Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor školství, kultury sportu a sociálních služeb

Činnost odboru

 • vedoucí odboru podepisuje za město obchodní smlouvy a objednávky včetně jejich změn a doplňků kromě obchodních smluv se zahraničními partnery podle platných předpisů obchodního a finančního práva
 • vedoucí odboru je zmocněn k podpisu výjimky z počtu dětí a žáků ve třídě v jednotlivých druzích škol schválené zřizovatelem dle § 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění,
 • vedoucí odoru zastupuje město ve správních řízeních spojených s činností informačního střediska
 • v případě majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím vedoucí odboru zastupuje město ve výkonu vlastnických práv při územním a stavebním řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, u staveb, při jejichž realizaci nedojde ke změnám vlastnických práv v případech:
  • kdy je město vlastníkem předmětné nemovitosti
  • kdy je město účastníkem řízení pouze jako dotyčný tj. vlastník sousední nemovitosti
 • v případě pozemků svěřených do správy příspěvkovým organizacím vedoucí odboru zastupuje město ve výkonu vlastnických práv při vydávání souhlasu ke kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
 • vedoucí odboru je oprávněn u statutárního orgánu příspěvkových organizací provádět zjištění dle § 106 odst. 4) písmeno i) zákona. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vedoucí odboru na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace vypracovává posudky o pracovní činnosti ředitele
 • vedoucí odboru je RM zmocněn:
  • k udílení souhlasu zřizovaným organizacím při likvidaci a prodeji neupotřebitelného movitého majetku v ocenění jedné položky se zůstatkovou cenou 4001,-- Kč až 30.000,-- Kč nebo k přenechání tohoto majetku k užívání jiné příspěvkové organizaci zřízené městem,
  • k udílení souhlasu zřizovaným organizacím k prodeji přebytečného movitého majetku třetí osobě nebo k přenechání tohoto majetku k užívání jiné příspěvkové organizaci zřízené městem,
  • k udílení souhlasu zřizovaným organizacím k vyřazení majetku z účetní evidence v případě škody a manka u majetku v ocenění jedné položky se zůstatkovou cenou 4001,-- Kč až 30.000,-- Kč,
  • k udílení souhlasu zřizovaným organizacím k výpůjčce movitého a nemovitého majetku od jiného vlastníka,
  • k uzavírání (podpisu) smluv o svěření movitého majetku do správy příspěvkovým organizacím
  • k vydávání souhlasu příspěvkovým organizacím k zapsání vozidel, jejichž vlastníkem je město, do registru vozidel
  • ke stanovení kapacity a charakteru pobytu v zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je město, po předchozím vyžádání stanoviska Odboru sociálních věcí MmÚ a Odboru péče o občany MmÚ
 • zprostředkovává styk zřizovatele s vybranými příspěvkovými organizacemi, které jsou zřízené Statutárním městem Ústí nad Labem
 • zajišťuje správu objektů, které využívají PO a zajišťuje opravy těchto objektů,
 • provádí kontroly PO z hlediska ekonomického a technického a z hlediska stravování (sociální a školská oblast),
 • věnuje se analytické činnosti ve vztahu k PO,
 • zpracovává zřizovací listiny a zabezpečuje další úkoly s tím spojené,
 • vede evidenci nájemních smluv na dobu delší než 1 rok a na dobu neurčitou, uzavřených příspěvkovou organizací (odsouhlasených vlastníkem)
 • plní úkoly v souvislosti s jmenováním a odvoláváním ředitelů PO,
 • vede evidenci nepřítomnosti ředitelů na pracovišti nad 1 den v délce nad 3 dny
 • povoluje tuzemské služební cesty ředitelů PO nad 3 dny (do 5 dnů)
 • zpracovává funkční náplň ředitelů PO,
 • zabezpečuje stanovení platů ředitelů, včetně odměn – schvaluje tajemník MmÚ,
 • s řediteli základních škol projednává vyhlášení volných dnů
 • vydává pokyny, které jsou závazné pro PO
 • zabezpečuje další úkoly vyplývající ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které jsou v kompetenci RM (odvody do rozpočtu zřizovatele, přijetí úvěru PO, ručení PO za cizí závazky, přijímání cenných papírů nebo akcií jako protihodnota za pohledávky),
 • vydává stanoviska k zadávání veřejných zakázek v PO od 150 tis. Kč
 • odbor dále zajišťuje:
  • sociální pohřby,
  • a vykonává metodiku bytové politiky, nebytových prostor a ubytoven pro PO a městské obvody
  • agendu bytů pro azylanty a získávání dotací v rámci státního integračního programu – zákon o azylu.
 • vyřizuje žádosti o informace dle zákona č. 106/1997 Sb.
 • vykonává státní správu a samosprávu pro základní, mateřské a ostatní školy a školská zařízení v obvodu působnosti města Ústí nad Labem,
 • zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce
 • zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území obce
 • zpracovává návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných dle platných zásad MŠMT ČR a krajskými normativy školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti a předává je příslušnému krajskému úřadu (dále jen „KÚ“)
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných KÚ závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT ČR a MF ČR k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování KÚ
 • zpracovává a předkládá KÚ rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v platové oblasti za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti podle závazného postupu stanoveného MŠMT
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle MF
 • shromažďuje a zpracovává statistická data o počtu učitelů, žáků a tříd za školská zařízení zřizovaná v obvodu jeho působnosti a předává je KÚ a MŠMT
 • podává žádosti o zařazení do rejstříku škol a změny v rejstříku škol
 • podílí se na přípravě rozhodnutí o povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídě
 • podílí se na zřízení přípravných tříd základních škol (po předchozím souhlasu KÚ)
 • rozhoduje (město) o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce v předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních, které zřizuje
 • zajišťuje pro základní školy plavání
 • zajišťuje podporu v pedagogicko-organizačních záležitost, kontakt s KÚ i MŠMT
 • zpracovává žádostí uchazečů o finanční příspěvky města
 • projednává žádosti škol ve školské komisi RM a připravuje podklady pro uzavírání smlouvy za město
 • vyúčtovává schválené finanční příspěvky města
 • vyřizuje stížnosti v oblasti pracovně-právních vztahů dle § 166 odst.2 zák. 561/2004 Sb.
 • koordinuje rozvoj sociálních a sociálně zdravotních služeb, v rámci trvale udržitelných struktur komunitního plánování pracuje zástupce oddělení v Manažerském týmu a jednotliví pracovníci oddělení pracují v koordinačních skupinách následujících cílových skupin: senioři, zdravotně postižení, dlouhodobě duševně nemocní, mentálně postižení, děti a mládež, etnické skupiny, občané v přechodné sociální krizi a společensky nepřizpůsobení, osoby ohrožené drogovou závislostí.
 • podílí se na přípravě, zpracování, realizaci a vyhodnocení platných a připravovaných komunitních plánů města Ústí nad Labem
 • spravuje Informační systém sociálních služeb města ÚL – zajišťuje sběr, zpracování a vyhodnocování informací z tohoto informačního systému a vydává Výstupy z ISSS a Katalog sociálně zdravotních služeb
 • zajišťuje dotační řízení na poskytování sociálních služeb ve městě Ústí nad Labem – připravuje podmínky, vyhlašuje dotační řízení, shromažďuje projektové žádosti, koordinuje zhodnocení projektů, zajišťuje výplatu prostřednictvím dohod a zároveň vyúčtování a kontrolu poskytnutých dotací
 • podílí se na organizaci celonárodní kulturně humanitární akce Týdny pro duševní zdraví ve městě Ústí n.L
 • administrativně zajišťuje Program rozvoje lidských zdrojů, který slouží k předkládání rozvojových projektů ze sociální sféry na zdroje EU
 • zpracovává žádosti uchazečů o finanční příspěvky města v oblasti kultury a sportu
 • projednává žádosti v kulturní komisi a komisi mládeže a sportu RM a připravuje smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků,
 • kontroluje vyúčtování jednotlivých schválených finančních příspěvků města,
 • spolupracuje při vytváření koncepcí rozvoje kultury a sportu,
 • spolupracuje s právnickými a fyzickými subjekty v oblasti kultury a sportu,
 • sestavuje přehledy kulturních a sportovních akcí
 • provádí kontrolu účtování jednotlivých nákladů v účetnictví finančně podpořených subjektů
 • u subjektů finančně podpořených v oblasti celoroční činnosti provádí kontrolu
 • fyzických počtů členů, přítomných přímo na sportovištích, v kroužcích apod.
 • zajišťuje organizaci mezinárodní akce „Dny evropského dědictví“, jednorázových výstav příp. dalších kulturních akcí
 • sleduje dotační programy vyhlašované Krajským úřadem Ústeckého kraje a příslušnými ministerstvy a podle zaměření informuje subjekty v oblasti kultury a sportu
 • koordinátor pro etnické menšiny – zajištění externích a interních konzultací pro příslušníky etnických menšin v rozsahu cca 10 hod. týdně
 • zajišťuje činnosti související s památkovou péčí v oblasti samosprávné
 • vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu (tj. celý bývalý okres Ústí nad Labem) v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice
 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, tj. zejména vydává závazná stanoviska k obnově kulturních památek a ke stavbám v památkově chráněných území dle § 14 odst. 1 a 2 památkového zákona, vykonává sankční činnost při přestupcích a správních deliktech v oblasti památkové péče, plní další úkoly stanovené památkovým zákonem
 • vede seznam kulturních památek svého územního správního obvodu
 • vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny a pro její zajištění vydává stanoviska v řízeních podle zvláštních zákonů
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkami s nápisem kulturní památka a velkým státním znakem, popř. i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami
 • zajišťuje propagaci města na webu města, externích turistických portálech a v médiích
 • zajišťuje tvorbu publikací a tiskovin na základě grafického manuálu města
 • spolupracuje se subjekty města na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací
 • zajišťuje aktualizaci www stránek města v oblastech souvisejících s cestovním ruchem
 • zajišťuje výrobu a distribuci propagačních předmětů
 • zajišťuje tvorbu a podporu turistických a jiných volnočasových aktivit
 • zajišťuje marketingovou přípravu a praktické zajišťování účasti města na veletrzích cestovního ruchu a prezentačních akcí
 • koordinuje aktivity ohledně provozu osobní lodní dopravy na Labi
 • spolupracuje s ostatními institucemi a organizacemi v oblasti cestovního ruchu
 • zajišťuje provoz Informačního střediska města Ústí nad Labem, které poskytuje informace nejen o cestovním ruchu v okresu Ústí nad Labem a zajišťuje služby s tím spojené
 • účastní se a realizuje samostatné projekty v cestovním ruchu
 • řídí projekt Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21
 • realizuje cíle a opatření projektu Zdravé město Ústí nad Labem naplňováním schváleného Plánu zdraví a kvality života
 • vyhlašuje dle možností dotační program k naplňování Plánu zdraví a kvality života

