Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407)

 

MAS Labské skály

MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem

Veškeré informace o projektu naleznete na webových stránkách MAS Labské skály, z.s. (www.maslabskeskaly.cz, do nového okna)

 

Základní informace o projektu MAP ORP Ústí nad Labem

Projekt je dán výzvou MŠMT č. 02_15_005 ŘO OPVVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v).

Prioritní osa: P03 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Investiční priorita: 1 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Specifický cíl: 3 – Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání;

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem
Žadatel o podporu (realizátor) projektu: MAS Labské skály, z.s.
Partner projektu s finančním příspěvkem: Statutární město Ústí nad Labem
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407. Žádost byla podán dne 5.2.2016
Realizace projektu: 1.3.2016 – 28.2.2018 (celkem 24 měsíců)
Aktuální stav žádosti: Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti

Kontakt

Ing. Martina Kůstková
e-mail: 
Odbor strategického rozvoje - oddělení projektů a dotací