Jak se může zapojit veřejnost

Tvorba akčního plánu

Tvorba akčního plánu musí být otevřený a transparentní proces, a proto je zapojení veřejnosti do jeho přípravy klíčový úkol strategického řízení města. Za tímto účelem je žádoucí ho propojit s projektem Zdravé město a místní Agenda 21, což je nástroj mající tradici a poskytující zkušenosti mimo jiné s pořádáním akcí a diskuzí pro širokou veřejnost, která má zájem se na rozvoji města podílet.
Zapojení občanů je důležité především v první fázi přípravy akčního plánu, tedy sběru námětů a záměrů na následující rok. K zahájení tohoto procesu bude sloužit tvorba pocitových map v rámci podzimního Fóra Zdravého města Ústí nad Labem. Cílem tohoto workshopu je zahájení a metodické vytyčení cesty, jak nad problémy města uvažovat a jakým způsobem jejich odstraňování promítnout do tvorby akčního plánu města.
Veřejnost poté může kdykoliv prostřednictvím webových stránek města přicházet s dalšími náměty do akčního plánu. Projektová fiche pro veřejnost je ke stažení zde. Úsilí bude rovněž věnováno tomu, aby byly projektové záměry v akčním plánu pravidelně zveřejňovány.

Specificky budou do procesu zapojeni studenti UJEPu, zejména oborů zaměřených na regionální rozvoj a veřejnou správu. Každoročně bude vypsán výběrový kurz, kdy budou originální nápady rozpracovány do podoby podrobných projektových záměrů a ty nejlepší z nich budou následně po hodnocení vedení města a odboru strategického rozvoje zařazeny do akčního plánu na následující rok.

Implementace Strategie

Veřejnost bude rovněž oprávněna připomínkovat každoroční evaluaci Strategie hodnotící její naplňování za uplynulý rok. Evaluace Strategie bude následně představována rovněž v rámci podzimního Fóra Zdravého města Ústí nad Labem.