Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Kancelář tajemníka

Činnost

 • v oblasti personální a platové zajišťuje zejména:
  • úkoly v oblasti pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů a péče o lidské zdroje
  • zpracování platů, roční zúčtování daní, odvody na sociální a zdravotní pojištění
  • systém odměňování zaměstnanců města
  • systém personálního plánování
  • optimalizaci profesní a kvalifikační skladby pracovních zdrojů
  • ve vymezených kompetencích zastupuje město při jednáních se vzdělávacími institucemi, úřady práce, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy apod.
  • účast na kolektivním vyjednávání
  • organizaci konkursů a výběrových řízení na vedoucí funkce
  • organizačně zabezpečuje výběrová řízení na uvolněná event. nová funkční místa
  • vyřizování žádostí o starobní nebo invalidní důchod
  • sledování limitů přesčasové práce
  • vydávání služebních průkazů zaměstnancům města zařazených do MmÚ
  • vytváří podmínky pro zvyšování odborné úrovně pracovníků, komplexně zajišťuje vzdělávání zaměstnanců
  • organizování zkoušek odborné způsobilosti pro zaměstnance města zařazených do MmÚ
  • zpracování statistických výkazů za úsek personální a platové soustavy za celé město
  • odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu
  • zabezpečuje podklady pro výplatu stravovacích poukázek pro zaměstnance magistrátu
  • komplexně zabezpečuje zpracování a kontrolu docházky, uzávěrky platů, vč. konečných přehledů
  • uzavírá dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
  • přijímá žádosti občanů o "Potvrzení o zaměstnání" bývalých zaměstnanců magistrátu, MěNV, ONV
  • vede evidenční listy důchodového pojištění
  • zpracovává návrhy na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkcí, včetně ostatních členů komisí a výborů k projednání na zasedání zastupitelstva města a zabezpečuje jejich výplatu; zároveň zabezpečuje vyplácení odměn uvolněným členům zastupitelstva
  • zpracovává návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů dle pokynu tajemníka
  • spolupracuje s úřadem práce
  • zpracovává a aktualizuje platový řád a ostatní interní dokumenty související s činností oddělení
  • metodicky pomáhá v oblasti platových záležitostí v rámci magistrátu
  • provádí vyhodnocování výdajů, zpracovává rozbory a měsíční toky peněz pro finanční odbor
  • zabezpečuje vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
 • komplexně vede a zpracovává agendu ošatného, penzijního připojištění pro zaměstnance magistrátu zajišťuje administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti samostatné působnosti v součinnosti s ostatními odbory MmÚ,
 • poskytuje metodickou pomoc úřadům městských obvodů a organizacím zřizovaným městem,
 • zpracovává interní předpisy, např. Organizační řád MmÚ, Pracovní řád MmÚ atd.,
 • zpracovává směrnice, rozhodnutí, příkazy tajemníka MmÚ,
 • kontroluje usnesení ZM a RM,
 • zpracovává různé materiály na jednání ZM a RM, např. informativní zprávy o plnění usnesení ZM a RM, o činnosti odborů MmÚ, o počtu podaných informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím atd.,
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání ZM a RM, zpracovává dokumentaci o průběhu těchto jednání, vede její archivaci a předává informace odborům a vedoucím zaměstnancům MmÚ o výsledcích jednání a uložených úkolech ze zasedání těchto orgánů,
 • vede evidenci OZV a Nařízení města
 • zajišťuje volbu přísedících u soudu
 • pro potřeby tajemníka MmÚ sleduje plnění úkolů a usnesení ZM a RM a porad vedoucích odborů,
 • vyžaduje zprávy o plnění usnesení ZM a RM od jednotlivých vedoucích odborů,
 • v koordinaci se společností Metropolnet a.s. plní úkoly v oblasti ICT,
 • plní úkoly související s činností hlavního městského energetika,
 • zajišťuje agendu žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. v rámci dané pracovní náplně, pokud takové žádosti přesahují přes agendy vícero odborů zajišťuje finální odpověď za MmÚ,
 • vede agendu úřední desky, provádí autorizované konverze z moci úřední,
 • zajišťuje závazná koordinovaná stanoviska,