Materiály

18. jednání dne 28.6. 2017

.

.

.

1. Územní plán Ústí nad Labem - změna složení expertní skupiny

2. Rozpočtové opatření FO - navýšení členského příspěvku do DSO Jezero Milada pro rok 2017

3. Rozpočtové opatření MP - Dětské dopravní hřiště

4. Rozpočtové opatření OIÚP - "Rozšíření objektu ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická" - PD

5. Rozpočtové opatření OHS

6. „Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ mezi kolektivním systémem ASEKOL a.s. a statutárním městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Dodatek č. 2

7. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za 2. pololetí 2016
Příloha č. 1 Oznámení KÚ ÚK o poskytnutí finančních prostředků za 2. pololetí 2016

8. Veřejná zakázka "Ústí nad Labem, ul. Anežky České - velkoplošná oprava chodníků" - výběr zhotovitele

9. Veřejná zakázka "Ústí nad Labem, ul. Jizerská - velkoplošné opravy chodníků - II. a III. etapa" - výběr zhotovitele

10. Veřejná zakázka "Venkovní areál Plavecké haly Klíše" - PD - výběr zhotovitele

11. Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem - velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n.L. - Severní Terasa"

12. Vyhlášení veřejné zakázky "Modernizace infrastruktury GIS města"

13. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů

14. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 2

15. Územní studie veřejného prostranství – Střekov místní části - podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 9 IROP
Příloha č. 1 Příloha č. 1 k materiálu č. 15

16. Rozpočtové opatření odboru OSR – projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

19. Rozpočtové opatření ODM

20. Rozpočtové opatření ODM – Tovární – začlenění cyklistické dopravy

21. Štefánikova – obnova obrusné vrstvy vozovky – dodatek smlouvy

22. Rozpočtové opatření ODM - pojistné náhrady

23. Zřízení věcného břemene - právo chůze a jízdy v k.ú. Klíše
Příloha č. 1 Žádost, Situace

24. Příkazní smlouva – tenisový areál
Příloha č. 1-4 P1

25. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 “Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“

26. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce sportovního kalendáře“
Příloha č. 1 Tabulka – akce sportovního kalendáře 2017

27. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ - navýšení
Příloha č. 1 tabulka „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ – navýšení

28. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“

29. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Akce volnočasového kalendáře“

30. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017

31. Revokace usnesení RM č. 210/17 ze dne 22. 3. 2017
Příloha č. 1 Usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 210/17 ze dne 22. 3. 2017

32. Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb
Příloha č. 1 Smlouva o zápůjčce peněz
Příloha č. 2 Plná moc

33. Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb

35. Podání žádosti o dotaci v rámci IROP Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center – ZŠ Neštěmická
Příloha č. 1 Podání žádosti o dotaci v rámci IROP Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center – ZŠ Neštěmická

38. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro
Příloha č. 1 Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro

40. Smlouva o zajištění výběru parkovného
Příloha č. 1 Návrh Smlouvy o zajištění výběru parkovného

41. Podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity školní budovy o odborné učebny přírodních věd, cizích jazyků, IT technologií a technických oborů v ZŠ Neštěmická“
Příloha č. 1 výběr z architektonické studie

42. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací mimo oblast školství

43. Stanovení platu ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

44. Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základní školy
Příloha č. 1 Žádost Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o.
Příloha č. 2 Žádost Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o.

45. Vyjmutí bytové jednotky Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, p.o. a Mateřské školy Ústí nad Labem, Větrná, p.o. z bytového fondu
Příloha č. 1 Žádost o vyjmutí bytové jednotky MŠ Větrná 2799/1, 400 11 Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Žádost o vyjmutí bytové jednotky MŠ Zvoneček, Školní 623/17, 400 01 Ústí nad Labem

46. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí účelového příspěvku na zajištění kulturní akce - „PORTA 2017,“ ze dne 9. 6. 2017
Příloha č. 2 Rozpočet nákladů a výnosů - „PORTA 2017“
Příloha č. 3 Zdůvodnění navýšení příspěvku na provoz na „PORTU 2017“
Příloha č. 4 Žádost o poskytnutí účelového příspěvku na zajištění kulturní akce - „GRAND PRIX Ústí nad Labem - 27. ročník,“ ze dne 12. 6. 2017
Příloha č. 5 Rozpočet nákladů a výnosů - „GRAND PRIX Ústí nad Labem - 27. ročník“
Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí účelového příspěvku na zajištění kulturní akce - „48. ročník Ústeckého poháru,“ ze dne 12. 6. 2017
Příloha č. 7 Rozpočet nákladů a výnosů - „48. ročník Ústeckého poháru“

47. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací

48. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace

49. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace z oblasti školství
Příloha č. 1 žádost ZŠ Hluboká
Příloha č. 2 žádost ZŠ Pod Vodojemem
Příloha č. 3 žádost ZŠ Školní náměstí

50. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Návrh darovací smlouvy na finanční dar na obědy pro žáky ZŠ Hluboká od WOMEN FOR WOMEN o. p. s.

51. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – zapojení přijatých pojistných náhrad

52. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz pro ZŠ Školní náměstí, p.o.
Příloha č. 1 žádost ředitele ZŠ Školní náměstí, p. o. ze dne 5. 6. 2017

54. Souhlas s realizací projektu v rámci OP VVV
Příloha č. 1 Žádost ZŠ Vojnovičova ze dne 5. 6. 2017

55. Metropolnet, a.s. - schválení účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016
Příloha č. 1 Výroční zpráva a auditovaná účetní závěrka společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2016, včetně zprávy auditora
Příloha č. 2 Výpis z usnesení představenstva společnosti ze dne: 14. 6. 2017
Příloha č. 3 Výpis z usnesení dozorčí rady ze dne: 9. 6. 2017

56. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro ZŠ Rabasova, p.o.

57. Provozní smlouva se společností Metropolnet a.s.
Příloha č. 1 Smlouva

58. Procesní a datování analýza pro magistrát a městské obvody

59. Stanovisko valné hromady společnosti Metropolnet a. s. k projektu: Pořízení, aktualizace IS, Rekonstrukce technologické a komunikační infrastruktury

60. Rozšíření kamerového systému Městské policie Ústí nad Labem prostřednictvým společnosti Metropolnet a. s.

61. Jmenování ředitele Archívu města Ústí nad Labem

62. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti
Příloha č. 1 Avízo z KÚÚK ze dne 22.6.2017 - dotace na sociální služby pro rok 2017– 2. splátka

63. Rozpočtové opatření FO a OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro ZŠ Neštěmická, p.o.
Příloha č. 1 žádost ředitelky ZŠ Neštěmická, p. o. ze dne 12. 6. 2017

64. Vrácení neoužité účelově poskytnuté dotace pro MO Střekov na odkup objektu "Lázně Dr. Vrbenského v Ústí n.L."
Příloha č. 1 Dopis ze dne 16.6.2017 - Stažení nabídky na odprodej objektu bývalých Lázní Dr. Vrbenského