Materiály

25. jednání dne 20.6.2018

Informace o plnění usnesení ZM

1. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2017
Příloha č. 2 Rekapitulace příjmů a výdajů za město UL - tabulková část
Příloha č. 1 Finanční vypořádání města UL za rok 2017

2. Rozpočtové opatření finančního odboru - proúčtování daně z příjmů města

3. Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2018 - 2022

4. Rozpočtové opatření OIÚP - "Venkovní areál Plavecké haly Klíše"

5. Podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování II.
Příloha č. 1 03ZM18_M05_P1
Příloha č. 2 03ZM18_M05_P2
Příloha č. 3 03ZM18_M05_P3
Příloha č. 4 03ZM18_M05_P4

6. Změna v projektu „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“

7. Poskytnutí daru a úprava usnesení dotace pro Severočeské divadlo s. r. o.
Příloha č. 1 Usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 28. 2. 2018 č. 492/18

8. Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2019 - 2020

9. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace

10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Návrh Dodatku č. 2 ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016“
Příloha č. 2 Trasa závodu handbike, dm rodinný běh a Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem 2018, program akce; AVE - požadavky na úklid a zajištění během akce
Příloha č. 3 Zpráva z předešlého ročníku Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem 2017 (závěrečné zhodnocení + vyúčtování nákladů akce 2017)

11. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2018 – změna účelu

12. Dodatek č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 návrh dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny
Příloha č. 1a návrh dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny
Příloha č. 1b návrh dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny

13. Dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových organizací
Příloha č. 1 Dod. č. 4 k zřizovací listině Fakultní základní školy ÚL, České mládeže 230/2
Příloha č. 1a Dod. č. 4 k zřizovací listině Fakultní základní školy ÚL, České mládeže 230/2
Příloha č. 2 Dod. č. 3 k zřizovací listině Základní školy ÚL, Hlavní 193
Příloha č. 2a Dod. č. 3 k zřizovací listině Základní školy ÚL, Hlavní 193
Příloha č. 3 Dod. č. 5 k zřizovací listině DDM a ZDVPP
Příloha č. 3a Dod. č. 5 k zřizovací listině DDM a ZDVPP
Příloha č. 4 Dod. č. 5 k zřizovací listině Domova pro seniory Severní Terasa

14. Nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov
Příloha č. 1-4,6,9-14 zápis z jednání, zákres v KM, výpis z KN,info OIÚP,záplavové území,vyj. k připomínkám posudku,usn MK,usnRM,usn ZM,dopis MmÚ 18.5.2018, vyjádření k námitkám ZP,vyjádření KCILF
Příloha č. 5 ZP č.142-3834/2018
Příloha č. 7 ZP 4885-075/18
Příloha č. 8 SP, prodloužení SP

15. Nabytí pozemku p. č. 898/288 v k. ú. Všebořice
Příloha č. 1 Nabídka, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odbvorů MmÚL, stanovisko cyklokoordinátora, usnesení MK RM Úl, usnesení RM ÚL

16. Prodej části pozemku p. č. 1001 v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, složená kauce, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚL, usnesení RM ÚL, oznámení záměru, usnesení MK RM ÚL, usnesení RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

17. Bezúplatné nabytí pozemků od ÚZSVM
Příloha č. 1-5 Nabídka, výpisy KN, ortofotomapy, stanoviska ODM, smlouvy, výpis z usnesení MK

18. Odkoupení areálu UJEP - Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-3 Korespondence, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výřez z ÚP, výpis z usnesení MK
Příloha č. 4a Znalecký posudek o ceně nemovitosti
Příloha č. 4b Znalecký posudek o ceně věcného břemene užívání nebytových prostor
Příloha č. 5 Rešerše dotačních možností pro město v oblasti nákupu a rekonstrukcí nemovitostí

19. Odkoupení bytového domu – 1. Máje 363/9 v k. ú. Krásné Březno
Příloha č. 1-3 Popis nemovitosti, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpis z usnesení MK
Příloha č. 4 Znalecký posudek

20. Odkoupení pozemků p. č. 1736/1, 1736/3 a 1736/5 v k. ú. Krásné Březno
Příloha č. 1-3 Nabídka, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpis z usnesení MK a RM
Příloha č. 4 Stanoviska odborů
Příloha č. 5 Znalecké posudky

21. Odkoupení pozemků v k. ú. Střekov – SETUZA a. s.
Příloha č. 1-3 Nabídka, výpis KN, snímky KM, ortofotomapy, stanovisko RMO Střekov, výpis z usnesení MK a RM
Příloha č. 4 Stanoviska odborů
Příloha č. 5 Znalecké posudky

22. Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování
Příloha č. 1 Usnesení Expertní skupiny ze dne 19. 6. 2017
Příloha č. 2 Usnesení Expertní skupiny ze dne 19. 6. 2017
Příloha č. 3 Předběžný harmonogram pořizování nového územního plánu

 

Archiv