Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor sociálních věcí

Oddělení odboru:

Oddělení sociální práce

Oddělení sociální prevence

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 • Náhradní rodinná péče (pěstounská péče, osvojení)
 • Zastupování dětí
  • opatrovnictví
  • poručnictví
  • dědické řízení atd.

Činnost odboru

 • Zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou agendy přestupků.
 • Poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • Koordinace při poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
 • Realizování přímé sociální práce s klientem zaměřené na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta (jednotlivci, rodiny, komunity, skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji)
 • Zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb.
 • Poskytování základního a odborného sociálního poradenství.
 • Spolupráce s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem a jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
 • Agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a kontrola hospodaření příjemců.
 • Agenda úhrad za stravu a za péči u dětí umístěných v DOZP na základě rozhodnutí soudu.
 • Vydávání parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.
 • Kontrola a metodické vedení činnosti úřadů městských obvodů v oblasti provádění sociální práce.
 • pro registrovaná zdravotnická zařízení a ordinace praktických lékařů je zabezpečována distribuce tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky a zajišťován výkon specializovaných agend v oblasti zdravotnictví
 • Vedoucí odboru z pověření primátora:
  • uzavírá (podepisuje) za město obchodní smlouvy, vč. jejich změn a doplňků dle předpisů obchodního a finančního práva
  • jedná za město před soudy ve věcech sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně právní ochrany, vč. podepisování písemností k soudu a přijímání písemností od soudu
 • účastní se připomínkového řízení k novým právním předpisům a navrhuje jejich změnu, doplnění,
 • zpracovává návrh rozpočtu a navrhuje rozdělení účelově vázaných dotací na výkon sociálně-právní ochrany dětí

Nadřízený správní úřad:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel: + 420 475 657 111
e-mail:

- odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví Krajského úřadu  Ústeckého kraje,
  vedoucí odboru p. Ing. Severa Petr

Nadřízené ministerstvo:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
tel: + 420 221 921 111
e-mail:

Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 91/1998 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Prováděcí předpisy:

Vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

Na území okresu Ústí nad Labem jsou 3 pověřené obecní úřady II.stupně (Libouchec,Velké Březno a Ústí nad Labem) a 1 pověřená obec III.stupně (Magistrát města Ústí nad Labem)  ten se člení na 4 městské obvody (město,Severní Terasa, Neštěmice, Střekov). Úřady městských obvodů (dále jen ÚMO) mají kompetence stanovené obecně závaznou vyhláškou - Statutem. Odbor je metodicky řídí  a je odvolacím a kontrolním orgánem ÚMO:

Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu informačně-vzdělávacího projektu www.adopce.com.

K 31.12.2006 bylo vyplaceno jen na dávkách sociální péče (OSV + 4ÚMO) 231 230 000,- Kč. Výdaje plně kryje státní rozpočet.

Z rozpočtu města byly hrazeny např.:

 • tlumočnické služby
 • sociální půjčky
 • výchovně rekreační pobyt dětí
 • příprava rodičů na náhradní rodinnou péči
 • úhrada nákladů pro okamžitou pomoc dětí, jejichž život a zdraví jsou vážně ohroženy

Byty zvláštního určení Bukov – CENTRUM

 

Zabezpečení občanů v případě ztráty zaměstnání
Úřad práce v Ústí nad Labem

Poprvé na úřadu práce (dále jen ÚP)

Občan, který ztratil zaměstnání se bez zbytečných průtahů dostaví na úřad práce. Vezme si sebou občanský průkaz nebo doklad obdobný (pro trvale migrující pracovníky) a zápočtový list.

Podpora v nezaměstnanosti je splatná po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. V odůvodněných případech lze poskytnout zálohu. Výše podpory v nezaměstnanosti upravuje § 50 zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání je věnována osobám viz § 33 zák. 435/2004 Sb. Zákon zvýhodňuje osoby nad 50 let, pokud mají odpracováno min. 25 let. Mají nárok na delší podpůrčí dobu.  Nově mimo jiné zavádí povinnost podrobit se lékařskému vyšetření u smluvního lékaře ÚP za účelem zjištění zdravotního stavu osob.

