Odbor kontroly

Činnost odboru 

 •  vede centrální evidenci veškerých petic a stížností:
  • které jsou adresovány MmÚ, primátorovi města a jeho náměstkům,
  • přezkoumává a vyřizuje petice a stížnosti ve stanovených lhůtách,
  • postupuje petice a stížnosti k vyřízení jiným organizacím, do jejichž působnosti stížnost náleží, případně odborům MmÚ,
  • zpracovává rozbory petic a stížností, které jsou předkládány RM,
  • provádí kontrolu spisů týkajících se petic a stížností na ÚMO 
 • vykonává kontrolní činnost zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, a to u:
  • příspěvkových organizací zřizovaných městem, městských obvodů města Ústí nad Labem, které jsou organizační jednotkou města, příjemců veřejné finanční podpory a organizačních útvarů MmÚ,
  • zjišťuje, jak kontrolovaný subjekt plní povinnosti, které mu vyplývají z právních předpisů,
  • prověřuje správnost vybraných operací,
  • poskytuje objektivní informace o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a o jejich průkazném účetním zpracování u kontrolovaných subjektů,
  • kontroluje správnost a včasnost pohybu a stavu movitého a nemovitého majetku,
  • provádí tematické kontroly na základě požadavků příslušných orgánů,
  • provádí kontrolu v oblastech vnitřní správy,
  • vyhotovuje protokoly o kontrole,
  • pořizuje zprávy o výsledcích kontrolních šetření,
 • zpracovává roční plány a vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí n.L., které předkládá Radě města ÚL, vč. zabezpečení zveřejnění informací o kontrolách dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb.,
 • za Statutární město Ústí n. L. zabezpečuje zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů veřejné správy dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (pro MFČR – elektronický systém),
 • zpracovává Hodnotící zprávu v oblasti veřejné správy svěřené orgánům ÚSC dle Usnesení vlády č. 689/2013 
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení kontroly

Černá Ivana vedoucí oddělení kontroly 342 475271570
Brožová Zdeňka, Mgr. referent kontroly 340 475271455
Hřibová Ivana referent kontroly 340 475271458
Krylová Blažena referent kontroly 339 475271456
Pašková Eva referent kontroly 335 475271453

oddělení stížností

Kovárníková Ivana vedoucí oddělení stížností 334 475271452
Šťástková Michaela referent stížností 333 475271534