Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Finanční odbor

Činnost odboru

 • Daně a poplatky
  • zpracovává nebo zajišťuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, dani silniční, dani z přidané hodnoty
  • vedoucí finančního odboru je zmocněn za město podávat daňová přiznání a jednat se správcem daně v rámci zmocnění uděleného primátorem města
  • zajišťuje správu místního poplatku za komunální odpad kromě vymáhání neuhrazených poplatků
  • vyřizuje dotazy, připomínky a žádosti občanů k poplatku za komunální odpad
  • zpracovává návrhy OZV v části daní a místního poplatku za komunální odpad
  • rozhoduje v II. stupni jako odvolací orgán o místních poplatcích vyměřených ÚMO
  • metodicky řídí oblast daní a poplatků u města
 • Rozpočet
  • zpracovává návrh rozpočtu, případně rozpočtového provizoria magistrátu
  • zpracovává návrh rozpočtového výhledu
  • eviduje změny rozpočtu schválené v RM nebo ZM
  • zpracovává měsíční, pololetní a roční přehledy plnění rozpočtu magistrátu
  • zpracovává závěrečný účet a návrh finančního vypořádání magistrátu za předchozí rok a rozbor hospodaření za první pololetí běžného roku
  • pro zpracování rozpočtu, rozpočtového výhledu, závěrečného účtu apod., vyžaduje a přebírá od odborů magistrátu a městských obvodů podklady
  • v souladu s rozpočtem připravuje platební poukazy k převodům peněz pro MO
  • provádí kontroly dodržování předpisů v části rozpočtu a vykazované skutečnosti čerpání rozpočtu
  • metodicky řídí rozpočtovou činnost města
 • Účetnictví
  • zabezpečuje účetnictví magistrátu a účetní závěrku za magistrát a město celkem,
  • eviduje pohledávky magistrátu včetně jejich úhrad dle vnitřní směrnice MmÚ
  • na základě žádosti externích žadatelů vydává potvrzení o bezdlužnosti (po zaplacení správního poplatku)
  • provádí bezhotovostní úhrady faktur
  • připravuje smlouvy a dodatky smluv s bankami a o běžném platebním styku
  • metodicky řídí účetnictví města
 • Financování města
  • připravuje zadávací dokumentaci pro přijetí nových úvěrů ve vazbě na rozpočet a rozpočtový výhled
  • sleduje dodržování smluvních úvěrových ujednání, zajišťuje pro banky zprávy, výpočty a další podklady vyžádané úvěrujícími bankami
  • vede evidenci o společnostech 100% vlastněných městem i o společnostech s majetkovou účastí města Ústí nad Labem

Úsek 1 - Oddělení rozpočtu

 • zpracovává návrh rozpočtu města, a provádí změny rozpočtu v průběhu roku
 • zpracovává závěrečný účet za předchozí rok a rozbor hospodaření za uplynulé pololetí
 • zpracovává měsíční přehledy o plnění rozpočtu
 • zpracovává finanční vypořádání po skončení roku
 • metodicky řídí rozpočtovou činnost u města

Úsek 2 Metodik daní a poplatků

 • zpracovává daňová přiznání  k dani z převodu nemovitostí, dani z nemovi-tostí, darovací dani, dani z příjmů právnické osoby-města, silniční dani a daňové agendy související
 • vyřizuje dotazy, připomínky a žádostí občanů k poplatkům
 • plní funkci odvolacího orgánu k vyměřeným poplatkům městskými obvody a inkasním oddělením
 • metodicky řídí činností daní a poplatků u města

Úsek 3 - Oddělení účetnictví

 • zabezpečuje  účetnictví Magistrátu a zabezpečuje účetní závěrku na město celkem
 • eviduje pohledávky Magistrátu
 • zabezpečuje úhrady faktur a jiných platebních povinností
 • metodicky řídí účetnictví u města

Úsek 4 - Inkasní oddělení

 • zajišťuje výběr poplatku za komunální odpad 

Další informace

Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost finančního odboru

 • zákon 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
 • zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
 • zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům v platném znění
 • zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
 • zákon 280/2009 Sb., daňový řád
 • hmotně právní daňové zákony
 • OZV č. 5/2012 o místním poplatku za komunální odpad
 • zákon  563/1993 Sb., o účetnictví a další předpisy platné pro účetnictví
 • opatření č. 1/2004 Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
 • prováděcí pokyny k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Žádost o poskytnutí informace