Odbor kontroly

Činnost odboru 

 • vede centrální evidenci veškerých stížností:
  • které jsou adresovány MmÚ, primátorovi města a jeho náměstkům,
  • přezkoumává a vyřizuje stížnosti ve stanovených lhůtách,
  • postupuje stížnosti k vyřízení jiným organizacím, do jejichž působnosti stížnost náleží, případně odborům MmÚ,
  • zpracovává rozbory petic a stížností, které jsou předkládány RM,
 • provádí kontrolu přenesené působnosti na úseku přestupků na jednotlivých úřadech městských obvodů
 • vykonává kontrolní činnost zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, a to u:
  • příspěvkových organizací zřizovaných městem, městských obvodů města Ústí nad Labem, které jsou organizační jednotkou města, příjemců veřejné finanční podpory a organizačních útvarů MmÚ,
  • zjišťuje, jak kontrolovaný subjekt plní povinnosti, které mu vyplývají z právních předpisů,
  • prověřuje správnost vybraných operací,
  • poskytuje objektivní informace o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a o jejich průkazném účetním zpracování u kontrolovaných subjektů,
  • kontroluje správnost a včasnost pohybu a stavu movitého a nemovitého majetku,
  • provádí tématické kontroly na základě požadavků příslušných orgánů,
  • provádí kontrolu v oblastech vnitřní správy,
  • vyhotovuje protokoly o kontrole,
  • pořizuje zprávy o výsledcích kontrolních šetření,
 • zpracovává roční plány a vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí n.L., které předkládá Radě města ÚL, vč. zabezpečení zveřejnění informací o kontrolách dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb.,
 • za Statutární město Ústí n. L. zabezpečuje zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů veřejné správy dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (pro MFČR – elektronický systém),
 • zpracovává Hodnotící zprávu v oblasti veřejné správy svěřené orgánům ÚSC dle Usnesení vlády č. 689/2013

Další informace

I. Výkon státní správy na odboru kontroly Magistrátu města ÚNL

Oddělení vyřizování přestupků řeší přestupky v I. stupni

dle zákona  č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy dle § 21.
Přestupky proti předpisům, kterými se stanoví  další předpoklady pro výkon některých funkcí dle § 21 a).
Přestupky na úseku podnikání dle § 24.p
Přestupky na úseku soudnictví mládeže dle § 26.
Přestupky na úseku práce a sociálních věcí dle § 28.
Přestupky na úseku zdravotnictví dle § 29 odst. 1 písm. g), k), l), m).
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (mimo těch, které řeší odbor dopravy MMÚ) dle § 30 odst. 1 písm. c), f) g), h), ch), i), l).
Přestupky na úseku školství a výchovy mládeže dle § 31.
Přestupky na úseku kultury dle § 32.
Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě dle § 33.
Přestupky na úseku vodního hospodářství (i Česká inspekce životního prostředí) dle § 34.
Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství dle § 35.
Přestupky na úseku geologie dle § 38.
Přestupky na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství dle § 41.
Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy dle § 42.
Přestupky na úseku obrany České republiky dle § 43.
Přestupky na úseku správy státních hranic dle § 44.
Přestupky na úseku ochrany státních hranic dle § 44 a).
Přestupky na úseku ochrany životního prostředí dle § 45.
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě v případě porušení nařízení a OZV krajů dle § 46 odst. 1, 2.
Přestupky křivého vysvětlení dle § 47 a).

dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
přestupky dle § 28 a § 28a

dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
přestupky dle § 59, §59a, § 59b, § 59c, § 59 d, § 59 e.

Dále projednává přestupky ve věcech, které spravuje obecný úřad s rozšířenou působností a ostatní přestupky, pokud k jejich projednávání nejsou příslušné jiné správní orgány.

Pro městské obvody je odbor kontroly odvolacím orgánem ve věci přestupků.
Zároveň je odvolacím orgánem ve věci předběžné ochrany orgánem státní správy podle § 5 občanského zákoníku.
Pro městské obvody je odbor kontroly odvolacím orgánem u správních deliktů podle zákona č. 37/89 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve znění pozdějších novel.
Pro obce, se kterými má město Ústí nad Labem uzavřené veřejnoprávní smlouvy, řeší odbor kontroly přestupky, které jsou příslušné řešit obce.

