Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem,Velká Hradební 8

 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce referent  EO,OP,CD   Správního  odboru Magistrátu v Ústí nad Labem s místem výkonu práce Magistrát města Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

  • státní občan ČR
  • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
  • SŠ vzdělání
  • praxe ve veřejné správě
  • zvláštní odborná způsobilost na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů výhodou
  • iniciativní a samostatné rozhodování
  • schopnost komunikace s občany
  • znalost práce na PC, znalost programů WORD, EXCEL, orientace na Internetu

Písemná přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • osobní dotazník (možno stáhnout na stránkách www.usti-nl.cz nebo vyzvednout na personálním odd. MmÚ).
  • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • telefonní spojení

Platová třída: 7. (nař. vlády č. 564/2006 Sb.).

Předpokládaný nástup – 1. 8. 2007

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce (VŘ-SPO-referent) do 10. 7. 2007 do 8:00 hod. na personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                            Ing. Milan Zemaník v.r.
                                                              tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem