Materiály

24. jednání dne 25.4.2018

Informace o plnění usnesení ZM

1. Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou - dodatek č. 2
Příloha č. 2 Smlouva
Příloha č. 1 Dodatek č. 2, Výpis z usnesení Rady města ze dne 4.4.2018, Výpis z usnesení Zastupitelstva města ze dne 23.9.2015

2. Převod části pozemku p. č. 139/62 v k. ú. Bukov formou prodeje
Příloha č. 1-5 Žádost a souhlas, situační snímek, oznámení záměru města o prodeji, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK a RM

3. Právo stavby PADOK Sampi, s.r.o. – zimní stadion
Příloha č. 1-8 žádost,akceptace,zákres v KM,stanoviska MmÚ,usn MK,usn RM,ozn záměru, usn RM
Příloha č. 9 návrh smlouvy
Příloha č. 10 situace studie "Multifunkční sportovní centrum"

4. Nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov
Příloha č. 1-4,6,8,9 zápis z jednání,zákres v KM,výpis z KN,info OIÚP/OÚP,záplavové území,vyjádření k připomínkám posudku, usn MK, usn RM
Příloha č. 5 ZP č.142-3834/2018
Příloha č. 7 ZP č. 4885-075/18

5. Nabytí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Návrh, výpisy z KN, snímky KM, ortofotomapy, stanoviska odborů MmÚL, usnesení MK RM, usnesení RM

6. Finanční vypořádání neinvestičních finančních prostředků poskytnutých v roce 2017 Městským službám Ústí nad Labem, p. o.
Příloha č. 1 Vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku na provoz (k 31. 12. 2017)

7. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2018
Příloha č. 1 Navržené dotace pro rok 2018 – po přepočtu a ověření celkových nákladů na službu

8. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 “Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“

9. Poskytnutí peněžitého daru

10. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2018 - změny
Příloha č. 1 Žádost o změnu údajů dotace v oblasti kultury 2018 – Ústecký dětský sbor, z.s.

11. Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2018
Příloha č. 1 - příloha usnesení Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování dotace
Příloha č. 1 Žádost o dotaci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

12. Informace ZM o činnosti komise Rady města pro urbánní rozvoj

Archiv