Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Kancelář primátora

Činnost

 • v případě majetku svěřeného do správy vybraným příspěvkovým organizacím, a to Zoologická zahrada a Městské služby (dále jen PO) vedoucí kanceláře primátora (dále jen KP) zastupuje město ve výkonu vlastnických práv při územním a stavebním řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, u staveb, při jejichž realizaci nedojde ke změnám vlastnických práv v případech:
  • kdy je město vlastníkem předmětné nemovitosti
  • kdy je město účastníkem řízení pouze jako dotyčný tj. vlastník sousední nemovitosti
 • vedoucí KP je oprávněn u statutárního orgánu PO provádět zjištění dle § 106 odst. 4) písmeno i) zákona. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vedoucí KP na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace vypracovává posudky o pracovní činnosti ředitele
 • vedoucí KP je RM zmocněn:
  • k udílení souhlasu zřizovaným organizacím při likvidaci a prodeji neupotřebitelného movitého majetku v ocenění jedné položky se zůstatkovou cenou 4001,-- Kč až 30.000,-- Kč nebo k přenechání tohoto majetku k užívání jiné příspěvkové organizaci zřízené městem,
  • k udílení souhlasu zřizovaným organizacím k prodeji přebytečného movitého majetku třetí osobě nebo k přenechání tohoto majetku k užívání jiné příspěvkové organizaci zřízené městem,
  • k udílení souhlasu zřizovaným organizacím k vyřazení majetku z účetní evidence v případě škody a manka u majetku v ocenění jedné položky se zůstatkovou cenou 4001,-- Kč až 30.000,-- Kč,
  • k udílení souhlasu zřizovaným organizacím k výpůjčce movitého a nemovitého majetku od jiného vlastníka,
  • k uzavírání (podpisu) smluv o svěření movitého majetku do správy příspěvkovým organizacím
  • k vydávání souhlasu příspěvkovým organizacím k zapsání vozidel, jejichž vlastníkem je město, do registru vozidel
 • zprostředkovává styk zřizovatele s PO a s vybranými právnickými osobami s účastí města
 • uvedené zajišťují PO viz Zakládací listiny čl. VI. bod 19provádí kontroly PO z hlediska ekonomického – KP nemá technika
 • věnuje se analytické činnosti ve vztahu k PO,
 • zpracovává zřizovací listiny PO a zabezpečuje další úkoly s tím spojené,
 • vede evidenci nájemních smluv na dobu delší než 1 rok a na dobu neurčitou, uzavřených příspěvkovou organizací (odsouhlasených vlastníkem)
 • plní úkoly v souvislosti s jmenováním a odvoláváním ředitelů PO,
 • vede evidenci nepřítomnosti ředitelů PO na pracovišti v délce nad 3 dny
 • povoluje tuzemské služební cesty ředitelů PO nad 3 dny (do 5 dnů)
 • zpracovává funkční náplň ředitelů PO,
 • zabezpečuje stanovení platů ředitelů, včetně odměn– schvaluje rada města,
 • vydává pokyny, které jsou závazné pro PO
 • vydává stanoviska k zadávání veřejných zakázek v PO od 150 tis. Kč
 • vyřizuje žádosti o informace dle zákona č. 106/1997 Sb.
 • vede přehled subjektů, kterým RM povolila užívat znak města Ústí nad Labem
 • zajišťuje zápisy z jednání RM a ZM
 • zajišťuje veškerý styk se sdělovacími prostředky
 • vyhodnocování monitoringu denního tisku
 • krizová komunikaceposkytování důležitých informací veřejnosti, které se netýkají bezprostředních informačních opatření po vzniku havárie, ale opatření následných (např. každodenní zpravodajství po zasedání povodňového štábu o uzavírkách v dopravě, informace o možnosti čerpání humanitární pomoci, apod.).
 • tiskové zprávy – sdělení o rozhodnutích RM a ZM a o názorových postojích členů vedení města
 • tiskové konference – budou využívány:
  • po zasedání Rady města k výsledkům jednání
  • k oznámení dalších důležitých rozhodnutí a záměrů orgánů města
  • k prezentaci společných i separátních postojů členů vedení samosprávy
  • k prezentaci záměrů či postojů partnerských subjektů v případě, že informační hodnota souvisí se záležitostí, v níž se město aktivně angažuje.
 • zajišťuje vydávání Městských novin
 • verbální komunikace - v následujících letech bude město Ústí nad Labem prezentovat své informační výstupy:
  • prostřednictvím tiskového mluvčí
  • prostřednictvím zástupců vedení města
  • prostřednictvím tiskových konferencí v kombinaci s tiskovými zprávami
  • na akcích různého druhu a zaměření, na nichž jsou zástupci médií přítomni
 • zajišťování aktuálních informací na městském serveru (www.usti-nad-labem.cz) v rubrikách aktuality, dotazy novinářů a na webových stránkách primátora statutárního města Ústí nad Labem (www.primatorul.cz/web)
 • zajišťování:
  • protokolu -v rámci návštěv oficiálních činitelů či jinak významných osob či skupin (prezident republiky, členové vlády, poslanci, velvyslanci, zástupci partnerských měst…)
  • příprava projevů, vystoupení a podkladů pro členy vedení města – především pro významné politické, společenské, sportovní a kulturní akce
  • běžných akcí odvíjejících se v regionálním prostoru (akce u pomníků, památníků, slavnostní otevírání nových staveb – nejčastěji za účasti politické reprezentace)
  • setkání členů vedení města s představiteli zájmových a profesních skupin
  • zajišťování výroby a distribuce propagačních předmětů pro kancelář primátora
 • zahraniční vztahy města Ústí nad Labem, udržování vztahů s partnerskými městy, rozšiřování tohoto typu svazku