Materiály

8. jednání dne 8.3.2017

2. Zpětveztí žaloby ve věci tzv. historického majetku města
7RM_M2_P1

3. Návrh na uzavření smíru ve sporu vedenému u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod č. j. 22 C 55/2013
Příloha č. 1 Výzva ke smíru ve věci sp. zn. 22 C 55/2013

4. Pokračování koncesního řízení "Správa a provoz krematoria"
Příloha č. 1 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 2. 2017

5. Žádost o prominutí pohledávky
Příloha č. 1 Návrh povinného na zastavení exekuce a prominutí úroku z prodlení

6. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí a kanceláře primátora – změna organizačního řádu
Příloha č. 1 Soupis dlouhodobého majetku převáděného na kancelář primátora
Příloha č. 2 Soupis dlouhodobého majetku převáděného na oddělení vodního hospodářství OŽP

7. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje

8. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 1

9. Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování

10. Rozpočtové opatření OIÚP - oddělení městského architekta

11. Vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence
Příloha č. 1 zápis z jednání likvidační komise MmÚ
Příloha č. 2 přílohy k protokolům se zdůvodněním

12. Záměr prodeje pozemků p. č. 120/3 a p. č. 121 v k. ú. Lindava
Příloha č. 1 Žádost, stanovisko OSR MmÚL, náklady na údržbu, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek - Klub osobního růstu
Příloha č. 3 Znalecký posudek - MmÚL

13. Nabytí, příp. dlouhodobý pronájem nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanovisko OSR MmÚL, územní plán ÚL,usnesení MK RM

14. Úprava usnesení RM č. 452/16 ze dne 14. 12. 2016
Příloha č. 1 Usnesení RM, nájemní smlouva

15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1342/1 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, stanoviska odborů, usnesení MK RM

16. Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 352 a p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

17. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 470/1 v k. ú. Církvice
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM

18. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM
Příloha č. 2 Projektová dokumentace

19. Záměr směny pozemků v k. ú. Bukov
Příloha č. 1 Žádost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, usnesení MK RM, korespondence

20. Nabytí nemovitostí v ulici Na Nivách
Příloha č. 1,2,8,9 P1,2,8,9
Příloha č. 3 Výpis z KN
Příloha č. 5 Souhrnný list stavby
Příloha č. 6 Znalecký posudek
Příloha č. 4 Statický posudek
Příloha č. 7 Kupní smlouva

21. Úprava nájemní smlouvy – Sportovně střelecký klub
Příloha č. 1-8 P1-8
Příloha č. 9 Znalecký posudek

22. Záměr pronájmu areálu Městského stadionu Ústí nad Labem
Příloha č. 1-8 P1-8

23. Převod 2 částí pozemku p.č.819/4 v k.ú. Předlice formou prodeje
Příloha č. 1-4 Žádosti a oznámení záměru města, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpisy z usnesení RM a ZM
Příloha č. 5 Znalecký posudek

24. Úprava usnesení Rozhodnutí primátorky v působnosti RM č. 314/16 ze dne 25. 8. 2016
Příloha č. 1-3 Výpis z usnesení Rozhodnutí primátorky v působnosti RM č.314/16, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpis z usnesení MK

25. Záměr prodeje části pozemku p. č. 139/1 v k. ú. Bukov
Příloha č. 1-4 Žádost + situační snímky, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanovisko OSR, usnesení MK

26. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1263/1 v k. ú. Brná nad Labem
Příloha č. 1-3 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů

27. Zřízení věcného břemene - právo chůze a jízdy v k.ú. Habrovice
Příloha č. 1 Žádost o uzavření smlouvy o zřízení VB chůze a jízdy, Informace o pozemku, Výpis z KN, Ortofotomapa

28. Rozpočtové opatření ODM - oddělení evidence majetku

29. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2017
Příloha č. 1 Sumář návrhu dotací do Rady města Ústí nad Labem a Zastupitelstva města Ústí nad Labem

30. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 “Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“
Příloha č. 1 Tabulka – Celoroční volnočasová činnost do 18 let

31. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 “Akce zdravotně postižených“

32. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017

33. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2017
Příloha č. 1a Přehled návrhu dotací v jednotlivých kategoriích, včetně přehledu o hlasování členů Kulturní komise RM
Příloha č. 1b Přehled návrhu dotací v jednotlivých kategoriích, včetně přehledu o hlasování členů Kulturní komise RM
Příloha č. 1c Přehled návrhu dotací v jednotlivých kategoriích, včetně přehledu o hlasování členů Kulturní komise RM

34. Dodatek č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1usnesení seznam movitého majetku Kulturního domu CORSO
Příloha č. 2usnesení seznam movitého majetku Městského stadionu
Příloha č. 1 návrh dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny
Příloha č. 1a návrh dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny
Příloha č. 1b návrh dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny

35. Obecně závazná vyhláška č…/2017 – Stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1usnesení návrh obecně závazné vyhlášky č…/2017 - Stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Souhlas ředitelek mateřských škol

36. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Rezignace Ing. Ivany Holinkové na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace

37. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Rezignace Mgr. Sylvie Sušické na vedoucí pracovní místo ředitelky Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

38. Revokace usnesení ZM č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016
Příloha č. 1 Žádost ZŠ E. Krásnohorské ze dne 8. 2. 2017
Příloha č. 2 Výpis usnesení ZM č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016
Příloha č. 3 Článek 19 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.7

39. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace z KÚÚK na zajištění LPS v roce 2017
Příloha č. 1 návrh Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby

40. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a p. o. z oblasti školství
Příloha č. 1 Krajský úřad Ústeckého kraje – Avízo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ze dne 14. 2. 2017

41. Udělení výjimky z počtu dětí v mateřských školách v roce 2017/2018
Příloha č. 1 žádosti o povolení výjimky

42. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Návrh darovací smlouvy mezi WOMEN FOR WOMEN o. p. s. a ZŠ Vojnovičova

43. Poskytnutí peněžitého daru
Příloha č. 1 Žádost o finanční podporu

44. Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2016
Příloha č. 1 Podklady pro výplatu odměn