Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor sociálních věcí

Oddělení odboru:

Oddělení sociální práce

Oddělení sociální prevence

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Činnost odboru

 • Zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou agendy přestupků.
 • Poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • Koordinace při poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
 • Realizování přímé sociální práce s klientem zaměřené na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta (jednotlivci, rodiny, komunity, skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji)
 • Zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb.
 • Poskytování základního a odborného sociálního poradenství.
 • Spolupráce s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem a jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
 • Agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a kontrola hospodaření příjemců.
 • Agenda úhrad za stravu a za péči u dětí umístěných v DOZP na základě rozhodnutí soudu.
 • Vydávání parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.
 • Kontrola a metodické vedení činnosti úřadů městských obvodů v oblasti provádění sociální práce.
 • pro registrovaná zdravotnická zařízení a ordinace praktických lékařů je zabezpečována distribuce tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky a zajišťován výkon specializovaných agend v oblasti zdravotnictví
 • Vedoucí odboru z pověření primátora:
  • uzavírá (podepisuje) za město obchodní smlouvy, vč. jejich změn a doplňků dle předpisů obchodního a finančního práva
  • jedná za město před soudy ve věcech sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně právní ochrany, vč. podepisování písemností k soudu a přijímání písemností od soudu
 • účastní se připomínkového řízení k novým právním předpisům a navrhuje jejich změnu, doplnění,
 • zpracovává návrh rozpočtu a navrhuje rozdělení účelově vázaných dotací na výkon sociálně-právní ochrany dětí

Nadřízený správní úřad:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel: + 420 475 657 111
e-mail:
odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedoucí odboru p. Ing. Petra Lafková

Nadřízené ministerstvo:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
tel: + 420 221 921 111
e-mail:

Další informace:

Na území okresu Ústí nad Labem jsou 3 pověřené obecní úřady II.stupně (Libouchec,Velké Březno a Ústí nad Labem) a 1 pověřená obec III.stupně (Magistrát města Ústí nad Labem)  ten se člení na 4 městské obvody (město,Severní Terasa, Neštěmice, Střekov). Úřady městských obvodů (dále jen ÚMO) mají kompetence stanovené obecně závaznou vyhláškou - Statutem. Odbor je metodicky řídí  a je odvolacím a kontrolním orgánem ÚMO: