Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Stavební odbor

Činnost odboru

 • vykonává státní správu v přenesené působnosti (stavební úřad obce) v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
 • plní funkci vyvlastňovacího úřadu, provádí vyvlastnění a vede vyvlastňovací řízení podle zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • posuzuje dokumentace staveb,
 • provádí prohlídky stavenišť, pozemků a staveb, tzv. místní šetření,
 • svolává a řídí ústní jednání v rámci podaných návrhů,
 • provádí konzultační a poradenskou činnost, a to bez písemných žádostí a bezodkladně, aby tato činnost byla maximálně účinná (činnost pro projektanty, právnické a fyzické osoby),
 • poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • spolupracuje s dotčenými orgány státní správy, které hájí veřejné zájmy dle zvláštních předpisů (např. Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, orgány ochrany životního prostředí atd.),
 • spolupracuje se správci inženýrských sítí (technická infrastruktura),
 • spolupracuje s katastrálním úřadem při evidenci nemovitostí, vydává stanoviska a potvrzení,
 • řeší odvolání proti správním rozhodnutím a tato odvolání postupuje 2.st. orgánu, tj. Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
 • zaujímá stanoviska k návrhům, záměrům a studiím staveb, předkládaných k územnímu nebo stavebnímu řízení, provádí územní řízení a vydává rozhodnutí o:
  • územně plánovací informaci
  • umístění stavby nebo zařízení
  • změně využití území
  • změně stavby a změně vlivu stavby na využití území
  • dělení nebo scelování pozemků
  • ochranném pásmu
  • uzavírá veřejnoprávní smlouvy (nahrazující územní rozhodnutí)
  • změně a zrušení územního rozhodnutí
 • provádí zjednodušené územní řízení
 • vydává územní souhlas
 • ověřuje soulad dokumentace pro stavební povolení speciálních stavebních úřadů s územním rozhodnutím, případně souladu s územním plánem obce
 • vyjadřuje se a rozhoduje o nových geometrických plánech při dělení a scelování pozemků
 • rozhoduje o prodloužení platnosti územních rozhodnutí,
 • vyměřuje správní poplatky dle zákona o správních poplatcích,
 • posuzuje ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • u staveb vyžadujících stavební povolení vede stavební řízení, zajišťuje soulad stanovisek dotčených orgánů státní správy ve věci rozhodnutí,
 • vede zkrácené stavební řízení (v případě smlouvy stavebníka s autorizovaným inspektorem)
 • rozhoduje o umístění stavby v případě sloučeného územního řízení se stavebním řízením,
 • vydává rozhodnutí o povolení změny nedokončené stavby a o prodloužení termínu dokončení stavby,
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení,
 • rozhoduje o povolení terénních úprav, které taková povolení vyžadují,
 • posuzuje ohlášené informační, reklamní a propagační zařízení,
 • vede kolaudační řízení u staveb prováděných na základě stavebního povolení,
 • vydává kolaudační souhlas,
 • povoluje předčasné užívání stavby za předpokladu splnění zákonem daných podmínek, vydává souhlas ke zkušebnímu provozu a rozhoduje v dohodě s dotčenými orgány státní správy o prozatímním užívání stavby ke zlepšení provozu,
 • rozhoduje o povolení změny v užívání stavby,
 • nařizuje vlastníku stavby, stavebního pozemku provedení nezbytných úprav na této stavbě nebo stavebním pozemku, vyžaduje-li to veřejný zájem z důvodů stanovených zákoně,
 • opatřuje potřebné dokumentace pro provedení nezbytných úprav, nesplní-li tuto uloženou povinnost vlastník stavby,
 • vede řízení o odstranění stavby a vydává rozhodnutí o:
  • odstranění stavby na základě žádosti vlastníka,
  • nařízení odstranění:
   • závadné stavby,
   • stavby nebo zařízení postavené bez stavebného povolení či ohlášení nebo v rozporu s ním,
   • stavby, k nimž bylo stavební povolení zrušeno,
   • stavby dočasné,
   • terénních úprav a zařízení,
  • dodatečném povolení stavby, u níž byl prokázán soulad s veřejnými zájmy, předloženy předepsané doklady a podklady a podána žádost o povolení,
 • nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníkovi stavby, která svým stavem ohrožuje život nebo zdraví osob,
 • nařizuje uživatelům stavby její vyklizení ohrožuje-li stav bezprostředně život nebo zdraví osob,
 • nařizuje vlastníkům stavby, u které se nedochovala nebo nebyla pořízena dokumentace, pořízení dokumentace skutečného provedení nebo zjednodušené dokumentace,
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě pro provedení stavby nebo zařízení a prací uvedených v zákoně,
 • uděluje výjimky z jednotlivých přípustných ustanovení obecně technických požadavků na výstavbu a vydává i výjimky z požárně nebezpečného prostoru u jednoduchých a drobných staveb v případech, kdy není potřeba územní rozhodnutí,
 • zpracovává statistické výkazy o vydaných stavebních povoleních, o bytové výstavbě, dokončených popř. zrušených bytových jednotkách,
 • vykonává stavební dozor,
 • provádí kontrolní prohlídky rozestavěných staveb,
 • zajišťuje na základě pověření provoz úřední desky MmÚ,
 • projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu a správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a ukládá pokuty a sankce,
 • prošetřuje stížnosti, podněty občanů, právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem.

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).