Poplatek za komunální odpad

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, inkasní oddělení, Velká Hradební 8, PSČ 401 00
2. patro - vchod z Lidického náměstí.

Kontakty:
tel.: 475 271 575, 475 271 594, 475 271 596, 475 271 551, 475 271 111, 475 271 656, 475 271396
e-mail:

Úřední hodiny na inkasním odd.:

pondělí: 8:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 15:00
středa: 8:00 - 17:00
čtvrtek: zavřeno
Do konce června bude však výjimečně pro veřejnost otevřeno od 8:00 do 14:00 hod.
pátek: 8:00 - 11:00

Co k tomu potřebujete:

Pro osobní jednání na inkasním odd. mohou úřednice od občanů vyžadovat předložení průkazu totožnosti nebo prokázat zmocnění k zastupování jiných poplatníků

Formuláře:

Oznámení společného zástupce pro výběr poplatku za komunální odpad

Plné znění popisu situace:

Poplatek za komunální odpad jsou povinni platit občané starší 3 let s trvalým pobytem ve městě Ústí nad Labem. Výše poplatku je 500 Kč na osobu a rok a splatnost poplatku je do 30.6. každého roku.

Související informace:

Poplatek za komunální odpad mají povinnost zaplatit všichni občané města s trvalým pobytem na území města Ústí nad Labem s výjimkou dětí do věku tří let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. Poplatek se vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1.1.2013 (v předchozích letech se poplatek vybíral dle dříve platných OZV).
Výše poplatku je 500,- Kč na 1 občana a kalendářní rok. Termín splatnosti je od roku 2013 do 30.6. každého běžného roku, a to na bankovní účet č. 882833329/0800. Při platbě použijte variabilní symbol – tím je rodné číslo plátce bez lomítka (rodné číslo musí obsahovat číslice jak před lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lomítkem). Občané mohou poplatek také uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení MmÚ, zde je možné využít i možnosti úhrady poplatku bankovní kartou.
Pokud bude poplatek placen za více osob (např. za rodinné příslušníky), je nutné doručit na inkasní odd. vyplněné a podepsané Oznámení společného zástupce. Pokud jste již Oznámení po 1.1.2011 inkasnímu oddělení předali a nechcete nahlásit žádné změny oproti původnímu Oznámení, není nutné vyplňovat a podávat formulář znova. Pokud poplatek hradíte za více osob, je vždy nutné uhradit poplatek pod variabilním symbolem plátce, tedy toho, kdo se v Oznámení uvedl jako plátce za ostatní poplatníky a formulář podepsal. Formulář Oznámení společného zástupce mohou použít i občané, kteří nebudou poplatek platit za druhé osoby, ale potřebují inkasnímu oddělení oznámit způsob platby.
Pokud poplatek nebude zaplacen do 30. 6. běžného roku, bude zvýšen až na trojnásobek, tj. z 500,- Kč se poplatek zvýší na 1 500,- Kč. Pokud poplatník bude mít neuhrazené poplatky za komunální odpad i za předchozí roky, tak jakákoliv přijatá platba od tohoto poplatníka uhrazená inkasnímu odd. v daném roce bude použita přednostně na úhradu jeho dluhů z minulých let. Teprve zbývající částka bude použita na úhradu poplatku daného roku. Tím bude tento poplatník považován stále za dlužníka daného roku s důsledky plynoucími z opožděné úhrady (tj. neuhrazený poplatek daného roku se zvýší až na trojnásobek). Pořadí úhrad stanovuje zákon daňový řád č. 280/2009 Sb. §152.
Pokud je poplatník nezletilý nebo omezen ve svéprávnosti, poplatek vč. případného příslušenství je povinen uhradit zákonný zástupce nebo jmenovaný opatrovník.
Správce daně doporučuje věnovat zvýšenou pozornost včasným úhradám tohoto místního poplatku (viz pořadí úhrady daně).