Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor investic a územního plánování

Důležité informace oddělení územního plánování:

!!! Nový územní plán města Ústí nad Labem !!!

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem (nabytí účinnosti dne 31. 12. 2011)

Územní studie

Mapy města

Úkoly územního plánování

Aktuální metodiky v oblasti územního plánování

Portál územního plánování (Ústav územního rozvoje)

Principy a pravidla územního plánování

Evidence územně plánovací činnosti

Občan a územní plánování (neaktuální)

Formuláře: 

 

Územně analytické podklady

Památková péče

Formuláře: 

Činnost odboru

 • vedoucí odboru, případně jím pověřený zástupce, zastupuje město v územním řízení a stavebním řízení dle stavebního zákona, v platném znění, a rozhoduje o oprávněných zájmech města a uplatňuje stanoviska Statutárního města Ústí nad Labem v tomto řízení na veškeré stavby ve správním obvodu a stavby realizované Statutárním městem Ústí n.L.
 • vedoucí odboru zastupuje město ve výkonu vlastnických práv při řízení stavebního zákona, v platném znění s výjimkou územního a stavebního řízení v případech, kdy město je vlastníkem předmětné nemovitosti a není investorem stavby, kdy město je účastníkem řízení pouze jako dotčený tj. vlastník sousední nemovitosti,
 • zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti (úřad územního plánování) v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na úseku územního plánování pro město Ústí nad Labem a příslušné obce v rozšířené působnosti na základě jejich žádosti nebo vykonává kvalifikovaný dohled nad pořizováním územně plánovací dokumentace
 • zajišťuje činnosti související s památkovou péčí v oblasti samosprávné
 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, tj. zpracování rozhodnutí
  v oblasti památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména vydává závazná stanoviska k obnově kulturních památek a ke stavbám v památkově chráněných území dle § 14 odst. 1 a 2 památkového zákona, vykonává sankční činnost při přestupcích a správních deliktech v oblasti památkové péče, plní další úkoly stanovené památkovým zákonem
 • zajišťuje agendu přidělování popisných, evidenčních a orientačních čísel, včetně názvů ulic a veřejných prostranství (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - RÚIAN) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

Sem vložte text

Územní plánování

 • zajišťuje přípravu podkladů pro činnosti v samostatné působnosti v územním plánování, ve které je schvalovací pravomoc zcela vyhrazena zastupitelstvu města
 • pořizování, správa, údržba a archivace územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • pořizuje územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady v souladu s potřebami rozvoje území města:
  • z vlastního podnětu
  • na návrh orgánu veřejné správy
  • na návrh občana obce
  • na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
  • na návrh oprávněného investora
 • plní všechny úkoly stanovené §19 stavebního zákona
 • na základě schválené územně plánovací dokumentace stanovuje závazné regulativy pro výstavbu
 • vypracovává informace k záměrům
 • zajišťuje expertní činnosti pro orgány obce, pro právnické a fyzické osoby
 • spolupracuje při tvorbě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace vyššího stupně
 • pro obce v obvodu pověřeného obecního úřadu může na požádání obce ve smyslu § 6, odst. 1, písm. d) stavebního zákona pořizovat územně plánovací dokumentaci
 • vydává územně plánovací informace
 • pořizuje územně analytické podklady ve správním obvodu (ORP Ústí nad Labem)
 • zpracovává dílčí územně plánovací podklady
 • aktualizuje a projednává územně analytické podklady ve správním obvodu

Městský architekt

 • Městský architekt (MA):
  • v rámci OÚP se vyjadřuje k záměrům prodeje, resp. nákupu pozemků a nemovitostí, k záměrům do veřejného prostoru města a na dotčených pozemcích města, k záměrům v oblasti reklamy, poskytuje konzultace v oblasti architektury a urbanismu a vyjadřuje se k projektům, k investičním záměrům staveb a zadání staveb, prověřuje příslušné části dokumentací, které jsou definovány v územně plánovací dokumentaci (např. urbanisticky a architektonicky významné stavby či části města) tak, aby byly uplatněny vysoké nároky na architekturu řešení,
  • zpracovává návrhy řešení dílčích urbanistických, architektonických a výtvarných problémů
  • zpracovává územní studie, které slouží jako podklad pro rozhodování v území v plochách, které jsou určeny územním plánem k zastavění
  • spolupracuje při pořizování územně plánovací dokumentace
  • v souladu se stavebním zákonem vyhodnocuje pravidelně nejméně jednou za 4 roky územní plán a jeho změny, spoluvytváří s pořizovatelem zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období,
  • zpracovává vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch v souladu se stanovenou metodikou
  • formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
  • vytváří názor na interiér města, na mobiliář města, vypracovává odborná stanoviska k záměrům, podílí se na zpracování dílčích územně plánovacích podkladů, podílí se na tvorbě strategických rozvojových dokumentů města, zejména průmětu strategických plánů do roviny území,
  • účastní se projektových týmů a spolupodílí se na koordinaci rozvojových záměrů města a příchozím investorům,
  • poskytuje orgánům města a odborům magistrátu odborný servis při řešení problémů z oblasti územního plánování a urbanismu
  • vyjadřuje se ke všem otázkám územního rozvoje města z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území
  • pořádá konference a veřejná jednání k tématu rozvojových projektů a dokumentů města

