Materiály

12. jednání dne 6.6.2018

2. Rozpočtové opatření FO a OIÚP

3. Rozpočtové opatření FO

4. Rozpočtová opatření FO a OHS

5. Veřejná zakázka "Dodávka osobních vozidel"

6. Źádosti o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů

7. Členství statutárního města Ústí nad Labem ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu

8. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – přijetí nadačního příspěvku č. 83-SZ-004 od Nadace Partnerství
Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 83-SZ-004

9. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - účetní závěrka společnosti za rok 2017
Příloha č. 1 Auditovaná účetní závěrka
Příloha č. 2 Usnesení Představenstva společnosti

10. Dohody o ukončení mandátní a příkazní smlouvy

11. Bezúplatné nabytí pozemků od ÚZSVM
Příloha č. 1-4 Nabídka,výpisy KN, ortofotomapy, stanoviska ODM, smlouvy

12. Revokace usnesení Rady města č. 468/17 ze dne 12.7.2017
Příloha č. 1-3 Usnesení RM, žádost, usnesení MK

13. Úprava usnesení Rady města č. 766/17 ze dne 13. 12. 2017
Příloha č. 1 Usnesení RM

14. Rozpočtové opatření ODM - koupě květinových samozavlažovacích pyramid

15. Rozpočtové opatření ODM - pojistné náhrady

16. Rozpočtové opatření ODM - doplatek nákupu čistícího stroje pro čištění umělých povrchů - Městský stadion Ústí n.L.

17. Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování
Příloha č. 1 Usnesení Expertní skupiny ze dne 19. 6. 2017
Příloha č. 2 Usnesení Komise pro územní plán č. 45/2018 ze dne 6. 3. 2018
Příloha č. 3 Předběžný harmonogram pořizování nového územního plánu

18. Rozpočtové opatření OIÚP - "Parkovací dům v ulici Vinařská" - PD
Příloha č. 1 situace

19. "Rekonstrukce Letního kina - elektro" - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Příloha č. 1 Návrh Dodatku č. 1
Příloha č. 2 Smlouva o dílo
Příloha č. 3 ZL č. 1 a 2

20. "Rekonstrukce Letního kina - sanace" - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Příloha č. 1 Návrh Dodatku č. 1
Příloha č. 2 Smlouva o dílo
Příloha č. 3 ZL č. 1 až 4

21. Vital Cities - Integrovaný akční plán
Příloha č. 1. Integrovaný akční plán města Ústí nad Labem

21. Vital Cities - Integrovaný akční plán
Příloha č. 1 Integrovaný akční plán

22. Projekt FORGET HERITAGE – realizace projektu, smlouva o spolupráci
Příloha č. 1 Smlouva o spolupráci a finanční spoluúčasti

23. Rozpočtové opatření OSR, OMOŠ a KT

24. Rozpočtové opatření OSR a KT

25. Podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování II.
Příloha č. 1 Přihláška ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
Příloha č. 2 Dotazník pro obce
Příloha č. 3 Memorandum o spolupráci
Příloha č. 4 Příloha Memoranda – závazek obce
Příloha č. 5 Metodika koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

26. Memorandum o spolupráci při majetkoprávním vypořádání zájmového území jezera Milada
Příloha č. 1 Memorandum o spolupráci při majetkoprávním vypořádání zájmového území jezera Milada

27. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace

28. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018

29. Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018

30. Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2019 - 2020
Příloha č. 1a Přehled návrhu dotací v jednotlivých kategoriích - Žádosti na realizaci celoroční činnosti na rok 2019
Příloha č. 1b Přehled návrhu dotací v jednotlivých kategoriích - Žádosti na realizaci celoroční činnosti na rok 2020
Příloha č. 1c Přehled návrhu dotací v jednotlivých kategoriích - Žádosti na realizaci akcí mimořádného významu v roce 2019
Příloha č. 1d Přehled návrhu dotací v jednotlivých kategoriích - Žádosti na realizaci akcí mimořádného významu v roce 2020

31. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2018 – změna účelu

32. Úprava usnesení - Dotace pro Severočeské divadlo s. r. o.
12RM_M32_P1

33. Dodatek č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 návrh dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny
Příloha č. 1a Soupis movitého majetku vyjímutého ze správy organizace
Příloha č. 1b Soupis movitého majetku vyjímutého ze správy organizace

34. Dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových organizací a převod činnosti Sektorového centra z Městských služeb ÚL na DDM a ZDVPP
Příloha č. 1 Dod. č. 4 k zřizovací listině Fakultní základní školy ÚL, České mládeže 230/2
Příloha č. 1a Dod. č. 4 k zřizovací listině Fakultní základní školy ÚL, České mládeže 230/2
Příloha č. 2 Dod. č. 3 k zřizovací listině Základní školy ÚL, Hlavní 193
Příloha č. 2a Dod. č. 3 k zřizovací listině Základní školy ÚL, Hlavní 193
Příloha č. 3 Dod. č. 5 k zřizovací listině DDM a ZDVPP
Příloha č. 3a Dod. č. 5 k zřizovací listině DDM a ZDVPP
Příloha č. 4 Dod. č. 5 k zřizovací listině Domova pro seniory Severní Terasa

35. Platové výměry a odměny ředitelů p.o.

36. Informace ve věci trestního řízení a soudního sporu proti bývalé pracovnici Muzea města Ústí nad Labem

37. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Internátní mateřské škole, příspěvkové organizaci
Příloha č. 1 Žádost o navýšení příspěvku na provoz na rok 2018, včetně přehledu spotřeby plynu za období 2008 - 2017

38. Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním školám pro žáky 1. tříd – 1. záloha
Příloha č. 1 Účelový příspěvek na provoz určený na učební pomůcky pro žáky 1. tříd ZŠ

39. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro ZŠ Palachova, p. o.

40. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2017
Příloha č. 1usnesení Protokol o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací Statutárního města Ústí nad Labem sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2017
Příloha č. 1 Výstup MIRÓ Audit Services, s.r.o. - Shrnutí výsledků prověrek účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2017 (59 p. o.)

42. Rozpočtové opatření FO a KT - pořízení elektronického řešení agendy "Výzva provozovateli vozidla"

43. Změna složení expertní skupiny / OÚP

44. Stanovení počtu členů ZM Ústí nad Labem pro volební období 2018-2022

45. Odkoupení bytového domu – 1. Máje 363/9 v k. ú. Krásné Březno
Příloha č. 1-3 Sdělení makléře a popis nemovitosti, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpis z usnesení MK
Příloha č. 4 Znalecký posudek

46. Odkoupení areálu UJEP - Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-3 Korespondence, výpis KN, ortofotomapa, fotodokumentace, výřez ÚP, výpis z usnesení MK
Příloha č. 4 Znalecký posudek o ceně nemovitosti
Příloha č. 5 Znalecký posudek o ceně věcného břemene užívání nebytových prostor
Příloha č. 6 6. Rešerše dotačních možností pro město v oblasti nákupu a rekonstrukcí nemovitostí

47. Rozpočtové opatření OIÚP - "Větruše - volnočasové aktivity" - PD

48. Rozpočtové opatření finančního odboru - proúčtování daně z příjmů města

49. Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – poskytnutí dotace.
Příloha č. Příloha č.1 Krátké informace o organizacích, které podaly žádost o poskytnutí dotace na jejich činnost a vybavení v roce 2018
Příloha č. Příloha č.2 Přehled poskytnutých dotací v letech 2014-17 a její využití organizacemi
Příloha č. Příloha č.3 Usnesení KŽP ze dne 02.05.2018
Příloha č. Příloha č.4 Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem