škola) a pozemek č.
    1769/1 (Obchodní akademie)

176/98
Vykoupení pozemku do majetku města od ČD s.o. ČR

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s odkoupením st.p.č. 388/2 o výměře 168 m2 v k.ú. Bukov od
    ČD s.o. ČR do majetku města za cenu dle znaleckého posudku
    za účelem realizace prodeje bytových a nebytových jednotek
    v objektu na pozemku p.č. 388/2 stojícím
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh odkoupení dle bodu A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998

177/98
Bezúplatný převod el. přípojky k VO v ul. Malátova

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. bezúplatným převodem el. přípojky pro rozvaděč PRVO 8 v
    ul. Malátova ve prospěch Severočeské energetiky a.s.
    Teplická 8, Děčín
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit  návrh  dle  bodu  A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998178/98
Smlouva o výpůjčce (parkoviště u KOBA a.s. Ústí nad Labem)

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce na části pozemků č. 2625/2,
    2619/2, 2620/2, 2621/2 dle GP č. 2199-12/98 označeno č.
    2620/2 o výměře 181 m2 mezi městem ústí nad Labem a KOBA
    a.s. Praha, Na Příkopě 33, Praha 1, na dobu neurčitou s
    výpovědní lhůtou 12 měsíců

179/98
Dodatek č. 1/98 k NS - kino Hraničář

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. prodloužení nájemní smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a
    společností Biograf s.r.o. ze dne 1. 7. 1996 na nemovitost
    v ul. Prokopa Diviše č.p. 1812 (kino Hraničář) o 15 let
    t.j. do 30. 6. 2016
B) s o u h l a s í
  1. s vložením investic na opravu stavebně-technického stavu
    objektu kina Hraničář společností Biograf s.r.o.
  2. s prováděním odpisů z nákladů vynaložených na opravu
    stavebně-technického  stavu tzv.  technické zhodnocení
    objektu kina Hraničář společností Biograf a.s.

180/98
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
    k pozemku č. 1032 -  ost. komunikace v k.ú. Brná, pro
    pokládku kabelů NN pro připojení 12 RD v ul. Šeříková, ve
    prospěch  Severočeské  energetiky  a.s.  Děčín,  za
    jednorázovou úplatu ve výši 5 000,- Kč
181/98
Vzdání se předkupního práva k nemovitostem, k.ú. Klíše
- dědictví po MUDr. Homolkové a ing. Homolkovi

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se vzdáním se předkupního práva alikvotního podílu města
    Ústí nad Labem k nemovitostem:
    a) objekt č.p. 424 se st.p.č. 770 o výměře 247 m2
    b) zahrada p.č. 771/1 o výměře 793 m2
    c) st.p.č. 771/3 o výměře 21 m2 vše v k.ú. Klíše
    z důvodu umožnění dědického vypořádání sourozenců Tomáše a
    Kateřiny Homolkových po zemřelých rodičích MUDr. Aleně
    Homolkové a ing. Josefu Homolkovi
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh vzdání se předkupního práva města dle
     bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998

182/98
Oslavy výročí založení města Ústí nad Labem v roce 1999
Rozpočtová změna org. č. 1201

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s časovým harmonogramem scénáře oslav 750. výročí města
    Ústí nad Labem včetně rámcové náplně jednotlivých dnů dle
    důvodové zprávy a příloh č. l až 3 důvodové zprávy
  2. s předběžným návrhem celkového rozpočtu oslav dle přílohy
    č. 4 důvodové zprávy
B) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1201 takto:
    a) zvýšení výdajové části rozpočtu odboru ekonomického
     rozvoje, odd. kultury, sportu a cestovního ruchu o
     360 tis. Kč z prostředků FRR Okresního úřadu Ústí nad
     Labem (Okresní shromáždění konané dne 25. 5. 1998) na
     krytí nákladů oslav v roce 1998
C) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. skutečnost, že na základě výsledku grantového řízení z
    roku 1996 je nositelem celkového zajištění oslav Kulturní
    středisko ALBIS
  2. složení organizačního (pracovního) výboru pro zajištění
    oslav dle přílohy č. 6 důvodové zprávy
D) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) zabezpečit úkoly spadající do kompetence politické a
     správní reprezentace města dle upravené přílohy č. 5
     důvodové zprávy
                      T: průběžně
  2. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit materiál o zabezpečení oslav Zastupitelstvu
     města
                      T: 25. 6. 1998
  3. Jindřichu Šrejberovi, řediteli KS Albis
    a) předkládat Radě města průběžnou informaci o průběhu
     příprav oslav
                      T: 1x za 3 měsíce

183/98
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 55/98, kterou se mění a
doplňuje OZV č. 39/95

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 55/98, kterou se mění
    a doplňuje OZV č. 39/95 dle přílohy důvodové zprávy
B) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) zmocnit Radu města vydat úplné znění obecně závazné
     vyhlášky č. 39/95
C) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh obecně závazné vyhlášky č. 55/98,
     kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhlášky č.
     39/95, kterou byl zřízen Fond rozvoje a bydlení, ke
     schválení Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998

184/98
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 54/98, kterou se zrušují
obecně závazné vyhlášky č. 27/93, 30/93 a 41/96

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1) s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 54/98, kterou se
    zrušují:
    a) obecně závazná vyhláška č. 27/93 o stanovení počtu
      městských obvodů a vymezení jejich území
    b) obecně závazná vyhláška č. 30/93, kterou se mění a
      doplňuje obecně závazná vyhláška č. 27/93
    c) obecně závazná vyhláška č. 41/96 - Statut města Ústí nad
      Labem
B) u k l á d á
  1. ing. Ladislav Hruškovi, primátorovi města
  a) předložit návrh obecně závazné vyhlášky dle bodu A) tohoto
   usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998

185/98
Stanovení počtu členů ZM pro volební období 1998 - 2002

Rada města po projednání

A) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) stanovit pro volební období 1998 - 2002 počet členů
     Zastupitelstva města Ústí nad Labem:
     - v případě zachování současného systému správy města 37
     - v případě zániku MO 41
B) u k l á d á
  1. Ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) předložit doporučení dle bodu  A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998186/98
Zřizovací listiny organizací se sociálním zaměřením

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. informace uvedené v důvodové zprávě
B) s o u h l a s í
  1. s návrhem změn zřizovacích listin a názvů organizací dle
    přílohy č. 1 důvodové zprávy
C) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrhy zřizovacích listin ke schválení Radě
     města
                      T: 3. 9. 1998
  2. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit Radě města návrh na další postup při vymezování
     působnosti organizací dle návrhu vyplývajícího z Projektu
     rozvoje sociálních služeb v Ústí nad Labem
                      T: 1. 10. 1998
  3. ředitelům příspěvkových organizací se sociálním zaměřením
    a) spolupracovat na tvorbě nových organizačních dokumentů
     tak, jak vyplývá z Projektů rozvoje sociálních služeb v
     Ústí nad Labem
                      T: 1. 10. 1998
D) z p l n o m o c ň u j e
  1. ing. Milana Zemaníka, tajemníka MmÚ
    a) k udělování  souhlasu  zřizovatele  se jmenováním
     statutárního zástupce ředitele u organizací se sociálním
     zaměřením

187/98
Projekt rozvoje sociálních služeb ve městě Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. informace předložené v důvodové zprávě

B) s c h v a l u j e
  1. dosavadní postup řešitelů v Projektu rozvoje sociálních
    služeb
C) u k l á d á
  1. Komisím Rady města Ústí nad Labem
   a) zohlednit při své činnosti výstupy z Projektu rozvoje
     sociálních služeb
  2. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
   a) ve spolupráci s  Centrem komunitní práce postupně
     zajišťovat implementaci výstupů z Projektu rozvoje
     sociálních služeb
   b) zajistit seznámení členů Zastupitelstva města Ústí n. L.
     s výstupy z Projektu rozvoje sociálních služeb formou
     pracovních dílen
                      T: 30. 6. 1998
D) ž á d á
  1. Centrum komunitní práce
   a) spolupracovat s Magistrátem města Ústí n. L. na přípravě
     dílčích materiálů, návrhů řešení vyplývajících z výstupů
     z Projektu  rozvoje sociálních  služeb a na realizaci
     pracovních dílen se členy Zastupitelstva města Ústí n. L.

188/98
Postavení sociální komise RM Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. závěry, které vyplývají  z I. fáze Projektu rozvoje
    sociálních služeb týkající se postavení Sociální komise
B) s c h v a l u j e
  1. návrhy na postavení sociální komise dle přílohy č. 1
    důvodové zprávy
C) u k l á d á
  1. Heleně Herbstové, vedoucí odboru sociální práce
   a) předložit RM návrh příslušných materiálů upravujících
     postavení sociální komise
                      T: 20. 8. 1998


189/98
Řešení dědictví po zemřelých, pohřbených ve smyslu vyhl. MZ
č. 19/88 Sb.

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s tím, aby se město Ústí n. L. nepřihlašovalo k dědickému
    řízení po zemřelých, pohřbívaných městem v souladu s vyhl.
    MZ č. 19/88 Sb.
  2. s likvidací převzatého movitého majetku dle předloženého
    návrhu
B) z m o c ň u j e
  1. Miroslava Kubu, náměstka primátora
   a) k odmítnutí dědictví, pokud bude městu Ústí n. L.
     přiřknuto z důvodu, že vypravovalo pohřeb zemřelého i
     přesto, že se k dědickému řízení nepřihlásilo

190/98
Výběrové řízení na makléřskou firmu

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. výsledky výběrového řízení a informaci o jeho průběhu
B) s c h v a l u j e
  1. vítěze výběrového řízení společnost Respect a.s., K Žižkovu
    4, 190 00 Praha 9
C) s o u h l a s í
  1. s uzavřením smlouvy o zprostředkování dle přílohy č. 1
    důvodové zprávy s vítězem výběrového řízení

191/98
Jmenování vedoucího odboru dopravy

Rada města po projednání

A) j m e n u j e  s účinností od 5. června 1998
  1. Ing. Dalibora D a ř í l k a
    do funkce vedoucího odboru dopravy
192/98
Změna ve složení představenstva DP města Ústí nad Labem, a.s.

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. rezignaci  Ing.  Miroslava  Šikuly  na  členství  v
    představenstvu DP města Ústí n. L., a. s.
B) s c h v a l u j e
  1. Ing. Dalibora D a ř í l k a
    do funkce člena představenstva DP města Ústí n. L., a. s.

193/98
Návrh na změnu ve složení komise pro prevenci kriminality

Rada města po projednání

A) j m e n u j e
  1. paní Mgr. Majdalénu Jelínkovou členem komise pro prevenci
    kriminality města Ústí nad Labem.

194/98
Návrh na změnu ve složení branně bezpečnostní komise

Rada města po projednání

A) o d v o l á v á
  1. pana Milana Ullricha z funkce člena branně bezpečnosti
    komise.
B) j m e n u j e
  1. pana Karla Poláčka členem branně bezpečnostní komise.

195/98
Volba členů Okresní školské rady

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. předložený návrh na volbu Okresní školské rady

B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh složení  Okresní školské rady ke
     schválení zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998

196/98
Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s vypsáním konkursního řízení dle pokynu ministra školství,
   mládeže a tělovýchovy ČR k hodnocení práce ředitelů škol a
   školských výchovných zařízení u těch škol, v nichž byly
   zjištěny nedostatky ve více než v jedné oblasti (jedná se o
   27., 43., 50. a 53. mateřskou školu).
   Ředitelé škol, u nichž byly zjištěny nedostatky v jedné
   oblasti, půjdou do konkursu pouze v případě, že budou shledány
   další nedostatky školskou inspekcí nebo Školským úřadem.

197/98
Ročenka města Ústí nad Labem - životní prostředí 1997

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. ročenku "Město Ústí nad Labem - Životní prostředí 1997"
B) u k l á d á
  1. Václavu Puchernovi, náměstkovi primátora
    a) předložit ročenku "Město Ústí nad Labem - životní
     prostředí 1997" Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998
198/98
Žádost občanů Všebořic

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. žádost občanů Všebořic zastoupených p. Jaroslavem Kubínem,
    Dukelských hrdinů 9/534 o vypracování situační analýzy
    sociálních a ekonomických potřeb výstavby velkoprodejen v
    k.ú. Všebořice
B) k o n s t a t u j e , ž e
  1. územní plán byl zpracován na základě rozborů, průzkumů a
    analýzy potřeb a nároků kladených územním a demografickým
    vývojem města
  2. v současné době je zpracovávána studie o aktuálních
    potřebách realizace velkoprodejen potravin na území města
    vzhledem k jeho ekonomickému rozvoji a kupní síle obyvatel

199/98
Kontrola mzdového zařazení a ekonomického využití mzdových
prostředků v Městském divadle Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o kontrole mzdového zařazení pracovníků Městského
    divadla Ústí nad  Labem, včetně ekonomického využití
    dalších mzdových prostředků
  2. zápisy z projednávání kontrolních materiálů MD Ústí nad
    Labem, dle příloh č. l, 2 a 3 důvodové zprávy
  3. zápis ze zasedání kontrolní komise RM ze dne 19. 5. 1998
B) u k l á d á
  1. Mgr. Petru Vlasákovi, řediteli MD
    a) předložit Radě města  přesný soupis zjištěných a
     odstraněných závad k 1. 7. 1998 s uvedením zodpovědných
     osob
                      T: 2. 7. 1998

200/98
Kontrola plnění mandátních smluv uzavřených ÚMO město Ústí nad
Labem spol. s r.o. RINT, M-Beta, TOMMI a Teo

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o kontrole plnění mandátních smluv uzavřených ÚMO
    město se spol. s r.o. RINI, M-Beta, TOMMI a Teo o správě
    bytového fondu včetně příloh 1 a 2 důvodové zprávy
  2. skutečnost, že termínované úkoly z přílohy č. 1 byly
    splněny

201/98
Kontrola provádění revizí technických zařízení v domovech
důchodců, penzionech a ústavech sociální péče

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o kontrole provádění revizí technických zařízení v
    domovech důchodců, penzionech a ústavech sociální péče
    včetně zápisu z projednání


202/98
Informativní zpráva o prodaných nemovitostech města a o
zažalovaných pohledávkách MmÚ

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o prodejích nemovitostí z majetku města (vč.
    pohledávek) za období od 1.1.1991 do 31. 3. 1998
  2. informaci o pohledávkách MmÚ, kde je podána žaloba (k datu
    31. 3. 1998)

203/98
Prezentace města Ústí nad Labem na mezinárodních oslavách
Saské paroplavby a lidových slavnostech v Drážďanech

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o připravované prezentaci města Ústí nad Labem
    na mezinárodních oslavách Saské paroplavby a lidových
    slavnostech v Drážďanech ve dnech 21.-23.8.1998


204/98
Cena "MÍSTA V SRDCI" - informace

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o získání "Ceny Místa v srdci 1997" za projekt
    "Festival romských dětských aktivit", podaný a realizovaný
    KS Albis

205/98
Výměna členů regulační komise

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. rezignaci na členství v regulační komisi
    a) ing. arch. Jana Jehlíka
    b) ing. arch. Romana Kouckého
B) s o u h l a s í
  1. se změnou ve složení regulační komise dle předloženého
    návrhu
C) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit návrh na jmenování členů regulační komise
     Zastupitelstvu města
                      T: 25. 6. 1998

     Ing. Miroslav Pátek    Ing. Ladislav Hruška
     náměstek primátora     primátor města

            U S N E S E N Í
        13. jednání Rady města Ústí nad Labem
           konaného dne 2. 7. 1998
           USNESENÍ 206/98 - 255/98


==============================================================

206/98
Rozpočtová změna ve financování ÚPD

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1202 takto:
   a) zvýšení výdajové částky o 212.064,- Kč za účelem
     financování "Návrhu regulačního plánu pro soubor bloků
     lokality Ústí nad Labem - Nové Všebořice" (dle konceptu
     regulačního plánu a schváleného souborného stanoviska)
     zapojením příjmů fondu obnovy a rozvoje

207/98
Rozpočtová změna ve financování ÚPD

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1) rozpočtovou změnu odboru ekonomického rozvoje, oddělení
   územního plánování, organizace č. 1202 takto:
   a) zvýšení výdajové částky odd. územního plánování o
     35 000,- Kč zapojením příjmů fondu obnovy a rozvoje za
     účelem  částečného financování  urbanistické studie
     "Rodinné domy na p.p.č. 648/1, 648/2, 649 a 650 k.ú.
     Mojžíř"

208/98
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu odboru dopravy na rok 1998


Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1100 takto:
   a) zvýšení výdajové části rozpočtu ve výši 3 000 000,- Kč
     z FRR Okresního úřadu Ústí nad Labem schváleného OS dne
     25.5.1998 za účelem navýšení prostředků na zabezpečení
     čištění a zimní údržby komunikací ve správě odboru
     dopravy

209/98
Rozpočtová změna v odvětví školství

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1300 takto:
    a) zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 400 tis. Kč
     z neúčelové dotace od Okresního úřadu Ústí nad Labem,
     za účelem opravy na 8. základní škole, Husova

210/98
Zapojení odvodu z odpisu příspěvkové organizace SAZZ do
výdajové části rozpočtu odboru MOS

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. nařízený odvod z odpisů organizace SAZZ za rok 1994 ve výši
   602 000,- Kč
  2. rozpočtovou změnu org.č. 1900 takto:
   a) zvýšení výdajové části rozpočtu odboru MOS o 602 000,- Kč
     ( 4311 pol. 5171)

211/98
Rozdělení finančních prostředků na grantové projekty pro
kulturu v roce 1998

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. čerpání finančních prostředků určených na podporu kultury v
   roce 1998 (granty) v členění dle důvodové zprávy.

