Soudní řízení

Při soudních řízeních soud nezletilému dítěti ustanovuje kolizního opatrovníka. Obvykle se jedná o OSPOD. Místní příslušnost soudu k projednání návrhu na úpravu péče a výživy se řídí faktickým, nikoliv trvalým místem pobytu nezletilého dítěte. Místně příslušným soudem je Okresní soud v Ústí nad Labem, odvolacím soudem je Krajský soud v Ústí nad Labem. Návrhy, týkající se opatrovnického řízení se na podatelnu soudu podávají obvykle ve 4 vyhotoveních.

V rámci opatrovnického řízení se u soudu projednává

  • úprava péče a výživy pro dobu do rozvodu a pro dobu po rozvodu,
  • úprava styku dítěte s rodičem, jemuž dítě nebylo svěřeno do péče,
  • změna péče a výživy,
  • stanovení, určení, zvýšení, snížení, zrušení výživného pro nezletilé dítě,
  • určení nebo popření otcovství,
  • schválení právního jednání za nezletilé dítě,
  • nařízení soudního dohledu nad výchovou dítěte,
  • nařízení ústavní výchovy,
  • sěření dítěte do zařízení,
  • zbavení, omezení, pozastavení rodičovské odpovědnosti,
  • svěření dítěte jiné fyzické osobě,
  • svěření dítěte do pěstounské péče,
  • osvojení dítěte.

Bližší informace dostupné v 7. patře Magistrátu města Ústí nad Labem, OSV- OSPOD, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem.