Typy mimořádných událostí, které mohou vzniknout na území města Ústí nad Labem

 

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak sebe a jak pomoci druhým. S jakými událostmi se můžete setkat na území Ústí nad Labem:

 • extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, kalamitní výskyt sněhových srážek, námrazová kalamita, katastrofální sucho);
 • povodně, záplavy, ohrožení ledovými bariérami na menších tocích;
 • onemocnění většího počtu osob, epidemie;
 • hromadné nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.);
 • požáry, lesní požáry;
 • výbuch v důsledku úniku hořlavých plynů nebo par z průmyslových a technických zařízení (Spolchemie, Setuza, Linde-technoplyn, železniční nebo automobilová cisterna …) nebo v důsledku nastražení výbušniny
 • únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (Spolchemie, Setuza, havárie při přepravě škodlivin…);
 • rozsáhlé havárie v dopravě (silniční, železniční neštěstí, pád letadla);
 • přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě;

 
Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je morální a občanskou povinností každého tuto skutečnost ihned oznámit na telefonní čísla:

150 Hasiči

155 Zdravotnická záchranná služba

156 Městská policie

158 Policie ČR

112 jednotné evropské číslo tísňového volání

Dispečink potřebuje vědět tyto údaje:

 • kdo volá (jméno volajícího) a číslo telefonu;
 • co se stalo;
 • kde se to stalo (v případě potřeby orientační body v místě události);
 • kdy se to stalo;
 • doplňující údaje podle situace (počet postižených, druh zranění, apod.)

Po ukončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.