212/98
Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a
jiných akcí ve městě Ústí nad Labem v roce 1998

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s čerpáním finančních prostředků určených na podporu
    reprezentačních a jiných akcí ve městě Ústí nad Labem
    v roce 1998 v celkové částce 20 000,- Kč dle důvodové
    zprávy.

213/98
Přehled škod odškodněných v I. pololetí 1998

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1.  přehled  škod  způsobených  na školských zařízeních,
    odškodněných v I.pololetí 1998 dle přílohy č. 2 důvodové
    zprávy


214/98
Aktivní politika města Ústí nad Labem a získávání finančních
prostředků ze zahraničních zdrojů

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zásady aktivní politiky města v oblastech souvisejících se
   vznikem Ústeckého kraje, s utvářením regionální politiky
   ČR, s integrací ČR do Evropské Unie a s přeshraniční
   regionální spoluprací v rámci tzv. Euroregionu Labe,
   shrnuté v příloze č. 1 tohoto usnesení.
  2. návrh  memoranda  "Ústecký  kraj  2000  -  převzetí
   spoluodpovědnosti", uvedený  v příloze č.  2 tohoto
   usnesení.
  3. záměr zahájit a realizovat program "ZEUS" popsaný v
   důvodové zprávě.
  4. rozpočtovou změnu organizace č. 1200 takto:
   a) zvýšení výdajové části rozpočtu odboru ekonomického
   rozvoje o 500 000,- Kč z prostředků FRR Okresního úřadu
   Ústí n.L. (Okresní shromáždění konané dne 25.5.1998) na
   krytí nákladů spojených s realizací programu ZEUS.
B) j m e n u j e
  1. řídící skupinu programu ZEUS ve složení dle důvodové zprávy
C) u k l á d á
  1. Ing.Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
   a) projednat memorandum dle bodu A) 2. tohoto usnesení s
     představiteli státní správy, veřejnoprávní institucí a
     samosprávy na úrovni okresů, tvořících budoucí Ústecký
     kraj, zohlednit v textu případné připomínky a zajistit
     podpisy pod definitivní znění memoranda.

215/98
Zabezpečení minimálního programu protidrogové politiky na
místní úrovni

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. informace předložené v důvodové zprávě
B) s o u h l a s í
  1. s rozdělením částky 100 000,-Kč na projekty dle přílohy č.
  1 důvodové zprávy

216/98
Postup přípravy a projednání rozpočtu a rozpočtová skladba
pro sociální sféru

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. informace předložené v důvodové zprávě
B) s c h v a l u j e
  1. změnu přístupu k přípravě a projednávání rozpočtu dle
   upravené přílohy č. 2 důvodové právy (příprava prvního
   čtení rozpočtu)
  2. navržené členění rozpočtové skladby pro sociální sféru,
   dosud nahrazující kapitolní členění, dle přílohy č. 3
   důvodové zprávy
C) u k l á d á
  1. ing.Josefu Sedláčkovi, vedoucímu Finančního odboru
   a) ve spolupráci s paní H.Herbstovou, vedoucí odboru
     sociální práce připravit návrh prvního čtení rozpočtu
     na rok 1999 se zaměřením na sociální sféru dle návrhu,
     vyplývajícího z Projektu rozvoje sociálních služeb v
     Ústí n. L. a předložit zpracovaný návrh Radě města Ústí
     n.L.
                       T: 1.10.1998
   b) ve spolupráci s Centrem komunitní práce dopracovat návrh
     na kapitolní třídění rozpočtu Města Ústí n. L.
                       T: 1.10.1998
E) ž á d á
  1. Centrum komunitní práce, zastoupené PhDr. L.Krbcovou
   a) spolupracovat s Finančním odborem MmÚ na realizaci změny
     použitého členění rozpočtové skladby pro všechny oblasti
     rozpočtu města Ústí n.L.
217/98
Dodatky smluv o nájmu nemovitého majetku - organizace se
sociálním zaměřením

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zařazení pozemků - p.č. 4949/170 o výměře 381 m2, 4949/171 o
   výměře 380 m2 a 4949/175 o výměře 4895 m2, v k.ú. Ústí nad
   Labem do nájemní smlouvy s ÚSP Severní Terasa
  2. vyřazení nemovitostí č.p. 73 se st.p.č. 133 o výměře 209 m2
   v k.ú. Chlumec z nájemní smlouvy s Domovem důchodců Chlumec
  3. vyřazení nemovitosti trafostanice pro důchodce na Bukově
   včetně pozemkové parcely č. 139/23 o výměře 31 m2, k.ú.
   Ústí nad Labem z nájemní smlouvy s Domovem - penzionem s
   byty pro důchodce Bukov
  4. odepisování nemovitého majetku ve správě organizací se
   sociálním zaměřením
  5. znění doplňků ke smlouvám o nájmu nemovitého majetku s
   organizacemi se sociálním zaměřením, ve smyslu důvodové
   zprávy
B) z m o c ň u j e
  1. Bohumilu Kudělovou, ředitelku Domova důchodců Chlumec
  2. Yvonu Linhartovou, ředitelku Domova důchodců Velké Březno
  3. Sylvii Procházkovou, ředitelku Domova důchodců Severní Terasa
  4. Mgr. Martu Hlavičkovou, ředitelku Domova důchodců Dobětice
  5. Václava Hálu, ředitele Domova důchodců a Domova - penzionu
   pro důchodce Krásné Březno
  6. Annu Pivovou, ředitelku Domova - penzionu pro důchodce
   Severní Terasa
  7. Věru Vonkovou, ředitelku Domova - penzionu s byty pro
   důchodce Bukov
  8. Mgr.Danu Starou, ředitelku Ústavu sociální péče pro mládež
   Trmice

  9. Lenku Reichelovou, ředitelku Ústavu sociální péče pro
   mládež Trmice
 10. Dagmar Netoličovou, ředitelku Ústavu Ústavu sociální péče
   pro mládež Hliňany

 11. Mgr. Janu Wiesingerovou, ředitelku Ústavu sociální péče
   pro mládež Severní Terasa
 12. Mgr. Vendulu Veselou, ředitelku Ústavu sociální péče pro
   mládež Všebořice
 13. Mgr. Sylvii Sušickou, ředitelku Jeslí města Ústí n. L.
 14. Mgr. Evu  Petrovou, pověřenou  řízením Poradny pro
   manželství, rodinu a mezilidské vztahy Ústí n. L.
 k udělování souhlasu za majitele, dle příslušnosti, v
 případě krátkodobých podnájmů do 15ti kalendářních dnů

 15. ing. Marcela Rahma, vedoucího odboru MOS
    a) k udělování  souhlasu za  majitele, v  případě
      krátkodobých podnájmů od 16ti do 31 kalendářních dnů
    b) k určování výše účetních odpisů v kalendářním roce, po
     dohodě s organizacemi, ve smyslu důvodové zprávy

218/98
Zařazení nemovitostí do vybraného majetku

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zařazením p.p. č. 1583 včetně nekolaudované stavby do
   vybraného majetku.
  2. se zveřejněním záměru prodej / pronájem pozemku p.p.č. 1583
   včetně nekolaudované stavby

219/98
Zařazení nemovitostí do vybraného majetku města, k.ú. Ústí
nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zařazením nemovitostí do vybraného majetku města:
   a) objekt Městské policie v ul. Na nivách č.p. 1800 se st.
     p. č. 301 o výměře 577 m2 a zahrada p.č. 302 o výměře
     1079 m2

   b) objekt Archivu města v ul. Hrnčířská č.p. 65 se st.p.č.
     2686 o výměře 909 m2
   vše v k.ú. Ústí nad Labem

220/98
Pronájem 15. ZŠ, Údolí 100, Skorotice

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s pronájmem objektu býv. školy, Údolí 100, včetně pozemku
   p.č. 734 o výměře 1808 m2, k.ú. Skorotice, za účelem
   vybudování sportovního centra, panu Mgr.Danielu Vlkovi,
   bytem Masarykova 115, Ústí nad Labem, za následujících
   podmínek:
   - pronájem na dobu určitou 15 let, po té na dobu neurčitou
    s výpovědní lhůtou 1 rok (v případě, že město nebude mít
    zájem obnovit školu)
   - cena za budovu...........190,- Kč/m2/rok
   - cena za pozemek náležející k budově ....10,- Kč/m2/rok
   - za podmínky, že sportovní centrum bude zprovozněno do konce
    roku 1999
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit konkrétní nájemní smlouvu Radě města
                      T: 20. 8. 1998

221/98
Pronájem části pozemku p.č. 986/1, k.ú. Předlice

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s pronájmem části pozemku p.č. 986/1 dle geometrického
    plánu označenou p.č. 986/3 o výměře 1005 m2 v k.ú. Předlice,
    panu Josefu Škopkovi, bytem J.Jindřicha 280, Horšovský Týn
    za nájemné 20,-/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní
    lhůtou 1 rok


222/98
Pronájem nemovitosti v k.ú. Ústí nad Labem s ujednáním o
budoucí koupi - areál Špitálské náměstí

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. pronájem průmyslového objektu se st.p.č. 163 v k.ú.Ústí
   nad Labem, Špitálské náměstí (pouze zastavěnou část) spol.
   OMNIMONT ENGINEERING s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem,
   U Chemičky 5, IČO 472 854 94 za těchto podmínek:
  a) pronájem na dobu určitou - max. 10 let
  b) rekonstrukce objektu do 1 roku od nabytí právní moci
    stavebního povolení
  c) o stavební povolení musí být požádáno do 5ti měsíců od
    podpisu nájemní smlouvy
  d) nájemné 100,- Kč/m2/rok
  e) úprava nájmu v závislosti na inflaci
  f) placení nájemného dopředu pololetně t.j. 15.1. a 15.7.
    příslušného roku
B) s o u h l a s í
  1. s ujednáním o budoucí koupi nemovitosti dle bodu A) 1. tohoto
   usnesení
C) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
   a) předložit návrh na ujednání o budoucí koupi nemovitosti
     dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                    T: 17.9.1998
223/98
Pronájem pozemku - chodba ve skále Kr. Březno

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. pronájem chodby ve skále na p.p.č. 877 p. Zulegrovi, bytem
   U pivovarské zahrady 419/14 Ústí nad Labem, dle doporučení
   majetkové komise224/98
Nájemní smlouva - firma Jiří Kotě - Kovoslužby

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. pronájem nevyužité části objektu 21. školní jídelny při ZŠ
   Svatojakubská 94 - Svádov, parcela č. 796, k. ú. Svádov, o
   výměře 35 m2, firmě Jiří Kotě - Kovoslužby, Sokolovská 44,
   Svádov
  2. návrh nájemní smlouvy dle přílohy č. 5 důvodové zprávy

225/98
Revokace usnesení  a zveřejnění záměru prodeje/pronájmu
pozemku p.č. 4134, k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) z r u š u j e
  1. bod A) 2. usnesení Rady města č. 106/98 ze dne 9.4.1998
B) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru prodeje/pronájmu pozemku p.č. 4134 o
   výměře 2366 m2v k. ú. Ústí nad Labem

226/98
Zveřejnění záměru prodeje stavby na st.p.č. 718 v k.ú. Ústí
nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1.se zveřejněním záměru prodeje stavby na st.p.č. 718 a části
   p.p.č. 4300/1 vše v k.ú. Ústí nad Labem


227/98
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí v k.ú. úst nad Labem
(nemovitosti SDF)

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zrušením nájemní a mandátní smlouvy uzavřené mezi Městem
   Ústí n.L. a SDFmÚ s.r.o. dne 2.7.1996
  2. se zveřejněním záměru pronájmu nemovitostí:
   a) objekt č.p. 705, ul. V Jirchářích se st.p.č. 2695 o
     výměře 166 m2 a st.p. č. 2694 o výměře 282 m2
   b) objekt č.p. 57, ul. Hrnčířská se st.p.č. 2693/1 o výměře
     938m2a p.p.č. 2697 o výměře 313m2
   c) objekt č.p. 1605, ul. Prokopa Diviše se st.p.č.668/1 o
     výměře 358m2 a p.p.č. 668/3 o výměře 56m2
   d) objekt č.p. 1812, ul. Prokopa Diviše se st.p.č.666 o
     výměře 775 m2
   e) objekt č.p. 998, ul. Masarykova se st.p.č. 660 o výměře
     441m2
   vše k.ú. Ústí nad Labem
   f) objekt č.p. 246, ul. Štefánikova se st.p.č. 720 o výměře
     462m2, p.p.č. 719 o výměře 1231 m2 a p.p.č. 721 o výměře
     1223m2
   g) objekt č.p. 814, ul. Resslova se st.p.č. 1179 o výměře
     1035m2 a p.p.č.1880 o výměře 683m2
   vše k.ú. Klíše

228/98
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v k.ú. Dobětice

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru pronájmu objektu v ulici Poláčkova
   3251/1 Ústí nad Labem, p.č. 5173/14 budova p.č. 5173/26
   ostatní plochy v k.ú. Dobětice.229/98
Výpůjčka objektu čp. 1743 ul. Velká hradební (St. vědecká
knihovna)

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s výpůjčkou objektu č.p. 1743 v ul. Velká hradební, včetně
   st.p.č. 2375 o výměře 1526 m2 Státní vědecké knihovně Ústí
   nad Labem, Velká hradební 1743/49, 401 34 Ústí nad Labem,
   IČO 00083186, zastoupená ředitelem Ing. Alešem Brožkem, na
   dobu 30-ti let od podpisu smlouvy

230/98
Odkoupení pozemků p.č. 1567/2 a 1567/4 od TJ Sokol Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s odkoupením pozemků p.č. 1567/2 o výměře 38 m2a p.č. 1567/4
   o výměře 75 m2 v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města od TJ
   Sokol Ústí nad Labem za cenu dle znaleckého posudku
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh dle  bodu A) tohoto usnesení ke
     schválení Zastupitelstvu města
                      T: 17. 9. 1998

231/98
Majetkoprávní vypořádání k pozemku p.č. 106/4 v k.ú. Mojžíř

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s vykoupením pozemku p.č. 106/4 o výměře 24 m2 od manželů
   Seifertových dle návrhu tzn. za cenu dle znaleckého
   posudku, která činí 7.190,- Kč.
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
   a) předložit návrh vykoupení pozemku dle bodu A) tohoto
     usnesení Zastupitelstvu města
                      17. 9. 1998
232/98
Vrácení 75% z čistého výnosu za nemovitosti st.p.č. 96,
v k.ú. Strážky

Rada města po projednání

A) z r u š u j e
  1. bod A) a B) usnesení RM č. 327/98 ze dne 21. 11. 1996
B) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o vydání nemovitosti oprávněné osobě panu
    Josefu Dibelkovi
  2. povinnost vrátit kupní cenu za nemovitost st.p.č. 96 v
    k.ú. Strážky manželům Jeníkovým
C) s o u h l a s í
  1. s rozpočtovou změnou položky 4131 takto:
    a) snížení příjmů ve výši 515 390,- Kč na vrácení kupní
     ceny za st.p.č. 96 v k.ú. Strážky manželům Jeníkovým

233/98
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu odboru MOS na rok 1998

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zvýšení výdajové části rozpočtu organizace č. 1900 odbor
    MOS ve výši 112 000,- Kč z rozdělení FRR OkÚ Ústí nad
    Labem, schváleného Okresním shromážděním dne 25. 5. 1998
    za účelem úhrady nákladů PHK v souvislosti se sportováním
    dětí a mládeže za období červenec - prosinec 1998

234/98
Slavnostní otevření "Mariánského mostu",
zajištění finančních prostředků

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zvýšení provozní části rozpočtu org. 1800 investiční odbor
    na rok 1998 o 250 000,- Kč z neúčelové dotace OÚ takto:
    a) č. 3639  položka 5139 materiál  36 500,- Kč
    b) č. 3939  položka 5169 služby  183 500,- Kč
    c) č. 3639  položka 5175 pohoštění 30 000,- Kč
235/98
Finanční příspěvek pro HC Slovan Ústí a.s.

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s tím, aby jednorázový finanční příspěvek  ve výši
    400 tis. Kč pro HC Slovan Ústí, a.s. (dle usnesení
    Zastupitelstva města č. 266/98) byl poskytnut z FRR
    Okresního úřadu Ústí  nad Labem schváleného Okresním
    shromážděním 25. 5. 1998.

236/98
Předběžný souhlas s přijetím věcného daru

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci ing. Milana Zemaníka o nabídce věcného daru
    městu Ústí nad Labem od firmy  Ajar spol. s r.o.
    Chabařovice
B) s o u h l a s í
  1. předběžně s přijetím věcného daru od firmy AJAR spol.
    s r.o. Chabařovice ve formě hardvéru a softvéru v celkové
    hodnotě l milion Kč
C) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) připravit podrobnou specifikaci daru včetně návrhu
     darovací smlouvy  a předložit tyto  materiály ke
     schválení Radě města
                      T: 20. 8. 1998
237/98
Harmonogram přípravy komunálních voleb

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. harmonogram přípravy komunálních voleb dle přílohy č. 1
   důvodové zprávy, v případě, že volby proběhnou v termínu
   13. a 14. 11. 1998
B) ž á d á
  1. starosty městských obvodů
  a) o  zajištění přípravy a průběhu komunálních voleb dle
   schváleného harmonogramu a zákona č. 152/94 Sb. o volbách
   do zastupitelstev v obcích


238/98
Obecně  závazná vyhláška č.  55/98 o stanovení  úhrady
neinvestičních nákladů mateřských škol od jiných obcí městu
Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s návrhem  obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem
   č. 55/1998 o  stanovení úhrady neinvestičních nákladů
   mateřských škol od jiných obcí městu Ústí nad Labem
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
   předložit  návrh  vyhlášky  č.  55/1998  ke schválení
   Zastupitelstvu města
                      T: 17. 9. 1998


239/98
Prováděcí pokyny k OZV č. 39/95 (Fond rozvoje bydlení), ve
znění OZV č. 54/98

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. prováděcí pokyny k obecně závazné vyhlášce  č. 39/1995
   (včetně novely č. 54/1998), kterou byl zřízen Fond rozvoje
   bydlení - viz. příloha důvodové zprávy


240/98
Komerční orientační dopravní informační systém města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. předloženou důvodovou zprávu o vyhlášení výběrového řízení na
   provozovatele KODIS města Ústí n. L.
B) s o u h l a s í
  1. se zadávacími podmínkami výběrového řízení na provozovatele
   KODIS města Ústí nad Labem ve smyslu důvodové zprávy
C) s c h v a l u j e
  1. změnu  ve  složení  komise  pro výběrové  řízení na
   provozovatele KODIS města Ústí n. L. dle předloženého
   návrhu

241/98
Doplnění statutu Muzea města Ústí nad Labem a ZOO Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. doplnění statutu Muzea města Ústí nad Labem
  2. doplnění statutu Zoologické zahrady v Ústí nad Labem
B) u k l á d á
  1. ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
   a) doplnit statuty organizací dle bodu A) 1 a 2 tohoto
     usnesení
                      T: 31. 7. 1998
  2. ng. Zdeňce Jeřábkové, ředitelce ZOO v Ústí nad Labem a
    Mgr. Tomáši Wiesnerovi, řediteli Muzea města Ústí nad Labem
    a) v návaznosti na nový statut aktualizovat organizační řád
     příspěvkové organizace
                      T: 31. 8. 1998


242/98
Zřízení speciálních tříd na základní škole Vojnovičova 5/620

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zřízení speciálních tříd na ZŠ Vojnovičova 5/620
B) u k l á d á
  1. Václavu Helclovi, vedoucímu Správy školských zařízení
   a) instalovat zařízení umožňující pohyb invalidního vozíku
     do 1. patra školy
                      T: 30. 6. 1999

243/98
Principy a hodnoty, ze kterých vycházejí změny sociálního
systému města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. závěry, které vyplývají z I. a II. fáze PRSS týkající se
   principů a hodnot, ze kterých vycházejí změny sociálního
   systému města Ústí nad Labem
B) s c h v a l u j e
  1. závěr vycházet při tvorbě sociální politiky města Ústí nad
   Labem i při provádění změn sociálního systému města Ústí n.
   L. z hodnot a principů dle přílohy č. l důvodové zprávy
C) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
   a) zařadit  tento  záměr  do  materiálů o  PRSS pro
     Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
                  T: 17. 9. 1998

244/98
Standardy péče Domovů pro seniory

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. vznik standardů péče pro oblast sociální pomoci o staré
   občany, které vznikly v  rámci PRSS ve spolupráci s
   programovou (koordinační) skupinou v této oblasti
B) s c h v a l u j e
  1. standardy péče Domovů pro seniory zpracované v rámci PRSS
  2. vyhlášení standardů péče Domovů pro seniory jako závazný
   dokument pro oblast sociální pomoci o staré občany v
   zařízeních zřizovaných městem Ústí nad Labem
C) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
   a) v rámci jednání s ostatními subjekty o koordinaci
     sociálních služeb, informovat o schválení standardů péče
     Domovů pro seniory, partnery ve "Skupině pro dohodu"
  2. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
   a) aby při poskytování finančních prostředků z rozpočtu
     města Ústí nad Labem pro oblast rezidenční péče o
     seniory bylo smluvně podmíněno dodržování schválených
     standardů péče Domovů pro seniory
  3. ředitelům příspěvkových organizací v oblasti péče o seniory
   a) zajistit naplňování schválených standardů péče Domovů
     pro seniory
   b) zpracovat další prováděcí směrnice, které se váží ke
     standardům péče Domovů pro seniory
                  T: 30. 6. 1999
D) ž á d á
  1. Centrum komunitní práce
   a) spolupracovat s Magistrátem města Ústí nad Labem na
     zpracování dalších prováděcích směrnic a manuálů, které
     se ke standardům péče Domovů pro seniory vztahují
   b) o pokračování práce při zpracování standardů kvality
     péče i  pro další sociální  služby v jednotlivých
     oblastech  sociální pomoci  dle harmonogramu, který
     Radě města Ústí nad Labem bude předložen ke schválení
                  T: 20. 8. 1998


245/98
Vyhodnocení kvality a efektivity sociálních služeb

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. závěry, které vyplývají z I. a II. fáze PRSS týkající se
   vyhodnocování kvality a efektivity sociálních služeb ve
   městě Ústí nad Labem
B) s c h v a l u j e
  1. základní principy a navrhované nástroje pro vyhodnocování
   kvality a efektivity sociálních služeb ve městě Ústí nad
   Labem
C) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
   a) předložit rozpracované návrhy Radě města Ústí nad Labem
     ke chválení
                  T: 3. 9. 1998
D) ž á d á
  1. Centrum komunitní práce
   a) o spolupráci při pokračování práce na hodnocení kvality
     a efektivity péče, která byla započata v rámci PRSS dle
     harmonogramu, který Radě města  Ústí n. L.  bude
     předložen ke schválení
                  T: 20. 8. 1998

246/98
Komunitní plán péče

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. závěry, které vyplývají z I. a II. fáze PRSS týkající se
   komunitního plánování v sociální sféře města Ústí nad Labem
B) s c h v a l u j e
  1. návrhy na Komunitní plán péče dle přílohy č. 1 důvodové
   zprávyC) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
   a) s využitím odboru sociální práce a Centra komunitní
     práce připravit dílčí podklady pro tvorbu komunitního
     plánu péče a předložit ke schválení Radě města Ústí n. L.
                  T: 1. 10. 1998
D) ž á d á
  1. Centrum komunitní práce
   a) o spolupráci při přípravě dílčích podkladů pro tvorbu
     Komunitního plánu péče

247/98
Koordinace sociálních služeb z pozice města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. závěry, které vyplývají z I. a II. fáze PRSS týkající se
   koordinace sociálních služeb ve městě Ústí nad Labem
B) s c h v a l u j e
  1. návrhy na koordinaci sociálních služeb ve městě Ústí nad
   Labem dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
C) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
   a) jednat s ostatními subjekty a iniciovat vznik "Skupiny
     pro dohodu"
  2. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
   a) iniciovat ustavení programové koordinační skupiny za
     jednotlivé oblasti sociální pomoci jako poradní sbory
     Sociální komise města Ústí nad Labem
   b) iniciovat zapojení zástupců programových koordinačních
     skupin do činnosti "Skupiny pro dohodu"
   c) iniciovat ustavení Manažerské skupiny
   d) iniciovat ustavení Expertní skupiny
                  T: 30. 9. 1998
  3. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
   a) iniciovat ustavení manažerů péče
                  T: 30. 11. 1998D) ž á d á
  1. Centrum komunitní práce
   a) spolupracovat s Magistrátem města Ústí nad Labem na
     iniciaci a přípravě schválených postupů z PRSS, které se
     vztahují ke koordinaci sociálních služeb

248/98
Příkazní smlouva mezi městem Ústí nad Labem a o.s. Centrum
komunitní práce

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informace v předložené důvodové zprávě
B) s c h v a l u j e
  1. uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a
   občanským sdružením Centrum komunitní práce na projekt
   "Integrované komunitní práce na rok 1998"
C) p o v ě ř u j e
  1. Miroslavu Kubu, náměstka primátora
   a) podepsáním Příkazní smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a
     občanským sdružením Centrum komunitní práce na projekt
     "Integrované komunitní práce na rok 1998"

249/98
Protidrogová komise okresu a města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informace předložené v důvodové zprávě
B) p o v ě ř u j e
  1. Miroslava Kubu, náměstka primátora
   a) k podepsání Dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci ve věcech
     ochrany před zneužíváním omamných a psychotropních látek
     v okrese a městě Ústí nad Labem
   b) zahájit jednání na uzavření dohody o spolupráci mezi
     Městem Ústí nad Labem a Okresním úřadem Ústí nad Labem
     na Projektu rozvoje sociálních služeb ve městě Ústí nad
     Labem

250/98
Výsledky hospodaření DP města Ústí nad Labem, a.s.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. roční účetní závěrku k 31. 12. 1997 obchodní společnosti
    DPmÚ, a.s.
  2. výroční zprávu představenstva  za r. 1997 obchodní
    společnosti DPmÚ, a.s.
  3. rozdělení zisku za r. 1997 takto:
    a) na úhradu ztráty z minulých let 500 tis. Kč
    b) příděl do sociálního fondu 137 tis. Kč
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, předsedovi představenstva a
    ing. Josefu Sedláčkovi, předsedovi DR DPmÚ a.s.
    a) aby na společném zasedání projednali otázky obsažené v
     zápisu č. 6 z jednání DR DPmÚ v bodě 3. a návrh na
     řešení předložili jedinému akcionáři
                      T: do 20. 8. 1998

251/98
Zpráva o plnění usnesení Rady města Ústí nad Labem
(za 2. čtvrtletí roku 1998)

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o plnění usnesení Rady města za 2. čtvrtletí roku 1998

252/98
Kontrola hospodaření v ústavu sociální péče Severní Terasa

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu  z kontroly hospodaření v ústavu sociální péče
   Severní Terase včetně zápisu z projednání
  2. informaci o finančním postihu ředitelky ÚSP Severní Terasa

253/98
Domov důchodců Velké Březno - výsledek šetření Policie ČR

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. vyrozumění o výsledcích šetření Policie ČR
B) u k l á d á
  1. Yvoně Linhartové, ředitelce DD Velké Březno
    a) předložit písemnou informaci o skutečnostech v šetření
     Policie ČR Radě města
                      T: 20. 8. 1998

254/98
Kontrola mzdového zařazení a ekonomického využití mzdových
prostředků v Městském divadle Ústí nad Labem

Rada města po projednání
vzhledem k dlouhodobým a  opakujícím se nedostatkům a na
opakované doporučení Kontrolní komise RM


A) o d v o l á v á  ke dní 2. 7. 1998
  1. Mgr. Petra Vlasáka z funkce ředitele Městského divadla
    Ústí nad Labem
B) u k l á d á
  1, ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) zajistit vypsání výběrového řízení na funkci ředitele
     Městského divadla Ústí nad Labem
C) j m e n u j e
  1. výběrovou komisi ve složení:
    a) ing. Ladislav Hruška
    b) ing. Milan Zemaník
    c) Miroslav Kuba
    d) ing. Marcel Rahm
    e) Ivan Dostál
    f) Milan Jansa
    g) Mgr. Tomáš Wiesner
    h) ředitel regionálního divadla v ČR

255/98
Plán kontrolních akcí Magistrátu města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. plán kontrolních akcí Magistrátu města Ústí nad Labem na
    II. pololetí 1998


    Ing. Miroslav Pátek      Ing. Ladislav Hruška
    náměstek primátora        primátor města
             U S N E S E N Í
       14. jednání Rady města Ústí nad Labem
           konaného dne 3. 9. 1998
             256/98 - 288/98


==============================================================256/98
Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za I. pololetí
roku 1998

Rada města Ústí nad Labem

A) z j i š ť u j e  ž e,
  1. v hospodaření města za I. pol. roku 1998 dosáhly:
   a) celkové příjmy města výše 524 400,4 tis. Kč
   b) celkové výdaje města výše 471 600 tis. Kč
  2. vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 52 800,4 tis. Kč
   vyrovnává oblast financování: třída 8 ve výši
   - 52 800,4 tis. Kč
  3. v hospodaření Magistrátu města Ústí n.L. za I. pol.
     r .1998 dosáhly:
   a) celkové příjmy MmÚ výše  410 895,9 tis. Kč
   b) celkové výdaje MmÚ výše  367 807,3 tis. Kč
  4. vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 43 088,6 tis. Kč
   vyrovnává oblast financování: třída 8 ve výši
    - 43 088,6 tis. Kč
  5. vznikl přebytek ve Fondu obnovy a rozvoje ve výši
    16 639 tis. Kč
B) s o u h l a s í
  1. s hospodařením města za I. pol. r. 1998
  2. s finančním vypořádáním za rok 1997 dle přílohy č. 1
   tohoto usnesení
  3. s rozpočtovou změnou v příjmové části rozpočtu dle   důvodové zprávy takto:


     a) snižuje se daň z příjmů právnických osob,
      kdy popl. je sama obec o částku 25 820,5 tis. Kč
     b) zvyšuje se převod z vlastních fondů hospodářské
      činnosti o částku 25 820,5 tis. Kč

C) u k l á d á
  1. Ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
   předložit Zastupitelstvu  města Ústí nad  Labem ke
   schválení
   a) vyúčtování hospodaření města za I. pol. r. 1998
   b) finanční vypořádání za rok 1997
   c) rozpočtovou změnu v příjmové části rozpočtu ve výši
     25 820,5 tis. Kč
D) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit:
   a) vyúčtování hospodaření města za I. pol. r. 1998
   b) finanční vypořádání za rok 1997
   c) rozpočtovou změnu v příjmové části rozpočtu ve výši
     25 820,5 tis. Kč
                    T: 17. 9. 1998

257/98
Vrácení 75% z čistého výnosu za nemovitost st. p. č. 96 k.ú.
Strážky

Rada města po projednání

A) z r u š u j e
  1. usnesení RM č. 232/98 ze dne 2.7.1998

B) b e r e n a v ě d o m í
  1. informaci o vydání nemovitosti oprávněné osobě panu
   Josefu Dibelkovi
  2. povinnost vrátit kupní cenu za nemovitost st.p.č. 96
   k.ú. Strážky manželům Jeníkovým prostřednictvím ÚMO - městoC) s o u h l a s í
  1. s vrácením částky Kč 515 390,- Úřadu městského obvodu
   Ústí n. L. - město
258/98
Rozpočtová změna v rámci schváleného rozpočtu investičního
odboru na akci Chodník na labském nábřeží

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace 1800 takto:
   a) navýšení rozpočtu organizace 1800 pro akci "Chodník
     na labském nábřeží" (ÚZ 402, č. 2219, položka 6121)
     o 180 000,-- Kč z neúčelové dotace Okresního úřadu
     (přebytek FRR OÚ z r. 1997) pro město Ústí nad Labem,
     schválené okresním shromážděním 25.5.1998

259/98
Zapojení odvodu z odpisů příspěvkové organizace SAZZ do
výdajové části rozpočtu odboru MOS

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. nařízený odvod z odpisů organizace SAZZ za rok 1994 ve
   výši 636 260,-- Kč
  2. rozpočtovou změnu - zvýšení příspěvku na provoz org. č.
   3060 - ÚSP Hliňany ve výši 294 260,-- Kč
  3. rozpočtovou změnu - zvýšení příspěvku na provoz org. č.
   3050 - DPD a Domov pro matky s dětmi Severní Terasa ve
   výši Kč 342 000,-- Kč
260/98
Přerozdělení finančních prostředků  - využití nevyčerpané
částky na rekonstrukci strojovny na Zimním stadionu

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s použitím částky ve výši 142 900,- Kč, nevyčerpané na
   akci "rekonstrukce  strojovny  ZS,  na akci "oprava
   stávajícího elektrorozvaděče na zimním stadionu"
B) u k l á d á
  1. Ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
   a) informovat na příštím zasedání Rady města o využití
     finančních prostředků dle bodu A) 1. tohoto usnesení

261/98
Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a
jiných akcí ve městě Ústí nad Labem v roce 1998

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s čerpáním finančních prostředků určených na podporu
    reprezentačních a jiných akcí ve městě Ústí nad Labem v
    roce 1998 v celkové částce 55 000,-- Kča v členění dle
    důvodové zprávy

262/98
Věcný dar firmy Ajar , s.r.o.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. přijetí věcného movitého daru od firmy Ajar s.r.o.
   Chabařovice - detailní specifikace dle přílohy č. 1
   důvodové zprávy263/98
Rodinné domky Krásné Březno - infrastruktura Investor STAVOMAT
s.r.o., p. Drahňovský

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s podáním žádosti o poskytnutí státní podpory na výstavbu
   nájemních bytů a technické infrastruktury na stavbu:
   Infrastruktura pro rodinné domky Krásné Březno


  2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu
   komunikace v k.ú. - Krásné Březno mezi panem Oldřichem
   Drahoňovským, bytem Turnov, Hluboká 285, RČ 480905-129 a
   městem  Ústí  nad  Labem,  zastoupené primátorem Ing.
   Ladislavem Hruškou.
B) u k l á d á
  1. Josefu Lulkovi, vedoucímu IO MmÚ
   a) požádat o státní podporu
                    T: do 30. září 1998
  2. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
   a) předložit Zastupitelstvu města smlouvu o budoucí smlouvě
     o bezúplatném převodu komunikace dle bodu A) 2. tohoto
     usnesení
                    T: do 17. září 1998

264/98
Rodinné domky Brná - Infrastruktura Investor Ustecká obchodní
společnost s.r.o.

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s podáním žádosti o poskytnutí státní podpory na výstavbu
   nájemních bytů a  technické infrastruktury na stavbu:
   infrastuktura pro rodinné domky BrnáB) u k l á d á
  1. Josefu Lulkovi, vedoucímu IO MmÚ
   a) požádat o státní podporu
                    T: do 30. 9. 1998265/98
Rozpočtová změna v odvětví školství - vyčlenění finančních
prostředků z příspěvku na provoz na příspěvek na investice u ZŠ
Hluboká

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. přerozdělení finančních prostředků v odvětví školství dle
   důvodové zprávy takto:
   a) vyčlenění částky 1 100 tis. Kč z příspěvku na provoz na
     příspěvek na investice č. org. 2010
B) u k l á d á
  1. panu Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
   a) předložit rozbor celého případu Radě města
                    T: 1. 10. 1998

266/98
Výsledek výběrového řízení na místo ředitele Městského divadla
Ústí n. L.

