Materiály

23. jednání dne 28.2.2018

Informace o plnění usnesení ZM

1. Odměny členům výborů ZM a předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2017
Příloha č. 1 Jmenný seznam členů KRM a VZM s uvedením konkrétní výše odměn
Příloha č. 2 Zpracované podklady pro výplatu odměn ze strany předsedů všech KRM a VZM

2. Přísedící Okesního soudu v Ústí nad Labem
Příloha č. Přílloha č. 1 Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem
Příloha č. Příloha č. 3 Dopis předsedy Okresního soudu

3. Rozpočtové opatření PO k úhradě plnění ve věci soudního sporu

4. Rozpočtové opatření FO a OIÚP - snížení příjmů a výdajů na demolice

5. Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Neštěmice do rozpočtu roku 2018
Příloha č. 2 Upřesnění žádosti o souhlas k převedení nevyčerpané účelové investiční dotace do roku 2018 ze dne 2.2.2018
Příloha č. 1 Žádost městského obvodu Neštěmice ze dne 28.12.2017

6. Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část výdajového rozpočtu)

7. Rozpočtové opatření ODM - údržba komunikací

8. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 3
Příloha č. 1 Výpis z unesení RM ze dne 14. 2. 2018 č. 105/18
Příloha č. 2 Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, verze 7.6 (změnová verze se zapra-covanými úpravami)

9. Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s. r. o.

10. Severočeské divadlo s.r.o. – informace z valné hromady
Příloha č. 1 zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Severočeského divadla s.r.o. č. 3/2017 ze dne 29. 11. 2017
Příloha č. 3 finanční plán společnosti na rol 2018 - komentář
Příloha č. 2 finanční plán společnosti na rok 2018 – tabulky

11. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“
Příloha č. 1 Tabulka – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let

12. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“
Příloha č. 1 Tabulka – Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

13. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 „Akce sportovního kalendáře“
Příloha č. 1 Tabulka – Akce sportovního kalendáře

14. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 – „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“
Příloha č. 1 Tabulka - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky

15. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace

16. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2018

17. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2018
Příloha č. 1 Sumář návrhu dotací do Zastupitelstva města Ústí nad Labem

18. Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace

19. Rozpočtové opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2017

20. Nabytí pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř formou odkoupení
Příloha č. 1-4 Nabídka, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ a RMO Neštěmice, usnesení MK, usnesení RM
Příloha č. 5 Znalecký posudek č. 5773-065/17
Příloha č. 6 Znalecký posudek č. 4823-013/18

21. Převod části pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje
Příloha č. 1-3 Žádosti a oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, usnesení MK a RM

22. Směna částí pozemků p. č. 2542/1 a p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-4 Souhlas se směnou, oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK a RM
Příloha č. 5 Znalecký posudek

23. Bezúplatné nabytí komunikace a pozemků v k. ú. Sebuzín
Příloha č. 1 Informace KÚÚK. výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanovisko ODM - odd. ÚM, usnesení MK RM ÚL, usnesení RM ÚL

24. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. - možnost převodu obchodního podílu (ocenění)
Příloha č. 1 dopis ze dne 20.11.2017

Archiv