Ostatní podmínky upravuje zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

Dávky státní sociální podpory (dále jen DSSP):

Zákon 402/2001 Sb. úplné znění zák, 117/95 Sb. v platném znění.

 • přídavek na dítě
 • rodičovský příspěvek
 • sociální příplatek
 • příspěvek na bydlení
 • porodné
 • pohřebné
 • dávky pěstounské péče
 • příspěvek na školní pomůcky

Ostatní podrobné informace lze získat na adrese: ul.uradprace.cz
 
Česká správa sociálního zabezpečení

Od 1.1. 2005 byla zrušena OSSZ a vzniklo detašované pracoviště ČSSZ v Ústí nad Labem, Revoluční 15, Ústí nad Labem 400 01, tel.: +420 475 314 111, adresa pro kontakt PC: .

Nadřízeným orgánem je: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, tel.: 257 0614 111, 257 062 860, e-mail: .

Další podrobnější informace lze získat na adrese: www.cssz.cz.

1. Druhy důchodů:

 • starobní
 • plný invalidní
 • částečný invalidní
 • vdovský, vdovecký
 • sirotčí

Právní předpisy upravující důchodové pojištění
zákon 589/92  Sb. o pojistném na soc. zabezpečení,  zákon 155/95Sb. o důchodovém pojištění, zákon 582/91Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

2. Dávky nemocenského pojištění

 • nemocenská
  • podpora při ošetřování člena rodiny
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  • peněžitá pomoc v
 • dávky pro OSVČ
  • nemocenská
  • peněžitá pomoc v mateřství

3. Další kompetence

kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti
kontrola dodržování léčebného režimu práce neschopných občanů

Co platí zaměstnanec?
     Zdravotní pojištění    4,5%
     Sociální pojištění       8,5%
                                  13,0%

Co platí za zaměstnance zaměstnavatel?
     Zdravotní pojištění    9,0%
     Sociální pojištění     26,0%
                                  35,0%

Evropská unie

Vstupem ČR do EU se v systémech sociální ochrany změnil proces řízení o přiznání nároků na jednotlivé dávky. Zejména se jedná dávky SSP (zák. č. 402/01 Sb. úplné znění zák. č. 117/95 Sb.), ale i dávky sociální péče, které jsou upraveny především zák. č. 100/88 Sb. o sociálním zabezpečení, zák. č. 482/91 Sb., o sociální potřebnosti, vyhl. č. 182/91 Sb., ale i zák. č. 114/88 Sb., o působnosti organizací v sociálním zabezpečení.

Státní sociální podpora a sociální péče

 • Dávky jsou ovlivněny nařízením č. 1408/71 o aplikaci soustav soc. zabezpečení. Jedinou dávkou, která aplikaci nařízení v systému dávek soc. péče podléhá.
 • Působnost nařízení 1408/71 čl. 2 se především vztahuje na - osoby zaměstnané nebo osoby samostatně výdělečně činné.
 • Podmínky nároku především na dávky se ověřují na tzv. E formuláři. E-400. Další E formuláře na internetových stránkách www.mpsv.cz.
 • Dávky spadají též pod nařízení č. 1612/68 o volném pobytu pracovníků v rámci Společenství. Nařízení 1612/68 se vztahuje na - osoby zaměstnané tzv. migrující pracovníci.
 • Vzhledem k tomu, že nařízení 1612/68 neupravuje žádný konkrétní postup výměny informací, je žadatel povinen předkládat skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku sám!
 • Podrobnější informace lze získat na bezplatné lince 800 200 200 nebo www.euroskop.cz.

 

Činnost kurátorů pro dospělé a sociálních pracovníků