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. výsledek výběrového řízení na obsazení místa ředitele
   Městského divadla Ústí n.L.
B) j m e n u j e   s účinností od 7. 9. 1998
  1. pana Petra Jonáše
   ředitelem Městského divadla v Ústí n.L.
267/98
Zřizovací listiny organizací se sociálním zaměřením

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informace uvedené v důvodové zprávě
B) s c h v a l u j e
  1. zřizovací listiny příspěvkových organizací
    a) Domova důchodců Chlumec
    b) Domova důchodců Velké Březno
    c) Domova důchodců Severní Terasa
    d) Domova důchodců Dobětice
    e) Domova penzionu pro důchodce a Domova důchodců
      Krásné Březno
    f) Domova penzionu pro důchodce Severní Terasa a
      Domova pro matky s dětmi
    g) Domova - penzionu s byty pro důchodce Bukov
    h) Ústavu sociální péče Hliňany
    ch) Ústavu sociální péče pro mládež Trmice

    i) Ústavu sociální péče pro mládež Čajkovského
    j) Ústavu sociální péče pro mládež Severní Terasa
    k) Ošetřovatelské a pečovatelské služby Ústí nad Labem,
      Azylové ubytovny
    l) Jeslí města Ústí nad Labem
    m) Poradny pro manželství,rodinu a mezilidské vztahy
    n) Ústavu sociální péče pro mládež Všebořice


268/98
Postavení, role a jednací řád Sociální komise

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. informace předložené v důvodové zprávě
  2. návrh jednacího řádu Sociální komise269/98
Realizace Projektu rozvoje sociálních služeb ve městě Ústí nad
Labem a implementace výstupů z projektu do sociální oblasti

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informací o realizaci Projektu rozvoje sociálních
    služeb ve městě Ústí nad Labem dle důvodové zprávy
B) u k l á d á
  1. panu Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit Zastupitelstvu města ke schválení
     zprávu o realizaci Projektu rozvoje sociálních
     služeb ve městě ÚL a návrh dalšího postupu při
     uskutečňování změn v sociální oblasti
                    T: 17. 9. 1998

270/98
Kvalita péče v sociálních službách a vyhodnocování efektivity
sociálních služeb

Rada města po projednání

A) b e r e n a  v ě d o m í
  1. Informace předložené v důvodové zprávě
B) s c h v a l u j e
  1. způsob  hodnocení kvality péče ve  třech rovinách a
    ustanovení příslušných týmů vyhodnocovatelů
  2. další  postup  Skupiny  pro vyhodnocování efektivity
    sociálních služeb
C) ž á d á
  1. Skupinu pro vyhodnocování efektivity sociál. služeb
   a) o předložení výstupů z analýzy nákladů u vytipovaných
     zařízení            T: druhé pololetí r. 1999


271/98
Návrh na zrušení příspěvkové organizace Sdružené ambulantní
zdravotnické zařízení Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. současný stav příspěvkové organizace Sdružené ambulantní
   zdravotnické zařízení Ústí n.L.
B) s o u h l a s í
  1. s návrhem řešení uvedeného v části 3. důvodové zprávy
  2. se zrušením nájemních smluv uzavřených mezi městem Ústí
   n.L. a SAZZ na objekty
   a) U pivovarské zahrady 793/5
   b) Pasteurova 3334/7
   c) Rooseveltova 1804/2
  3. se zveřejněním záměru pronájmu nemovitostí
   a) objekt čp. 793 U pivovarské zahrady, Krásné Březno,
     st.p .č. 472/160 o výměře 835 m2,k.ú. Kr.Březno
   b) objekt čp. 3334 Pasteurova ul., st.p.č.515 o výměře
     517 m2 v k.p. Ústí n.L.

   c) objekt čp. 1804 Rooseveltova ul., st.p.č.1809/1,
     o výměře 449 m2, st.p.č. 1810/1 o výměře 1575 m2
     a garáž na st.p.č. 1811 o výměře 31 m2 v k.ú. Ústí n.L.
  4. s převzetím práv a závazků městem Ústí n.L. v souladu
   s 31, odst. 4 zákona č. 576/90 Sb.
  5. s harmonogramem postupu prací, uvedeným v důvodové zprávě
C) u k l á d á
  1. Ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
   a) v souladu s 14, odst. l, písm. f) zák. č. 367/90 Sb.
    o obcích a ve smyslu 31, odst. 4  zák. ČNR č. 576/90
    Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
    ČR a obcí v ČR ve znění pozdějších předpisů předložit
    návrh  na zrušení  příspěvkové organizace Sdružené
    ambulantní zdravotnické zařízení Ústí n.L. k 31.12.98
    Zastupitelstvu města
                    T: 17. 9. 1998


   2. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS MmÚ
    a) zajistit  dodržení  harmonogramu  postupu prací,
      uvedeného v důvodové zprávě272/98
Obecně závazná vyhláška Města Ústí nad Labem č. 56/98 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 56/98 o místním
   poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
B) u k l á d á
  1. Ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
   a) předložit návrh vyhlášky č. 56/98 o místním poplatku za
     provozovaný  výherní hrací  přístroj  ke schválení
     Zastupitelstvu města
                    T: 17. 9. 1998
273/98
Zřízení žívností pro vydávání a distribuci městských publikací

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zřízením živností města Ústí nad Labem pro vydání a
    distribuci městských publikací

274/98
Přeložka vedení 2 x 110 kV z Předlic a Trmic - 2. etapa

Rada města po projednáníA) b e r e n a v ě d o m í
  1. informaci o průběhu vyřízení žádosti SČE a.s. z hlediska
   územního plánování k přeložce  vedení 2 x 110 kV z
   Předlic a Trmic - 2.  etapa do prostoru regionálního
   polygonu volných a kabel. vedení
B) n e d o p o r u č u j e
  1. schválení pořízení případné změny územního plánu města
   Ústí nad Labem z důvodu změny trasy vedení 2 x 110 kV z
   Předlic a Trmic - 2. etapa dle požadavku SČE a.s. - viz
   příloha č. 4
  2. finanční dotaci pro SČE a.s. ve výši 10 mil. Kč
C) u k l á d á
  1. Ing. Janu Vojtkovi, vedoucímu odboru ER MmÚ
   a) informovat o výsledku jednání Rady města Ústí n. L.
     investora stavby Severočeskou energetiku a.s.
                    T: do 10. 9. 1998

275/98
Aktivní politika města Ústí nad Labem - další postup

Rada města po projednání


A) b e r e  n a v ě d o m í
  1. postup při plnění usnesení č. 214/98 - Aktivní politika
   města Ústí nad Labem


B) u k l á d á
  1. Ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) předložit Zastupitelstvu města informaci o přijatém
     postupu a návrh na jeho další zajištění ve smyslu
     přílohy č. 2 důvodové zprávy
                    T: 17. 9. 1998276/98
Koncept územního plánu zóny (regulačního plánu) Ústí nad Labem
"Krásné Březno - centrum" - souborné stanovisko

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. průběh projednání konceptu územního plánu zóny (ÚPZ)
    Ústí nad Labem, Krásné Březno - centrum
B) s o u h l a s í
  1. s dopracováním konceptu do návrhu ÚPZ podle souborného
   stanoviska k projednanému konceptu ÚPZ Ústí nad Labem,
   Krásné Březno - centrum,
  2. s tím, že regulační podmínky pro lokalitu I. bloky 02 a
   03, které jsou ve vlastnictví obce se upraví tak, aby
   podmínečně přístupné využití uvedených bloků bylo změněno
   na přístupné využití pro tyto bloky,
  3. s dopracováním konceptu do návrhu ÚPZ podle OZV č.
   45/1996 o závazných částech územního plánu statutárního
   města Ústí nad Labem, článek 58, odst. 6 e) d) p)
C) u k l á d á
  1. Ing. Janu Vojtkovi, vedoucímu odboru ER MmÚ
    a) zajistit zpracování a projednání návrhu ÚZP Ústí nad
     Labem, Krásné Březno - centrum včetně návrhu obecně
     závazné vyhlášky města (OZV)277/98
Obecně závazná vyhláška č. 57/1998, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č.48/1997 o stanovení příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních  nákladů mateřských škol,
školních družin a školních klubů

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 57/1998, kterou se
   mění a  doplňuje obecně závazná  vyhláška č. 48/1997
   o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
   nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
   dle upravené varianty č. 1
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
   a) předložit návrh vyhlášky č. 57/1998 ke schválení
     Zastupitelstvu města
                    T: 17. 9. 1998

278/98
Odměny ředitelům DPmÚ, a.s.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. odměny ředitelům DPmÚ, a.s. dle přdloženého návrhu

279/98

Vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem
za I. pololetí roku 1998Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. vyhodnocení kontrolní činnosti odboru kontroly za I.pololetí
   r. 1998
  2. rozbor stížností
  3. vyhodnocení přestupkové agendy
  4. plnění plánu funkčních kontrol odborů magistrátu
  5. kontrolu cestovních příkazů uvolněných i neuvolněných
   funkcionářů
280/98
Kontrola v KS Národní dům při ÚMO město a v OKZ Kamenný vrch při
ÚMO Střekov

Rada města po projednání

A) b e r e  n a v ě d o m í
  1. zprávu o kontrolách v Kulturním středisku Národní dům při
   ÚMO město a v Obvodním kulturním zařízení Kamenný vrch při
   ÚMO Střekov
  2. příkaz č. 1/98 ředitele KS Národní dům k odstranění
   nedostatků, včetně zápisu ze závěrečného projednání
  3. vyjádření ředitele  ODZ Kamenný  vrch ke  zjištěným
   nedostatkům, včetně zápisu ze závěrečného projednání
  4. přehled nákladů a tržeb jednotlivých kulturních zařízení za
   rok 1997, včetně OKD CORSO při ÚMO Neštěmice
  5. skutečnost, že výsledky kontroly v OKZ Kamenný vrch byly
   projednány v RMO Střekov dne 16.6.1998.
  6. skutečnost, že výsledky kontroly v KS "Národní dům"
   projednala RMO ÚL - město dne 15.6.1998.

281/98
Kontrola hospodaření s odpady města v oblasti separace a svozu
v návaznosti na poskytování dotace

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. zprávu o kontrole hospodaření s odpady v oblasti
    separace a svozu v návaznosti na poskytování dotace,
    včetně zápisu o projednání výsledků.

282/98
Týden pro duševní zdraví
X. konference multidisciplinárního týmu


Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1.informace o Týdnu pro duševní zdraví (21.9.- 26.9.1998)
  2.informace o X.konferenci multidisciplinárního týmu

283/98
Informativní zpráva o prodaných nemovitostech města a o
zažalovaných pohledávkách MmÚ

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. informaci o prodejích nemovitostí z majetku města (vč.
   pohledávek) za období od 1. 1. 1991 do 30. 6. 1998.
  2. informaci o pohledávkách MmÚ, kde je podána žaloba
   (k datu 30. 6. 1998).

284/98
Informace o Domově důchodců Velké Březno

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. písemnou informaci o Domově důchodců Velké Březno
B) u k l á d á
  1. panu Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
   a) předložit písemnou informaci o Domově důchodců Velké
    Březno Zastupitelstvu města
                    T: 17. 9. 1998


285/98
Přehled o vývoji platů ředitelů příspěvkových organizací v
kompetenci odboru MOS

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. informaci o  vývoji platů  ředitelů příspěvkových
   organizací v kompetenci odboru MOS


286/98
Městské divadlo - informace

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. informaci o stavu Městského divadla Ústí n.L.
B) u k l á d á
  1. Ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
   a) předložit písemnou  informaci o stavu Městského
     divadla Ústí n.L. Zastupitelstvu města
                    T: 17. 9. 1998


287/98
Zpráva o likvidaci Zahradnického podniku s. p. v likvidaci
Ústí nad Labem a THOŠZ v likvidaci Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. zprávu o průběhu likvidace Zahradnického podniku s.p.
   v likvidaci Ústí n.L. a THOŠZ v likvidaci Ústí n.L.

288/98
Výsledky jednání představenstva a dozorčí rady DPmÚ a.s.

Rada města po projednání

A) b e r e n a v ě d o m í
  1. výsledky jednání představenstva a DR ze dne 18.8.1998Sdělení opravy chyby:

V usnesení Rady města č. 227/98 z 2. 7. 1998 byla omylem v bodě
A) 1. g) uvedena chybně p.p.č. 1880. Správně je p.p.č. 1180.

     Miroslav Kuba       Ing. Miroslav Pátek
    náměstek primátora      náměstek primátora


@CT 1             U S N E S E N Í
        15. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 1. 10. 1998
            289/98 - 325/98


==============================================================


289/98
Rozpočtová změna k ekologické investiční akci "Plynofikace
Svádov, 2. etapa"

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. dokončení investiční akce "Plynofikace Olšinky - Svádov,
    II. etapa" v rámci Programu ozdravění ovzduší dle důvodové
    zprávy
B) s c h v a l u j e
  1. účelovou dotaci pro městský obvod Střekov ve výši 2 mil.
    Kč jako podíl města na akci "Plynofikace Olšinky - Svádov,
    II. etapa", zapojením neúčelové dotace Okresního úřadu Ústí
    nad Labem

290/98
Návrh  na rozpočtovou změnu  odboru životního prostředí
- deratizace města Ústí nad Labem (IV. etapa Všebořice)

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci  o záměru provést  celoplošnou povrchovou
    deratizaci v oblasti Všebořic (IV. etapa) dle mapy v
    příloze č. 1 důvodové zprávyB) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu odboru životního prostředí a zvyšuje
    rozpočet org. 1000 na zajištění deratizace města - IV.
    etapa zapojením neúčelové dotace Okresního úřadu Ústí nad
    Labem nad ve výši 300 tis. Kč
C) u k l á d á
  1. ing. Michaele Šádkové, vedoucí odboru ŽP
    a) zajistit provedení celoplošné deratizace - IV. etapa ve
     všech objektech na území dle důvodové zprávy


291/98
Rozpočtová změna - evidence psů ve městě Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o koncepci řešení problematiky chovu psů na území
    města Ústí nad Labem
B) s c h v a l u j e
  1. koncepci řešení problematiky chovu psů - evidence psů ve
    městě Ústí nad Labem podle následujících bodů:
    a) postupně zavádět evidenci psů radiofrekvenční metodou
     identifikace dle varianty č. 3 s jednorázovým snížením
     poplatku ze psů o prokázané náklady spojené s čipováním
    b) zavedení efektivní  kontroly dodržování povinností
     majitelů psů
  2. rozpočtovou změnu odboru životního prostředí a zvyšuje
    rozpočet org. č. 1000 na zajištění čipování psů v roce
    1998 zapojením neúčelové dotace Okresního úřadu v Ústí nad
    Labem ve výši 83 tis. Kč
C) u k l á d á
  1. ing. Michaele Šádkové, vedoucí odboru ŽP
    a) zajistit realizaci čipování psů na území města ve
     smyslu bodu B) 1. a)


292/98
Rozpočtová změna - zvýšení výdajové části rozpočtu odboru MOS

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu - zvýšení výdajové části rozpočtu odboru
    MOS č. org. 1900, 4311, pol. 6126 ve výši 295 000,- Kč
    na zpracování projektové dokumentace - odstranění závad ve
    zdivu v ÚSP Severní Terasa, zapojením neúčelové dotace
    Okresního úřadu v Ústí nad Labem

293/98
Rozpočtová změna - zvýšení výdajové části rozpočtu odboru MOS

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu - zvýšení výdajové části rozpočtu odboru
    MOS č. org. 1900, 4311, pol. 6121 ve výši 193 000,- Kč
    na montáž vzduchotechniky a rekonstrukci elektroinstalace
    v ÚSP Čajkovského, zapojením neúčelové dotace Okresního
    úřadu v Ústí nad Labem

294/98
Rozpočtová změna OER

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zvýšení výdajové části rozpočtu organizace č. 1200 - OER
    (oddělení marketingu) o 100 000,- Kč, z důvodu uzavření
    nové smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a firmou Virtua
    House, s.r.o., zapojením neúčelové dotace Okresního úřadu
    v Ústí nad Labem


295/98
Rozpočtová změna ve financování OER - oddělení marketingu

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1200 takto:
    a) zvýšení výdajové části rozpočtu o 300 000,- Kč za
     účelem financování plánovaných akcí do konce roku 1998
     dle  důvodové zprávy,  zapojením neúčelové  dotace
     Okresního úřadu v Ústí nad Labem.


296/98
Rozpočtová změna na provoz Městského divadla Ústí nad Labem na
rok 1998

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zvýšení příspěvku na provoz organizace č. 4200 Městské
    divadlo o částku 4 mil. Kč, zapojením neúčelové dotace
    Okresního úřadu v Ústí nad Labem


297/98
Rozpočtová změna na provoz Činoherního studia

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu ve výši 760 tis. Kč na provoz Činoherního
    divadla
  2. nařízený odvod z odpisů organizace SAZZ za rok 1994 ve
    výši 485 tis. Kč a za rok 1995 ve výši 275 tis. Kč
298/98
Zvýšení zálohy TSM, s.r.o. na rok 1998 - na zvýšení nákladů na
realizaci akce "zajištění dostatečného množství termální vody
pro areál koupaliště Klíše"

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zvýšení zálohy, poskytnuté TSM, s.r.o. o 309 295,- Kč
    na zvýšené náklady na realizaci vrtu v areálu plavecké haly
    Klíše, zapojením neúčelové dotace Okresního úřadu v Ústí
    nad Labem


299/98
Změna účelu použití prostředků

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. změnu účelu použití prostředků FOR u org. č. 1100:
    a) ve výši 442  210,- Kč z akce "Rekonstrukcesvět.
     signalizace - Přístavní ul." (úz 403)
    b) ve výši 56 887,- Kč z akce "Světelná signalizace u
     Hl. nádraží" )úz 405)
    pro akci "Rekonstrukce světelné signalizace ul. Panská -
    Brněnská" v celkové výši 499 097,-Kč

300/98
Prodej pozemku p.č. 4134 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s prodejem pozemku p.č. 4134 o výměře 2366 m2 v k.ú. Ústí
    nad Labem panu Petrovi Bendelovi, bytem Tuchomyšlská 238,
    403 39, Chlumec za dohodnutou kupní cenu 80 000,- Kč,
    která bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy


B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh prodeje pozemku dle bodu A) 1. tohoto
     usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998

301/98
Pronájem pozemku p.č. 4857 v k.ú. Ústí nad Labem - Beron spol.
s r.o. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) n e s o u h l a s í
  1. s uzavřením nájemní smlouvy s firmou Beron spol. s r.o.
   Ústí nad Labem na pozemek p.č. 4857 o výměře 5439 m2
   v k.ú. Ústí nad Labem

302/98
Návrh směny pozemků - k.ú. Dobětice za k.ú. Božtěšice

Rada města po projednání

A) n e s o u h l a s í
  l. s navrženou směnou části pozemku p.č. 368/1 (býv.p.č. 250)
    v k.ú. Dobětice za část pozemku p.č. 60 v k.ú. Božtěšice

303/98
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Krásné Březno do majetku
města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  l. s bezúplatným převodem pozemků č. 1361, 1362, 1363, 1364,
    1365, 1366, 1367, 1368 a 1369 v k.ú. Krásné Březno do
    majetku města Ústí n.L. od současného vlastníka pí Marie
    Potměšilové, bytem Ústí n.L., V oblouku 583/11
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit  návrh  dle  bodu  A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998

304/98
Vykoupení pozemků do majetku města od ČD s.o. ČR

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  l. s odkoupením pozemků ČD o.s. v k.ú. Klíše:
   a) st.p.č. 635 o výměře 236 m2- Masarykova č.p. 880
   b) st.p.č. 637 o výměře 240 m2- Masarykova č.p. 637
  2. s odkoupením pozemků ČD o.s. v k.ú. Ústí nad Labem:
   a) st.p.č. 1010 o výměře 348 m2- Masarykova č.p. 1679
   b) st.p.č. 1012 o výměře 460 m2- Masarykova č.p. 1680
   c) st.p.č. 981 o výměře 384 m - Masarykova č.p. 2299
   d) st.p.č. 709 o výměře 446 m2- Růžový palouček č.p. 2185
   do majetku města Ústí nad Labem za účelem realizace prodejů
   byt. a nebyt. jednotek v objektech města za cenu dle
   znaleckého posudku
B) u k l á d á
  l. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh  dle bodu  A.1. tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                   T: 12.11.1998

305/98
Majetkoprávní vypořádání - točna MHD kolonie Předlice

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  l. s vykoupením pozemku býv.p.č. 149/12 o výměře 453 m2 v
    k.ú. Předlice od restituenta pana Miloslava Svobody, bytem
    SNP 26, 400 11 Ústí n.L., do majetku města za cenu dle
    znaleckého posudku, která činí 9 780,- Kč

B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit  návrh  dle  bodu  A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998

306/98
Zařazení do vybraného majetku města

Rada města po projednání

A) k o n s t a t u j e , ž e
  l. nemovitost p.č. 294 je majetkem města
B) s o u h l a s í
  l. se zařazením p.č. 294 o výměře 287 m2 v k.ú. Střekov do
    vybraného majetku města

307/98
Odcizení movitého majetku na ZŠ Paprsek

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  l. s odpisem odcizeného majetku dle přílohy č. l důvodové
    zprávy

308/98
Bezúplatný převod majetku města Ústí nad Labem na Regionální
úřad civilní obrany v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) d o p o r u č u j e
  l. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
   a) schválit bezúplatný převod universální elektronické
     akustické jednotky UEAJ 600 W do majetku Regionálního
     úřadu civilní obrany v Ústí n.L.


B) u k l á d á
  l. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na bezúplatný převod majetku uvedeného
     v bodě A)l. Zastupitelstvu města ke schválení
                     T: 12.11.1998

309/98
Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR
na ekologické investiční akce k ozdravění ovzduší

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  l. s uplatněním žádostí o podporu ze SFŽP ČR na ekologické
   investiční akce k ozdravění ovzduší města Ústí nad Labem
   dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

310/98
Návrh na změnu usnesení RM č. 111/98 ze dne 9. 4. 1998 usnesení
č. 156/98 ze dne 21. 5. 1998 a usnesení č. 203/97 ze dne 3.7.1997

Rada města po projednání

A) z r u š u j e
  l. zplnomocnění  Mgr.Petra  Vlasáka,  bývalého ředitele
    Městského divadla Ústí nad Labem k přijímání darů do
    majetku města prostřednictvím příspěvkových organizací
    zřízených městem Ústí n.L., schválené usn.č. 111/98 ze
    dne 9.4.1998
  2. zplnomocnění Mgr. Petra Vlasáka, bývalého ředitele MD Ústí
    nad Labem k udílení  souhlasu vlastníka k podnájmům
    v nemovitostech města Ústí nad Labem, které byly svěřeny
    do nájmu jednotlivým organizacím dle příslušnosti, na dobu
    určitou do 15 kalendářních dnů, schválené usn.č. 203/97 ze
    dne 3.7.1998
B) k o n s t a t u j e , ž e
  l. jmenováním p. Petra Jonáše do funkce ředitele Městského
    divadla  Ústí nad  Labem pozbylo  platnosti usnesení
    č.156/98, bodu B/la a bod C/la ze dne 21.5.1998

C) z p l n o m o c ň u j e s účinností od 2.10.1998
  l. p.Petra Jonáše, ředitele Městského divadla Ústí nad Labem
    a) k přijímání darů do majetku města prostřednictvím
     příspěvkových organizací zřízených městem Ústí nad
     Labem
    b) k  udílení  souhlasu  vlastníka  k  pronájmům v
     nemovitostech města Ústí n.L., které byly svěřeny do
     nájmu MD na dobu určitou do 15 kalendářních dnů

311/98
Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních
a jiných akcí ve městě Ústí nad Labem v roce 1998

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  l. s čerpáním finančních prostředků určených na podporu
    reprezentačních a jiných akcí ve městě Ústí nad Labem v
    roce 1998 v celkové částce 10 000,- Kč dle důvodové zprávy

312/98
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu  na rok 1998
organizace Kulturní středisko ALBIS

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  l. rozbor  současného stavu a  návrh koncepce činnosti
    Informačního střediska Ústí n.L. dle přílohy č.l této
    důvodové zprávy
B) s c h v a l u j e
  l. zvýšení výdajové části rozpočtu organizace č. 4700 ve výši
    300 tis. Kč z neúčelové dotace Okresního úřadu v Ústí nad
    Labem, na zabezpečení  provozu Informačního střediska
    v roce 1998
C) u k l á d á
  l. Jindřich Šrejberovi, řediteli KS Albis
    a) zařadit do návrhu rozpočtu roku 1999 organizace č.4700
     - KS Albis objem finančních prostředků odpovídající
     navrhované koncepci Informačního střediska Ústí n.L.

313/98
Návrh nového kapitolního třídění rozpočtu pro jednotlivé
oblasti sociální pomoci

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  l.informaci o kapitolním třídění a o navrhovaném postupu při
   tvorbě rozpočtu v sociální sféře na rok 1999
B) s o u h l a s í
  l. s návrhem kapitolního třídění pro sociální sféru

314/98
Návrh na změnu OZV č. 41 - Statutu města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) n e s o u h l a s í
  l. s návrhem ÚMO-Střekov (příloha č.l důvodové zprávy) na
    změnu OZV č. 41/96 - Statutu města Ústí nad Labem týkající
    se stavebních úřadů ÚMO

315/98
Změna územního plánu města Ústí nad Labem - přeřazení p.p.č.
241/1, 273/1,  274, 279/2, 290/1 a  291 v k. ú. Dobětice
z nezastavitelného území do území zastavitelného určeného pro
individuální bydlení příp. občanskou vybavenost

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  l. s pořízením změny platného územního plánu statutárního
    města Ústí n.L. - přeřazení p.p.č. 241/1, 273/1, 274,
    279/2, 290/1 a 291 v k.ú. Dobětice z nezastavitelného
    území  do zastavitelného  území určeného pro výstavbu
    rodinných domů,  příp. občanské vybavenosti - jejímž
    podkladem bude regulační plán
B) d o p o r u č u j e
  l. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) schválit pořízení výše uvedené změny dle 31 zákona č.
     50/1976 Sb. ve znění zákona č. 83/1996 Sb. a 8
     vyhlášky č. 131/1998 Sb.
C) u k l á d á
  Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
  a) předložit Zastupitelstvu města Ústí n.L. k projednání výše
    uvedený návrh změny platného územního plánu města Ústí
    n.L.
                     T: 12.11.1998

316/98
Zpráva  o ukončení likvidace  Zahradnického podniku, s.p.
v likvidaci, Na sklípku 613/2 Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  l. ukončení likvidace podniku Zahradnický podnik s.p. v
    likvidaci, Na sklípku 613/2, Ústí n.L.
B) s o u h l a s í
  l. s výmazem podniku Zahradnický podnik, s.p. v likvidaci, Na
    sklípku 613/2,  Ústí n.L. z  obchodního rejstříku u
    Okresního soudu v Ústí n.L.

317/98
Územní rozhodnutí - "rozhodnutí o stavební uzávěře" pro
výstavbu garáží ve správním území města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  l. s vydáním stavební uzávěry pro výstavbu garáží ve správním
    území města Ústí n.L. v rámci územního rozhodnutí -
    rozhodnutí o stavební uzávěře dle ust. 32 odst. l) ad d)
    zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
    (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (úplné znění
    zák. č. 197/1998 Sb.) a č.7 vyhl.č. 132/1998 Sb., kterou
    se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
B) u k l á d á
  1. Vlastimilu Hudečkovi, vedoucímu stavebního odboru MmÚ
    a) při povolování garáží důsledně postupovat v intencích
     stavební uzávěry při respektování územně plánovacích
     záměrů ve smyslu schválené územně plánovací dokumentace
     (Územní plán statutárního města Ústí nad Labem, regulační
     plány dílčích částí města)
   b) seznámit se stavební uzávěrou úřady městských obvodů
     a další účastníky řízení dle ust.  34, odst. 2
     stavebního zákona

318/98
Kontrola smluv s finančním plněním v Městském divadle Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  l. zprávu o kontrole smluv s finančním plněním, včetně
    přílohy č. l a 2
B) u k l á d á
  l. Petru Jonášovi, řediteli Městského divadla
    a) seznámit se se všemi kontrolními materiály MD od roku
     1996
    b) podat zprávu o způsobu odstranění nedostatků uvedených
     v těchto materiálech
                      T: 30.12.1998
  2. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) věnovat zvýšenou pozornost součinnosti MmÚ a MD
                      T: trvale

319/98
Kontrola likvidace Zahradnického podniku, s.p. se sídlem
v Ústí nad Labem, Na Sklípku 613/2

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  l. zprávu o kontrole likvidace Zahradnického podniku, s.p. se
    sídlem v Ústí n.L., Na sklípku 613/2
  2. vyjádření likvidátora  Zahradnického podniku, s.p. v
    likvidaci ing. Jursíka

320/98
Kontrola vynakládání finančních prostředků na sportovně kulturní
kalendář

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  l. kontrolu vynakládání finančních prostředků na sportovně
    kulturní kalendář včetně zápisu z projednání
B) u k l á d á
  l. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) zajistit taková  organizační opatření,  aby byly
     odstraněny nedostatky uvedené v důvodové zprávě
    b) vyvodit důsledky z provedené kontroly


321/98
Plavební kanál jezero Chabařovice - Bílina - Labe. Informace

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  l. informaci o dočasném a konečném řešení propojení budoucího
    jezera  Chabařovice s  řekou Bílinou  a nárocích na
    projektové řešení plavebního kanálu jezero Chabařovice -
    Labe
B) u k l á d á
  l. Václavu Puchernovi, náměstkovi primátora
    a) iniciovat v rámci "Sdružení obcí dotčených činností
     lomu Chabařovice" aktivity, které budou směřovat k
     možnosti realizace plavebního kanálu jezero Chabařovice
     - Labe


322/98
Konkursní řízení na ředitele ŠÚ

Rada města po projednání

A) d ě k u j e
  1. ing. Věře Florianové za vykonanou kvalitní práci ve funkci
    ředitelky ŠÚ v Ústí nad Labem
B) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o průběhu a výsledku konkursního řízení na
    ředitele ŠÚ v Ústí nad Labem
C) v y s l o v u j e  n e s o u h l a s
  1. s porušením pravidel v průběhu konkursního řízení
D) ž á d á
  1. Mgr. Eduarda Zemana, ministra školství ČR
    a) o prověření průběhu konkursního řízení a o respektování
     návrhu konkursní komise

323/98
Realizace nařízení vlády č. 253/1992 Sb.

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. Nařízení vlády č. 253/1992 Sb. 2, odst. 3
B) s c h v a l u j e  k 1. říjnu 1998
  1. plat ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ dle návrhu
    II. důvodové zprávy

324/98
Využití školských budov


Rada města po projednání

A) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit Radě města zprávu o řešení problematiky
     "Spojovací chodba Paprsek"


325/98
Stanovisko k výstavbě dálnice D8

Rada města po projednání

A) v y s l o v u j e
  1. znepokojení nad zpochybňováním schválené trasy D8 v úseku
    Lovosice - státní hranice SRN
B) j e d n o z n a č n ě  p o d p o r u j e
  1. co nejrychlejší dostavbu dálnice D8 v souladu s usnesením
    RM a ZM z let 1995 - 1997
C) k o n s t a t u j e ,  ž e
  1. výstavbu této dálnice považuje za klíčovou podmínku pro
    další rozvoj města Ústí nad Labem, okresu Ústí nad Labem a
    celého Severočeského regionu

     Ing. Miroslav Pátek     Ing. Ladislav Hruška
     náměstek primátora       primátor města


             U S N E S E N Í
        16. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 15. 10. 1998
             326/98 - 365/98


==============================================================


326/98
Rozpočtové změny doporučené FK na akce ze zásobníku
investičních akcí

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace 1800 pro rok 1998 takto:
    a) zvýšení výdajové části organizace 1800 ÚZ 122, č..
     2219, položka 6121 o 500 000,- Kč z rezervy FOR za
     účelem zahájení stavby Cyklostezka Ústí nad Labem -
     Libochovany


327/98
Rozpočtové změny doporučené FK na akce ze zásobníku
investičních akcí

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace 1800 pro rok 1998 zapojením
    úroků vytvořených nad schválený rozpočet zhodnocováním
    dočasně volných zdrojů MmÚ takto:
    a) navýšení rozpočtu organizace 1800 pro akci "Dokončení
     projektu - Horkovod Střekov - Železničářská, 2. stavba"
     položka 6126, č. 2121, ÚZ 491 o 250 tis. Kč


    b) navýšení rozpočtu organizace 1800 pro nově zahajovanou
     akci "Rekonstrukce Resslova č.p. 42 na 28 b.j.",
     položka 6121. č. 3612 o 3 000 tis. Kč
    c) navýšení rozpočtu organizace 1800 pro nově zahajovanou
     akci "Lávka pro pěší - Střekovské nádraží" položka 6121,
     č.. 2219 o 2 000 tis. Kč
    d) navýšení rozpočtu organizace 1800 pro nově zahajovanou
     akci "Kanalizace Staré Dobětice" položka 6121. č..
     3639 o 2 000 tis. Kč
    e) navýšení rozpočtu organizace 1800 pro nově zahajovanou
     akci "Plynofikace Staré Dobětice" položka 6121, č.
     3639 o 1 000 tis. Kč
B) k o n s t a t u j e ,  ž e
  1. vzniká nárok na dofinancování výše uvedených investičních
    akcí v roce 1999 ve výši 23 190 tis. Kč, pokud nebudou
    poskytnuty státní dotace a případná spoluúčast obvodů
    města Ústí nad Labem

328/98
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu odboru dopravy na rok 1998

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace 1100 takto:
    a) zvýšení výdajové části ve výši 310 493,- Kč zapojením
     neúčelové dotace OÚ na úhradu nákladů (dle mandátní
     smlouvy) akce "Most přes Labe pod Mariánskou skálou v
     Ústí nad Labem", uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a
     firmou CITYPLAN spol. s r.o.

329/98
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu odboru dopravy na rok 1998

Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1100 takto:
    a) zvýšení provozních výdajů ve výši 2 000 000,- Kč
     zapojením neúčelové dotace OÚ na tyto akce:

     - oprava obvodní komunikace ul. V Lánech  300 000,- Kč
     - oprava propadu komunikace ul. Máchova   30 000,- Kč
     - oprava komunikace ul. Stará        50 000,- Kč
     - opravy chodníků jako spoluúčast při akci 600 000,- Kč
      MTS Klíše
     - oprava křižovatky ul. Velká Hradební a   50 000,- Kč
      Bratislavská
     - oprava komunikace Hilarova         50 000,- Kč
     - oprava komunikace ul. Anežky České     70 000,- Kč
     - oprava propadlých chodníků ul. Masarykova 60 000,- Kč
     - opravy chodníků jako spoluúčast při akci 400 000,- Kč
      MTS Švabinského
     - provádění lokálních oprav komunikací ve  390 000,- Kč
      správě OD MmÚ

330/98
Rozpočtové změny pro rok 1998

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. čerpání provozních výdajů odboru sociálních věcí MmÚ
B) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace , č. 1500 takto:
    zvýšení provozních výdajů ve výši 14 tis. Kč zapojením
    neúčelové dotace OÚ

331/98
Změna rozpočtu Městského divadla Ústí nad Labem na rok 1998
- opravy a údržba

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zvýšení  rozpočtu příspěvkové organizace  č. 4200 z
    neúčelové dotace OÚ ve výši 301 tis. Kč na akci:
    a) oprava výměníkové stanice v historické budově 150 000,-Kč
    b) ostatní opravy                151 000,-Kč332/98
Rozpočtová změna ve financování ÚPD

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e

  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1202 takto:
    a) zvýšení rozpočtové částky o 47 950,- Kč, zapojením
     příjmů fondu obnovy a rozvoje, za účelem částečného
     financování urbanistické studie  "Božtěšice - jih"
     (podklad pro zpracování návrhu regulačního plánu)

333/98
Prodej stavby garáže ve vlastnictví města, k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s prodejem stavby garáže ve vlastnictví města, na cizím
    pozemku, Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole v
    Ústí nad Labem (pozemek SZŠ Ústí n.L. v ul. Moskevská) za
    cenu dle znaleckého posudku, která činí 66 220,- Kč
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh prodeje stavby garáže dle bodu A) 1.
     tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998

334/98
Prodej pozemku p.č. 2852/13 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s prodejem pozemku p.č. 2852/13 o výměře 72 m2 v k.ú. Ústí
    nad Labem dle (geometrického plánu označeném č. 2250
    - 241/98) firmě Autocentrum BEK spol. s r.o. Ústí nad
    Labem za vzájemně dohodnutou cenu 10 000,- Kč


335/98
Schválení prodeje movitého majetku ve správě SAZZ Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. prodej movitého majetku v nájmu SAZZ Ústí nad Labem dle
    důvodové zprávy
B) u k l á d á
  1. ing. Janu Karpíškovi, řediteli SAZZ Ústí nad Labem
    a) převést finanční  prostředky, získané  za prodej
     schváleného movitého majetku na účet města Ústí nad Labem

336/98
Pronájem nebytového prostoru v k.ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. pronájem nevyužité kuchyně v objektu školského zařízení
    Poláčkova 3251/1, k.ú. Ústí nad Labem, paní Libuši Řandové
    Kmochova 3153/27, Ústí nad Labem k provozu pekárny
  2. upravený návrh nájemní smlouvy dle přílohy č. 5 důvodové
    zprávy

337/98
Pronájem nemovitostí - Obecní dům města Ústí nad Labem s.r.o.
Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. pronájem nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem:
    a) v Jirchářích 705 se st.p.č. 2695 a 2694
    b) Hrnčířská 57 se st.p.č. 2693/1
    c) Masarykova 998 se st.p.č. 660
    d) Prokopa Diviše 1605 se st.p.č. 668/1 a 668/3
  2. pronájem nemovitostí v k.ú. Klíše:
    a) Štefánikova 246 se st.p.č. 720 a p.p.č. 719 a 721
    b) Resslova 814 se st.p.č. 1179 a 1180
    společnosti Obecní dům města Ústí nad Labem s.r.o. za
    vzájemně dohodnutou cenu 1 000,- Kč/rok za každý objekt
    (celkem 6 000,- Kč) s tím, že nájemné může být každoročně
    upraveno dodatkem k nájemní smlouvě


338/98
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v k.ú. Ústí nad
Labem
Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zveřejnění záměru pronájmu objektu v ulici Poláčkova 3251/1
    Ústí nad Labem, p.č. 5173/14 budova, p.č. 5173/26 ostatní
    plochy v k.ú. Ústí nad Labem

339/98
Zrušení usnesení Rady města č. 220/98

Rada města po projednání

A) z r u š u j e
  1. usnesení Rady města č. 220/98 v úplném znění

340/98
Zrušení usnesení č. 134/98

Rada města po projednání

A) z r u š u j e
  1. usnesení č. 134/98 o prodeji nemovitostí v ul. Králova
    výšina č.p. 1095 včetně pozemků v úplném znění

341/98
Převod nemovitostí škol nezřizovaných obcí

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s převodem nemovitého majetku škol nezřizovaných obcí do
    vlastnictví ČR - Školského úřadu Ústí nad Labem dle přílohy
    č. 1 důvodové zprávy, po vyrovnání všech pohledávek dle
    přílohy č. 2 důvodové zprávy
B) s c h v a l u j e
  1. zveřejnění záměru pronájmu majetku města Ústí nad Labem
    dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a následné svěření
    příslušným školám, včetně návrhu nájemní smlouvy

C) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit  návrh převodu nemovitého  majetku škol
     nezřizovaných  obcí dle  bodu A)  tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998

342/98
Dodatky k nájemní a mandátní smlouvě SDF MÚ s.r.o.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. dodatek smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor ze
    dne 2. 7. 1996 v předloženém znění
  2. dodatek mandátní smlouvy ze dne 2.7.1996 v předloženém znění

343/98
Rekonstrukce objektu Resslova čp. 42. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. realizaci stavby "Rekonstrukce objektu Resslova č. 42" v
    období od listopadu 1998 do srpna roku 2000
  2. zařazení finančních prostředků do návrhu investiční části
    rozpočtu města ve výši 7 800 tis. Kč v roce 1999 a
    3 900 tis. Kč v roce 2000
B) u k l á d á
  1. Josefu Lulkovi, vedoucímu IO
    a) podat žádost o přidělení státní dotace dle důvodové
     zprávy
                      T: 31. 10. 1998

344/98
Výstavba bytových jednotek Ústí nad Labem - Neštěmice
(infrastruktura)
Investor P.A.C. Consulting spol. s r.o., Přerov

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s podáním žádosti o poskytnutí státní podpory na výstavbu
    obytných domů a technické infrastruktury na stavbu:
    "Výstavba bytových jednotek v Ústí nad Labem"
  2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném
    převodu komunikace v k.ú. Neštěmice mezi P.A.C. Consulting,
    spol. s r.o., se sídlem Za mlýnem 54, Přerov a městem Ústí
    nad Labem
B) u k l á d á
  1. Josefu Lulkovi, vedoucímu IO
    a) požádat o státní podporu
                      T: do 31. 10. 1998
  2. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném
     převodu komunikace dle bodu A) 2. tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998

345/98
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v
souvislosti dostavby proluky Pařížská - Velká Hradební

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
    břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes pozemky
    města Ústí nad Labem č. 1775 a 1769/1 v k.ú. Ústí nad
    Labem ve prospěch AVM CORP, a.s. Pařížská 538/19
  2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
    břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes pozemky
    města Ústí nad Labem č. 1769/1 v k.ú. Ústí nad Labem ve
    prospěch University J.E.Purkyně, Velká Hradební 13

  3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
    břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes pozemky
    města Ústí nad Labem č. 1775 v k.ú. Ústí nad Labem ve
    prospěch Obchodní akademie, Pařížská 15


346/98
Smlouva o výpůjčce na část p.p.č. 1939/1 k.ú. Klíše za účelem
vybudování schodiště k objektu Masarykova č. 135/127

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku č. 1939/1 v
    k.ú. Klíše  mezi městem Ústí  nad Labem a  manželi
    Mikolajovými za účelem vybudování schodiště k objektu
    Masarykova č. 135/127
  2. s bezúplatným převodem hotového schodiště do majetku města
    s tím, že manželé Mikolajovi jej budou bezúplatně užívat a
    udržovat


347/98
Finanční vyrovnání - manželé Jeníkovi

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í ,  ž e
  1. za nemovitost st.p.č. 96 v k.ú. Strážky bude z titulu
    neoprávněně uzavřené smlouvy vrácena částka 253 928,- Kč
    t.j. 75% z 338 570,- Kč - úroky - manželům Jeníkovým
B) s c h v a l u j e
  1. převod 253 928,- Kč ze zdrojů finančního vypořádání z
    roku 1997 Magistrátu města Ústí nad Labem na účet ÚMO Ústí
    nad Labem - město

348/98
Rozpočtová změna - účelová dotace pro MO Neštěmice na
rekonstrukci střechy radnice

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o postupu prací při rekonstrukci radnice v MO
    Neštěmice
B) s c h v a l u j e
  1. účelovou dotaci pro MO Neštěmice na rekonstrukci střechy
    radnice ve výši 1 000 tis. Kč z volných zdrojů MmÚ,
    vytvořených nad rámec rozpočtu města Ústí nad Labem za rok
    1998, a to zapojením neúčelové dotace OÚ Ústí nad Labem

349/98
Uvolnění finančních prostředků - penále FÚ - SDF města Ústí nad
Labem přísp. org., r. 1993

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. platební výměry č. 980000074, 980000075, 980000188,
    980000189, 980000190 ze dne 21. 9. 1998
B) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organ. č. 5200 takto:
    a) zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 337 048,- Kč
     zapojením zdrojů finančního vypořádání z r. 1997, za
     účelem úhrady daňového penále SDF města Ústí nad Labem,
     přísp. organizace

350/98
Rozpočtová změna v odvětví školství

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu org. č. 1300 takto:
    a) zvýšení výdajové části rozpočtu o 1 000 tis. Kč na
     zajištění havarijních oprav školských zařízení dle
     důvodové zprávy zapojením zdrojů finančního vypořádání
     za rok 1997

    b) poskytnutí účelové dotace ve výši 80 tis. Kč na opravu
     střechy objektu Dům dětí a mládeže zapojením zdrojů
     finančního vypořádání za rok 1997
    c) poskytnutí účelové dotace ve výši 400 tis. Kč na opravy
     střechy objektu Střední  průmyslová škola strojní,
     Resslova 5 z mimořádných výnosů úroků z dočasně volných
     zdrojů vytvořených nad schválený rozpočet

351/98
Rozpočtová změna k ekologickým investičním akcím ÚMO Střekov
v roce 1998

Rada města po projednání

A) u p r a v u j e
  1. usnesení Rady města č. 164/98 ze dne 4. 6. 1998 takto:
    a) v odstavci B) 2. se částka "6 757 tis. Kč" mění na
     částku "6 638 tis. Kč"
    b) v odstavci B) 2. a) se částka "2 000 tis." mění na
     částku "1 305 tis. Kč"
    c) v odstavci B) 2.b) se částka "2 137 tis. Kč" mění na
     částku "2 500 tis. Kč"
    d) v odstavci B) 2.c) se částka "2 620 tis. Kč" mění na
     částku "2 833 tis. Kč"
    e) v odstavci B) 3. se částka "442 tis. Kč" mění na částku
     "1 092 tis. Kč"
    f) v odstavci B) 3.a) se za text doplňuje částka "ve výši
     442 tis. Kč"
    g) do odstavce 3. se doplňuje bod b) tohoto znění:
     "Plynofikace Střekov, ul. K loděnici, Farská louka,
     Děčínská ve výši 650 tis. Kč"
B) s c h v a l u j e
  1. dotaci MO Ústí nad Labem - Střekov ve výši 650 tis. Kč z
    mimořádných  výnosů úroků  z dočasně  volných zdrojů
    vytvořených nad schválení rozpočet


352/98
Rozpočtová změna k ekologickým investičním akcím městského
obvodu Střekov

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. dokončení investičních akcí městského obvodu Střekov:
    a) Plynofikace Střekov, ul. K loděnici, Farská louka,
     Děčínská
    b) Plynofikace Kojetice
    c) Plynofikace Střekov, ul. Karla IV, Dobrovského
    v rámci Programu ozdravění ovzduší
B) s c h v a l u j e
  1. účelovou dotaci pro městský obvod Střekov ve výši 848 tis.
    Kč jako podíl města na investičních akcích zapojením
    finančních prostředků z neúčelové dotace Okresního úřadu
    Ústí nad Labem

353/98
Prodej nemovitostí v k.ú. Josefův Důl (bývalá škola v přírodě)

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s prodejem nemovitostí č.p. 294 se st.p.č. 234 o výměře
    1410 m2, p.p.č. 206/4 o výměře 804 m2 a p.p.č. 206/5 o
    výměře 1469 m2 vše v k.ú. Josefův Důl panu Jindřichovi
    Jagerovi, bytem Josefův Důl 349 za vzájemně dohodnutou
    cenu 150 000,- Kč
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na odprodej nemovitostí dle bodu A)
     Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998


354/98
Změna organizační struktury MmÚ

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í  s účinností od 1. l. 1999
  1. se změnou struktury a počtem tabulkových míst takto:
    a) Archiv města        - 1
    b) Městská policie      - 7
    c) Kancelář tajemníka     - 1
    d) Investiční odbor      - 1
    e) Odbor městs.org. a služeb - 1
    f) Odbor hospod. správy    - 1
    g) Správa školských zařízení - 1
    h) Správa obecního majetku  - 2
  2. se změnou struktury OER při zachování počtu tabulkových míst
B) k o n s t a t u j e ,  ž e k 1. 1. 1999
  1. je počet tabulkových míst následující
    a) Archiv města        10
    b) Městská policie      170
    c) Kancelář tajemníka     14
    d) Investiční odbor       5
    e) Odbor městs.org. a služeb  9
    f) Odbor hospod. správy    48
    g) Správa školských zařízení  12
    h) Správa obecního majetku   8
   2. počet tabulkových míst se sníží o 15
C) s c h v a l u j e  k 1. 1. 1999
  1. celkem 432 tabulkových míst na MmÚ
  2. struktury odborů uvedených v bodě B) tohoto usnesení a
    změnu struktury OER, jako přílohu org. řádu, schváleného
    usnesením RM č. 291/94 z 13. 10. 1994

355/98
Spolupráce města Ústí nad Labem s Okresní hospodářskou komorou
Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o dosavadní spolupráci Magistrátu města Ústí nad
    Labem  s Okresní  hospodářskou komorou  při zadávání
    veřejných zakázek
  2. vznik sekce životního prostředí a sekce realitní při
    Okresní hospodářské komoře
B) s o u h l a s í
  1. s účastí zástupců Okresní hospodářské komory na práci
    komisí Rady města:
    a) zástupce sekce životního prostředí v komisi životního
     prostředí
    b) zástupce sekce realitní v majetkové komisi
C) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Radě města
                      T: 31. 1. 1999
    b) ve spolupráci s ředitelem Okresní hospodářské komory,
     dle  potřeby  aktualizovat  seznam  členů  Okresní
     hospodářské komory v návaznosti na usnesení RM č.
     268/97 ze dne 11. 9. 1997
                      T: průběžně
    c) v návaznosti na usnesení ZM č. 282/98 ze dne 17.9.1998
     připravit ve spolupráci s ředitelem Okresní hospodářské
     komory projekt Euro Info Centra a předložit Radě města
     ke schválení
                      T: 31. 12. 1998

356/98
Vymezení působnosti organizace dle návrhu vyplývajícího z
Projektu rozvoje sociálních služeb v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informace uvedené v důvodové zprávě
B) s o u h l a s í
  1. se zařazením navrhovaných organizací do I. etapy procesu
    změn ve způsobu zajišťování sociálních služeb

357/98
Dílčí podklady pro tvorbu komunitního plánu péče

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informace uvedené v důvodové zprávě
B) s o u h l a s í
  1. s postupem tvorby komunitního plánu péče na období
    2000 - 2001

358/98
Zhodnocení činnosti členů RM, předsedů komisí a členů
komisí RM za roky 1997 - 1998

Rada města po projednání

A) v y s l o v u j e  p o d ě k o v á n í
  1. za práci ve prospěch města za rok 1998
    a) uvolněným členům Zastupitelstva města
    b) předsedům a členům komisí RM
    c) členům Zastupitelstva města za konstruktivní spolupráci
     po celé volební období
B) s o u h l a s í
  1. s mimořádnými jednorázovými odměnami členům RM, předsedům
    komisí a členům komisí RM dle upraveného návrhu
C) s c h v a l u j e
  1. mimořádné  jednorázové  odměny  uvolněných  členům
    Zastupitelstva města dle předloženého návrhu
D) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit návrh na mimořádné jednorázové odměny dle
     bodu B) tohoto usnesení a připomínek RM Zastupitelstvu
     města
                      T: 12. 11. 1998
    b) v souladu s bodem B) odměnit členy komisí RM, kteří jsou
     zaměstnanci MmÚ

359/98
Odměny uvolněným členům Zastupitelstev městských obvodů po
skončení funkčního období

Rada města po projednání

A) d o p o r u č u j e
  v souladu s 63, odst. 3, zák. č. 152/1994 Sb.
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) přiznání odměny  uvolněným členům  Zastupitelstev
     městských obvodů ve výši 2 násobku měsíční odměny
B) u k l á d á
  1. ing.Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit návrh dle  bodu A) tohoto usnesení ke
     schválení Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998

360/98
Zrušení usnesení č. 16/96

Rada města po projednání

A) r u š í
  1. své usnesení č. 16/96 ze dne 25. 1. 1996


361/98
Změna zmocnění vedoucího finančního odboru

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se změnami pověření vedoucího finančního odboru MmÚ ing.
    Josefa Sedláčka k zastupování města Ústí nad Labem ve
    věcech zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů ve
    smyslu zmocnění, které je uvedeno v příloze důvodové
    zprávy362/98
Zpráva o plnění usnesení RM (3. čtvrtletí 1998)

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o plnění usnesení Rady města za 3. čtvrtletí 1998

363/98
Informace o čerpání finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci
Programu na ozdravění ovzduší

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. informaci o čerpání finančních prostředků na ekologické
    investiční akce ze Státního fondu životního prostředí ČR
    v rámci Programu na ozdravění ovzduší

364/98
Zpráva o jednání komise s rozhodovací pravomocí pro poskytování
služebních bytů zaměstnancům města - MmÚ (na stůl)

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. zprávu o činnosti komise s rozhodovací pravomocí pro
    poskytování služebních bytů zaměstnancům města - MmÚ za
    období od vzniku do 18. 8. 1998

365/98
A) Rozpočtová změna - nákup služebních vozidel MmÚ

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í ,  ž e
  1. služební vozidlo TATRA 613/4 je již morálně i technicky
    zastaralé a opotřebení základních funkčních částí (motor,
    podvozek,  řízení)  je blízko  hranici bezpečnosti a
    spolehlivosti provozu
B) s c h v a l u j e
  1. zvýšení rozpočtu organizace č. 1400 - odbor hospodářské
    správy o částku 1 550 tis. Kč jako účelové prostředky na
    nákup dvou služebních vozidel dle upravené důvodové zprávy
    (zdroj: mimořádné výnosy úroků ze zhodnocování dočasně
    volných zdrojů)
C) s o u h l a s í
  1. s vyřazením služebního vozidla Tatra 613/4, SPZ ULH 19-19
    z majetku města Ústí nad Labem, v souladu se směrnicí
    tajemníka MmÚ č. 29/1994
D) u k l á d á
  1. ing. Zdeňku Janíkovi, vedoucímu odboru HS
    a) zajistit nákup dvou služebních vozidel v souladu s
     upravenou důvodovou zprávou a podle zákona č. 199/1994
     Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
    b) zajistit vyřazení služebního vozidla Tatra 613/4, SPZ
     ULH 19-19 (po  schválení Zastupitelstvem města) z
     majetku města Ústí nad Labem, v souladu se směrnicí
     tajemníka MmÚ č. 29/1994,
                      T: 31. 12. 1998
  2. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit vyřazení služebního vozidla Tatra 613/4, SPZ
     ULH 19-19 z majetku města ke schválení Zastupitelstvu
     města
                      T: 12. 11. 1998
     Ing. Miroslav Pátek    Ing. Ladislav Hruška
      náměstek primátora      primátor města
             U S N E S E N Í
        17. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 5. 11. 1998
            366/98 - 420/98

==============================================================


366/98
Rozpočtová změna výdajové části rozpočtu odboru SOM na rok 1998

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace 1910 takto:
    a) zvýšení provozních výdajů z finančního vypořádání za
     rok 1997 ve výši 361 000,- Kč na tyto akce:
     - oprava objektu Štefánikova 1 .......... 115 000,- Kč
     - oprava objektu Prokopa Diviše 5 ...... 138 000,- Kč
     - oprava objektu Hrnčířská 10
              Jircháře 3  ......... 108 000,- Kč

367/98
Změna rozpočtu odboru MOS MmÚ a Městského divadla Ústí nad
Labem na rok 1998

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu org. č. 1900 - odbor MOS takto:
    a) zvýšení rozpočtu na úhradu na slavnostní ohňostroj při
     příležitosti oslav 80.  výročí vzniku samostatného
     Československého státu ve výši 49 000,- Kč


  2. rozpočtovou změnu org. 4200 Městské divadlo takto:
    a) zvýšení rozpočtu na úhradu vícenákladů, spojených s
     konáním slavnostního koncertu k 80. výročí vzniku
     samostatného Československého státu ve výši 37 015,- Kč
  3. nařízený odvod z odpisů organizace SAZZ za rok 1995 ve
    výši 86 015,- Kč

368/98
Návrh na rozpočtovou změnu odboru životního prostředí

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1000 takto:
    a) zvýšení výdajové části o 600 000,- Kč na zaplacení
     služeb TSmÚ s.r.o. za svoz vyseparovaných plochých
     obalů  zapojením poplatků  vybraných nad schválený
     rozpočet za ukládání odpadů na skládkách na území města


369/98
Rozpočtová změna pro odbor životního prostředí

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1000 takto:
    a) zvýšení výdajové části ve výši 1 600 tis. Kč na úhradu
     nákladů spojených s výběrem ceny za svoz a zneškodnění
     komunálního odpadu a na úhradu nezaplacené ceny za svoz
     a zneškodnění komunálního odpadu (zdroj: poplatky za
     ukládání odpadu)
370/98
Změna rozpočtu Městského divadla Ústí nad Labem na rok 1998
- oprava střechy objektu Vaníčkova 5

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 4200 Městské divadlo Ústí
    nad Labem takto:
    a) zvýšení rozpočtu z finančního vypořádání za rok 1997
     ve výši 206 052,- Kč na akci oprava střechy v objektu
     Vaníčkova 5


371/98
Změna účelu použití finančních prostředků

Rada města po projednání

A) u p r a v u j e
  1. usnesení RM č. 143/98, bod A) 1. e) takto:
    a) snižuje se částka přidělená na akce veřejného osvětlení
     vyvolaných stížnostmi občanů o 110 000,- Kč, tj. na
     512 500,- Kč
B) s c h v a l u j e
  1. použití částky 110 000,- Kč na akci oprava veřejného
    osvětlení v atriu budovy Magistrátu města Ústí nad Labem
  2. použití částky 98 000,- Kč na dokončení opravy veřejného
    osvětlení v atriu v případě zůstatku finančních prostředků
    z akcí vyvolaných stížnostmi občanů


372/98
Převod  finančních prostředků z  odboru MOS příspěvkové
organizaci ÚSP Severní Terasa

Rada města po projednání

A) u p r a v u j e
  1. usnesení RM č. 292/98 bod A) 1. takto:
    a) v bodě A) 1. se snižuje výdajová část rozpočtu odboru
     MOS č. org. 1900, 4311, pol. 6126 ve výši 295 000,-Kč
     a zvyšuje se stav Fondu reprodukce inventarizačního
     majetku příspěvkové org. ÚSP Severní Terasa č. org.
     3080 o 295 000,- Kč s tím, že tyto prostředky budou
     účelově vázány dle důvodové zprávy

373/98
Fond rozvoje bydlení - poskytnutí prostředků

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. výsledky jednání výběrové komise dle důvodové zprávy

B) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) schválit poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení
     formou půjček v celkové výši 3 585 250,- Kč dle přílohy
     č. 1
C) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit doporučení dle  bodu B) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998


374/98
Prodej pozemků p.č. 2886 a 2887/1, k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) n e s o u h l a s í
  1. s prodejem pozemků p.č. 2886 o výměře 765 m2 a p.č. 2887/1
    o výměře 924 m2 v k.ú. Ústí nad Labem České poště s.p.
    OZSeČ

375/98
Nájemní smlouvy na hřbitovy - Svádov, Církvice a Mojžíř

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. návrh nájemních smluv na konfesní hřbitovy:
    a) k.ú. Svádov, p.p.č. 751 - hřbitov, ostatní plocha o
     výměře 3647 m2, márnice na st.p.č. 750 o výměře 39 m2 a
     p.p.č. 749 - ostatní plocha o výměře 394 m2
    b) k.ú. Církvice p.p.č. 511 - hřbitov, ostatní plocha o
     výměře 2078 m2
    c) k.ú. Mojžíř, p.p.č. 45 - hřbitov, ostatní plocha o
     výměře 4571 m2 a márnice se st.p.č. 45 o výměře 31 m2

376/98
Pronájem nebytových prostor v býv. 56. MŠ - Krásné Březno

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s pronájmem nebytových prostor býv. 56 MŠ v ul. Žežická,
    k.ú. Krásné Březno panu ing. Nguyen Tuan Khanhovi, bytem
    Keplerova 42, Ústí nad Labem za následujících podmínek:


    a) vzhledem ke skutečnosti, že pan Khanh by v těchto
     prostorech chtěl  zřídit jídelnu a  výrobu jídel,
     majetková  komise  navrhuje  výši  nájemného 300,-
     Kč/m2/rok podlahové plochy
    b) nájemné 10,- Kč/m2/rok pozemek
    c) uzavření nájemní smlouvy nejpozději do 15ti dnů od
     výzvy k podpisu
    d) nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
    e) dodržení podmínky - neprovádět trvalé stavební úpravy,
     aby bylo možné, v případě potřeby, vrátit objekt zpět
     školským účelům

377/98
Pronájem části pozemku p.č.2506/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se sepsáním nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2506/1 o
    výměře 25 m2 v k.ú. Ústí nad Labem (stanoviště kontejneru
    AIM - monitorování ovzduší) Českému hydrometeorologickému
    ústavu, pobočka Ústí nad Labem - Kočkov na dobu neurčitou
    s výpovědní lhůtou 3 měsíce a za symbolické nájemné 100,-
    Kč/ročně

378/98
Změna nájemní smlouvy (Občanské sdružení BK 91 Ústí n.L.)

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. změnu nájemní smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a
    občanským sdružením Basketbalový klub 91 Ústí nad Labem ze
    dne 7. 3. 1994 ve znění dodatku schváleného Radou města
    dne 4. 12. 1997 spočívající ve změně doby trvání nájmu
    takto:

    a) nájem se sjednává na dobu určitou do 31. prosince 2009
    b) od 1. ledna 2010 se nájem sjednává na dobu neurčitou s
     výpovědní lhůtou 12 měsíců


379/98
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1734/34, k.ú.
Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 1734/34 o
    výměře cca  35 m2, jejíž  přesná výměra bude  dána
    geometrickým plánem dle skutečného zaměření, k.ú. Ústí nad
    Labem

380/98
Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2807 v k.ú. Střekov

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zveřejněním záměru prodeje části p.p.č. 2807 o výměře
    cca 1000 m2 k.ú. Střekov s tím, že přesná výměra bude
    určeně geometrickým plánem

381/98
Zveřejnění záměru pronájmu v k.ú. Střekov

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zveřejnění záměru pronájmu p.č. 294, p.č. 297, p.č. 299 v
    k.ú. Střekov

382/98
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Ústí nad
Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku dle přílohy
    č. 2 důvodové zprávy a následné svěření příslušným školám

383/98
Odkoupení nemovitostí v k.ú. Předlice do majetku města

Rada města po projednání

A) n e s o u h l a s í
  1. s odkoupením nemovitostí nám. Petra Velikého 30, k.ú.
    Předlice od pana Miloslava Svobody, bytem SNP 26, Ústí nad
    Labem, za nabízenou sníženou cenu 2 150 000,- Kč do
    majetku města

384/98
Zřízení věcného břemene na část pozemku p.č. 2644/1, k.ú.
Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zřízením věcného břemene práva průjezdu přes pozemek
    p.č. 2644/1 pro vlastníky staveb na pozemcích p.č. 2639 a
    2640 za jednorázovou úplatu 1 000,- Kč pro  každého
    vlastníka včetně nákladů spojených se zřízením věcného
    břemene


385/98
Zařazení nemovitosti v k.ú. Předlice do správy MO Ústí nad
Labem - město

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í ,  ž e
  1. nemovitosti v k.ú. Předlice
    a) p.p.č. 807   o výměře  955 m2
    b) p.p.č. 808   o výměře 12 590 m2
    c) p.p.č. 811/4  o výměře 1 769 m2
    d) st.p.č.811/5  o výměře  243 m2
    e) st.p.č.811/6  o výměře  362 m2
    f) p.p.č. 780/17  o výměře 1 265 m2
    g) p.p.č. 780/18  o výměře  876 m2
    h) p.p.č. 780/20  o výměře 5 223 m2
   ch) p.p.č. 780/21  o výměře 33 020 m2
    i) p.p.č. 780/27  o výměře 2 238 m2
    j) p.p.č. 780/28  o výměře 7 146 m2
    k) p.p.č. 780/31  o výměře 12 022 m2
    jsou historickým majetkem města
B) s o u h l a s í
  1. se zařazením nemovitostí dle bodu A) 1. tohoto usnesení do
    správy MO Ústí nad Labem - město

386/98
Bezúplatný převod movitého majetku (hardware, software) na
město Bílina

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s návrhem na bezúplatný převod movitého majetku dle
    přílohy č. 2 důvodové zprávy na město Bílina

B) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi, MmÚ
    a) předložit  návrh  dle  bodu  A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                      T: leden 1999


387/98
Návrh na odpis nedobytných pohledávek města Ústí nad Labem
(pokuty uložené Městskou policií)

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. návrh na odpis pohledávek městské policie pro nedobytnost
    ve výši 162 520,- Kč
B) s o u h l a s í
  1. s odpisem nedobytných pohledávek Městské policie v celkové
    výši 162 520,- Kč dle přílohy a), b), c), d) důvodové
    zprávy
C) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na odpis nedobytných pohledávek Městské
     policie ve výši 162 520,- Kč dle bodu A) tohoto
     usnesení Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998

388/98
Rozpočtová změna

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu org. č. 1402 takto:
    a) zvýšení výdajové části na výplatu odměn členů komisí RM
     ve výši 67 400 Kč z finančního vypořádání roku 1997

389/98
Pronájem nemovitého majetku (po organizaci SAZZ)

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. pronájem nemovitostí:
    a) st.p.č. 515 o výměře 517 m2, ul. Pasteurova 3334
    b) st.p.č. 1809/1 o výměře 449 m2, ul. Rooseveltova 1804
     p.p.č. 1810/1 o výměře 1575 m2
     st.p.č. 1811 o výměře 31 m2
     vše v k.ú. Ústí nad Labem
    c) st.p.č. 472/160 o výměře 835 m2, U pivovarské zahrady
     793 v k.ú. Krásné Březno
    Obecnímu domu města Ústí nad Labem, s.r.o. zastoupenému
    ing. Vítem Mandíkem, jednatelem společnosti za vzájemně
    dohodnutou cenu 3 000,-Kč/rok

390/98
Rozpočtová změna investičního odboru

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace č. 1800 takto:
    a) zvýšení výdajové části organizace 1800 ÚZ 491, č.
     2121, položka 6126 o 50 000,- Kč na zpracování generelu
     plynofikace obce Brná a  osady Střekov z poplatků
     za ukládán odpadu

391/98
Rozpočtová změna odboru MOS - rekonstrukce NN v Předlicích

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou  změnu org.č. 1900 takto:
    a) zvýšení provozních výdajů ve výši 250 000,- Kč na
     rekonstrukci rozvodů  NN v Předlicích,  ze zdrojů
     finančního vypořádání za rok 1997, dle  předložené
     informace TSMÚ s.r.o.

392/98
Fond emise obligací - návrh rozpočtové změny

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  l. se zvýšením Fondu emise obligací o částku 25 mil.Kč dle
    důvodové zprávy
B) u k l á d á
  l. Ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh rozpočtové změny ve výši 25 mil.Kč na
     tvorbu Fondu emise obligací Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998

393/98
Rozpočtová změna - posílení provozního rozpočtu odboru
sociální práce

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu org. č. 1610 takto:
    a) zvýšení provozních výdajů o 40 000,- Kč na úhradu
     výtisku manuálu k projektu rozvoje sociálních služeb z
     finančního vypořádání za rok 1997

394/98
Změna OZV č. 45/96  o závazných částech územního plánu
statutárního města Ústí nad Labem (čl. 50 bod a)

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. podnět referátu regionálního rozvoje OkÚ v Ústí nad Labem
    k doplnění čl. 50 OZV 45/96 a stanoviska příslušných odborů
    a orgánů státní správy
  2. doporučení referátu regionálního rozvoje a životního
    prostředí OkÚ ke zrušení bodu a) čl. 50 OZV
B) s o u h l a s í
  1. s navrženou úpravou znění bodu a) čl. 50 OZV č. 45/96
    takto:
    a) Regulace nových zdrojů znečišťování ovzduší s cílem
     snižování emisí do ovzduší na území města Ústí nad Labem
C) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit návrh na změnu čl. 50 OZV č. 45/96 ke
     schválení Zastupitelstvu města
                      T: 12. 11. 1998

395/98
Návrh zadání pro  zpracovatele návrhu regulačního plánu
"Božtěšice - Jih"

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. průběh projednání urbanistické studie "Božtěšice - jih"
B) s o u h l a s í
  1. s dopracováním urbanistické studie do návrhu regulačního
    plánu dle Návrhu zadání pro zpracování návrhu regulačního
    plánu "Božtěšice - jih"
C) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) předložit Zastupitelstvu města ke schválení Návrh
     zadání  pro  zpracování  návrhu  regulačního plánu
     "Božtěšice - jih"
  2. Ing. Janu Vojtkovi, vedoucímu OER
    a) zajistit zpracování a projednání návrhu regulačního
     plánu "Božtěšice - jih" včetně návrhu obecně závazné
     vyhlášky města
                      T: 30. 6. 1999

396/98
Změna organizační struktury stavebního odboru MmÚ

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í  s účinností od 1. 1. 1999
  1. se změnou struktury SO MmÚ a se zvýšením počtu tabulkových
    míst SO o 4
B) k o n s t a t u j e , že k 1. 1. 1999
  1. je počet tabulkových míst SO 33
C) s c h v a l u j e k 1. 1. 1999
  1. celkem 436 tabulkových míst na MmÚ
  2. strukturu SO jako přílohu organizačního řádu, schváleného
    usnesením RM č. 291/94 u 13. 10. 1994
397/98
Návrh na vyřazení gymnazia SCHOLA LUDUS ze sítě škol

Rada města po projednání

A) d o p o r u č u j e
  1. Školskému úřadu v  Ústí nad Labem vyřadit soukromé
    gymnazium SCHOLA LUDUS ze sítě škol
B) u k l á d á
  1. Miroslavu Kubovi, náměstkovi primátora
    a) zaslat žádost o vyřazení gymnazia SCHOLA LUDUS ze sítě
     škol Školskému úřadu v Ústí nad Labem
                      T: 9. 11. 1998

398/98
Změna zakládací listiny 45. mateřské školy, Kamenná 1430/1,
Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se změnou názvu 45. mateřské školy, Kamenná 1430/1 Ústí
    nad Labem na "Mateřská škola "Kameňáček", škola v projektu
    Zdravá mateřská škola"
B) u k l á d á
  1. Václavu Helclovi, vedoucímu SŠZ
    a) změnit v zakládací listině zařízení
                      T: 10. 11. 1998
    b) požádat o změnu v zařazení do sítě škol školský úřad
                      T: 10. 11. 1998

399/98
Zahájení likvidace společnosti Správa domovního fondu města
s.r.o. Ústí nad Labem, Hrnčířská 10

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. se zrušením společnosti SDFM, s.r.o. k 1.1.1999 likvidací
B) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) odsouhlasit  postup Rady města  ve věci zahájení
     likvidace SDFM, s.r.o. od 1. 1. 1999
C) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na likvidaci společnosti SDFM, s.r.o.
     Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
                      T: 12. 11. 1998

400/98
Přemístění Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy
včetně Linky důvěry a Pečovatelské služby v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s  přemístěním  příspěvkové  organizace Poradny pro
    manželství rodinu a mezilidské vztahy včetně Linky důvěry
  2. s přemístěním příspěvkové organizace Pečovatelské služby
  3. se zrušením nájemní smlouvy o nájmu nemovitosti na objekt
    Masarykova 153, Ústí nad Labem ze dne 30. 8. 1996
  4. s vyhlášením záměru pronájmu - prodeje objektu Masarykova
    153 včetně st.p.č. 826 o výměře 618 m2 v k.ú. Klíše
B) u k l á d á
  1. ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
    a) zajistit přemístění příspěvkové organizace Poradny pro
     manželství, rodinu a mezilidské vztahy včetně Linky
     důvěry do Obecního domu s.r.o., Velká hradební 48, Ústí
     nad Labem
    b) zajistit přemístění příspěvkové organizace pečovatelské
     služby do objektu nemocniční polikliniky Pasteurova
     č. 7, Ústí nad Labem
                      T: 28. 2. 1999

401/98
Návrh stanoviska města Ústí nad Labem ke stavbě "Nasycené
polyestery" ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s."

