Materiály

15. jednání dne 7.6.2017

2. Rozpočtové opatření finančního odboru - proúčtování daně z příjmů města

3. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město
Příloha č. 1 Avízo MV ČR o poskytnutí dotace ze StR

4. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů

5. Vyhlášení veřejné zakázky " Ústí nad Labem, ul. Jizerská - velkoplošné opravy chodníků - II. a III. etapa"

6. Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, ul. Anežky České - velkoplošná oprava chodníků"

7. Rozpočtová opatření odboru životního prostředí – přijetí nadačního příspěvku č.81-SZ-006 od Nadace Partnerství
Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 81-SZ-006

8. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 03_17 na akci „Revitalizace stromořadí v ul. Klíšská“
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 8

9. Rozpočtové opatření OSR

10. Rozpočet DSO Jezero Milada na rok 2017

11. Navýšení členského příspěvku do DSO Jezero Milada pro rok 2017

12. Žádost (petice) o revitalizaci parku v bezprostředním okolí spolku Drug-Out Klubu a žádost o vymístění tohoto spolku
Příloha č. 1 Žádost (petice) o revitalizaci parku v okolí Drug-Out Klubu a žádost (petice) o vymístění spolku z adresy Velká Hradební 13/47 Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Zápisy z komisí RM
Příloha č. 3 Návrh odpovědi

13. Nesouhlas s místním poplatkem z ubytovací kapacity dle OZV č. 2/2016
Příloha č. 1 Nesouhlas s místním poplatkem z ubytovací kapacity dle OZV č. 2/2016
Příloha č. 2 Návrh odpovědi

14. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

15. Rozpočtové opatření OSV a KT - dotace na sociálně-právní ochranu dětí

16. Rozpočtové opatření odboru OSV a městských obvodů - dotace na výkon veřejného opatrovnictví

17. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - výroční zpráva za rok 2016
Příloha č. 1 Auditovaná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2016
Příloha č. 2 Usnesení Představenstva společnosti

18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení RM, 2 x usnesení MK RM

19. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

20. Předkupní právo ke stavbě č. e. 9577 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-2 Nabídka, kupní smlouva, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa

21. Záměr prodeje pozemku p. č. 260/34 v k. ú. Habrovice
Příloha č. 1-4 Žádost, návrh kupní smlouvy, informace z KN, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, usnesení MK

22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Návrh Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016“
Příloha č. 2 Program akce; AVE - požadavky na úklid a zajištění během akce; trasa závodu handbike, dm rodinný běh a Mattoni ½ maraton Ústí nad Labe 2017
Příloha č. 3 Dopis ze dne 1. února 2017
Příloha č. 4 Medializace a vizibilita města Ústí nad Labem a ekonomický přínos pořádání Mattoni ½ maratonu v roce 2016
Příloha č. 5 Předpokládaný rozpočet akce 2017

23. Týdny pro duševní zdraví v roce 2017
Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 1a Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 1b Smlouva o poskytnutí účelové dotace

24. Revokace usnesení RM č. 164/17 ze dne 8. 3. 2017
Příloha č. 1 Usnesení č. 164/17 ze dne 8. 3. 2017

25. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017

26. Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2017
Příloha č. 1 Žádost o dotaci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Příloha č. 1 - příloha usnesení Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování dotace

27. Oprava usnesení Rady města Ústí nad Labem č.160/17
Příloha č. 1 Usnesení RM č. 160/17

28. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.
Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZOO
Příloha č. 2 Žádost Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. ze dne 9. 5. 2017
Příloha č. 3 Snímek z KN se zákresem stavby veřejného osvětlení

29. Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu – Městské služby – PD – rekonstrukce WC (hřbitov)

30. Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu

31. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací
Příloha č. 1 Návrh darovací smlouvy mezi LINET spol. s r. o. a DS Orlická
Příloha č. 2 Návrh darovací smlouvy mezi RST VÝTAHY v.o.s. a DS Orlická
Příloha č. 3 Návrh darovací smlouvy mezi Bc. Novákem a DS Orlická
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací rozvoje občanské společnosti a Muzeem
Příloha č. 5 Návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací ČEZ a Muzeem
Příloha č. 6 Návrh darovací smlouvy mezi ČEZ Teplárenská, a. s. a ZŠ a MŠ SNP

32. Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Příloha č. 1 Žádost MŠ Střekov ze dne 26. 5. 2017

33. Jmenování ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Zápis z konkursního řízení ze dne 19. 5. 2017

34. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací

35. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Krajský úřad Ústeckého kraje – Avízo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ze dne 9. 5. 2017 (dotace celkem ve výši 407 365,20 Kč)
Příloha č. 2 Krajský úřad Ústeckého kraje – Dopis ve věci poskytnutí Státní účelové dotace ze dne 10. 5. 2017
Příloha č. 3 MŠMT – Rozhodnutí č. j. 26020-39/2016-51 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017

36. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2016
Příloha č. 1usnesení Protokol o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací Statutárního města Ústí nad Labem sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2016
Příloha č. 2usnesení Finanční vypořádání za rok 2016 příspěvkových organizací
Příloha č. 1 Seznam příspěvkových organizací (62 organizací)
Příloha č. 2 Výstup MIRÓ Audit Services, s.r.o. - Shrnutí výsledků prověrek účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2016 (59 p. o.)
Příloha č. 3 Stavy fondů k 31. 12. 2016 p. o.

37. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace

38. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostor v KD CORSO
Příloha č. 1 Smlouva o nájmu prostor

39. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě se spol. PB - Centrum spol. s r. o.
Příloha č. 1 Návrh smlouvy