Materiály

29. jednání dne 22.11.2017

1. Rozpočtové opatření FO- zapojení účelové dotace z MV ČR pro MO - Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a vratky FP od městských obvodů
Příloha č. 1 Příloha k č.j. MV-23140-21/PO-IZS-2017

2. Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky na deratizaci města
Příloha č. 1 Návrh smlouvy o společném zadávání

3. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů

4. Rozpočtové opatření FO a PO k úhradě plnění ve věci PK REAL s.r.o. v likvidaci

5. Vyhlášení veřejné zakázky "Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí nad Labem - Střekov"

6. Vyhlášení veřejné zakázky "Nákup motorového vozidla pro kynologickou službu MP"

7. Veřejná zakázka "Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labe, Hlavní 193, p.o." - výběr dodavatele

8. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje – studie proveditelnosti autonomní silniční vozidla

9. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje – Asistenti prevence kriminality

10. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje – zapojení mzdových FP

11. Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Demolice obytných domů v ulici Na Nivách

12. Schválení úhrady jednorázové paušální úplaty za budoucí užívání pozemku z titulu zřízení věcného břemene

13. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

14. Rozpočtové opatření OSV a KT - dotace na sociálně-právní ochranu dětí

15. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na výkon sociální práce

16. Dodatky k mandátním a příkazním smlouvám – Městské služby Ústí nad Labem, p.o.
Příloha č. 1 Přehled navýšení
Příloha č. 2 příkazní a mandátní smlouvy

17. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál
Příloha č. 2 Znalecké posudky
Příloha č. 1 Smlouva o vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál

19. Ukončení nájemní smlouvy ze dne 30. 1. 2009 – T-CLUB
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, nájemní smlouva, výpis z usnesení MK

20. Záměr prodeje části pozemku p. č. 65/64 v k. ú. Neštěmice
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK

21. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 441/16 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK

22. Záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 78N03/08 ze dne 1. 6. 2003
Příloha č. 1-4 Stanovisko ZO, Rozhodnutí primátorky, nájemní smlouva, výpis z usnesení MK

23. Záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 1996
Příloha č. 1-4 Výzva THMÚ, návrh dodatku č.2/2017, nájemní smlouva, výpis z usnesení MK

24. Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017

25. Opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi – informativní zpráva

26. Analýza grantového systému a dalších způsobů financování kultury v letech 2018-2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Financování kultury v letech 2018-2020 z rozpočtu města Ústí nad Labem

27. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2018 – instituce každoročně podporované

28. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“
Příloha č. 1 Tabulka – Mimořádné žádosti o dotace – „mimořádné sportovní výkony“
Příloha č. 2 Tabulka – Mimořádné žádosti o dotace – „plošná podpora sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných akcí a událostí v průběhu kalendářního roku“ a „žádosti nad rámec“

29. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017

31. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění výběru parkovného
Příloha č. 1 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výběru parkovného

32. Příkazní smlouva k vypravování pohřbů obcí
Příloha č. 1 Návrh příkazní smlouvy

33. Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí investičního příspěvku MŠ Zvoneček, p.o.
Příloha č. 1 Žádost MŠ Zvoneček ze dne 1. 11. 2017

34. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční a investiční dotace pro DDM, p.o.

35. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace z oblasti školství

36. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím
Příloha č. 1 Žádost ředitele ZŠ Školní náměstí, p. o. ze dne 26. 10. 2017
Příloha č. 2 Žádost ředitele ZŠ Vinařská, p. o. ze dne 3. 11. 2017

37. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz pro ZŠ Školní náměstí a MŠ Marxova, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 žádost ředitele ZŠ Školní náměstí, p. o.
Příloha č. 2 žádost ředitelky MŠ Marxova, p. o.
Příloha č. 3 MŠ Marxova, p. o. - vyjádření KÚÚK k posouzení žádosti ze dne 19. 4. 2017

38. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace

39. Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018
Příloha č. 1usnesení rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018
Příloha č. 1 Rozpočty 62 příspěvkových organizací

40. Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací v letech 2019 - 2020
Příloha č. 1usnesení střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací v letech 2019 – 2020
Příloha č. 1 Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací v letech 2019 – 2020 62 příspěvkových organizací

41. Udělení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
Příloha č. 1 Žádost Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizace, o povolení výjimky.

42. Vyjádření ke zřízení soukromé základní školy podle §147 odst. 1 p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Příloha č. 1 žádost spolku Svobodná Kopřiva, z.s., Purkyňova 2025/8, 415 01 Teplice

43. Rozpočtové opatření OMOŠ –snížení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT ČR pro ZŠ Školní náměstí, p.o.
Příloha č. 1 Dopis – vratka nedočerpané dotace ze dne 26. 10. 2017

44. Změna organizačního řádu MmÚ
Příloha č. 1 organizační schéma
Příloha č. 2 rámcové náplně

47. Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Kandidáti na přísedící

48. Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 - Preferované sporty
Příloha č. 1 příloha usnesení Vzor smlouvy o poskytnutí dotace