Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb

Činnost odboru

 • zpracovává „Zásady upravující poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem“ pro oblast kultury a sportu,
 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti kultury a sportu,
 • zpracovává žádosti uchazečů v rámci dotačního řízení pro oblasti kultury a sportu,
 • organizačně a administrativně zajišťuje činnost komise mládeže a sportu a kulturní komise,
 • projednává žádosti v kulturní komisi a komisi mládeže a sportu RM a připravuje smlouvy o poskytnutí dotací,
 • uveřejňuje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • kontroluje vyúčtování jednotlivých schválených dotací města v oblasti kultury a sportu,
 • spolupracuje při vytváření koncepcí rozvoje kultury a sportu,
 • spolupracuje s právnickými a fyzickými subjekty v oblasti kultury a sportu,
 • sestavuje přehledy kulturních a sportovních akcí,
 • provádí veřejnosprávní kontrolu čerpání dotací u finančně podpořených subjektů,
 • u subjektů finančně podpořených v oblasti celoroční činnosti provádí kontrolu počtů členů,
 • zajišťuje organizaci městských kulturních akcí, jednorázových výstav, příp. dalších kulturních akcí,
 • sleduje dotační programy vyhlašované Ústeckým krajem a příslušnými ministerstvy a podle zaměření informuje subjekty v oblasti kultury a sportu,
 • zajišťuje agendu projektu „Dárci krve“,
 • zpracovává podklady na základě „Výzev k součinnosti“ od PČR,
 • zajišťuje realizaci projektu „Podpora rodin s prvorozeným dítětem“,
 • vyúčtovává schválené finanční příspěvky města
 • vyřizuje stížnosti v oblasti pracovně-právních vztahů dle § 166 odst. 2 zák. 561/2004 Sb.
 • koordinuje rozvoj sociálních a sociálně zdravotních služeb, v rámci trvale udržitelných struktur komunitního plánování pracuje zástupce oddělení v Manažerském týmu a jednotliví pracovníci oddělení pracují v koordinačních skupinách následujících cílových skupin: senioři, zdravotně postižení, dlouhodobě duševně nemocní, mentálně postižení, děti a mládež, etnické skupiny, občané v přechodné sociální krizi a společensky nepřizpůsobiví, osoby ohrožené drogovou závislostí.
 • podílí se na přípravě, zpracování, realizaci a vyhodnocení platných a připravovaných komunitních plánů města Ústí nad Labem
 • spravuje Informační systém sociálních služeb města ÚL – zajišťuje sběr, zpracování a vyhodnocování informací z tohoto informačního systému a vydává Výstupy z ISSS a Katalog sociálně zdravotních služeb
 • zajišťuje dotační řízení na poskytování sociálních služeb ve městě Ústí nad Labem – připravuje podmínky, vyhlašuje dotační řízení, shromažďuje projektové žádosti, koordinuje zhodnocení projektů, zajišťuje výplatu prostřednictvím dohod a zároveň vyúčtování a kontrolu poskytnutých dotací
 • podílí se na organizaci celonárodní kulturně humanitární akce Týdny pro duševní zdraví ve městě Ústí n.L
 • administrativně zajišťuje Program rozvoje lidských zdrojů, který slouží k předkládání rozvojových projektů ze sociální sféry na zdroje EU
 • koordinátor pro etnické menšiny – zajištění externích a interních konzultací pro příslušníky etnických menšin

Další informace

1. Oddělení kultury a sportu

 • zpracování žádostí uchazečů o finanční příspěvky města v oblasti kultury a sportu
 • projednání žádostí v kulturní komisi a komisi mládeže a sportu RM
 • uzavírání smluv o poskytování finančních prostředků (akce sportovního, volnočasového a kulturního kalendáře; granty v oblasti kultury; reprezentační kulturní akce; dlouhodobá činnost mládež do 18 let - sport a volnočasovky; dlouhodobá činnost nad 18 let - sport; nadstandardní sportovní reprezentace seniorů a juniorů; výkonnostní sport; podpora sportovních tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy; preferované a divácky atraktivní sporty)
 • vyplácení schválených příspěvků včetně kontroly jejich vyúčtování
 • kontrola činnosti u subjektů, kterým je poskytován finanční příspěvek (evidence přítomných členů na jednotlivých trénincích - schůzkách)
 • finanční a organizační zajištění oslav města Ústí nad Labem
 • lokální garant Dnů evropského dědictví
 • grantové projekty UJEP
 • účast v pracovních skupinách ENLARGE-NET a Euroregionu ELBE/LABE
 • činnost předsedy dozorčí rady Svazu cestovního ruchu DELITEUS

Formuláře ke stažení >>

2. Oddělní podpory nestátních sociálních služeb

 • práce na trvale udržitelných strukturách koordinace a řízení  sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním – tj. činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit klientů jednotlivých cílových skupin. Aktivní  práce v koordinačních skupinách  v 8 cílových skupinách a oblastech sociální pomoci, Manažerském týmu, zázemí Sociálně zdravotní komise. Koncepční práce na tvorbě komunitních plánů péče, práce na naplňovaní schválených a platných komunitních plánů péče, práce na vyhodnocování komunitních plánů, poskytování informací z RISKu, práce na rozvoji sféry služeb a činností naplňovaných v rámci komunitních plánů péče směrem ke kvalitě a efektivitě.
 • financování – financování projektů sociálních služeb na základě platného zákona o  sociálních službách a vyplývajících registrací, financování projektů a žádostí v oblasti činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit, financování Programu rozvoje lidských zdrojů – vývoje rozvojových projektů v sociální sféře; financování struktur koordinace a řízení trvale udržitelných struktur komunitního plánování, kontrola   využití finančních prostředků.
 • regionální informační systém komunitních služeb města Ústí n.L. (RISK) – sběr dat, vyhodnocování dat, zpracování výstupů do bružury pro odbornou veřejnost a politické představitele města.
 • vydávání Katalogu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním města Ústí nad Labem.
 • zajišťování technického zázemí Programu rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a sociálně zdravotních služeb.

Dotační řízení >>>

3. Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru

Zákony:
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
Prováděcí vyhláška MPSV k zákonu o sociálních službách č. 505/2006

Vyhlášky MŠMT:
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vl. hodnocení školy

 

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).