Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

č. 3/2005 (vyvěšena 1.7.2005, účinná 1.7.2005)

home > Veřejná správa > č. 3/2005 (vyvěšena 1.7.2005, účinná 7.5.2005)


STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005
Statut města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 30.6.2005 usnesením č. 442/2005 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, usneslo na vydání této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška):

 

P r e a m b u l e

 1. Město Ústí nad Labem je územně členěné statutární město, spravující samostatně své území a vykonávající státní správu ve stanoveném rozsahu.
 2. Tato vyhláška je vydávána za účelem vymezení vnitřních poměrů města a městských obvodů na zákl. ustanovení § 130, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích, v platném znění.

 

HLAVA I

Území města a městské obvody
článek 1

 1. Území města se člení na městské obvody:
  1. Ústí nad Labem - město
  2. Ústí nad Labem - Severní Terasa
  3. Ústí nad Labem - Neštěmice
  4. Ústí nad Labem - Střekov
 2. Vymezení území městských obvodů stanoví obecně závazné vyhlášky města č. 27/1993 a 30/1993.

 

HLAVA II

Oddíl 1.
Orgány města

článek 2
Orgány města a jejich pravomoc

Orgány města jsou:

 1. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
 2. Rada města Ústí nad Labem
 3. Primátor města Ústí nad Labem
 4. Magistrát města Ústí nad Labem

článek 3
Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města rozhoduje dle § 84 a 85 zákona o obcích ve věcech patřících do samostatné působnosti. Dále si může v samostatné působnosti vyhradit další pravomoci, mimo pravomoci vyhrazené dle § 102 odst. 2 zákona o obcích Radě města. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města jen tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.

článek 4
Rada města

Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a rozhoduje o věcech jí vyhrazených v § 102 zákona o obcích. V oblasti přenesené působnosti rozhoduje pouze stanoví-li tak zákon, vydává nařízení města.

článek 5
Primátor města

Primátor plní úkoly stanovené zákonem o obcích a jinými předpisy. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje náměstek primátora, kterého určí Zastupitelstvo města.

článek 6
Magistrát města

Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník a další zaměstnanci města zařazení do Magistrátu města (dále jen magistrát). V čele magistrátu stojí primátor. Postavení a činnost magistrátu je upravena § 109 násl. zákona o obcích a dalšími předpisy či interními normami.

Oddíl 2.
Orgány městských obvodů

článek 7
Orgány městských obvodů a jejich pravomoc

Orgány městských obvodů jsou:

 1. Zastupitelstvo městského obvodu
 2. Rada městského obvodu
 3. Starosta městského obvodu
 4. Úřad městského obvodu

článek 8
Zastupitelstvo městského obvodu

 1. Zastupitelstvu městského obvodu na úseku samostatné působnosti přísluší rozhodovat o věcech dle § 131 písm. a) až e) a dle § 133 písm. a) až k) zákona o obcích.
 2. Zastupitelstvu městského obvodu přísluší též rozhodovat ve věcech dle
  § 84 odst. 2 písm. l) až r) zákona o obcích a dalších věcech, které jsou Statutem svěřeny do samostatné působnosti městského obvodu.
 3. Zastupitelstvu městského obvodu jsou též vyhrazeny pravomoci dle § 84 odst. 4 a 5 zákona o obcích ve věcech svěřených městskému obvodu.
 4. Zastupitelstvu městského obvodu dále přísluší:
  1. navrhovat Zastupitelstvu města názvy ulic a jiných veřejných prostranství
  2. navrhovat Zastupitelstvu města provádění územních změn
  3. rozhodovat o nabytí a převodech nemovitostí, které má městský obvod ve správě, resp. který po nabytí bude v jeho správě
 5. Zastupitelstvu městského obvodu není svěřen výkon přenesené působnosti.

článek 9
Rada městského obvodu

 1. Rada městského obvodu je výkonný orgán městského obvodu ve věcech samostatné působnosti svěřené Statutem a v rozsahu stanoveném zákonem o obcích jsou ji, v rámci činností městského obvodu, vyhrazeny pravomoci dle § 102 odst. 2 zákona o obcích, s výjimkou odst. 2 písm. c) a d).
 2. Radě městského obvodu je dále v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích vyhrazeno rozhodovat o:
  1. nabytí a převodu movitých věcí
  2. postoupení pohledávek, vzdání se práva a prominutí pohledávek do výše 20 tis. Kč
  3. uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti do 18 měsíců
  4. poskytnutí věcného a peněžitého daru fyzické osobě v hodnotě do 20 tis.Kč
  5. dalších věcech, které jsou Statutem svěřeny do samostatné působnosti městského obvodu
 3. Radě městského obvodu není svěřen výkon přenesené působnosti.

článek 10
Starosta městského obvodu

 1. Starosta městského obvodu plní úkoly stanovené zákonem o obcích a dalšími předpisy. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta. V případě, že je zvoleno více místostarostů, zastupuje starostu ten, kterého určí Zastupitelstvo městského obvodu.
 2. V záležitostech svěřených tímto statutem do působnosti městských obvodů jednají jménem města navenek starostové městských obvodů bez nutnosti dalšího zmocnění primátorem.

článek 11
Úřad městského obvodu

 1. Úřad městského obvodu tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník a další zaměstnanci města, zařazení do Úřadu městského obvodu. V čele úřadu stojí starosta. Postavení a činnost úřadu je upravena zákonem o obcích, v rozsahu pravomocí svěřených orgánům městského obvodu Statutem a jinými předpisy.

Oddíl 3.
Samostatná a přenesená působnost

článek 12
Samostatná působnost města a městských obvodů

 1. Město vykonává samostatnou působnost v rozsahu stanoveném § 35 a násl. zákona o obcích , pokud není tímto Statutem svěřena městským obvodům.
 2. Městské obvody v samostatné působnosti, mimo pravomocí dle čl. 8 a 9:
  1. schvalují na základě územního plánu, případně dalších rozvojových dokumentů města a v jejich rámci, program rozvoje svého území, přijímají opatření k jeho plnění a provádějí jeho kontrolu
  2. hospodaří se svěřeným majetkem města Ústí nad Labem v rozsahu vymezeném tímto Statutem
  3. podílejí se na tvorbě obecně závazných vyhlášek a dalších opatření města Ústí nad Labem, týkajících se příslušného městského obvodu
  4. schvalují svůj rozpočet a závěrečný účet
  5. při zabezpečování veřejného pořádku spolupracují s Městskou policií
  6. ukládají pokuty podle § 58 zákona o obcích
  7. z vlastních zdrojů zřizují trvalé nebo dočasné fondy
  8. k zajištění potřeb městských obvodů jsou tyto oprávněny jménem města uzavírat smlouvy s fyzickými a právnickými osobami
 3. Městským obvodům se dále svěřuje tato samostatná působnost:
  1. zabezpečování údržby veřejné zeleně nacházející se na jejich správním území, tj. na pozemcích, které jim byly svěřeny do správy
  2. čištění a údržba chodníků ve správě městských obvodů
  3. zabezpečování správy veřejně prospěšných zařízení
  4. zpracovávání, v souladu s územním plánem a jinými rozvojovými dokumenty města, návrhu koncepce bydlení na svém území
  5. vytváření podmínek pro konání občanských obřadů a slavností
  6. zabezpečování označení ulic a veřejných prostranství
  7. zřizování a zrušování dobrovolných hasičských sborů včetně plnění povinností zřizovatele DHS vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  8. vyjadřování se k provozu MHD na svém území
  9. plnění práv a povinností vyplývajících z členství města ve společenství vlastníků jednotek (dle zákona o vlastnictví bytů)
  10. plnění výkonu funkce zaměstnavatele dle § 131 písm. e) zákona o obcích
  11. provádějí kontrolu dodržování podmínek obecně závazných vyhlášek (nařízení města), pokud jim tato kontrola byla obecně závaznými vyhláškami (nařízením města) výslovně svěřena

článek 13
Přenesená působnost města a městských obvodů

 1. Město vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném § 61 a násl. zákona o obcích, pokud není tímto Statutem svěřena městským obvodům. Vztah mezi městem a městskými obvody se při výkonu přenesené působnosti řídí §139 zákona o obcích.
 2. Úřady městských obvodů vykonávají přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony magistrátu města v rozsahu uvedeném v příloze č. 1.

 

HLAVA III

článek 14
Součinnost mezi orgány města a městských obvodů

 1. Orgány města a městských obvodů vykonávají samostatnou působnost v rámci svých pravomocí jako nezávislé samosprávné orgány.
 2. Usnesení Zastupitelstva města a Rady města v záležitostech, které nebyly zákonem o obcích nebo tímto Statutem svěřeny městským obvodům, jsou pro orgány městských obvodů závazná.
 3. Primátor města svolává porady se starosty městských obvodů.
 4. Magistrát je procesně nadřazen Úřadům městských obvodů v přezkumném (odvolacím) řízení. V těchto případech vykonává magistrát i kontrolní a metodickou činnost.
 5. Náprava rozhodnutí ve správním řízení se řídí správním řádem.
 6. Magistrát a Úřady městských obvodů si navzájem zasílají, prostřednictvím svých odborných útvarů, usnesení rad a zastupitelstev, a to nejpozději do 14 dnů od konání zasedání příslušného orgánu.

 

HLAVA IV.

článek 15
Zdroje peněžních příjmů městských obvodů a druhy výdajů

 1. Příjmy a výdaje rozpočtu města jsou dány zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 2. Zdroje peněžních příjmů rozpočtů městských obvodů jsou:
  1. dotace (účelové, neúčelové, investiční) z rozpočtu města, státního rozpočtu a státních fondů
  2. příjmy z hospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městských obvodů
  3. příjmy z vlastní hospodářské činnosti
  4. příjmy ze správní činnosti, zejména ze správních poplatků, vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci městského obvodu
  5. výnosy z místních poplatků, nestanoví-li obecně závazná vyhláška města jinak
  6. přijaté peněžité dary a příspěvky
  7. jiné příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy
 3. Výdaje městských obvodů jsou:
  1. výdaje na vlastní činnost v oblasti samostatné a přenesené působnosti svěřenou tímto Statutem
  2. úhrada závazků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů a smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim městský obvod přistoupil
  3. výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti
  4. jiné výdaje v rámci jejich působnosti, včetně příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely nebo dalších darů
 4. Konkrétní rozdělení výdajů určuje Zastupitelstvo městského obvodu schválením rozpočtu městského obvodu.

 

HLAVA V

článek 16
Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

 1. Orgány městských obvodů nemohou pro svůj obvod vydávat obecně závazné vyhlášky, nařízení obce nebo jiné právní předpisy.
 2. Při přípravě obecně závazných vyhlášek konzultují odbory magistrátu navrhovaný text s příslušnými odbory Úřadů městských obvodů a před předložením návrhu Radě města, resp. Zastupitelstvu města, si vyžádají stanoviska městských obvodů, která jsou jedním z podkladů pro rozhodnutí orgánu města.
 3. Obdobný postup platí i při vydávání nařízení města s výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení.
 4. Magistrát v součinnosti s Úřady městských obvodů zabezpečuje vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení města tak, že jsou vyvěšeny na úředních deskách magistrátu a Úřadů městských obvodů.

 

HLAVA VI

článek 17
Územně plánovací dokumentace a program rozvoje města

Městské obvody nejsou orgánem územního plánování, a proto nepořizují územně plánovací dokumentaci. Předkládají však podněty a záměry, týkající se programu rozvoje města a městského obvodu, příslušnému odboru magistrátu, který je koordinuje v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a dalšími rozvojovými dokumenty.