GIS

 • aktualizuje a projednává územně analytické podklady ve správním obvodu
 • zajišťuje správu geografického informačního systému (dále jen GIS) města Ústí nad Labem,
 • připravuje geografická data pro územně plánovací činnost,
 • provádí správu centrální databáze GIS a zajišťuje propojení na jiné centrální databáze,
 • navrhuje databáze GIS, zajišťuje jejich ochranu a údržbu,
 • zpracovává projekty GIS,
 • tvorba GIS webových aplikací,
 • spravuje geografická data za ORP v terénu a zajišťuje převod dat od poskytovatelů do centrální databáze,
 • provádí analýzy geografických dat,
 • provádí výdej dat z GIS – digitální i tištěný,
 • provádí zaškolení nových uživatelů GIS v užívání uživatelských aplikací,
 • spolupracuje na dokumentacích vyššího typu, jako jsou politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje

Příprava a realizace investic

 • vyjadřuje se k záměrům prodeje, pronájmu a nákupu majetku v souvislosti s rozvojem města, popřípadě takové záměry navrhuje a vede následná jednání
 • zabezpečuje investiční výstavbu realizovanou městem
 • zpracovává návrh plánu inv. akcí a spolupracuje při sestavování rozpočtu
 • zajišťuje katastrální mapy včetně výpisu z katastru nemovitostí
 • zajišťuje podklady pro územní a stavební řízení
 • zabezpečuje předání staveniště
 • sleduje průběh výstavby, zabezpečuje technický dozor stavby, koordinuje práce a dodávky podle časového plánu
 • zajišťuje přejímací řízení a předání stavby uživateli
 • zajišťuje odstranění kolaudačních vad včetně uplatnění práva závazkových vztahů, kontrola a potvrzování faktur
 • zadává průzkumné a měřičské práce
 • koordinuje investiční záměry a obnovu inženýrských sítí v jednotlivých lokalitách města
 • koordinuje odstraňování případných závad staveb vzniklých během záruční lhůty
 • spolupracuje při zajišťování výkonu státní správy v činnostech územního rozhodnutí (plánu) a stavebního řádu, vodního hospodářství, pozemkových úprav, rozpočtu a financování
 • spolupracuje se správou majetku zejména v otázkách technického posuzování, předávání a přebírání objektů i v otázkách majetkoprávních
 • dle potřeby spolupracuje s dalšími odbory magistrátu, zejména s finančním, právním, stavebním, strategického rozvoje, dopravy a majetku, místních organizací a služeb, životního prostředí
 • zajišťuje inventarizaci obecního majetku
 • zajišťuje ekonomickou agendu odboru
 • vede evidenci čerpání rozpočtu dle jednotlivých kapitol
 • vede evidenci uhrazených faktur po jednotlivých stavbách
 • zajišťuje úkoly spisové služby - příjem, oběh, vyřizování, ukládání a vyřazování písemností
 • zajišťuje vyvedení dokončených staveb z účtu 042 do majetku města, zpracovává pololetně rozbory hospodaření
 • sestavuje návrh rozpočtu města v příjmové i výdajové části v provozní i investiční části rozpočtu včetně VHČ
 • sleduje čerpání rozpočtu města, kontrola účetních sestav
 • vyřizuje objednávky, uzavírá a eviduje smlouvy
 • zajišťuje kontrolu smluv u právnické kanceláře včetně jejich podpisu
 • vystavuje platební příkazy u proplácených faktur
 • zajišťuje ve spolupráci s finančním odborem účetní operace u státních dotací
 • zpracovává materiály do MK RM, RM a do ZM

Památková péče

 • vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu (tj. celý bývalý okres Ústí nad Labem) v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek
 • vede seznam kulturních památek svého územního správního obvodu
 • vykonává státní dozor při obnově kulturních památek a pracích v památkově chráněných územích z hlediska památkové péče
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny a pro její zajištění vydává stanoviska v řízeních podle zvláštních zákonů
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkami s nápisem kulturní památka a velkým státním znakem, popř. i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami
 • vydává vyjádření a stanoviska k územnímu plánování z hlediska památkové péče
 • vydává stanoviska ke stavebnímu a územnímu řízení z hlediska památkové péče
 • zabezpečuje agendu poskytnutých státních dotací na opravy památkově chráněných objektů a jejich vyúčtovávání
 • vede evidenci válečných hrobů podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).