ÚS TEST

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 2. 12. 2015 rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Ústí nad Labem a současně ukončilo pořizování všech změn, u kterých bylo do té doby schváleno pořízení.

Územní plán Ústí nad Labem navrhne novou základní koncepci rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot, novou urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, novou koncepci veřejné infrastruktury s návrhem nové dopravní koncepce, včetně podmínek pro její umísťování a novou koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití. Pořizovaný Územní plán Ústí nad Labem bude projednáván a zveřejňován v souladu se stavebním zákonem a všichni vlastníci dotčených pozemků i staveb a veřejnost budou mít právo se do procesu pořizování zapojit svými připomínkami a námitkami.


NOVINKY

Aktuální informace v procesu pořizování nového Územního plánu Ústí nad Labem.

DATUM POPIS
11.01.2018 Veřejný seminář "Informace k přípravě návrhu Zadání nového Územního plánu Ústí nad Labem". Pozvánka ZDE.
10.01.2018 Aktualizace formuláře pro podání podnětu do nového Územního plánu. Formulář je ke stažení v sekci "Podnět do nového Územní plánu" níže.

PODNĚT DO NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM

Oddělení územního plánování připravilo pro veřejnost formulář „PODNĚT DO NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM, který slouží k uplatnění veškerých podnětů do připravovaného Územního plánu Ústí nad Labem. Termín pro podání podnětu byl prodloužen do konce 1. pololetí roku 2018 s ohledem na probíhající zpracování doplňujících průzkumů a rozborů.

FORMULÁŘ [DOCX] FORMULÁŘ [PDF]


DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Doplňující průzkumy a rozbory jsou jedním z podkladů pro zpracování návrhu Zadání územního plánu. Dalšími z podkladů pro zpracování návrhu Zadání územního plánu jsou územně analytické podklady (ÚAP). Portál ÚAP ORP Ústí nad Labem ZDE.

PODKLADOVÉ STUDIE POŽADOVANÉ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Na základě doporučení expertní skupiny schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem na svém jednání dne 20. září 2017 pořízení podkladových studií jako podklad pro návrh Zadání územního plánu Ústí nad Labem.
Materiál z jednání zastupitelstva včetně příloh: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.
Základní komunikační systém a jeho fungování, problémové body - prověření současného uspořádání systému dopravy
Stav: Zadáno
Zpracovatel: NDCON s.r.o.
Technické a modelové prověření současného uspořádání systému s ohledem na nové skutečnosti a dlouhodobé problémy města, posouzení využitelnosti vybraných dílčích řešení dopravního skeletu z dopravních koncepcí minulých ÚP a vybraných dopravních studií.
Územní bariéry, nepropustnost struktur
Stav: Vybraný zpracovatel na základě výběrového řízení
Zpracovatel:
Vyhodnocení pozitivních i negativních územních bariér na území města, přírodní a civilizační prvky v území s vlivem na prostupnost území.
Suburbanizace území
Stav: Vybraný zpracovatel na základě výběrového řízení
Zpracovatel:
Rozvolňování zástavby do krajiny, využití urbanistických a dopravních os pro rezidenční účely, účelnost výstavby, cílem je zamezení dalšího rozrůstání do krajiny.
Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě)
Stav: Probíhající veřejná zakázka (viz profil zadavatele)
Zpracovatel:
Městské a příměstské lesy, doprovodná zeleň v krajině a městská zeleň (parky, aleje apod.).
Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé
Stav: Probíhající veřejná zakázka (viz profil zadavatele)
Zpracovatel:
vyhodnocení funkčnosti ekonomických ploch, přehled významných zaměstnavatelů na území města.
Západní nádraží - komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádržím a terminálem
Stav: Probíhající veřejná zakázka (viz profil zadavatele)
Zpracovatel:
Komunikační propojení Panská – Masarykova pod Střížovickým vrchem a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem.
Mariánský most
Stav: Bude vypsáno výběrové řízení
Zpracovatel:
Propojení Mariánského mostu úrovňovým křížením železniční tratě Ústí n. L. - Děčín s napojením na navrhované tunely pod Mariánskou skálou.
Dva nové mosty přes Labe
Stav: Bude vypsáno výběrové řízení
Zpracovatel:
Nové silniční mosty přes Labe, jejich přepravní možnosti, prověření umístění ve vazbě na řešení VRT a mimořádných situací (povodně).
Tunely, problematika propojení ul. Přístavní a Žižkovy ul.
Stav: Plánované
Zpracovatel:
Terminál
Stav: Plánované
Zpracovatel:
Terminál západního nádraží včetně podmínek pro případné umístění přístavního bazénu, návrh komplexního zapojení do nadřazeného a vnitroměstského dopravního systému.
Struktura zástavby města Ústí nad Labem
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: OIÚP - Ing. arch. Vladimír Charvát
Charakteristické skladebné prvky zástavby města, jednotlivé typy zástavby a jejich zastoupení na území města (např. sídlištní, vilový a areálový charakter apod.).
Výškové členění území města Ústí nad Labem (úrovně, terasy města)
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: OIÚP - Ing. arch. Vladimír Charvát
Vymezení teras města a hladiny zástavby.
Sociální služby
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: OIÚP - Ing. arch. Eva Šartnerová
Zastoupení typů zdravotnických zařízení, typů a zařízení sociální péče apod.
Vzdělávání, vzdělávací instituce
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: OIÚP - Ing. arch. Eva Šartnerová
Rozmístění jednotlivých typů a stupňů školních a předškolních zařízení.
Obchodní plochy a zařízení
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: OIÚP - Ing. arch. Eva Šartnerová
Rozmístění jednotlivých typů obchodních ploch.
Hustota zástavby města
Stav: Zpracováno
Zpracovatel: OIÚP - pan Charvát
Zobrazení a popis počtu obyvatel na jednotku plochy v jednotlivých částech města.
REVIZE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V rámci akce byla provedena aktualizace ploch veřejných prostranství v zastavěném území Ústí nad Labem. Při identifikaci veřejných prostranství (dále VP) vycházelo OGIS z konzultací s architekty OIÚP a  z doporučených legislativních definic VP v zákoně o obcích 128/2000 Sb. (§34) a stavebním zákoně 183/2006 Sb. (§2 odst. 1 písm. k). Akce byla zajištěna formou studentských praxí a zaměstnanci OGIS. Akce probíhala od března do  prosince 2017.
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM
Bude doplněno.
Stav: Zpracovává se - vyhodnocení veřejné konzultace analytické části
Zpracovatel: Ing. arch. Ladislav Komrska
DEMOGRAFICKÁ STUDIE PRO ÚZEMÍ ORP ÚSTÍ NAD LABEM
Bude doplněno.
Stav: Zpracovaná
Zpracovatel: AUGUR Consulting s.r.o. - PhDr. Aleš Burjanek, PhD.
PROSTOROVÁ DATA ODDĚLENÍ GIS
Prostorová data aktualizovaná v roce 2017 v rámci terénního mapování. Akce byla zajištěna zaměstnanci oddělení GIS. Jedná se např. o datové sady dětských hřišť, zastávek MHD, čerpacích stanic, pošt, sídel policie a hasičského záchraného sboru a dalších.

DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY NA MAPĚ

V dynamické mapě lze po kliknutí na symbol dvojité šipky » zapínat a vypínat mapové vrstvy průzkumů a rozborů. Pro větší zobrazení a více možností práce s mapou klikněte na "Zobrazit větší mapu" pod mapovým oknem.

Mapová aplikace

EXPERTNÍ SKUPINA PRO ÚZEMNÍ PLÁN

Rada města na svém 9. jednání dne 12. 12. 2016 jmenovala expertní skupinu jako poradní orgán Rady města ve věcech pořizování nového Územního plánu města Ústí nad Labem.

Aktuální složení:

  • Ing. arch. Vladimír Charvát - vedení skupiny
  • BUDE DOPLNĚNO...
ČINNOST EXPERTNÍ SKUPINY
Expertní skupina vznikla jako orgán Rady města a jejím hlavním úkolem je najít optimální přístup zadání pro nový Územní plán města Ústí nad Labem. Díky tomu, že se město v současné chvíli nachází ve fázi stagnace vývoje počtu obyvatel, s vysokým podílem počtu nefunkčních ploch (brownfieldů), je potřeba hledat optimální urbanistické koncepce a opírat se o zkušenosti z měst, které jsou v podobné situaci.
1. jednání dne 16. 1. 2017
Téma: Současný stav vývoje města
Obsah: stabilizace obyvatel města, nestabilní a nekvalitní městské prostředí, podmínky kvality městského prostředí (obecně i úloha a vliv územního plánu), cesta ke stabilitě struktury, její faktory, úloha krajiny a fenomén vodního toku Labe pro město.
Výstup: kvalita městského prostředí, jasná koncepce, profilace města (oproti: postindustriální vývoj, smršťování, úpadek, opuštěné areály, odpudivé prostředí).
2. jednání dne 20. 2. 2017
Téma: 2. Potenciál území města
Obsah: silné stránky, slabé stránky, hodnoty, vazba na strategii rozvoje města a její cíle, endogenní a exogenní zdroje v území, téma – město na Labi.
Výstup: město jako dopravní křižovatka, univerzitní město, s konverzí ekonomických činností, rezidenční funkcí, službami a výrobními činnosti

STÁVAJÍCÍ (PLATNÝ) ÚZEMNÍ PLÁN

Informace o stávajícím (platném) územním plánu města Ústí nad Labem jsou dostupné na následujícíh odkazech: