Materiály

21. jednání dne 20.9.2017

1. Informace o plnění usnesení ZM

2. Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za I. pololetí roku 2017
Příloha č. 1 podklady pro výplatu

3. Návrh OZV o zrušení OZV č. 5/2012
Příloha č. 1 Návrh OZV č. 3/2017, kterou se zrušuje obecné závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Příloha č. 2 Usnesení RMO Ústí nad Labem - město
Příloha č. 3 Usnesení RMO Ústí nad Labem - Střekov
Příloha č. 4 Usnesení RMO Ústí nad Labem - Severní Terasa
Příloha č. 5 Usnesení RMO Ústí nad Labem - Neštěmice

4. "Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem" - informace
Příloha č. 1 Celkový situační výkres stavby (měřítko 1:5000)
Příloha č. 2 Celkový situační výkres stavby s vyznačením komunikace ŘSD a pozemků ve vlastnictví ČP (měřítko 1:5000)
Příloha č. 3 Výpis z usnesení RM č. 313/11 ze dne 19. 5. 2011
Příloha č. 4 Výpis z usnesení RM č. 445/13 ze dne 29.8.2013
Příloha č. 5 Výpis z usnesení RM č. 18/14 ze dne 20.1.2014
Příloha č. 6 Výpis z usnesení RM č. 357/15 ze dne 8.4.2015
Příloha č. 7 Výpis z usnesení ZM č. 61/15 ze dne 22.4.2015
Příloha č. 8 Výpis z usnesení RM č. 502/15 ze dne 10.6.2015
Příloha č. 9 Výpis z usnesení RM č. 109/16 ze dne 2.3.2016
Příloha č. 10 Výpis z usnesení RM č. 305/16 ze dne 25.8.2016
Příloha č. 11 Výpis z usnesení ZM č. 239/16 ze dne 12.10.2016
Příloha č. 12 Výpis z usnesení RM č. 31/17 ze dne 25.1.2017
Příloha č. 13 Výpis z usnesení RM č. 497/17 ze dne 30.8.2017

5. Informace o postupu pořizování nového územního plánu Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Usnesení Expertní skupiny ze dne 19. 6. 2017
Příloha č. 2 Usnesení Komise pro územní plán č. 33/2017 ze dne 6. 6. 2017
Příloha č. 3 Osnova dokumentu ÚL_RESTART_2.0.4.5.
Příloha č. 4 Usnesení Rady města č. 489/2017 ze dne 30. 8. 2017
Příloha č. 5 Usnesení Komise pro územní plán č. 35/2017 ze dne 5. 9. 2017
Příloha č. 6 Upravený harmonogram pořizování nového územního plánu

6. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 3206/1 a 3210 v k. ú. Střekov
Příloha č. 1 Návrh na pořízení změny územního plánu
Příloha č. 2 Výřez z Územního plánu Ústí nad Labem - Hlavní výkres v detailu a v širších souvislostech, Výkres koncepce dopravní infrastruktury, Ortofoto (r. 2016)
Příloha č. 3 Popis předmětného území dle Územního plánu Ústí nad Labem
Příloha č. 4 Stanovisko KČT ÚK k požadavku pana Hlavy (23. 3. 2017)
Příloha č. 5 Vyjádření KČT k možnosti zrušení turistické trasy (20. 6. 2017)
Příloha č. 6 Usnesení Komise pro územní plán ze dne 3. 5. 2016
Příloha č. 7 Usnesení Rady města ze dne 30. 8. 2017

7. Prodej pozemků v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, kauce, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení RM ÚL 12.7.2017, oznámení záměru, usnesení MK RM 21.8.2017, usnesení RM 30.8.2014
Příloha č. 2 Znalecký posudek

8. Prodej části pozemku p. č. 5084/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, kauce, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení RM ÚL 10.5.2017, oznámení záměru, usnesení MK RM 26.6.2017, usnesení RM 12.7.2017
Příloha č. 2 Znalecký posudek

9. Prodej pozemku p. č. 19/2 v k. ú. Valtířov nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů + OÚ Velké Březno, usnesení RM ÚL 12.7.2017, oznámení záměru, usnesení MK RM 21.8.2017, usnesení RM 30.8.2017

10. Prodej pozemků p. č. 120/3 a p. č. 121 v k. ú. Lindava
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, kauce, žádost o znovuprojednání prodeje, výpis z KN, snímek KM, náklady na údržbu, stanovisko OSR, usnesení RM ÚL 8.3.2017, oznámení záměru, usnesení MK RM 19.4.2017, usnesení RM 10.5.2017
Příloha č. 2 Znalecký posudek
Příloha č. 3 Znalecký posudek

11. Nabytí pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř formou odkoupení
Příloha č. 1-4 Nabídka, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ, výpis z usnesení MK a RM
Příloha č. 5 Znalecký posudek

12. Převod části pozemku p. č. 355 v k. ú. Svádov formou prodeje
Příloha č. 1-4 Žádosti a oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK a RM
Příloha č. 5-6 Statický a znalecký posudek

13. Převod částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje
Příloha č. 1-4 Žádosti a oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK a RM
Příloha č. 5 Znalecký posudek

14. Převod objektu Matiční č. p. 184 v k. ú. Krásné Březno formou prodeje
Příloha č. 1-3 Žádosti a oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpis z usnesení MK a RM
Příloha č. 4 Znalecký posudek

15. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 příloha usnesení Smlouva o poskytnutí dotace – oblast sportu
Příloha č. 1 „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“
Příloha č. 2 Výzva k podání žádosti o dotaci v oblasti sportu pro rok 2018
Příloha č. 3 Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 4 Vzorový šek – celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let

16. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“

17. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labemv roce 2017 „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ - navýšení
Příloha č. 1 tabulka „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ - navýšení

18. Severočeské divadlo s.r.o. – informace z valné hromady
Příloha č. 1 zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Severočeského divadla s.r.o. č. 2/2017 ze dne 8. 6. 2017
Příloha č. 2 výroční zpráva za rok 2016
Příloha č. 3 zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období 1. 1. 2016 – 31.12.2016 a vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
Příloha č. 4 účetní závěrku k 31. 12. 2016 (rozvaha, výsledovka, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, přílohu k účetní závěrce)
Příloha č. 5 zprávu nezávislého auditora Ing. Františka Meierla
Příloha č. 6 zprávu o vztazích propojených osob za rok 2016
Příloha č. 7 usnesení Zastupitelstva kraje o změně zástupců Ústeckého kraje v dozorčí radě Severočeského divadla s.r.o.

19. Rekapitulace causy a společný návrh společnosti Donnor v. o. s. Ing. Zdeňka Zedínka k jejímu smírnému mimosoudnímu skončení
Příloha č. 2 Dopis
Příloha č. 3 výpis
Příloha č. 4 dopis primátorky
Příloha č. 1 Rekapitulace causy

Archiv