Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Informace pro poskytovatele údajů o území

home > Veřejná správa > Magistrát > Odbory a oddělení > Informace pro poskytovatele údajů o území

Údaje o území, poskytovatelé údajů

ÚAP pořizuje příslušný pořizovatel zejména na základě údajů o území, průzkumů území a statistických údajů (§ 27 odst. 2).

Definice údajů o území

Údaje o území zahrnují informace nebo data:

 • o stavu území,
 • o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území (například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě) a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů,
 • o záměrech na provedení změn v území (§ 27 odst. 2)

Údaje o území zahrnují také informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti, které se vyplňují do pasportu údaje o území.

K vyplňování pasportu údaje o území:

Jednotlivé kolonky se vyplňují dle povahy údaje o území – přiměřeně a účelně:

 • Číslo pasportu vyplňuje územně příslušný úřad územního plánování, tj. pořizovatel ÚAP.
 • Bod 4. Číslo a název údaje o území se uvede dle přílohy č. 1 vyhlášky.
 • Bod 5. Pokud lze uvést: Z jakých právních předpisů nebo správních rozhodnutí vyplývají sledované jevy včetně ochranných pásem.
 • Bod 6. Názvy a čísla katastrů; pokud se údaj o území vyskytuje ve všech katastrech, pak neuvádět katastry jednotlivě.
 • Bod 7. Informace o technickém zpracování údaje o území pro účely ÚAP. Nezaměňovat s textovou částí údaje o území!
 • Bod 8. Oprávněnou osobu určí poskytovatel údajů. Tato osoba opatřuje každý pasport svým podpisem. U elektronického podpisu není určen jeho typ.
 • Oddíl III. Vyplňuje se při aktualizaci ÚAP dle § 28 SZ.

Údaje o území jsou podmnožinou sledovaných jevů. Údaje o území jsou ty sledované jevy, které dodává příslušný poskytovatel údajů. Údaje o území nejsou činností pořizovatele, nezjišťují se tedy průzkumem území, ze statistiky, z odborné literatury či jinak.
Údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.
Údaje o území nelze použít nad uvedený rámec. Údaje o území, zapracované do ÚAP, se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poskytovatelé údajů o území

Údaje o území poskytuje pořizovateli tzv. poskytovatel údajů, kterým je:

 • orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba,
 • vlastník dopravní infrastruktury,
 • vlastník technické infrastruktury.

Údaje o území dodává poskytovatel údajů především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění.

Při každé změně údajů o území jsou poskytovatelé údajů povinni dodat aktualizované údaje o území. Při vzniku nových údajů o území jsou poskytovatelé údajů rovněž povinni je neprodleně dodat pořizovatelům ÚAP (§ 27 odst. 3 SZ)

Poskytovatelé údajů poskytnou poprvé údaje o území pro pořízení ÚAP nejpozději do 9 měsíců po dni nabytí účinnosti stavebního zákona úřadům územního plánování a krajským úřadům, tedy do 30.9.2007 (§ 185 odst. 1 SZ).

Doloží-li poskytovatel údajů v této lhůtě závažné důvody, může být lhůta prodloužena nejdéle o 3 měsíce, tedy do 31.12.2007.

Poskytovatelé údajů poskytují údaje o území zdarma.

Pouze vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli ÚAP úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli (§ 27 odst. 5 SZ)

Poskytovatelé údajů zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutých údajů o území. Jsou také povinni potvrdit správnost, úplnost a aktuálnost v ÚAP použitých údajů o území při každé jejich úplné aktualizaci ve dvouletých cyklech (§ 27 odst. 3 SZ), (§ 28 odst. 2 SZ).

Poskytovatel údajů, který neposkytne správné, úplné a aktuální údaje o území, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území použitých v ÚAP, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci ÚAP (§ 28 odst. 3 SZ)

Právem poskytovatelů údajů je vyžádat si od pořizovatele ÚAP, a to v rozsahu zveřejňovaném dálkovým přístupem.

Pořizovatel je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím ÚAP, nejvýše však do ceny nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na jejich doručení žadateli. Tuto úhradu nelze žádat od orgánů veřejné správy a jimi zřízených organizací (§ 166, odst. 1 SZ)

Náležitosti údajů o území, způsoby poskytování údajů

Údaj o území obsahuje:

 • textovou část, která obsahuje popis údaje o území (parametry údaje o území, které nelze vyjádřit v grafické části), 
 • grafickou část (pokud je údaj o území zobrazitelný v mapovém podkladu), která obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy,
 • informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti, obsažené v tzv. pasportu údaje
 • o území.

Údaje o území se poskytují především v digitální formě (§ 27 odst. 3 SZ).

Poskytovatel údaje doručuje pořizovateli údaj o území včetně vyplněného pasportu údaje o území:

 • přímo do vlastních rukou adresáta,
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou adresáta,
 • prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu adresáta; přiložený pasport údaje o území musí být ověřen elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb.,
 • prostřednictvím internetového portálu; pasport údaje o území musí být v tomto případě doručen prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu adresáta a ověřen elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., nebo musí být odeslán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou adresáta. Internetový portál byl spuštěn z iniciativy a v režii velkých vlastníků technické infrastruktury, a to z důvodu snížení pracnosti a nákladů při poskytování údajů o území pro ÚAP. Internetová adresa portálu je http://portal.geostore.cz/uap/. K portálu se mohou po dohodě s jeho provozovatelem připojovat i další zájemci z řad poskytovatelů údajů.