Materiály

25. jednání dne 4.10.2017

1. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ - schválení změnového Rozhodnutí č. 2 a 3, včetně podmínek z Operačního programu Technická pomoc
Příloha č. 3 Podmínky č. 2 realizace projektu
Příloha č. 4 Podmínky č. 3 realizace projektu

1. Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů uzavřené mezi Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a městem Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Technický popis přístupu do NDTB, vkládání a editace dat
Příloha č. 2 Žádost o povolení/zrušení administrovaného přístupu do NDTB

2. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů

3. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město
Příloha č. 1 Avízo KÚÚK o převedení účel. fin. prostředků ze StR

4. Rozpočtové opatření SpO – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Příloha č. 1 Avízo Krajského úřadu Ústeckého kraje

5. Rozpočtové opatření OŽP - činnost odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2017
Příloha č. 1 Oznámení KÚ ÚK o poskytnutí finančních prostředků za 2.čtvrtletí 2017

6. Rozpočtové opatření OSV - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

7. Rozpočtové opatření OIÚP - "Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 37/795, Krásné Březno" - PD

8. Rozpočtové opatření OIÚP - "Lidické náměstí - zásuvkový rozvod"

9. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - auditor
Příloha č. 1 Výpis ze zápisu ze 6. jednání Dozorčí rady Dopravního podniku

10. Pronájem částí pozemků v k.ú. Klíše
25RM_M10_2017_P1

11. Převod pozemku p. č. 57/94 v k. ú. Všebořice do správy MO ÚL - město
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK

12. Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 4264 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK

13. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Habrovice
25RM_M13_2017_P1

14. Záměr pronájmu pozemků v osadě U Habrovického rybníka
Příloha č. 1-2 Žádost, výpis z usnesení Primátorky v působnosti RM a MK

15. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017

16. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o.

17. Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017

18. Konání sbírky pro Městský útulek pro opuštěná zvířata – Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem
Příloha č. 1 žádost ÚMO město o projednání záměru konání veřejné sbírky v radě města
Příloha č. 2 oznámení o konání sbírky na KÚÚK

19. Platový výměr ředitelky Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace

20. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace
Příloha č. 1 žádost ředitele ZŠ Karla IV, p. o. ze dne 21. 6. 2017
Příloha č. 2 žádost ředitelky MŠ U plavecké haly, p. o. ze dne 19. 9. 2017

21. Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Pilotní projekt – výše nákladů spojená s podporou ped. pracovníků ve školských zařízení ve vyloučených lokalitách
Příloha č. 2 žádost ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. ze dne 11. 9. 2017

22. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti
Příloha č. 1 Avízo z KÚÚK ze dne 6. 9. 2017
Příloha č. 2 Avízo z KÚÚK ze dne 7. 9. 2017
Příloha č. 3 Avízo z KÚÚK ze dne 13. 9. 2017

23. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Avízo z KÚÚK k převodu finančních prostředků ze dne 28. 8. 2017

24. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Avízo z KÚÚK ze dne 5. 9. 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dotace ve výši: 693 460,80 Kč)
Příloha č. 2 Avízo z KÚÚK ze dne 5. 9. 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dotace ve výši: 134 166 Kč)
Příloha č. 3 Avízo z KÚÚK ze dne 5. 9. 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dotace ve výši: 189 498 Kč)
Příloha č. 4 Avízo z KÚÚK ze dne 6. 9. 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dotace ve výši: 362 138,80 Kč)

25. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Návrh darovací smlouvy na finanční dar od Ondřeje Mikulici

26. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního a investičního příspěvku pro příspěvkové organizace z oblasti školství
Příloha č. 1 žádost ZŠ Palachova o poskytnutí neinvestičního příspěvku
Příloha č. 2 žádost ZŠ Palachova o investiční příspěvek na pořízení myčky nádobí
Příloha č. 3 žádost ZŠ Vojnovičova o poskytnutí neinvestičního příspěvku

27. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, p. o.
Příloha č. 1 žádost Městských služeb Ústí nad Labem dne 10. 8. 2017

29. Rozpočtové opatření OSR, KT a OKSS – „Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018 – 2021“

31. Poskytnutí dotací z dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Tabulka hodnocených projektů
Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace včetně přílohy