Jesle

Školství

Jesle

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1250"%> <% ' Volání parametry ' vypis ("JS",null) - vypíše javascriptové prefixy a sufixy nebo ne ' typ ("O","Z") - organizace a zařízení ' katg1 = číslo kategorie dle číselníku o_katg1 ' katg2 = číslo kategorie dle číselníku o_katg2 ' docid = předané číslo dokumentu na který se to má vrátit z detailu ' Default hodnoty PAR_VYPIS="" PAR_TYP="Z" PAR_KATG1="1" PAR_KATG2="" ' Rozbalení předaných parametrů z proměnné params - když jsou ve volání javascriptu & tak to nefunguje dobře POLEPAR=Split(Request("params"),"|") For Each X In POLEPAR xPARAM=Split(X,"_") Select Case UCase(xPARAM(0)) Case "VYPIS" PAR_VYPIS=xPARAM(1) Case "TYP" PAR_TYP=xPARAM(1) Case "KATG1" PAR_KATG1=xPARAM(1) Case "KATG2" PAR_KATG2=xPARAM(1) Case "DOCID" PAR_DOCID=xPARAM(1) End select Next xTYP=Request("typ") xKATG1=Request("katg1") xKATG2=Request("katg2") ' Nastavení prefixu a sufixu výstupu každého řádku If PAR_VYPIS="JS" Then VYPIS=1 Else VYPIS=2 End If If VYPIS=1 Then xPREFIX="document.write(""" xSUFIX=""");" & vbCrLf xUV="\""" Else xPREFIX="" xSUFIX="" & vbCrLf xUV="""" End If If PAR_KATG2<>"" Then If PAR_KATG2="-" Then ' Když se vypisuje katg1 ale nemá žádnou katg2 xPOPIS="bez podkat:" SQL="SELECT org_zar.id, org_zar.nazev, org_zar.typ, org_zar.o_katg1, org_zar.adresa, " &_ "org_zar.obec, org_zar.telefon, org_zar.kont_osoba, org_zar.http, org_zar.email, org_zar.popis, org_zar.pocet_clenu, " &_ "org_zar.dat_vloz, org_zar.dat_akt, org_zar.id_vloz, org_zar.id_akt, o_katg2.nazev AS k2_nazev, o_katg1.nazev AS k1_nazev, " &_ "Count(org_zar_akce.id) AS pocet_akci " &_ "FROM (((org_zar " &_ "LEFT JOIN org_zar_akce ON org_zar.id = org_zar_akce.id_zar) " &_ "LEFT JOIN o_katg1 ON org_zar.o_katg1 = o_katg1.id) " &_ "LEFT JOIN org_zar_kat ON org_zar.id = org_zar_kat.id_org_zar) " &_ "LEFT JOIN o_katg2 ON org_zar_kat.o_katg2 = o_katg2.id " &_ "GROUP BY org_zar.id, org_zar.nazev, org_zar.typ, org_zar.o_katg1, org_zar.adresa, " &_ "org_zar.obec, org_zar.telefon, org_zar.kont_osoba, org_zar.http, org_zar.email, org_zar.popis, org_zar.pocet_clenu, " &_ "org_zar.dat_vloz, org_zar.dat_akt, org_zar.id_vloz, org_zar.id_akt, o_katg2.nazev, o_katg1.nazev, org_zar_kat.id " &_ "HAVING org_zar.typ='" & PAR_TYP & "' AND org_zar.o_katg1=" & PAR_KATG1 & " AND " &_ "org_zar_kat.id Is Null " &_ "ORDER BY org_zar.nazev" Else ' Když se vypisuje vybraná subkategorie xPOPIS="vybraná podkat.:" SQL="SELECT org_zar.id, org_zar.nazev, org_zar.typ, org_zar.o_katg1, org_zar.adresa, " &_ "org_zar.obec, org_zar.telefon, org_zar.kont_osoba, org_zar.http, org_zar.email, org_zar.popis, org_zar.pocet_clenu, " &_ "org_zar.dat_vloz, org_zar.dat_akt, org_zar.id_vloz, org_zar.id_akt, o_katg2.nazev AS k2_nazev, o_katg1.nazev AS k1_nazev, " &_ "Count(org_zar_akce.id) AS pocet_akci, org_zar_kat.o_katg2 " &_ "FROM (((org_zar " &_ "LEFT JOIN org_zar_akce ON org_zar.id = org_zar_akce.id_zar) " &_ "LEFT JOIN o_katg1 ON org_zar.o_katg1 = o_katg1.id) " &_ "LEFT JOIN org_zar_kat ON org_zar.id = org_zar_kat.id_org_zar) " &_ "LEFT JOIN o_katg2 ON org_zar_kat.o_katg2 = o_katg2.id " &_ "GROUP BY org_zar.id, org_zar.nazev, org_zar.typ, org_zar.o_katg1, org_zar.adresa, " &_ "org_zar.obec, org_zar.telefon, org_zar.kont_osoba, org_zar.http, org_zar.email, org_zar.popis, org_zar.pocet_clenu, " &_ "org_zar.dat_vloz, org_zar.dat_akt, org_zar.id_vloz, org_zar.id_akt, o_katg2.nazev, o_katg1.nazev, org_zar_kat.o_katg2 " &_ "HAVING org_zar.typ='" & PAR_TYP & "' AND org_zar.o_katg1=" & PAR_KATG1 & " AND " &_ "org_zar_kat.o_katg2="& PAR_KATG2 & " " &_ "ORDER BY org_zar.o_katg1,org_zar.nazev" End If Else ' Když se vypisují všechny subkategorie xPOPIS="všechny podkat.:" SQL="SELECT org_zar.id, org_zar.nazev, org_zar.typ, org_zar.o_katg1, org_zar.adresa, " &_ "org_zar.obec, org_zar.telefon, org_zar.kont_osoba, org_zar.http, org_zar.email, org_zar.popis, org_zar.pocet_clenu, " &_ "org_zar.dat_vloz, org_zar.dat_akt, org_zar.id_vloz, org_zar.id_akt, o_katg2.nazev AS k2_nazev, o_katg1.nazev AS k1_nazev, " &_ "Count(org_zar_akce.id) AS pocet_akci, org_zar_kat.o_katg2 " &_ "FROM (((org_zar " &_ "LEFT JOIN org_zar_akce ON org_zar.id = org_zar_akce.id_zar) " &_ "LEFT JOIN o_katg1 ON org_zar.o_katg1 = o_katg1.id) " &_ "LEFT JOIN org_zar_kat ON org_zar.id = org_zar_kat.id_org_zar) " &_ "LEFT JOIN o_katg2 ON org_zar_kat.o_katg2 = o_katg2.id " &_ "GROUP BY org_zar.id, org_zar.nazev, org_zar.typ, org_zar.o_katg1, org_zar.adresa, " &_ "org_zar.obec, org_zar.telefon, org_zar.kont_osoba, org_zar.http, org_zar.email, org_zar.popis, org_zar.pocet_clenu, " &_ "org_zar.dat_vloz, org_zar.dat_akt, org_zar.id_vloz, org_zar.id_akt, o_katg2.nazev, o_katg1.nazev, org_zar_kat.o_katg2 " &_ "HAVING org_zar.typ='" & PAR_TYP & "' AND org_zar.o_katg1=" & PAR_KATG1 & " " &_ "ORDER BY org_zar.o_katg1,o_katg2.nazev,org_zar.nazev" End If 'Response.Write xPOPIS & " - " & SQL 'Response.End 'On Error Resume Next set org = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") org.Open SQL, ConnK, 3 If Not org.EOF Then Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX Do While Not org.EOF If PAR_KATG2="" Then If Not IsNull(org("o_katg2")) Then If xp2<>org("o_katg2") Then Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX xp2=org("o_katg2") End If End If End If Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX If org("obec")<>"" Then obec=", " & org("obec") Else obec="" End If If org("pocet_akci")>0 Then Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX Else Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX End If Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX Response.Write xPREFIX & "" & xSUFIX org.MoveNext Loop Response.Write xPREFIX & "

 

" & org("k2_nazev") & "

 & xUV &

 

" & org("nazev") & obec & "

" & xSUFIX Else Response.Write xPREFIX & "

Žádné záznamy nenalezeny" & xSUFIX End If %>