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. na základě předloženého doplnění k dokumentaci zpracované
    ve smyslu zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na
    životní prostředí s realizací stavby "Nasycené polyestery"
    ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
402/98
Priority v sedmi oblastech sociální pomoci

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  l. postup v  dalším rozvoji  sociálních služeb  podle
    předložených priorit v jednotlivých oblastech sociální
    pomoci

403/98
Role a postavení koordinačních skupin

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  l. roli a postavení koordinačních skupin dle předložené
    důvodové zprávy
  2. navrhovaný další postup pro institucionalizaci práce
    programových skupin dle důvodové zprávy

404/98
Skupina pro dohodu

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  l. Memorandum k rozvoji města a okresu Ústí n.L. v sociální
    sféře na období let 1999 - 2003 (příloha č. l)
   2. další postup navržený k ustavení "Skupiny pro dohodu"
B) u k l á d á
  1. Ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města Ústí n.L.
    a) zahájit proces vyjednávání s navrhovanými účastníky
     "Skupiny pro dohodu"
  2. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) zajistit pokračování procesu, které povedou k ustavení
     "Skupiny pro dohodu"
C) ž á d á
  l. Centrum komunitní práce Ústí n.L.
    a) o spolupráci v procesu vyjednávání a ustavení "Skupiny
     pro dohodu"
    b) o zpracování Smlouvy o řízení sociálně zdravotních
     služeb ve městě Ústí n.L. v letech 1999 - 2002

405/98
Zrušení směrnice č. 40/1995

Rada města po projednání

A) z r u š u j e
  l. Směrnici o poskytování darů v oblasti kultury a sportu
    č.40/1995

406/98
Úprava usnesení č. 341/98

Rada města po projednání

A) u p r a v u j e
  l. usnesení č. 341/98 v bodu A) l. takto:
    a) text původního odstavce 1. se nahrazuje novým textem:
     "souhlasí se záměrem zveřejnění převodu"
B) z r u š u j e
  l. bod C) usnesení č. 341/98

407/98
Zrušení samosprávných komisí RM

Rada města po projednání

A) z r u š u j e  ke dni 30. 11. 1998
  1. samosprávné komise Rady města

408/98
Svolání ustavujícího zasedání ZM

Rada města po projednání

A) s v o l á v á  dle 39, zák. č. 367/90 Sb. o obcích
  1. ustavující zasedání Zastupitelstva města na den 30.11.1998
    od 15.00 hodin

409/98
Prodloužení veřejné sbírky na útulek pro opuštěná zvířata v Ústí
nad Labem

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  l. prodloužení trvání veřejné sbírky dle zákona č. 37/1973 Sb.
   o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
   (v úplném znění), na zvelebení útulku pro opuštěná zvířata
   v Ústí nad Labem dle důvodové zprávy
B) u k l á d á
  l. Ing. Michaele Šádkové, vedoucí odboru ŽP
    a) požádat okresní úřad o prodloužení trvání veřejné
     sbírky pro útulek na období po 31.12.1998, kdy vyprší
     platnost původního Rozhodnutí o povolení sbírky

410/98
Kontrola oprav a údržby na Správě školských zařízení

Rada města po projednání

A) b e r e n a  v ě d o m í
  l. zprávu o  kontrole oprav a údržby na odboru Správy
    školských zařízení Magistrátu města Ústí nad Labem a
    stanovisko KK v této věci
B) k o n s t a t u j e , ž e
  l. příkaz vedoucího SŠZ, který obdržel odbor kontroly dne
    15. 10. 1998, neřeší zjištěné nedostatky

411/98
Informativní  zpráva  o  prodaných  nemovitostech města
a o zažalovaných pohledávkách MmÚ

Rada města po projednání

A) b e r e n a  v ě d o m í
  l. informaci o prodejích nemovitostí z majetku města (vč.
    pohledávek) za období od 1.1.1991 do 30.9.1998
  2. informaci o pohledávkách MmÚ, kde je podána žaloba (k datu
    30.9.1998)


412/98
Zpráva o postupu likvidace Technicko hospodářské organizace
školských zařízení v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  l. zprávu o postupu likvidace THOŠZ v likvidaci Ústí n.L.


413/98
Návrh záměru změn v síti škol za okres Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  l. návrh záměru změn v síti škol
414/98
Návrh stanoviska města Ústí nad Labem k 2. změně a doplňkům
Územního plánu velkého územního celku Severočeské uhelné pánve

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  l. posouzení vlivů koncepce 2. změny Územního plánu velkého
    územního celku Severočeské hnědouhelné pánve na životní
    prostředí
B) k o n s t a t u j e ,  ž e
  1. navržená změna trasy el. vedení 110 kV Koštov - Užín s
    odbočením do rozvodny Teplárny Ústí nad Labem a Chemie
    Ústí nad Labem je v rozporu se schváleným Územním plánem
    města
C) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
   a) předložit 2. změny a doplňky ÚP velkého územního celku
     Severočeské hnědouhelné pánve Radě města k vyjádření
                      T: do 17.12.1998


415/98
Návrh 2. změny  Územního plánu velkého územního celku
Severočeské hnědouhelné pánve - soulad se schválenou územně
plánovací dokumentací města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  l. informaci o projednávání návrhu 2. změny Územního plánu
    velkého územního celku Severočeské hnědouhelné pánve

416/98
Revokace usnesení RM č. 379/97

Rada města po projednání

A) r e v o k u j e
  1. usnesení RM č. 379/97, písm. B) ze dne 4. 12. 1997 v
    úplném znění

417/98
Žádost o úpravu nájemní smlouvy - zámek Trmice

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi městem Ústí nad
    Labem a městem Trmice, který bude obsahovat změnu nájemní
    doby z neurčité na dobu určitou 25 let za podmínek:
    a) při vrácení  nemovitostí nevznikne nájemci (městu
     Trmice) nárok na finanční vyrovnání v souvislosti se
     zhodnocením nemovitosti
    b) pronajímateli vznikne nárok na finanční vyrovnání v
     případě evidentních škod
    c) možnost bezúplatného využívání prostor zámku městem
     Ústí nad Labem

418/98
Pozastavení proplácení faktur

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s postupem MmÚ (pozastavení proplácení faktur) ve věci
    vzájemných finančních závazků města Ústí nad Labem a firmy
    VEGA, dle předložené informace
419/98
Stanovisko  k aktuálnímu  stavu realizace  Projektu rozvoje
sociálních služeb

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1.informaci o negativním postoji pracovníků MPSV a řídící
   jednotky programu (dále jen PMU) Phare MPSV k realizaci
   Projektu rozvoje sociálních služeb ve městě Ústí nad Labem
   (dále jen PRSS)
B) n e s o u h l a s í
  1. s nezdůvodněným odmítnutím PRSS ze strany pracovníků MPSV
  2. s chybným postupem PMU Phare MPSV při administraci Projektu
C) k o n s t a t u j e , ž e
  1. PRSS a jeho dosavadní výstupy jsou zásadním přínosem pro
    město Ústí nad Labem
  2. nezdůvodněné odmítnutí PRSS poškozuje zájmy města Ústí nad
    Labem a jeho prestiž ve vztahu k delegaci EU v ČR
D) u k l á d á
  1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) učinit potřebné zákonné kroky k nápravě vzniklé situace
    b) informovat RM o výsledku učiněných kroků
                      T: 31. 1. 1999

420/98
Diskriminace člena školské komise

Rada města po projednání

A) v y s l o v u j e  z n e p o k o j e n í
  1. nad postupem ředitele Školského úřadu v Ústí nad Labem vůči
    Mgr. Zdeňku Veithovi, místopředsedovi školské komise RM     Ing. Miroslav Pátek     Ing. Ladislav Hruška
     náměstek primátora       primátor města


             U S N E S E N Í
        1. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 10. 12. 1998
           Usnesení 1/98 - 11/98

==============================================================

1/98
Vyhlášení rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 1999
pro město Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s pravidly pro vyhlášení rozpočtového provizoria na období
    leden - březen roku 1999 dle důvodové zprávy
B) d o p o r u č u j e
  1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
    a) vyhlásit  na období leden  - březen r.  1999 v
     hospodářství  města  Ústí  nad  Labem  rozpočtové
     provizorium
  2. měsíční limity ve výdajové části rozpočtu takto:
    - leden      57 818,82 tis. Kč
    - únor       57 154,82 tis. Kč
    - březen      70 814,82 tis. Kč
  3. dotaci městským obvodům ve výši 8 956,03 tis. Kč měsíčně
C) s o u h l a s í
  1. s výjimkou v období rozpočtového provizoria v oblasti
    sociálních dávek
D) u k l á d á
  1. ing. Miroslavu Pátkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na vyhlášení rozpočtového provizoria
     Zastupitelstvu města
                      T: 17. 12. 1998


2/98
Změna účelu použití finančních prostředků - usn. RM č. 143/98

Rada města po projednání

A) u p r a v u j e
  1. usnesení RM č. 143/98 bod A) 1.c) a d) takto:
    a) zvyšuje se částka přidělená na akci:
     c) VO Olešnice projekt na    15 750,- Kč
    b) snižuje se částka přidělená na akci:
     d) VO Olšinky projekt na     35 728,30 Kč
B) s c h v a l u j e
  1. použití částky 28 271,70 Kč na akci "oprava veřejného
    osvětlení v atriu budovy Magistrátu města Ústí nad Labem"

3/98
Změna usnesení RM č. 159/98

Rada města po projednání

A) u p r a v u j e
  1. usnesení Rady města č. 159/98, bod A) 1. takto:
    a) v bodě A) 1. se celková částka 1 100 000,- Kč mění na
     400 000,- Kč
    b) vypouští se bod A) 1. b)
B) s o u h l a s í
  1. s poskytnutím zálohy Technickým službám města s.r.o. Ústí
    nad Labem na zajištění akce:
    a) plavecká hala Klíše
     - 1. etapa úprava vody        700 000,- Kč
C) u k l á d á
  1. ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu OMOS MmÚ
    a) uzavřít s TSM s.r.o. Ústí nad Labem mandátní smlouvu na
     zajištění akce uvedené v bodě B) 1. a) tohoto usnesení
D) ž á d á
  l. Karla Ždycha, jednatele TSM, s.r.o. Ústí nad Labem
    a) po skončení akce provést konečné vyúčtování poskytnuté
     zálohy


4/98
Rozpočtová změna organizace 1800 na akci "Mariánský most"

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu organizace 1800 takto:
    a) navýšení rozpočtu organizace 1800 pro akci "Mariánský
     most" (ÚZ 412, č. 2212, položka 6121) o 1 893 460,- Kč
     zapojením sankčních poplatků v příjmové části rozpočtu
     u organizace 1800
B) d o p o r u č u j e
  1. zařadit do investiční části návrhu rozpočtu na rok 1999
    částku 9 964 500,- Kč na akci "Mariánský most"

5/98
Zvýšení rezervního fondu akciové společnosti Dopravní podnik
města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. stav základního  jmění a  rezervního fondu akciové
    společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem
B) s c h v a l u j e
  1. zvýšení rezervního fondu akciové společnosti Dopravní
    podnik města Ústí nad Labem o 53 014 050,- Kč

6/98
Návrh pevných termínů jednání RM a ZM v roce 1999

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. termínu jednání ZM a RM v roce 1999 uvedené v příloze č. l
    tohoto usnesení

7/98
Jednací řád Rady města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) v y d á v á
  1. Jednací řád Rady města pro volební období 1998 - 2002


8/98
Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva města Ústí nad
    Labem pro volební období 1998 - 2002
B) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) předložit  návrh  dle  bodu  A) tohoto usnesení
     Zastupitelstvu města
                    T: 17. 12. 1998


9/98
Návrh na vymezení samosprávných kompetencí primátora města a
náměstků primátora

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. vymezení samosprávných kompetencí mezi primátora města a
    náměstky primátora dle důvodové zprávy


10/98
Návrh stanoviska města Ústí nad Labem k projednání 2. změny
ÚPN VÚC SHP, a to k dokumentaci zpracované ve smyslu  14
zákona č. 244/1992 Sb.

Rada města po projednání

A) s o u h l a s í
  1. s návrhem koncepce 2. změny Územního plánu velkého
    územního celku Severočeské hnědouhelné pánve z hlediska
    životního  prostředí,  a  to  na základě dokumentace
    zpracované k této koncepci ve smyslu  14 odst. 2 zák. č.
    244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí s
    tím, že
    a) trasa elektrického vedení 110 kV Koštov - Užín bude
     zachována tak, jak je schválena v platném územním plánu
     města Ústí nad Labem

11/98
Dopis ředitelek MŠ

Rada města po projednání

A) b e r e  n a  v ě d o m í
  1. dopis 4 ředitelek MŠ ze dne 9. 12. 1998 ve věci jejich
    záporného hodnocení práce
B) u k l á d á
  1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit Radě města  zprávu o prošetření důvodů
     záporného hodnocení práce ředitelek MŠ
     Ing. Miroslav Pátek     Ing. Ladislav Hruška
     náměstek primátora       primátor města

                        Příloha č. 1
                        usnesení RM č. 6/98


    TERMÍNY JEDNÁNÍ RM A ZM V ROCE 1999


   Rada města.          Zastupitelstvo města

Leden  - 14. 1. 1999     Únor   - 11. 2. 1999
      28. 1. 1999
                 Březen  - 25. 3. 1999
Únor   - 25. 2. 1999
                 Červen  - 17. 6. 1999
Březen  - 11. 3. 1999
                 Září   - 16. 9. 1999
Duben  -  8. 4. 1999
      22. 4. 1999     Listopad -  4. 11. 1999

Květen  -  6. 5. 1999     Prosinec - 16. 12. 1999
      20. 5. 1999

Červen  -  3. 6. 1999

Červenec -  1. 7. 1999

Srpen  - 26. 8. 1999

Září   -  9. 9. 1999

Říjen  -  7. 10. 1999
      21. 10. 1999

Listopad - 18. 11. 1999

Prosinec -  2. 12. 1999
             U S N E S E N Í
        2. jednání Rady města Ústí nad Labem
          konaného dne 17. 12. 1998
           Usnesení 12/98 - 13/98

==============================================================

12/98
Rozpočtová změna příspěvku ZŠ Vojnovičova

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. rozpočtovou změnu v odvětví školství, org. č. 2080, dle
    důvodové zprávy takto:
    a) zvýšení příspěvku ZŠ Vojnovičova o 90 tis. Kč na
     zabezpečení  vzdělání  žáků,  zapojením  finančních
     prostředků z neúčelové dotace Okresního úřadu

13/98
Řešení personální situace v DPmÚ a.s.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
  1. odvolání:
    a) ing. Milana Mervarta, výkonného ředitele DPmÚ a.s.
    b) ing. Václava Vidnera, obchodně ekonomického ředitele
     DPmÚ a.s.
    c) ing. Pavla Havránka, technického ředitele DPmÚ a.s.
  2. pověření k řízení podniku dosavadním vedením
B) u k l á d á
  1. ing. Ladislavu Hruškovi, primátorovi města
    a) zajistit neprodleně  vypsání výběrového řízení na
     obsazení funkcí dle bodu A) 1. tohoto usnesení


     Ing. Miroslav Pátek     Ing. Ladislav Hruška
     náměstek primátora       primátor města