Oddělení vyřizování přestupků v dopravě v souladu se zákonem č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů řeší přestupky v I. stupni

komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MMÚ ÚL na úseku přestupků v dopravě (§ 22 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění),
projednává přestupky na úseku dopravy (§ 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění),
projednává přestupky a správní delikty dle § 16, § 16a  zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění),
zajišťuje výkon rozhodnutí s peněžitým plněním, sleduje včasnost úhrady pokut a vymáhá je podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

II. Výkon státní správy na úřadech městských obvodů

- v souladu se zákonem č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů řeší přestupky v I. stupni.

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy dle § 21 odst. 1. písm. b), c).
Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst dle § 29 a).
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem  a jinými toxikomaniemi dle § 30 odst. 1 písm. a), b).
Přestupky na úseku matrik, jména a příjmení dle § 42 c).
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle § 46.
Přestupky proti veřejnému pořádku dle § 47, § 47 b) a § 48.
Přestupky proti občanskému soužití dle § 49.
Přestupky proti majetku dle § 50.

Dále řeší všechny přestupky podle zvláštních zákonů, které jsou příslušné řešit v I. stupni obce.

III.  Výkon samosprávy na odboru kontroly Magistrátu města ÚNL

1.  Oddělení kontrolyvykonává činnost v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhl. MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. v platném znění.

Kontrolní činnost je vykonávána u:
Příspěvkových organizacích zřizovaných obcí  podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Městských obvodů města Ústí nad Labem, které jsou podle § 20 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o bcích, ve znění pozdějších změn a doplňků organizační jednotkou města.
Příjemců veřejné finanční podpory dle § 9, odst. 2 a § 11, odst. 4 písm. b) zákona č. 320/2001 v platném znění.
Jednotlivých odborů Magistrátu města Ústí nad Labem.

Kontrolní oddělení provádí:
Prověřování hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy v rozsahu působnosti územního správního celku.
Poskytování objektivních informací o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a o jejich průkazném účetním zpracování u kontrolovaných subjektů.
Kontroluje správnost a včasnost pohybu a stavu movitého a nemovitého majetku.
Provádí tématické kontroly na základě požadavků příslušných orgánů.
Provádí finanční kontrolu v oblastech vnitřní správy.
Pořizuje zprávy o výsledcích kontrolních šetření.
Oznamuje prostřednictvím vedoucího organizace orgánům činným v trestním řízení podezření z trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly.
Zpracovává pololetní a roční plány kontrolní činnosti vč. vyhodnocení, které předkládá Radě města ÚL.
Vedoucí odborů Magistrátu města ÚL a jejich podřízení pracovníci jsou povinni poskytnout odboru kontroly neprodleně veškeré materiály, které budou v souvislosti s prováděnými kontrolními akcemi vyžádány.

2.   Oddělení vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanůna základě zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním vykonává činnost v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností, schválených RM dne 31. 5. 2001.

Vede centrální evidenci veškerých petic, stížností, oznámení a podnětů  které jsou adresovány MMÚ, primátorovi města a jeho náměstkům dle čl. 2 Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností (dále pravidel).
Vyřizuje stížnosti ve stanovených lhůtách dle odst. 5 § 175 zákona č. 500/2004 Sb. , odst. 3 § 5 zákona č. 85/1990 Sb. a  dle čl. 4 pravidel.
Odpovědně přezkoumává všechny body stížnosti dle odst. 4 § 175 zákona č. 500/2004 Sb  a čl. 3 pravidel.
Postupuje stížnosti k vyřízení jiným organizacím do jejichž působnosti stížnost náleží, případně odborům MMÚ dle  odst. 2,  § 5 zákona č. 85/1990 Sb. a čl. 3 pravidel.
Zpracovává rozbory petic a stížností, které jsou předkládány RM dle čl. 5 pravidel.

Právní předpisy

Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru
Oddělení vyřizování přestupků a oddělení přestupků v dopravě – vykonává činnost v souladu se zákonem č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a řeší přestupky v I. stupni.
Oddělení kontroly – vykonává činnost v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhl. MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. v platném znění.
Oddělení vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů – na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním vykonává činnost v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností, schválených RM dne 31. 5. 2001.

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení kontroly

Černá Ivana vedoucí oddělení kontroly 342 475271570
Brožová Zdeňka, Mgr. referent kontroly 340 475271455
Hřibová Ivana referent kontroly 340 475271458
Krylová Blažena referent kontroly 339 475271456
Pašková Eva referent kontroly 335 475271453

oddělení stížností

Kovárníková Ivana vedoucí oddělení stížností 334 475271452
Šťástková Michaela referent stížností 333 475271534