Vydání občanského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor – oddělení osobních dokladů a  evidence obyvatel, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem, 401 00

Telefon: 475271135, 475271564, 475271566, 475271563 (výdej dokladů)

Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin
Úterý 8:00 – 15:00 hodin
Pátek 8:00 – 11:00 hodin

Termín schůzky je možné rezervovat pomocí online objednání

Co k tomu potřebujete:

 • DĚTSKÝ OP (do 15 let) – platnost 5 let
  rodný list dítěte
  OP rodiče (popřípadě cestovní pas)
  50,- Kč na uhrazení správního poplatku
  Žadatelem je zákonný zástupce, dítě musí být přítomno z důvodu snímání podoby
 • PRVNÍ OP PRO OBČANA PO DOVRŠENÍ 15 let – platnost 10 let
  rodný list
  bez poplatku
  V případě podání žádosti před dovršením 15 let je nutná přítomnost zákonného zástupce, který předkládá svůj OP nebo CP
  Upozornění:
  V době podání žádosti není možné určit, s jakou dobou platnosti bude občanský průkaz vyroben, neboť rozhodující skutečností je v tomto případě den výroby, kdy je občanský průkaz vytištěn. Pokud je občanský průkaz vyroben ještě před dovršením 15let, bude se jednat o  tzv. dětský občanský průkaz, který má 5 let platnost a při jeho výdeji bude požadována dodatečná úhrada správního poplatku ve výši 50,- Kč. Pokud má občan trvalý pobyt na území ČR a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.
 • VÝMĚNA OP PŘI SKONČENÍ PLATNOSTI
  stávající OP
  bez poplatku (pouze pokud se nejedná o tzv. dětský OP)
 • VÝMĚNA OP Z DŮVODU ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU A ZMĚNY STAVU
  stávající OP
  potvrzení o změně místa trvalého pobytu vydané příslušnou ohlašovnou nebo potvrzení o změně stavu vydané příslušnou matrikou nebo rozsudek soudu v případě rozvodu bez poplatku
 • VÝMĚNA OP Z DŮVODU ZTRÁTY, ODCIZENÍ ČI ZNIČENÍ
  potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matrikou na základě ohlášení ztráty nebo odcizení)
  další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem
  100,- Kč na uhrazení správního poplatku

Žádosti o výše uvedené OP se vyřizují do 30 dnů

Poznámka:
Pokud občan po ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu podává žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc – tzv. „blesk“, podává současně žádost o vydání e-OP a za každý občanský průkaz hradí správní poplatek. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do  doby vydání e-OP nevydává opakovaně.

 • OP VYDÁVANÝ VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ DO 15 DNŮ A S OMEZENOU DOBOU PLATNOSTI – TZV. „BLESK“
  2x fotografie
  potvrzení o OP (pokud již bylo vydáno např. Policií ČR nebo matrikou na základě ohlášení ztráty či odcizení)
  další doklad totožnosti nebo prokázání totožnosti jiným hodnověrným způsobem
  vyplněnou žádost
  100,- Kč na uhrazení správního poplatku

Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není vázáno trvalým pobytem občana

Související informace:

Správní poplatky

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 500,- Kč
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100,- Kč
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce – po nabytí občanství 100,- Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50,- Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na  území České republiky 100,- Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 100,- Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200,- Kč
 • Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100,- Kč
 • Poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů 50,- Kč
 • Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu 100,- Kč