Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor strategického rozvoje

Činnost odboru

 • analyzuje národní a evropské dokumenty pro čerpání dotací
 • monitoruje dotační příležitosti, informuje o vyhlášených výzvách
 • utváří projektové týmy, účastní se projektových týmů v řídicích a pracovních skupinách, v roli manažerů projektu,
 • zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci a udržitelnost
 • zajišťuje činnost fundraisera pro základní a mateřské školy, tj. monitoruje vnější finanční zdroje, zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace na realizaci neinvestičních projektů v oblasti školství, zajišťuje jejich administraci a udržitelnost
 • koordinuje projekty se zahraniční účastí
 • koordinuje podávání žádostí o dotace pro městské organizace a obvody města
 • vede evidenci podaných žádostí o dotace
 • v tisku prezentuje realizované projekty
 • zajišťuje výrobu a distribuci informačních předmětů o projektech
 • komunikuje s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních programů
 • věnuje se přípravě a organizaci dalších forem financování rozvojových projektů města
 • realizuje agendu EU
 • zprostředkovává a účastní se jednání se zástupci orgánů EU
 • spolupracuje se Svazem měst a obcí
 • zastupuje město a SMO ČR v pracovních skupinách vytvořených pro koordinaci urbánní politiky, strukturální politiky a evropské fondy
 • zastupuje město v národních a mezinárodních orgánech pro přípravu a implementaci dotačních programů
 • zajišťuje aktualizaci www stránek města s problematikou rozvoje města, dotací a evropských záležitostí
 • koordinuje proces strategického řízení města – monitoruje a evaluuje implementaci Strategie rozvoje města, shromažďuje projektové záměry města, spravuje zásobník projektů, tvoří každoroční akční plány
 • zajišťuje zpracování strategických rozvojových dokumentů města
 • zajišťuje informování veřejnosti o záměrech strategického rozvoje města
 • zajišťuje zpracování, realizaci a řízení integrovaných plánů/strategií rozvoje města či širšího okolí
 • zpracovává vnitřní metodiky, zejména pro řízení grantových schémat, řízení projektových cyklů apod.
 • pořádá konference a veřejná projednání k tématu strategického rozvoje a rozvojových projektů města
 • monitoruje aktuální trendy a inovativní přístupy v oblasti strategického rozvoje a řízení měst
 • zabezpečuje prezentace možností k investování a podnikání ve městě, zajišťuje průběžné poskytování služeb příchozím i stávajícím investorům a průběžnou komunikaci s podnikateli ve městě,
 • zabezpečuje podklady pro výrobu materiálů o investičních příležitostech, kvality a image města, propaguje a reprezentuje město, jako místo vhodné k investování zpracovává projekty na oživení podnikatelských a investičních aktivit ve městě, zajišťuje účast a prezentaci města na významných veletrzích, výstavách investičních příležitostí, workshopech, seminářích v tuzemsku a v zahraničí,
 • zaměřuje se na podporu podnikání v centru města a zvýšení kvality veřejného prostoru v centru tak, aby bylo zlepšeno vnímání centra podnikateli, ale i obyvateli a návštěvníky,
 • spolupracuje na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací
 • spolupracuje s vládní agenturou CzechInvest, dále spolupracuje s městskými obvody a organizacemi města ve vztahu k rozvojovým aktivitám
 • poskytuje pracovní a organizační servis Dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada, zajišťuje propagaci této oblasti a spolupracuje na jejím rozvoji v rozsahu 100% 1 pracovního úvazku
 • zabývá se agendou regenerace a inventarizace brownfieldů na území města a okresu Ústí nad Labem se zaměřením na komunikaci s vlastníky, vyhledávání finančních prostředků z dotačních zdrojů národních i evropských, zapojování studentů UJEP a dalších při zpracovávání údajů o brownfieldech, spolupráci v rámci platformy Partnertsví pro české brownfieldy, průběžné vzdělávání v problematice regenerace brownfieldů
 • vyjadřuje se k záměrům prodeje, pronájmu a nákupu majetku v souvislosti s rozvojem města, popřípadě takové záměry navrhuje a vede následná jednání,
 • monitoruje sociodemografický vývoj města a jeho částí, i širšího okolí
 • koordinuje realizaci integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace jako celku
 • administruje naplňování integrované strategie v prostředí MS2014+
 • monitoruje realizaci dílčích projektů i celé integrované strategie
 • zpracovává pravidelné evaluace
 • vyhodnocuje a snaží se eliminovat případná rizika vyplývající z neplnění finančního plánu či harmonogramu
 • komunikuje s příjemci podpory a veřejností
 • komunikuje s řídícími orgány operačních programů
 • zastupuje město Ústí nad Labem a nástroj ITI na jednání RSK, NSK, MV ŘO atd.
 • koordinuje činnost pracovních skupin a Řídícího výboru
 • zajišťuje publicitu a propagaci, spravuje web ITI
 • zajišťuje propagaci města na webu města, externích turistických portálech a v tištěných médiích, včetně tvorby článků
 • zajišťuje tvorbu publikací a tiskovin na základě grafického manuálu města
 • spolupracuje se subjekty města na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací
 • zajišťuje aktualizaci www stránek města v oblastech souvisejících s cestovním ruchem
 • zajišťuje výrobu a distribuci propagačních předmětů
 • zajišťuje tvorbu a podporu turistických a jiných volnočasových aktivit
 • zajišťuje marketingovou přípravu a praktické zajišťování účasti města a jeho prezentace na veletrzích cestovního ruchu a prezentačních akcí
 • spolupracuje se všemi turistickými cíli ve městě a jeho okolí, včetně jejich obecné a marketingové podpory
 • koordinuje aktivity ohledně provozu osobní lodní dopravy na Labi, včetně její propagace
 • spolupracuje s ostatními institucemi a organizacemi v oblasti cestovního ruchu
 • účastní se a realizuje samostatné projekty v cestovním ruchu (Zahájení turistické sezóny v Ústí nad Labem, Dny evropského dědictví, Do práce na kole atp.)
 • řídí projekt Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21
 • realizuje cíle a opatření projektu Zdravé město Ústí nad Labem naplňováním schváleného Plánu zdraví a kvality života
 • organizuje akce nejen v rámci podporovaných kampaní (Evropský týden mobility, Dny zdraví, fóra Zdravých měst atp.)
 • vyhlašuje a administruje dotační program k naplňování Plánu zdraví a kvality života
 • zajišťuje provoz Informačního střediska města Ústí nad Labem, které realizuje a poskytuje:
  • informace o cestovním ruchu a turistice ve městě a okolí, a služby s tím spojené
  • informace o dopravních spojeních a vyhledávání všeobecných informací, základní pomoc občanům, internet pro veřejnost
  • prodej propagačních předmětů, map a publikací o městě Ústí nad Labem a okolí, správu a provoz e-shopu
  • chod galerie včetně zajištění pravidelných měsíčních výstav
  • služby pro cyklisty
  • distribuci informačních a propagačních materiálů do restaurací, ubytovacích zařízení a turistických cílů ve městě a okolí a do infocenter v zahraničí
  • agendu spojenou s vydáváním Senior pasů
  • týdenní provoz v hlavní sezóně, včetně státních svátků

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).