Materiály

4. jednání dne 8.2.2017

2. Návrh na mimosoudní narovnání sporu s Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Ústí nad Labem

3. Veřejná zakázka "Štefánikova - velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky"

4. Poskytnutí příspěvku na prevenci parazitárních onemocnění spárkaté zvěře
Příloha č. 1 Darovací smlouva

5. Rozpočtové opatření OIÚP - poskytnutí neinvestičního příspěvku ZOO Ústí nad Labem, p.o. na provoz
Příloha č. 1 dopis ze dne 19. 1. 2017

6. Prodej části pozemku p. č. 184/1 v k. ú. Dobětice
Příloha č. 1 Žádost, bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, Rozhodnutí primátorky v působnosti RM, oznámení záměru prodeje, usnesení MK RM

7. Prodej části pozemku p. č. 936/2 v k. ú. Neštěmice
Příloha č. 1 Žádost, bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, Rozhodnutí primátorky v působnosti RM, oznámení záměru prodeje, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

8. Úplatné nabytí části pozemku p. č. 715 v k. ú. Brná nad Labem
Příloha č. 1 Nabídka, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

9. Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 1905/1 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN - sousední pozemky, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1001 v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

11. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1393/1 v k. ú. Brná nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

12. Snížení nájemného za pronájem novinového stánku
Příloha č. 1-3 Žádosti, nájemní smlouva, výpisy z usnesení ZM, RM a MK

13. Záměr pronájmu 2 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice
Příloha č. 1-4 Žádosti a oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpisy z usnesení RM a ZM
Příloha č. 5 Znalecký posudek

14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 517/1 v k. ú. Brná nad Labem
Příloha č. 1-7 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK

15. Dodatek č. 3 mandátní smlouvy – správa Městského stadionu
Příloha č. P1-2 P1-2
Příloha č. 3 mandátní smlouva vč. dodatků

16. Dohoda o narovnání – Tenis club Ústí nad Labem
Příloha č. 1-5 P1-5

17. Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce na akci "Ústí nad Labem - Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n.L."
Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, Zápis o předání a převzetí stavby, Výpis z usnesení MK, Smlouva o výpůjčce

18. Rozpočtové opatření ODM – investice

19. Rozpočtová opatření ODM - oddělení evidence majetku

20. Nabídka odkupu akcií – HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Příloha č. 1 Dopis společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s.

21. Poskytnutí dotace Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, p. o. v roce 2017
Příloha č. 1 - příloha usnesení Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování dotace
Příloha č. 1a - příloha usnesení Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování dotace
Příloha č. 1b - příloha usnesení Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování dotace
Příloha č. 1 Žádost o dotaci Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, p.o.

22. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb

23. Stanovy společnosti Metropolnet a.s.
Příloha č. 1 Stanovy společnosti Metropolnet a.s.
Příloha č. 2 Zápis z jednání představenstva společnosti – výpis z usnesení

24. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o.
Příloha č. 1 Darovací smlouva – Nadace AGROFERT

25. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 žádost o předchozí souhlas zřizovatele
Příloha č. 2 darovací listina

26. Smlouva č.2/2017 o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Masarykova 781/318B, Ústí nad Labem (zdravotní středisko) na umístění Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p.o.
Příloha č. 1 Smlouva č. 2/2017 o nájmu prostoru sloužícího podnikání

27. Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Příloha č. 1 Žádost MŠ Kameňáček ze dne 23. 1. 2017
Příloha č. 2 Žádost MŠ Vojanova ze dne 23. 1. 2017

28. Souhlas s podáním žádosti ZŠ Vinařská o dotaci na projekt v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SLV)
Příloha č. 1 Žádost ZŠ Vinařská ze dne 9. 1. 2017

29. Podání žádosti ZŠ Mírová o dotaci na projekt v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SLV)
Příloha č. 1 Žádost ZŠ Mírová ze dne 19. 1. 2017
Příloha č. 2 článek 19 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.7

30. Změna organizačního řádu MmÚ
Příloha č. 1 organizační schéma
Příloha č. 2 pracovní náplně
Příloha č. 3 Znění článku 11 Náměstci primátora
Příloha č. 4 Přehled odborů MMÚ

32. Změny v komisích Rady města Ústí nad Labem