Materiály

11. jednání dne 12.4. 2017

2. Rozpočtové opatření OHS - Rekonstrukce a oprava soc. zařízení MmÚ - projektová dokumentace

3. Informace o přijetí petice

4. Plán odpadového hospodářství statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Příloha v elektronické podobě na intranetu - Plán odpadového hospodářství statutárního města Ústí nad Labem

6. Dům kultury chemiků

7. Koncesní řízení "Správa a provoz krematoria" - výběr koncesionáře
Příloha č. 1 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.2.2017

8. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
Příloha č. 1 Pravidla pro příjímání a vyřizování petic a stížností

9. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Povrly a městěm Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Návrh veřejnoprávní smlouvy
Příloha č. 2 Usnesení ZO Povrly
Příloha č. 3 Usnesení RMO Neštěmice

10. Veřejná zakázka "Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, UMO a příspěvkého organizace
Příloha č. 1 Smlouva o společném postupu při centralizovaném zadání veřejné zakázky

11. Lanová dráha - příkazní smlouva
Příloha č. 1 Návrh příkazní smlouvy

12. Nabytí pozemku p. č. 834/27 v k. ú. Brná nad Labem
Příloha č. 1 Nabídka, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

13. Pronájem NP v čp. 3356 v k. ú. Ústí nad Labem a snížení nájemného
Příloha č. 1 Žádosti + foto, stanovisko p. Hodného, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, rozhodnutí primátorky, oznámení záměru, usnesení MK RM

15. Úprava nájemní smlouvy – Sportovně střelecký klub
Příloha č. 1-8 P1-8
Příloha č. 9 znalecký posudek

16. Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 14. 4. 2006 - MSÚL
Příloha č. 1-2 Návrh dodatku č.2, mandátní smlouva vč.dodatku č.1

17. Nabytí části pozemku p. č. 236/68 v k. ú. Svádov formou odkoupení
Příloha č. 1-5 Nabídka, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanovisko ODM, kupní smlouva, usnesení MK

18. Záměr prodeje 3 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice
Příloha č. 1-5 Situační snímek - snímek KM, žádost vč.přílohy, výpis KN, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK

19. Záměr prodeje a pronájmu částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-4 Žádost + situační snímek + GP, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚ, usnesení MK

20. Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Habrovice
Příloha č. 1-5 Žádost, výpisy z KN, situační snímek, osadní řád, usnesení MK

21. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017

22. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 “Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“

23. Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“

24. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2017

25. Jmenování manažera koordinační skupiny, administrace příkazních smluv
Příloha č. 1 - příloha usnesení dohoda o ukončení mandátní smlouvy
Příloha č. 2 - příloha usnesení příkazní smlouva pro vedoucího manažera
11RM_M25_P3
Příloha č. 4 - příloha usnesení dodatek k stávajícím příkazním smlouvám

26. Finanční vypořádání účelově určených finančních prostředků poskytnutých v roce 2016 příspěvkovým organizacím
Příloha č. 1usnesení Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - přehled nedočerpaných účelových finančních prostředků v neinvestiční části rozpočtu p.o. pro rok 2017
Příloha č. 2usnesení Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - přehled nedočerpaných účelových finančních prostředků v neinvestiční části rozpočtu p.o. pro rok 2017
Příloha č. 1 Přehled financování ZOO, p. o. nad rámec schváleného rozpočtu roce 2016
Příloha č. 2 ZOO ÚL, p. o. – Vyúčtování účelových příspěvků na provoz poskytnutých a vyčerpaných v roce 2016 ze dne 27. 3. 2017
Příloha č. 3 ZOO ÚL, p. o. – Žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků z účelovýchpříspěvků na provoz přidělených v roce 2016 do roku 2017 ze dne 27. 3. 2017
Příloha č. 4 ZOO ÚL, p. o. – Žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků z investičních transferů poskytnutých v roce 2016 do roku 2017 ze dne 27. 3. 2017
Příloha č. 5 MS ÚL, p. o. – Vyúčtování účelových investičních prostředků za rok 2015 – 2016 ze dne 8. 2. 2017

27. Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd ZŠ v Ústí nad Labem
Příloha č. 1 harmonogram pro rok 2017

28. Rozpočtové opatření OMOŠ a Městských služeb Ústí nad Labem, p. o. – poskytnutí účelového investičního příspěvku na nákup multifunkčního stroje

29. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro Fakultní ZŠ a MŠ Větrná, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Žádost ředitelky Fakultní ZŠ, p. o. ze dne 8. 3. 2017
Příloha č. 2 Finanční analýza MŠ Větrná, p. o. ze dne 1. 3. 2017

30. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a p. o. z oblasti školství
Příloha č. 1 Krajský úřad Ústeckého kraje – Avízo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ze dne 23. 3. 2017 (dotace celkem ve výši 454 882,80 Kč)
Příloha č. 2 Krajský úřad Ústeckého kraje – Avízo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ze dne 23. 3. 2017 (dotace celkem ve výši 340 124,40 Kč)

31. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro DDM, p.o.

32. Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Příloha č. 1 Žádost MŠ Karla IV. ze dne 23. 3. 2017

33. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, p.o. pro školní rok 2017/2018
Příloha č. 1 Žádost základní školy o povolení výjimky

34. Zřízení přípravné třídy na základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. pro školní rok 2017/2018
Příloha č. 1 Žádost o zřízení přípravné třídy ZŠ Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o.

35. Úprava usnesení RM č. 200/17 ze dne 22.3.2017

36. Poskytnutí peněžitého daru
Příloha č. 1 Žádost

37. Rezignace člena Představenstva DpmÚL a.s.