Materiály

14. jednání dne 21.9.2016

1. Informace o plnění usnesení ZM

2. Informace o plnění rozpočtu města ÚL - Magistrátu k 30.6.2016
Příloha č. 1 Tabulkové plnění rozpočtu příjmů a výdajů MmÚ k 30.6.2016

3. Metropolnet, a.s. – schválení návrhu financování přípravných prací na projektech a projektové dokumentace

4. Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za I. pololetí roku 2016
Příloha č. 3 podklady pro výplatu odměn
Příloha č. 2 odměna člence školské komise
Příloha č. 1 Jmenný seznam

5. Rozpočtové opatření FO a PO - zajištění zdrojů na úhradu soudního sporu

6. Elektronický odbavovací systém pro cestující

7. Podání žádosti o poskytnutí jednorázové dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce

8. Změna statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Příloha č. Příloha č. 1 k materiálu č. 8 Statut a jednací řád ŘV ITI ÚChA (změnová verze)

9. Vymezení kompetencí při implementaci nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

10. Schválení úhrady jednorázové paušální úplaty za budoucí užívání pozemku z titulu zřízení věcného břemene
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 10
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 10

11. Stav příprav majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území jezera Milada ze strany Statutárního města Ústí nad Labem

12. Úprava zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 nové znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, p.o.

13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS a poskytnutí doplatku vyrovnávací platby Krajské zdravotní a.s.
Příloha č. 1 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby

14. Obecně závazná vyhláška č…/2016 – Stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška č…/2015 Stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Souhlas ředitelů ZŠ
Příloha č. 3 Výpis z usnesení RMO město, Střekov, Severní Terasa, Neštěmice
Příloha č. 4 Posouzení zákonnosti návrhu OZV Ministerstvem Vnitra ČR
Příloha č. 5 Dopis KÚÚK - školské spádové obvody

15. Severočeské divadlo s.r.o.
Příloha č. 1 dramaturgický plán na divadelní sezónu 2016/2017 a 2017/2018
Příloha č. 2 finanční výhled na období let 2016 – 2020
Příloha č. 3 účetní závěrku za rok 2015 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohu k účetní závěrce, zprávu auditora, výroční zprávu, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015)
Příloha č. 4 návštěvnost za rok 2014, 2015, leden až červenec 2016
Příloha č. 5 zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Severočeského divadla s.r.o. č. 1/2016 ze dne 29. 6. 2016

16. Změna složení konkursní komise

17. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška

18. MAP – Souhlas zřizovatele s investičními záměry školských zařízení, doplnění seznamu
Příloha č. 2 Příloha č. 2 k materiálu č. 18
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 18

19. Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním uzavřených v roce 2016
Příloha č. 1 - příloha usnesení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje
Příloha č. 2 - příloha usnesení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb - přistoupení k Pověření MPSV

20. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“
Příloha č. 2 „Výzva k podání žádosti o dotaci v oblasti sportu pro rok 2017“
Příloha č. 3 a) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 3 b) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 3 c) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 3 d) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 3 e) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 3 f) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 3 g) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 4 Vzorový „Šek“ – celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let“

21. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 „Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“
Příloha č. 2 „Výzva k podání žádosti o dotaci v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2017“
Příloha č. 3 a) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 3 b) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 3 c) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 3 d) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu
Příloha č. 3 e) Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu

22. Mimořádné žádosti o dotace – plavecké kluby
Příloha č. 1 Žádost o mimořádnou dotaci Městského plaveckého klubu Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Žádost o mimořádnou dotaci TJ Chemička Ústí nad Labem

23. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2016 – Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) a celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let
Příloha č. 1 Tabulka – Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)
Příloha č. 2 Tabulka – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let

24. Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016
Příloha č. 1 zápis z jednání Kulturní komise RM ze dne 30. 8. 2016

25. Zmocnění vedoucího Odboru kultury, sportu a sociálních služeb Ing. Martina Kohla
Příloha č. 1 Zmocnění vedoucího Odboru kultury, sportu a sociálních služeb Ing. Martina Kohla

26. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Výzva k předkládání žádostí o dotaci v oblasti kultury
Příloha č. 3 a) Formuláře žádostí o dotaci dle příslušných kategorií programu
Příloha č. 3 b) Formuláře žádostí o dotaci dle příslušných kategorií programu
Příloha č. 3 c) Formuláře žádostí o dotaci dle příslušných kategorií programu
Příloha č. 3 d) Formuláře žádostí o dotaci dle příslušných kategorií programu

27. Úplatný převod obchodního podílu ve společnosti HYDROLABE s. r. o.
Příloha č. 1 Výpi z usnesení 14. ZM
Příloha č. 2 Nabídka převzetí obchodního podílu společnosti HYDROLABE s. r. o.
Příloha č. 3 Odprodej obchodního podílu

28. Narovnání právních vztahů se Základní organizací Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s.
Příloha č. 1 Dohoda o narovnání

29. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města nestátním organizacím, pracujícím v okrese Ústí nad Labem v oblasti ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí
Příloha č. 1 Krátké informace o organizacích a jejich činnosti v roce 2015
Příloha č. 2 Dotace poskytnuté v letech 2013, 2014 a 2015
Příloha č. 3 Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí

30. Územní plán Ústí nad Labem - informace o průběhu pořizování
Příloha č. 1 Usnesení Komise pro územní p lán č. 22 ze dne 6. 9. 2016
Příloha č. 2 Zkušenosti s urbanisticko-architektonickými soutěžemi

31. „Kanalizační sběrač p. p. č. 88/1 k. ú. Strážky u Habrovic – uzavření Smluv o úplatném převodu kanalizačního řadu“ – majetkoprávní vypořádání mezi spoluvlastníky sběrače a Statutárním městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Návrh Smlouvy o úplatném převodu kanalizačního řadu, Informace o pozemku č. 88/1 k.ú. Strážky u Habrovic z KN,Výřez ze situace se zákresem kanalizačního sběrače, Výpis z usnesení Majetkové komise č. 136/2016
Příloha č. 2 Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 2328/2016
Příloha č. 3 Smlouva o výpůjčce ze dne 30.6.2016

32. Úprava usnesení ZM č. 278/13 ze dne 24. června 2013
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, geometrický plán, výpis z účtu MmÚL, usnesení ZM

33. Prodej částí pozemků p. č. 352 a p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost + bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, geometrický plán, výpis z KN + snímek KM soused. pozemku, stanoviska odborů, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

34. Prodej částí pozemků p. č. 256/3 a p. č. 305/1 v k. ú. Strážky u Habrovic
Příloha č. 1 Žádost + bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení RM, oznámení záměru, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

35. Prodej částí pozemků p. č. 3630/3 a p. č. 3633/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost + bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, rozhodnutí primátorky, oznámení záměru, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

36. Prodej části pozemku p. č. 7 v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Žádost + bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, rozhodnutí primátorky, oznámení záměru, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

37. Bezúplatné nabytí pozemků a staveb v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Souhlas Ústeckého kraje, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanovisko OŠKSS, usnesení MK RM

38. 38. Bezúplatný převod rozestavěné stavby – šatny na Stadionu mládeže
Příloha č. 1-12 dopis DDM,časový vývoj stavby, prohlášení vlastníka, snímek z KM, ortofoto, výpis z KN,Žádost DDM pro SO MmÚ,vyjádření KHS,foto,stanoviska MmÚ,usn MK,usn RM,statické posouzení,odhad nákladů

39. Právo stavby USK PROVOD, z. s. – areál Městského stadionu
Příloha č. 1-8 žádost,situační zákres,zákres v KM,ortofoto,vizualizace,stanoviska MmÚ,usnesení MK,rozh. primátorky,záměr

40. Nabytí nemovitostí v ulici Na Nivách
Příloha č. 1-2,4-6 žádost,zákres v KM,ortofoto,statický posudek,kupní smlouva,usn MK
Příloha č. 3 výpisy z KN

41. Nabytí mostu Žďárek na pozemku p. č. 1362/2 v k. ú. Knínice u Libouchce formou darování
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska ODM, usnesení MK

42. Nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně příslušenství formou darování
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, stanoviska odborů, usnesení MK a RM

43. Nabytí pozemků v souvislosti s vypořádáním stavby dálnice D8 formou darování
Příloha č. 1 Návrh darovací smlouvy
Příloha č. 2 Výpisy z katastru nemovitostí, ortofotomapy
Příloha č. 3 Stanoviska odborů
Příloha č. 4 Výpis z usnesení MK

44. Nabytí stavebního objektu SO 1.04.02 přeložka veřejného osvětlení v k. ú. Ústí n. L. formou darování
Příloha č. 1-7 Návrh smlouvy + příloha, výpisy KN, ortofotomapa, fotodokumentace, kolaudační souhlas, stanovisko ODM, výpis z usnesení MK

45. Převod části pozemku p. č. 2339 v k. ú. Střekov formou prodeje
Příloha č. 1-5 Žádosti + situační snímky, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, oznámení záměru prodeje, usnesení MK

46. Směna částí pozemků p. č. 729 a p. č. 727/3 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-5 Žádost + situační snímek, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, oznámení záměru směny, usnesení MK

47. Vzdání se zájmu města o pozemky p. č. 4104/1 a 4105 v k. ú. Střekov
Příloha č. 1-5 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK

48. Hrbovická x Tovární x Majakovského - vyvolané investice
Příloha č. 1 Smlouva č. 1/2016 o udělení souhlasu k provedení stavby,Smlouva o uzavř. budoucí smlouvy o připojení odběr. el. zařízení,Smlouva č. Z_S14_12_8120053367,Smlouva o realizaci přeložky,Smlouva o realizaci překládky,Příkazní smlouva,Výřez koordinační situace

49. Rozpočtové opatření ODM - úhrada kompenzace z provozu MHD
Příloha č. 1-3 Finanční postavení společnosti (1-3)
Příloha č. 4-9 Finanční postavení společnosti (4-9)
Příloha č. 10-17 Finanční postavení společnosti (10-17)

50. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - změna v orgánech společnosti
Příloha č. 1 Životopis

51. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - auditor

52. Urbánní rozvoj města s důrazem na veřejná prostranství
Příloha č. 1 popis
Příloha č. 2 řešení

53. Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem a s realizací projektů v OP VVV
Příloha č. 1 Návrh Smlouvy o partnerství mezi společností Člověk v tísni, o. p. s. a MŠ U plavecké haly
Příloha č. 2 Přehled klíčových aktivit, které budou v rámci projektu realizovány

Archiv