Materiály

22. jednání dne 30.8.2017

2. Informace o plnění rozpočtu města ÚL - Magistrátu k 30.6.2017
Příloha č. 1 Tabulkové plnění rozpočtu příjmů a výdajů MmÚ k 30.6.2017

3. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 5/2012
Příloha č. 1 OZV - komunální odpad

4. Veřejnoprávní smlouvy
Příloha č. 1 Návrh veřejnoprávní smlouvy
Příloha č. 2 Usnesení ZO Libouchec
Příloha č. 3 Usnesení ZO Petrovice
Příloha č. 4 Usnesení ZO Tisá
Příloha č. 5 Usnesení ZO Velké Chvojno

5. Veřejná zakázka "Ústí nad Labem - velkoplošné opravy chodníků v MO Severní Terasa - výběr dodavatele"

6. Veřejná zakázka "Modernizace infrastruktury GIS města" - výběr dodavatele"

7. Veřejná zakázka "Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO a příspěvkové organizace"

8. Źádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů
Příloha č. 1 Žádost o výjimku žadatele Veřejný sál Hraničář, spolek

9. Rozpočtové opatření OHS - ochrana budovy MmÚ - antigraffiti

10. Poskytnutí grantů pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší
Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí grantu
Příloha č. 2 Příloha č. 1 v elektronické podobě na intraneru - Žádost o poskytnutí grantu - Základní škola a mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, IČO: 44226233
Příloha č. 3 Příloha č. 2 v elektronické podobě na intranetu - Žádost o poskytnutí grantu - Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p.o., IČO: 44553315
Příloha č. 4 Příloha č. 3 v elektronické podobě na intranetu - Žádost o poskytnutí grantu - MarkesPoint EDU, z.s., Moskevská 1533/54, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 05662451
Příloha č. 5 Příloha č. 4 v elektronické podobě na intranetu - Žádost o poskytnutí grantu - Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., IČO: 44553226
Příloha č. 6 Příloha č. 4a v elektronické podobě na intranetu - doplnění žádosti ZŠ Mírová

11. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výdajové části rozpočtu

12. Dny evropského dědictví 2017 – poskytnutí finančního daru na doprovodný program a darovací smlouva
Příloha č. 1 Darovací smlouva na finanční dar s příkazem

13. Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 9 Státního fondu životního prostředí

15. Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování

16. "Nová Ves - kanalizace" - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Příloha č. 1 výpis z usnesení RM č. 129/10
Příloha č. 2 návrh smlouvy
Příloha č. 3 geometrický plán č. 244-323/2010
Příloha č. 4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 28. 6. 2004
Příloha č. 5 informace o pozemku
Příloha č. 6 dopis Severočeské vodárenské společnosti a.s. ze dne 31.5.2017

17. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 3206/1 a 3210 v k. ú. Střekov
Příloha č. 1 Návrh na pořízení změny územního plánu
Příloha č. 2 Výřez z Územního plánu Ústí nad Labem - Hlavní výkres v detailu a v šířších souvislostech, Výkres koncepce dopravní infrastruktury, Ortofoto (r. 2016)
Příloha č. 3 Popis předmětného území dle Územního plánu Ústí nad Labem
Příloha č. 4 Stanovisko KČT ÚK k požadavku pana Hlavy (23. 3. 2017)
Příloha č. 5 Vyjádření KČT k možnosti zrušení turistické trasy (20. 6. 2017)
Příloha č. 6 Usnesení komise pro územní plán ze dne 3. 5. 2016

18. "Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem" - informace
Příloha č. 1 Celkový situační výkres stavby
Příloha č. 2 elkový situační výkres stavby s vyznačením komunikace ŘSD a pozemků ve vlastnictví ČP
Příloha č. 3 Výpis z usnesení RM č. 313/11
Příloha č. 4 Výpis z usnesení RM č. 445/13
Příloha č. 5 Výpis z usnesení RM č. 18/14
Příloha č. 6 Výpis z usnesení RM č.357/15
Příloha č. 7 Výpis z usnesení ZM č. 61/15
Příloha č. 8 Výpis z usnsením RM č. 502/15
Příloha č. 9 Výpis z usnesení RM č. 109/16
Příloha č. 10 Výpis z usnesení RM č. 305/16
Příloha č. 11 Výpis z usnesení ZM č. 239/16
Příloha č. 12 Výpis z usnesení RM č. 31/17