HLAVA VII

článek 18
Majetek města

 1. Majetkem města se rozumí věci a majetková práva.
 2. Městským obvodům je svěřena správa majetku města:
  1. se kterým hospodařily ke dni 12. 11. 2000
  2. svěřeného rozhodnutím orgánů města po dni 12. 11. 2000
  3. nabytého rozhodnutím orgánů příslušného městského obvodu po datu účinnosti tohoto Statutu, který nabyly po datu účinnosti této vyhlášky
 3. Za účelem vymezení pravomocí orgánů města Ústí nad Labem a městských obvodů (dále jen obvody) se stanovují následující zásady pro dispozice s majetkem města:
  1. veškeré majetkoprávní úkony a s tím související práva a povinnosti týkající se movitého a nemovitého majetku města Ústí nad Labem se svěřují do pravomoci orgánů městských obvodů, a to v rámci jejich územní působnosti
  2. záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku, musí být souběžně zveřejněn na úředních deskách úřadů městských obvodů a magistrátu. Záměr převodu zpracuje příslušný úřad městského obvodu (magistrát) a okamžitě distribuuje na ostatní městské obvody (magistrát), kde bude dle uvedených termínů neprodleně vyvěšen.
  3. při nabývání, převodech a pronájmu nemovitého majetku jsou orgány městských obvodů povinny si předem vyžádat stanovisko magistrátu města s výjimkou pronájmů bytů a nebytových prostor. Za tímto účelem zašle příslušný odbor ÚMO určené organizační složce magistrátu podklady potřebné ke zpracování tohoto stanoviska. Po projednání v dotčených odborech magistrátu, vydá magistrát souhrnné stanovisko k záměru, které nejpozději ve lhůtě 30 dnů, ve výjimečných (složitých) případech ve lhůtě do 60 dnů od doručení žádosti o stanovisko na podatelnu magistrátu, odešle určená organizační složka magistrátu příslušnému úřadu městského obvodu.
  4. v případě, že magistrát vydá zamítavé stanovisko k nabytí, převodu či pronájmu nemovitého majetku a Zastupitelstvo městského obvodu (v případě pronájmů Rada městského obvodu) na svém záměru trvá, rozhodne o sporné otázce s konečnou platností Zastupitelstvo města (v případě pronájmů Rada města), a to na základě návrhu toho orgánu městského obvodu, který je jinak kompetentní ve věci rozhodnout.
  5. ustanovení podle písm. a) až d) se netýká vybraného movitého a nemovitého majetku města Ústí nad Labem, u kterého se veškeré majetkoprávní úkony a s tím související práva a povinnosti svěřují do pravomoci orgánů města Ústí nad Labem (komisím Rady města, Rady města, výborům Zastupitelstva města a Zastupitelstva města). Odbory magistrátu, který mají předmětný majetek ve správě, předkládají orgánům města dispozici s tímto majetkem, a to na základě vyžádaných stanovisek od příslušných organizačních jednotek magistrátu.
  6. vybraný majetek města tvoří:
   • veškerý nemovitý majetek města, nacházející se mimo k.ú. města Ústí nad Labem
   • veškerý nemovitý a movitý majetek svěřený do správy městských organizací, které Zastupitelstvo města zřídilo nebo založilo
   • veškerý majetek, který přejde do vlastnictví města na základě § 5 a 6 zákona 172/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
   • majetek, který není od účinnosti této vyhlášky svěřen rozhodnutím Zastupitelstva města do správy územně příslušného městského obvodu
  7. seznam vybraného majetku města Ústí nad Labem vede příslušná organizační jednotka magistrátu (viz Organizační řád magistrátu)
  8. o nabytí nemovitého majetku do vlastnictví města rozhoduje Zastupitelstvo městského obvodu, v jehož územní působnosti se bude majetek po nabytí nacházet. O nabytí nemovitého majetku, jenž bude zařazen do vybraného majetku města, rozhoduje Zastupitelstvo města.
  9. orgány města mají právo požadovat informace a provádět kontrolu stavu hospodaření s movitým i nemovitým majetkem města, svěřeným do správy městských obvodů

 

HLAVA VIII

článek 19
Oprávnění městských obvodů zakládat, zřizovat a rušit
právnické osoby a organizační složky

Městské obvody mohou se souhlasem Zastupitelstva města zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky potřebné pro činnosti dle § 131 zákona o obcích.

 

HLAVA IX

článek 20
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 80/2002 - Statut města Ústí nad Labem ze dne 21. 2. 2002.
 2. Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. 7. 2005

 

 

    Mgr. Jan Kubata v.r.                                                                          Mgr. Petr Gandalovič v.r.
    náměstek primátora                                                                                 primátor města