Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Odbor kontroly

Činnost odboru

 • zajišťuje výkon státní správy v oblasti přestupků, kdy projednává a rozhoduje podle zákona o přestupcích v I. stupni:
  • přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy a přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí,
  • přestupky na úseku podnikání, financí a měny,
  • přestupky na úseku práce a sociálních věcí, na úseku zdravotnictví a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
  • přestupky na úseku školství a výchovy mládeže, na úseku kultury,
  • přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě,
  • přestupky na úseku ochrany životního prostředí a na úseku zemědělství a myslivosti,
  • přestupky na úseku geologie, energetiky, teplárenství a plynárenství,
  • přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy, na úseku obrany České republiky a správy státních hranic,
  • ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě v případě porušení nařízení a obecně závazných vyhlášek krajů, přestupky křivého vysvětlení,
 • rozhoduje přestupky podle zákona o pohřebnictví
 • rozhoduje přestupky podle zákona o sociálně právní ochraně dětí
  • podle ust. § 59 odst. 1 písm. a), d) až j
  • podle ust. § 59a
 • rozhoduje správní delikty podle zákona o sociálně právní ochraně dětí
  • podle ust. § 59e, 59f a 59k,
 • rozhoduje přestupky podle zákona na ochranu zvířat proti týrání
 • rozhoduje správní delikty podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon)
 • rozhoduje přestupky podle zákona o střetu zájmů
 • rozhoduje v II. stupni:
  • o odvoláních proti rozhodnutím úřadů městských obvodů o přestupcích,
 • rozhoduje v I. stupni o přestupcích, k jejichž rozhodování jsou příslušné obce v případě uzavření veřejnoprávních smluv mezi obcemi a Statutárním městem Ústí nad Labem:
  • přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy
  • přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
  • přestupky na úseku matrik, jména příjmení,
  • ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku,
  • o ostatních přestupcích podle zvláštních zákonů, které jsou příslušné rozhodovat v I. stupni obce,
 • vede centrální evidenci veškerých stížností:
  • které jsou adresovány MmÚ, primátorovi města a jeho náměstkům,
  • přezkoumává a vyřizuje stížnosti ve stanovených lhůtách,
  • postupuje stížnosti k vyřízení jiným organizacím, do jejichž působnosti stížnost náleží, případně odborům MmÚ,
  • zpracovává rozbory petic a stížností, které jsou předkládány RM,
 • provádí kontrolu přenesené působnosti na úseku přestupků na jednotlivých úřadech městských obvodů
 • vykonává kontrolní činnost zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, a to u:
  • příspěvkových organizací zřizovaných městem, městských obvodů města Ústí nad Labem, které jsou organizační jednotkou města, příjemců veřejné finanční podpory a organizačních útvarů MmÚ,
  • zjišťuje, jak kontrolovaný subjekt plní povinnosti, které mu vyplývají z právních předpisů,
  • prověřuje správnost vybraných operací,
  • poskytuje objektivní informace o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a o jejich průkazném účetním zpracování u kontrolovaných subjektů,
  • kontroluje správnost a včasnost pohybu a stavu movitého a nemovitého majetku,
  • provádí tématické kontroly na základě požadavků příslušných orgánů,
  • provádí kontrolu v oblastech vnitřní správy,
  • vyhotovuje protokoly o kontrole,
  • pořizuje zprávy o výsledcích kontrolních šetření,
 • zpracovává roční plány a vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí n.L., které předkládá Radě města ÚL, vč. zabezpečení zveřejnění informací o kontrolách dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb.,
 • za Statutární město Ústí n. L. zabezpečuje zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů veřejné správy dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (pro MFČR – elektronický systém),
 • zpracovává Hodnotící zprávu v oblasti veřejné správy svěřené orgánům ÚSC dle Usnesení vlády č. 689/2013

Další informace

I. Výkon státní správy na odboru kontroly Magistrátu města ÚNL

Oddělení vyřizování přestupků řeší přestupky v I. stupni

dle zákona  č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy dle § 21.
Přestupky proti předpisům, kterými se stanoví  další předpoklady pro výkon některých funkcí dle § 21 a).
Přestupky na úseku podnikání dle § 24.p
Přestupky na úseku soudnictví mládeže dle § 26.
Přestupky na úseku práce a sociálních věcí dle § 28.
Přestupky na úseku zdravotnictví dle § 29 odst. 1 písm. g), k), l), m).
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (mimo těch, které řeší odbor dopravy MMÚ) dle § 30 odst. 1 písm. c), f) g), h), ch), i), l).
Přestupky na úseku školství a výchovy mládeže dle § 31.
Přestupky na úseku kultury dle § 32.
Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě dle § 33.
Přestupky na úseku vodního hospodářství (i Česká inspekce životního prostředí) dle § 34.
Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství dle § 35.
Přestupky na úseku geologie dle § 38.
Přestupky na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství dle § 41.
Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy dle § 42.
Přestupky na úseku obrany České republiky dle § 43.
Přestupky na úseku správy státních hranic dle § 44.
Přestupky na úseku ochrany státních hranic dle § 44 a).
Přestupky na úseku ochrany životního prostředí dle § 45.
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě v případě porušení nařízení a OZV krajů dle § 46 odst. 1, 2.
Přestupky křivého vysvětlení dle § 47 a).

dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
přestupky dle § 28 a § 28a

dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
přestupky dle § 59, §59a, § 59b, § 59c, § 59 d, § 59 e.

