Materiály

6. jednání dne 4.4.2018

2. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO Střekov
Příloha č. 3 Střekovské nábřeží - studie
Příloha č. 2 Střekovské nábřeží - odhad nákladů
Příloha č. 1 Źádost MO Střekov ze dne 5.3.2018

3. Rozpočtové opatření OSV a městských obvodů - dotace na výkon veřejného opatrovnictví

4. Rozpočtové opatření OSV - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

5. Veřejná zakázka "Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová" - výběr dodavatele

6. Veřejná zakázka "Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ" - výběr dodavatele

7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem a ČR - ÚZSVM
Příloha č. 1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č.j. UZSVM/U/17348/2015-HSPH ze dne 30.11.2015

8. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů

9. Dotační program na poskytování grantů pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší
Příloha č. 1 Příloha č. 1 v elektronické podobě na intranetu - Výzva
Příloha č. 2 Příloha č. 2 v elektronické podobě na intranetu - Zásady pro poskytování grantů
Příloha č. 3 Příloha č. 2.1. v elektronické podobě na intranetu - Formulář žádosti o grant
Příloha č. 4 Příloha č. 2.2. v elektronické podobě na intranetu - Formulář žádosti o změnu údajů
Příloha č. 5 Příloha č. 2.3. v elektronické podobě na intranetu - Formulář pro vyúčtování dotace
Příloha č. 6 Příloha č. 3 v elektronické podobě na intranetu - Smlouva o poskytnutí grantu

10. PZKO - Implementace opatření PZKO – revokace usnesení
Příloha č. 1 Příloha č. 1 v elektronické podobě na intranetu -Opatření obecné povahy č.j. 32028/ENV/16 ze dne 11.5.2016
Příloha č. 2 Příloha č. 2 v elektronické podobě na intranetu - Rozsudek jménem republiky č. 4As250/2016-154 ze dne 15.2.2018

11. Smlouva o poskytování záložního zdroje elektřiny a čerpadla mezi Povodím Labe, s. p. a statutárním městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Smlouva o poskytování záložního zdroje elektřiny a čerpadla

12. Rozpočtové opatření OSR

13. Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“

14. Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou - dodatek č. 2
6RM_M14_2018_P1

15. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 “Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“

16. Změna účelu poskytnutí dotace v oblasti kultury 2018
Příloha č. 1 Žádost o změnu údajů dotace v oblasti kultury 2018 – Ústecký dětský sbor, z.s.

17. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018

18. Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2018
Příloha č. 1 Žádost o dotaci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování dotace

19. Finanční vypořádání neinvestičních finančních prostředků poskytnutých v roce 2017 Městským službám Ústí nad Labem, p. o.
Příloha č. 1 Městské služby Ústí nad Labem, p. o. – Vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku na provoz (k 31. 12. 2017), poskytnutého z rozpočtu zřizovatele – odbor MOŠ, ze dne11. 1. 2018 Účel: Oprava zpevněné pochůzné plochy 2.NP v k. ú. Krásné Březno

20. Finanční vypořádání neinvestičních finančních prostředků poskytnutých v roce 2017 příspěvkovým organizacím
6RM_M20_P1_usnesení
6RM_M20_P1
6RM_M20_P2_1
6RM_M20_P2_2

21. Přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím v roce 2017
Příloha č. 1 přehled o svěřeném majetku příspěvkovým organizacím
Příloha č. 2 soupis svěřeného majetku DDHM
Příloha č. 1 vzor smlouvy o svěření movitého majetku….

22. Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční a investiční části výdajového rozpočtu
Příloha č. 1 Žádost MSÚL, Technicko-ekonomická studie a foto objektu

23. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace

24. Rozpočtové opatření kanceláře primátorky

25. Rozpočtové opatření OKSS a FO