ÚS TEST

AKTUÁLNĚ V PROCESU ZPRACOVÁNÍ

Územní studie Všebořice Z3-21 a P3-24


ÚZEMNÍ STUDIE - ÚSTÍ NAD LABEM

k. ú. Ústí nad Label
Plocha změny Z11-104, k. ú. Ústí nad Labem
Plocha Severní Terasa - Stříbrníky
Plocha přestavby P11-5, k.ú. Ústí nad Labem
k. ú. Brná nad Labem
Plocha změny Z24-3 - k.ú. Brná nad Labem
Územní studie Brná nad Labem P24-2
k. ú. Dobětice
Dobětice - Slunečná pláň

ÚZEMNÍ STUDIE OBCÍ V ORP ÚSTÍ NAD LABEM

k. ú. Brná nad Labem
Plocha změny Z24-3 - k.ú. Brná nad Labem
Územní studie Brná nad Labem P24-2
k. ú. Dobětice
Dobětice - Slunečná pláň

ÚZEMNÍ STUDIE NA MAPĚ

V dynamické mapě lze vyhledávat dle čísel ploch, adres a míst, přibližovat, oddalovat, kliknutím na plochu územní studie se zobrazí další informace a odkazy na příslušné dokumenty.

Pro hledání dle adresy nebo místa přepněte pomocí šipky ▼ na ESRI Geocoder

Realizované územní studie (stav)

Nerealizované úžemní studie (záměr)


O ÚZEMNÍ STUDII

Územní studie jsou dle stavebního zákona tzv. územně plánovacím podkladem. Mohou sloužit jako podklad pro pořízení územně plánovací dokumentace (příp. její změny) nebo jako podklad pro rozhodování v území. Územní studie nejsou závazným podkladem pro územní rozhodování, jsou však podkladem neopominutelným.

Územní studií se zpravidla prověřují možnosti a podmínky změn konkrétního řešeného území. Jedná se především o prověřování řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů např. veřejné infrastruktury nebo vymezování veřejných prostranství včetně veřejné zeleně dle platných předpisů, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání řešeného území. Prověřované jsou dále plochy, které jsou ve střetu s limitem v území, např. záplavovým územím, ochrannými pásmy technické a dopravní infrastruktury nebo ochranným pásmem lesa aj. Účelem územních studií není navrhovat podrobnější prostorové uspořádání vč. urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a nahrazovat tak úlohu regulačních plánů. Účelem územních studií je detailní prověření například chybějící technické a dopravní infrastruktury nebo uspořádání zastavitelných ploch, které je v měřítku územně plánovací dokumentace obtížně řešitelné. Územní studie tak předchází možným problémům při rozhodování v území bez nutnosti zpracovávat detailní projektové dokumentace a procházet složitým územním řízením. Slouží také k ochraně veřejných zájmů (například k vymezování veřejných prostranství dle platných předpisů), řešení problémů týkající se ochrany životního prostředí aj. Územní studie nenahrazuje dohodu o parcelaci.

(více informací zde)