Odbor strategického rozvoje

Činnost odboru

 • analyzuje národní a evropské dokumenty pro čerpání dotací
 • monitoruje dotační příležitosti, informuje o vyhlášených výzvách
 • utváří projektové týmy, účastní se projektových týmů v řídicích a pracovních skupinách, v roli manažerů projektu,
 • zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci a udržitelnost
 • zajišťuje činnost fundraisera pro základní a mateřské školy, tj. monitoruje vnější finanční zdroje, zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace na realizaci neinvestičních projektů v oblasti školství, zajišťuje jejich administraci a udržitelnost
 • koordinuje projekty se zahraniční účastí
 • koordinuje podávání žádostí o dotace pro městské organizace a obvody města
 • vede evidenci podaných žádostí o dotace
 • v tisku prezentuje realizované projekty
 • zajišťuje výrobu a distribuci informačních předmětů o projektech
 • komunikuje s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních programů
 • věnuje se přípravě a organizaci dalších forem financování rozvojových projektů města
 • realizuje agendu EU
 • zprostředkovává a účastní se jednání se zástupci orgánů EU
 • spolupracuje se Svazem měst a obcí
 • zastupuje město a SMO ČR v pracovních skupinách vytvořených pro koordinaci urbánní politiky, strukturální politiky a evropské fondy
 • zastupuje město v národních a mezinárodních orgánech pro přípravu a implementaci dotačních programů
 • zajišťuje aktualizaci www stránek města s problematikou rozvoje města, dotací a evropských záležitostí
 • koordinuje proces strategického řízení města – monitoruje a evaluuje implementaci Strategie rozvoje města, shromažďuje projektové záměry města, spravuje zásobník projektů, tvoří každoroční akční plány
 • zajišťuje zpracování strategických rozvojových dokumentů města
 • zajišťuje informování veřejnosti o záměrech strategického rozvoje města
 • zajišťuje zpracování, realizaci a řízení integrovaných plánů/strategií rozvoje města či širšího okolí
 • zpracovává vnitřní metodiky, zejména pro řízení grantových schémat, řízení projektových cyklů apod.
 • pořádá konference a veřejná projednání k tématu strategického rozvoje a rozvojových projektů města
 • monitoruje aktuální trendy a inovativní přístupy v oblasti strategického rozvoje a řízení měst
 • zabezpečuje prezentace možností k investování a podnikání ve městě, zajišťuje průběžné poskytování služeb příchozím i stávajícím investorům a průběžnou komunikaci s podnikateli ve městě,
 • zabezpečuje podklady pro výrobu materiálů o investičních příležitostech, kvality a image města, propaguje a reprezentuje město, jako místo vhodné k investování zpracovává projekty na oživení podnikatelských a investičních aktivit ve městě, zajišťuje účast a prezentaci města na významných veletrzích, výstavách investičních příležitostí, workshopech, seminářích v tuzemsku a v zahraničí,
 • zaměřuje se na podporu podnikání v centru města a zvýšení kvality veřejného prostoru v centru tak, aby bylo zlepšeno vnímání centra podnikateli, ale i obyvateli a návštěvníky,
 • spolupracuje na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací
 • spolupracuje s vládní agenturou CzechInvest, dále spolupracuje s městskými obvody a organizacemi města ve vztahu k rozvojovým aktivitám
 • poskytuje pracovní a organizační servis Dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada, zajišťuje propagaci této oblasti a spolupracuje na jejím rozvoji v rozsahu 100% 1 pracovního úvazku
 • zabývá se agendou regenerace a inventarizace brownfieldů na území města a okresu Ústí nad Labem se zaměřením na komunikaci s vlastníky, vyhledávání finančních prostředků z dotačních zdrojů národních i evropských, zapojování studentů UJEP a dalších při zpracovávání údajů o brownfieldech, spolupráci v rámci platformy Partnertsví pro české brownfieldy, průběžné vzdělávání v problematice regenerace brownfieldů
 • vyjadřuje se k záměrům prodeje, pronájmu a nákupu majetku v souvislosti s rozvojem města, popřípadě takové záměry navrhuje a vede následná jednání,
 • monitoruje sociodemografický vývoj města a jeho částí, i širšího okolí
 • koordinuje realizaci integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace jako celku
 • administruje naplňování integrované strategie v prostředí MS2014+
 • monitoruje realizaci dílčích projektů i celé integrované strategie
 • zpracovává pravidelné evaluace
 • vyhodnocuje a snaží se eliminovat případná rizika vyplývající z neplnění finančního plánu či harmonogramu
 • komunikuje s příjemci podpory a veřejností
 • komunikuje s řídícími orgány operačních programů
 • zastupuje město Ústí nad Labem a nástroj ITI na jednání RSK, NSK, MV ŘO atd.
 • koordinuje činnost pracovních skupin a Řídícího výboru
 • zajišťuje publicitu a propagaci, spravuje web ITI
 • zajišťuje propagaci města na webu města, externích turistických portálech a v tištěných médiích, včetně tvorby článků
 • zajišťuje tvorbu publikací a tiskovin na základě grafického manuálu města
 • spolupracuje se subjekty města na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací
 • zajišťuje aktualizaci www stránek města v oblastech souvisejících s cestovním ruchem
 • zajišťuje výrobu a distribuci propagačních předmětů
 • zajišťuje tvorbu a podporu turistických a jiných volnočasových aktivit
 • zajišťuje marketingovou přípravu a praktické zajišťování účasti města a jeho prezentace na veletrzích cestovního ruchu a prezentačních akcí
 • spolupracuje se všemi turistickými cíli ve městě a jeho okolí, včetně jejich obecné a marketingové podpory
 • koordinuje aktivity ohledně provozu osobní lodní dopravy na Labi, včetně její propagace
 • spolupracuje s ostatními institucemi a organizacemi v oblasti cestovního ruchu
 • účastní se a realizuje samostatné projekty v cestovním ruchu (Zahájení turistické sezóny v Ústí nad Labem, Dny evropského dědictví, Do práce na kole atp.)
 • řídí projekt Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21
 • realizuje cíle a opatření projektu Zdravé město Ústí nad Labem naplňováním schváleného Plánu zdraví a kvality života
 • organizuje akce nejen v rámci podporovaných kampaní (Evropský týden mobility, Dny zdraví, fóra Zdravých měst atp.)
 • vyhlašuje a administruje dotační program k naplňování Plánu zdraví a kvality života
 • zajišťuje provoz Informačního střediska města Ústí nad Labem, které realizuje a poskytuje:
  • informace o cestovním ruchu a turistice ve městě a okolí, a služby s tím spojené
  • informace o dopravních spojeních a vyhledávání všeobecných informací, základní pomoc občanům, internet pro veřejnost
  • prodej propagačních předmětů, map a publikací o městě Ústí nad Labem a okolí, správu a provoz e-shopu
  • chod galerie včetně zajištění pravidelných měsíčních výstav
  • služby pro cyklisty
  • distribuci informačních a propagačních materiálů do restaurací, ubytovacích zařízení a turistických cílů ve městě a okolí a do infocenter v zahraničí
  • agendu spojenou s vydáváním Senior pasů
  • týdenní provoz v hlavní sezóně, včetně státních svátků

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Dlouhý Martin, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271659
Č. dveří: 518
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení cestovního ruchu

Slawischová Hana, Ing. vedoucí oddělení 222 475271128
Brzobohatá Nela referent IS IS 475271871
Fajfrová Tereza referent IS 223
Chroustová Alena referent IS IS 475271883
Limburska Tereza, Bc. referent 222 475271661
Poslová Eva, RNDr. referent 223 475271525
Šváchová Markéta referent IS IS 475271700

oddělení koncepcí

Husák Jan, Mgr. vedoucí oddělení 520 475271253
Džuganová Barbora, Ing. referent 530 475271830
Kulhánková Kateřina, Bc. referent Jezera Milada 528 475271697
Olah Alexandr, Bc. odborný systémový pracovník 524
Podlaha Bronislav, Mgr. odborný systémový pracovník 524
Ryvolová Andrea, Ing. referent 530 475271527
Sádlová Lucie, Ing. referent 530 475271523

oddělení projektů a dotací

Jehličková Lucie, Bc. referent 419 475271137
Rožcová Michaela, Bc. referent 419 475271121
Schneiderová Michaela, Ing. referent 419 475271650
Slámová Zuzana, Ing. referent 419 475271662
Tinková Aneta, Bc. referent 532 475271138

oddělení řízení ITI

Starý Jiří, Mgr. vedoucí oddělení 529 475271674
Kubjaková Michaela, Bc. referent 529 475271526
Kunclová Alena, Mgr. koordinátor ITI 524
Podrápský František, Ing. koordinátor ITI 524
Pokorný Richard koordinátor ITI 524
Starý Jiří koordinátor ITI 524

podřízeni vedoucímu

Brzobohatá Markéta, Ing. koordinátor spolupráce pro projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem 529
Caltová Eliška, Mgr. školní psycholog - projekt Inkluze 529
Laubeová Alena, Mgr. koordinátor inkluze pro projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem 529
Šimková Kateřina, Mgr. odborný garant inkluze pro projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem 529