Materiály

2. jednání dne 31.1.2018

2. Rozpočtové opatření FO a OIÚP

3. Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Neštěmice do rozpočtu r. 2018
Příloha č. 1 Žádost Městského obvodu Neštěmice ze dne 28.12.2017

4. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO na volbu prezidenta republiky
Příloha č. 1 Vyjádření Správního odboru MmÚ - počet okrsků

5. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2018

6. Rozpočtové opatření OHS - převod nedočerpaných fin. prostředků

7. Dohoda o partnerství a spolupráci
Příloha č. 1 Návrh Dohody o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení odpoadového hospodářství města Ústí nad Labem

8. Veřejná zakázka "Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem" - výběr dodavatele

9. Vyhlášení veřejné zakázky "Stavební úpravy Stadionu mládeže"

10. Vyhlášení veřejné zakázky "Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem"

11. „Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy o zabezpečení protipovodňové ochrany na území města Ústí nad Labem“ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a spol. Městské služby Ústí nad Labem, p.o.
Příloha č. 1 Dodatek č. 1
Příloha č. 2 Příkazní smlouva ze dne 30.12.2015

12. „Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ mezi kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s. a statutárním městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Dodatek č. 3
Příloha č. 2 Příloha č. 7 Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech

13. Rozpočtová opatření OIÚP - zapojení účelově určených a zasmluvněných finančních prostředků

14. Rozpočtové opatření OIÚP - "Nákup serveru pro GIS" a "Nákup geografického portálu"

15. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje

16. Projekt Forget Heritage – schválení dílčích dokumentů
Příloha č. 1 Příloha č. 1: Příručka k zásadám, strategiím a přístupům (Policy handbook)
Příloha č. 2 Příloha č. 2: Schválení dokumentu “Příručka k zásadám, strategiím a přístupům” řídícím výborem projektu Forget Heritage
Příloha č. 3 Příloha č. 3: Forget Heritage Steering Committee endorsement of the Forget Heritage document Policy handbook
Příloha č. 4 Příloha č. 4: Manažerská příručka (Management manual)
Příloha č. 5 Příloha č. 5: Schválení dokumentu “Manažerská příručka ” řídícím výborem projektu Forget Heritage
Příloha č. 6 Příloha č. 6: Forget Heritage Steering Committee endorsement of the Forget Heritage document Management manual
Příloha č. 7 Zásady pro zapojení občanů do oblasti historických památek
Příloha č. 8 Schválení dokumentu Zásady pro zapojení občanů do oblasti historických památek
Příloha č. 9 Forget Heritage Steering Committee endorsement of the Forget Heritage document
Příloha č. 10 Místní zapojení zainteresovaných osob
Příloha č. 11 Souhlas

17. Nabytí komunikace a pozemků v k. ú. Sebuzín
Příloha č. 1 Informace, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanovisko ODM, usnesení MK RM

18. Pronájem části pozemku p. č. 1905/1 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, Rozhodnutí primátorky, oznámení záměru, usnesení MK RM

19. Záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 v k. ú. Bukov
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚL, usnesení MK RM

20. Převod části pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje
Příloha č. 1-3 Žádosti, oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpis z usnesení ZM

21. Směna částí pozemků p. č. 2542/1 a p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-4 Souhlas se směnou, oznámení záměru města, výpisy KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK a RM
Příloha č. 5 Znalecký posudek

22. Převod dětského hřiště Střížovická do správy MO ÚL - město
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, karta majetku, výpis z usnesení MK

23. Záměr prodeje části pozemku p. č. 139/62 v k. ú. Bukov
Příloha č. 1-4 Žádost, situační snímek, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK

24. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1626/1 v k. ú. Bukov
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ, usnesení MK

25. Záměr prodeje/pronájmu pozemku p. č. 3220/28 v k. ú. Střekov
Příloha č. 1-4 Žádost, výpisy KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK

27. Rozpočtová opatření ODM

28. Rozpočtové opatření ODM - investice

29. Rozpočtové opatření ODM - údržba komunikací

30. Rozpočtové opatření ODM - rozvoj cyklistiky

31. Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku (investiční část výdajového rozpočtu)

32. Rozpočtová opatření ODM - oddělení evidence majetku (neinvestiční část výdajového rozpočtu)

33. Statut Ceny primátora/primátorky statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 příloha usnesení Statut „Ceny primátora/primátorky statutárního města Ústí nad Labem“

34. Využití finančních prostředků na Městské akce

35. Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace

36. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ

37. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí investičního příspěvku Městských službám Ústí nad Labem, p. o.
Příloha č. 1 žádost Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. ze dne 27. 12. 2017
Příloha č. 2 posouzení stavu konstrukcí pod saunovým provozem z října 2017

38. Rozpočtová opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2017

39. Rozpočtová opatření OMOŠ – úspora finančních prostředků v roce 2017

40. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku SCE EPP 283_17

41. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Rezignace Mgr. Aleny Kroupové na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace

42. Koncepce možností navýšení kapacit mateřských škol

43. Rozpočtová opatření KT

44. Rozpočtové opatření KP

45. Poskytnutí peněžitého daru
Příloha č. 1 Žádost včetně fotodokumentace