Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Kancelář tajemníka

Činnost

  • v oblasti personální a platové zajišťuje zejména:
    • úkoly v oblasti pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů a péče o lidské zdroje
    • zpracování platů, roční zúčtování daní, odvody na sociální a zdravotní pojištění
    • systém odměňování zaměstnanců města
    • systém personálního plánování
    • optimalizaci profesní a kvalifikační skladby pracovních zdrojů
    • ve vymezených kompetencích zastupuje město při jednáních se vzdělávacími institucemi, úřady práce, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy apod.
    • účast na kolektivním vyjednávání
    • organizaci konkursů a výběrových řízení na vedoucí funkce
    • organizačně zabezpečuje výběrová řízení na uvolněná event. nová funkční místa
    • vyřizování žádostí o starobní nebo invalidní důchod
    • sledování limitů přesčasové práce
    • vydávání služebních průkazů zaměstnancům města zařazených do MmÚ
    • vytváří podmínky pro zvyšování odborné úrovně pracovníků, komplexně zajišťuje vzdělávání zaměstnanců
    • organizování zkoušek odborné způsobilosti pro zaměstnance města zařazených do MmÚ
    • zpracování statistických výkazů za úsek personální a platové soustavy za celé město
    • odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu
    • zabezpečuje podklady pro výplatu stravovacích poukázek pro zaměstnance magistrátu
    • komplexně zabezpečuje zpracování a kontrolu docházky, uzávěrky platů, vč. konečných přehledů
    • uzavírá dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
    • přijímá žádosti občanů o "Potvrzení o zaměstnání" bývalých zaměstnanců magistrátu, MěNV, ONV
    • vede evidenční listy důchodového pojištění
    • zpracovává návrhy na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkcí, včetně ostatních členů komisí a výborů k projednání na zasedání zastupitelstva města a zabezpečuje jejich výplatu; zároveň zabezpečuje vyplácení odměn uvolněným členům zastupitelstva
    • zpracovává návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů dle pokynu tajemníka
    • spolupracuje s úřadem práce
    • zpracovává a aktualizuje platový řád a ostatní interní dokumenty související s činností oddělení
    • metodicky pomáhá v oblasti platových záležitostí v rámci magistrátu
    • provádí vyhodnocování výdajů, zpracovává rozbory a měsíční toky peněz pro finanční odbor
    • zabezpečuje vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
  • komplexně vede a zpracovává agendu ošatného, penzijního připojištění pro zaměstnance magistrátu zajišťuje administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti samostatné působnosti v součinnosti s ostatními odbory MmÚ,
  • poskytuje metodickou pomoc úřadům městských obvodů a organizacím zřizovaným městem,
  • poskytuje právní poradenství v rámci MmÚ, a to zejména v odvětví správního, obchodního, občanského a pracovního práva,
  • připravuje a kontroluje smlouvy,
  • vypracovává právní rozbory, stanoviska, odvolání, plné moci, protokoly o škodě, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání škodní komise MmÚ (poradní orgán tajemníka MmÚ) a plní další právní úkony pro potřeby města, MmÚ a soudů,
  • posuzuje právní předpisy města, pokud jejich návrhy zpracovávají jednotlivé odbory MmÚ,
  • zaměstnanci právně ekonomického oddělení Kanceláře tajemníka zastupují město Ústí nad Labem v civilním soudním řízení a trestním řízení,
  • zabezpečuje právní vymáhání pohledávek,
  • podává přihlášky do konkurzního a likvidačního řízení,
  • zpracovává vnitřní právní předpisy, např. Organizační řád MmÚ, Pracovní řád MmÚ atd.,
  • zpracovává směrnice, rozhodnutí, příkazy a zákazy tajemníka MmÚ,
  • kontroluje usnesení ZM a RM,
  • zpracovává různé materiály na jednání ZM a RM, např. informativní zprávy o plnění usnesení ZM a RM, o činnosti odborů MmÚ, o počtu podaných informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím atd.,
  • v koordinaci se společností Metropolnet a.s. plní úkoly v oblasti ICT,
  • plní úkoly související s činností hlavního městského energetika,
  • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání ZM a RM, zpracovává dokumentaci o průběhu těchto jednání, vede její archivaci a předává informace odborům a vedoucím zaměstnancům MmÚ o výsledcích jednání a uložených úkolech ze zasedání těchto orgánů,
  • vede evidenci OZV a Nařízení města
  • zajišťuje volbu přísedících u soudu
  • pro potřeby tajemníka MmÚ sleduje plnění úkolů a usnesení ZM a RM a porad vedoucích odborů,
  • vyžaduje zprávy o plnění usnesení ZM a RM od jednotlivých vedoucích odborů,
  • připravuje a sleduje plnění plánu práce RM