Volby v aktuálním roce 2016

Volby do zastupitelstev krajů

Informace na stránkách MVČR (zákon č. 130/2000 Sb.)
Termín konání: 7. a 8. října 2016

Obecné informace

Kdo může volit do zastupitelstev krajů
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v  obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Jaké doklady musím ve volební místnosti předložit
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince průkazem o  povolení k pobytu.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do  výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Kde může občan volit?
Hlasování do zastupitelstev krajů probíhá ve stálých volebních okrscích, vytvořených podle zvláštního právního předpisu. Starosta zveřejní způsobem v  místě obvyklým, nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb do  zastupitelstva kraje, oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na  území každého z nich. Zároveň starosta v oznámení uvede adresy volebních místností.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o  to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Senátní volby

Informace na stránkách MVČR (zákon č. 247/1995 Sb.)
Oznámení o zrřízení zvláštního účtu u ČNB - Volební kauce
Termín konání: 7. a 8. října 2016

Přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR je možné podat Magistrátu města Ústí nad Labem – správnímu odboru nejpozději do úterý 2. srpna 2016 (16.00 hodin).

Přihlášky k registraci přijímají

Lucie Vysoudilová (1. patro, kancelář č. 199)
Markéta Fenčáková (1. patro, kancelář č. 136)
Bc. Kateřina Bejčková (1. patro, kancelář č. 198)

v těchto úředních hodinách:

pondělí a středa: 8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hodin
úterý a čtvrtek: 8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hodin (v úterý 2.8.2016 do 16.00 hodin)
pátek: 8.00 – 11.00 hodin

Obecné informace

Kdo může volit do senátu
- Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Jaké doklady musím ve volební místnosti předložit
Totožnost a  státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Kde může občan volit?
Pro volby do zastupitelstev obcí tedy volby do ZMP a ZMO lze hlasovat pouze ve volebním okrsku, kde má volič svůj pobyt (u občana ČR trvalý pobyt). V těchto volbách není možné požádat o voličský průkaz ani není možné, aby volič volil ve zdravotnických zařízeních, vazební věznici, věznici, domovech s pečovatelskou službou, sanatoriích apod., pokud se dané zařízení nenachází přímo na území okrsku, kam volič spadá dle údaje o svém pobytu. V takovém případě může požádat obecní úřad nebo ve dny voleb okrskovou volební komisi, aby vyslala své zástupce do takového zařízení s přenosnou schránkou.
Pro volby do 1/3 Senátu PČR je pro voliče, kteří jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v územně členěných statutárních městech v území obvodu městského obvodu, v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, umístěném v územně členěných statutárních městech v obvodu území městského obvodu, veden zvláštní seznam voličů.
Do zvláštního seznamu zapíše úřad městského obvodu voliče na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. Údaje odpovědné osoby předají nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování a podle potřeby je aktualizují. V případě voleb do Senátu se do  zvláštního seznamu zapisují pouze voliči přihlášení k trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voliči zapsaní do  zvláštního seznamu.
Správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.
Úřad městského obvodu seznam uzavře dva dny před konáním voleb a po tomto úkonu již není možné údaje ve zvláštním seznamu měnit. Volič, který v období od uzavření seznamu voličů, bude umístěn v  některém z výše uvedených zařízení, může volit do Senátu pouze za předpokladu, že se zařízení nachází na území volebního okrsku, kam spadá dle svého trvalého pobytu, nebo pokud má vydán voličský průkaz.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá úřad městského obvodu na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.
Volič může požádat o  vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s  ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.