19. Informace o postupu pořizování nového územního plánu Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Usnesení Expertní skupiny ze dne 19. 6. 2017
Příloha č. 2 Usnesení Komise pro územní plán č. 33/2017 ze dne 6. 6. 2017
Příloha č. 3 Osnova dokumentu ÚL_RESTART_2.0.4.5.
Příloha č. 4 Upravený harmonogram pořizování nového územního plánu

20. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

21. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - dotace na sociálně-právní chranu dětí
Příloha č. 1 Rozhodnutí čj. MPSV-2017/123580-231

22. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT, OHS a městských obvodů - dotace na výkon sociální práce
Příloha č. 1 Rozhodnutí č. 1

23. Ústí nad Labem, ul. Jizerská – velkoplošné opravy chodníků – II. a III. etapa – dodatek smlouvy

24. Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou - dodatek č. 7
Příloha č. 1 Dodatek č. 7

25. Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy - dodatek
Příloha č. 1 Návrh dodatku č. 18

26. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Klíše
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

27. Záměr prodeje části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Vaňov
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

28. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

29. Záměr prodeje pozemku p. č. 63/5 v k. ú. Dobětice
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

30. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5033 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-4 Žádost, GP, stanovisko ČEZ Teplárenská a.s., výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK
Příloha č. 5 Znalecký posudek

31. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1001 v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení RM ÚL, usnesení MK RM

32. Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. Klíše
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK

33. Prodej pozemku p. č. 19/2 v k. ú. Valtířov nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, usnesení RM ÚL, oznámení záměru, usnesení MK RM

34. Prodej pozemků v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, složená kauce, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, usnesení RM ÚL, oznámení záměru, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

35. Nabytí pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř formou odkoupení
Příloha č. 1-5 Nabídka, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, znalecký posudek, usnesení MK

36. Převod části pozemku p. č. 355 v k. ú. Svádov formou prodeje
Příloha č. 5-6 Znalecký a statický posudek
Příloha č. 1-4 Žádosti, oznámení záměru prodeje, výpisy KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK

37. Převod částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje
Příloha č. 1-4 Žádosti a oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpisy z usnesení MK
Příloha č. 5 Znalecký posudek

38. Převod objektu Matiční č. p. 184 v k. ú. Krásné Březno formou prodeje
Příloha č. 1-3 Žádosti a oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpis z usnesení MK

39. Vydání souhlasu Palivovému kombinátu Ústí
Příloha č. 1 Žádost, Ortofotomapa, Výpis z KN, Usnesení MK

40. Rozpočtové opatření ODM - pojistné náhrady

41. Rozpočtové opatření ODM - výkup pozemků

42. Rozpočtové opatření ODM - opravy a udržování

43. Rozpočtové opatření ODM - nákup přístavních mol

44. Rozpočtové opatření ODM – přijetí nadačního příspěvku
Příloha č. P1 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č.STR 03_17

45. Revokace usnesení RM č. 306/17 ze dne 10. 5. 2017
Příloha č. 1 Usnesení RM č. 306/17 ze dne 10. 5. 2017

46. Den bez aut 22.9.2017 - jednodenní jednorázová bezplatná přeprava osob a zavazadel v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem

47. Platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace

48. Jmenování ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace

49. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz základním školám, příspěvkovým organizacím
Příloha č. 1 Tabulka finančních nákladů za jednotlivé příspěvkové organizace
Příloha č. 2 Prezentace vizuálních výukových polepů

50. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace z oblasti školství
Příloha č. 1 Rozhodnutí MŠMT č. 2739-113/2017-13 ze dne 11. 5. 2017
Příloha č. 2 Rozhodnutí MŠMT č. 2739-80/2017-13 ze dne 11. 5. 2017

51. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Avízo z KÚÚK ze dne 7. 8. 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dotace ve výši: 522 834 Kč)
Příloha č. 2 Avízo z KÚÚK ze dne 7. 8. 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dotace ve výši: 817 896 Kč)
Příloha č. 3 Avízo z KÚÚK ze dne 7. 8. 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dotace ve výši: 420 235,20 Kč)
Příloha č. 4 Avízo z KÚÚK ze dne 7. 8. 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dotace ve výši: 258 220,80 Kč)
Příloha č. 5 Avízo z KÚÚK ze dne 7. 8. 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dotace ve výši: 262 272 Kč)
Příloha č. 6 Avízo z KÚÚK ze dne 7. 8. 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dotace ve výši: 218 924,40 Kč)

52. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Pečovatelské službě Ústí nad Labem, p.o.
Příloha č. 1 žádost ředitelky Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. ze dne 26. 7. 2017

53. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z oblasti kultury a ostatní

54. Severočeské divadlo s.r.o. – informace z valné hromady
Příloha č. 1 zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Severočeského divadla s.r.o. č. 2/2017 ze dne 8. 6. 2017
Příloha č. 2 výroční zpráva za rok 2016
Příloha č. 3 zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období 1. 1. 2016 – 31.12.2016 a vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření, k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
Příloha č. 4 účetní závěrku k 31. 12. 2016 (rozvaha, výsledovka, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, přílohu k účetní závěrce)
Příloha č. 5 zprávu nezávislého auditora Ing. Františka Meierla
Příloha č. 6 zprávu o vztazích propojených osob za rok 2016
Příloha č. 7 usnesení Zastupitelstva kraje o změně zástupců Ústeckého kraje v dozorčí radě Severočeského divadla s.r.o.

55. Rozpočtové opatření OMOŠ – převod finančních prostředků v rámci odboru

56. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 310/17 a č. 388/17

57. Odsouhlasení provedení akcí OMOŠ

58. Souhlas s realizací projektu v rámci OP VVV
Příloha č. 1 Žádost ZŠ a MŠ Jitřní ze dne 19. 6. 2017

59. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Darovací smlouva na věcný dar pro Mateřskou školu Kameňáček od Nadace GCP
Příloha č. 2 Vzorová darovací smlouva na finanční dar od Women for Women o. p. s. na období 9/2017 do 12/2017
Příloha č. 3 Vzorová darovací smlouva na finanční dar od Women for Women o. p. s. na období od 1/2018 do 6/2018

60. Spolupráce Severočeské vědecké knihovny ÚL se základními školami města ÚL
Příloha č. 1 Žádost SVKÚL ze dne 3. 8. 2017

61. Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za I. pololetí roku 2017
Příloha č. 1 podklady pro výplaty

62. Poskytnutí peněžitého daru
Příloha č. 1 Žádost subjektu Oblastní charita Ústí nad Labem

63. Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ - schválení změnového Rozhodnutí č. 2, včetně podmínek z Operačního programu Technická pomoc
Příloha č. 1 Podmínky realizace projektu

64. Stavební úpravy stávajícího objektu "Nocležna", Čajkovského 2514/16, Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Usnesení Komise
Příloha č. 2 Žádost
Příloha č. 3 Přerušení řízení
Příloha č. 4 Dopis

65. Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. za rok 2016
Příloha č. 1 Žádost Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s.
Příloha č. 2 Zápis Dozorčí rady

66. Úspora energie objektu č. p. 1431 - podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 70 OPŽP

67. Dodatek č. 1 na provádění úklidu veřejně přístupných prostor v Ústí nad Labem hlavní nádraží
Příloha č. 2 Smlouva
Příloha č. 1 Dodatek č. 1