Další informace

1. Oddělení státní správy ve školství     

Oddělení státní správy ve školství zajišťuje výkon státní správy a samosprávy pro základní, mateřské a ostatní školy a školská zařízení v obvodu působnosti města Ústí nad Labem jako pověřeného obecního úřadu s rozšířenou působností.

V oblasti státní správy vykonává zejména tyto činnosti:

 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT a MF k zúčtování prostředků st. rozpočtu a předává výsledky zúčtování KÚ
 • zpracovává a předkládá KÚ rozbor hospodaření ve mzdové oblasti za školy a šk. zařízení v obvodu jeho působnosti podle závazného postupu stanoveného MŠMT
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a účetních a finančních výkazů za školy a šk. zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti dle MF
 • zpracovává návrh rozpočtů škol a předává je KÚ
 • shromažďuje a zpracovává statistická data o počtu učitelů, žáků a tříd za školská zařízení zřizovaná v obvodu jeho působnosti a předává je KÚ a MŠMT
 • vyřizuje žádosti o zařazení do školského rejstříku a změny ve školském rejstříku

V oblasti samosprávy vykonává zejména tyto činnosti:

 • rozhoduje o výjimkách z počtu dětí ve třídě MŠ a ZŠ
 • zajišťuje docházku předškoláků do MŠ
 • plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovně právních vztahů
 • zřizuje školské rady
 • schvaluje uzavření škol a školských zařízení v období prázdnin nebo ředitelského volna
 • schvaluje výroční zprávy, školní řád a pravidla pro hodnocení, pokud se nedohodne školská rada
 • rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce (ČŠI) v předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních, které zřizuje

2. Oddělení kultury a sportu

 • zpracování žádostí uchazečů o finanční příspěvky města v oblasti kultury a sportu
 • projednání žádostí v kulturní komisi a komisi mládeže a sportu RM
 • uzavírání smluv o poskytování finančních prostředků (akce sportovního, volnočasového a kulturního kalendáře; granty v oblasti kultury; reprezentační kulturní akce; dlouhodobá činnost mládež do 18 let - sport a volnočasovky; dlouhodobá činnost nad 18 let - sport; nadstandardní sportovní reprezentace seniorů a juniorů; výkonnostní sport; podpora sportovních tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy; preferované a divácky atraktivní sporty)
 • vyplácení schválených příspěvků včetně kontroly jejich vyúčtování
 • kontrola činnosti u subjektů, kterým je poskytován finanční příspěvek (evidence přítomných členů na jednotlivých trénincích - schůzkách)
 • finanční a organizační zajištění oslav města Ústí nad Labem
 • lokální garant Dnů evropského dědictví
 • grantové projekty UJEP
 • účast v pracovních skupinách ENLARGE-NET a Euroregionu ELBE/LABE
 • činnost předsedy dozorčí rady Svazu cestovního ruchu DELITEUS

Formuláře ke stažení >>

3. Oddělní podpory nestátních sociálních služeb

 • práce na trvale udržitelných strukturách koordinace a řízení  sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním – tj. činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit klientů jednotlivých cílových skupin. Aktivní  práce v koordinačních skupinách  v 8 cílových skupinách a oblastech sociální pomoci, Manažerském týmu, zázemí Sociálně zdravotní komise. Koncepční práce na tvorbě komunitních plánů péče, práce na naplňovaní schválených a platných komunitních plánů péče, práce na vyhodnocování komunitních plánů, poskytování informací z RISKu, práce na rozvoji sféry služeb a činností naplňovaných v rámci komunitních plánů péče směrem ke kvalitě a efektivitě.
 • financování – financování projektů sociálních služeb na základě platného zákona o  sociálních službách a vyplývajících registrací, financování projektů a žádostí v oblasti činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit, financování Programu rozvoje lidských zdrojů – vývoje rozvojových projektů v sociální sféře; financování struktur koordinace a řízení trvale udržitelných struktur komunitního plánování, kontrola   využití finančních prostředků.
 • regionální informační systém komunitních služeb města Ústí n.L. (RISK) – sběr dat, vyhodnocování dat, zpracování výstupů do bružury pro odbornou veřejnost a politické představitele města.
 • vydávání Katalogu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním města Ústí nad Labem.
 • zajišťování technického zázemí Programu rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a sociálně zdravotních služeb.

Dotační řízení >>>

4. Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru

Zákony:
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
Prováděcí vyhláška MPSV k zákonu o sociálních službách č. 505/2006

Vyhlášky MŠMT:
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vl. hodnocení školy

 

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).