Dále projednává přestupky ve věcech, které spravuje obecný úřad s rozšířenou působností a ostatní přestupky, pokud k jejich projednávání nejsou příslušné jiné správní orgány.

Pro městské obvody je odbor kontroly odvolacím orgánem ve věci přestupků.
Zároveň je odvolacím orgánem ve věci předběžné ochrany orgánem státní správy podle § 5 občanského zákoníku.
Pro městské obvody je odbor kontroly odvolacím orgánem u správních deliktů podle zákona č. 37/89 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve znění pozdějších novel.
Pro obce, se kterými má město Ústí nad Labem uzavřené veřejnoprávní smlouvy, řeší odbor kontroly přestupky, které jsou příslušné řešit obce.

Oddělení vyřizování přestupků v dopravě v souladu se zákonem č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů řeší přestupky v I. stupni

komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MMÚ ÚL na úseku přestupků v dopravě (§ 22 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění),
projednává přestupky na úseku dopravy (§ 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění),
projednává přestupky a správní delikty dle § 16, § 16a  zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění),
zajišťuje výkon rozhodnutí s peněžitým plněním, sleduje včasnost úhrady pokut a vymáhá je podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

II. Výkon státní správy na úřadech městských obvodů

- v souladu se zákonem č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů řeší přestupky v I. stupni.

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy dle § 21 odst. 1. písm. b), c).
Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst dle § 29 a).
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem  a jinými toxikomaniemi dle § 30 odst. 1 písm. a), b).
Přestupky na úseku matrik, jména a příjmení dle § 42 c).
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle § 46.
Přestupky proti veřejnému pořádku dle § 47, § 47 b) a § 48.
Přestupky proti občanskému soužití dle § 49.
Přestupky proti majetku dle § 50.

Dále řeší všechny přestupky podle zvláštních zákonů, které jsou příslušné řešit v I. stupni obce.

III.  Výkon samosprávy na odboru kontroly Magistrátu města ÚNL

1.  Oddělení kontrolyvykonává činnost v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhl. MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. v platném znění.

Kontrolní činnost je vykonávána u:
Příspěvkových organizacích zřizovaných obcí  podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Městských obvodů města Ústí nad Labem, které jsou podle § 20 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o bcích, ve znění pozdějších změn a doplňků organizační jednotkou města.
Příjemců veřejné finanční podpory dle § 9, odst. 2 a § 11, odst. 4 písm. b) zákona č. 320/2001 v platném znění.
Jednotlivých odborů Magistrátu města Ústí nad Labem.

Kontrolní oddělení provádí:
Prověřování hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy v rozsahu působnosti územního správního celku.
Poskytování objektivních informací o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a o jejich průkazném účetním zpracování u kontrolovaných subjektů.
Kontroluje správnost a včasnost pohybu a stavu movitého a nemovitého majetku.
Provádí tématické kontroly na základě požadavků příslušných orgánů.
Provádí finanční kontrolu v oblastech vnitřní správy.
Pořizuje zprávy o výsledcích kontrolních šetření.
Oznamuje prostřednictvím vedoucího organizace orgánům činným v trestním řízení podezření z trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly.
Zpracovává pololetní a roční plány kontrolní činnosti vč. vyhodnocení, které předkládá Radě města ÚL.
Vedoucí odborů Magistrátu města ÚL a jejich podřízení pracovníci jsou povinni poskytnout odboru kontroly neprodleně veškeré materiály, které budou v souvislosti s prováděnými kontrolními akcemi vyžádány.

2.   Oddělení vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanůna základě zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním vykonává činnost v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností, schválených RM dne 31. 5. 2001.

Vede centrální evidenci veškerých petic, stížností, oznámení a podnětů  které jsou adresovány MMÚ, primátorovi města a jeho náměstkům dle čl. 2 Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností (dále pravidel).
Vyřizuje stížnosti ve stanovených lhůtách dle odst. 5 § 175 zákona č. 500/2004 Sb. , odst. 3 § 5 zákona č. 85/1990 Sb. a  dle čl. 4 pravidel.
Odpovědně přezkoumává všechny body stížnosti dle odst. 4 § 175 zákona č. 500/2004 Sb  a čl. 3 pravidel.
Postupuje stížnosti k vyřízení jiným organizacím do jejichž působnosti stížnost náleží, případně odborům MMÚ dle  odst. 2,  § 5 zákona č. 85/1990 Sb. a čl. 3 pravidel.
Zpracovává rozbory petic a stížností, které jsou předkládány RM dle čl. 5 pravidel.

Právní předpisy

Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru
Oddělení vyřizování přestupků a oddělení přestupků v dopravě – vykonává činnost v souladu se zákonem č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a řeší přestupky v I. stupni.
Oddělení kontroly – vykonává činnost v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhl. MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. v platném znění.
Oddělení vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů – na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním vykonává činnost v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností, schválených RM dne 31. 5. 2001.

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).