Pro žadatele

Aktuální stav

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace byla v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem jako nositele nástroje ITI schválena dne 23. 2. 2016 a následně nahrána do monitorovacího systému k hodnocení Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a řídicími orgány Operačních programů EU, které bude nástroj ITI využívat (IROP, OP ŽP, OP VVV, OP Doprava, OP Zaměstnanost).
Po schválení strategie a vydání akceptačních dopisů budou vypisovány výzvy Operačních programů pro integrované nástroje. K jejich využití je třeba projít procesem založeném na partnerském přístupu a své projektové záměry přihlásit pro jednání pracovní skupiny. O této možnosti budou potenciální žadatelé informováni prostřednictvím webových stránek, úředních desek statutárních měst a prostřednictvím regionálního tisku.
Již před vyhlášením výzev je možné využít možnosti konzultace projektových záměrů. Kontaktní údaje na pracovníky naleznete v sekci Kontakty.

Podporované aktivity

V Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace jsou identifikovány tyto čtyři prioritní oblasti:

  1. Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionu
  2. Krajina a životní prostředí,
  3. Konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologiích, znalostech a inovacích
  4. Sociální soudržnost

Každá prioritní oblast je následně dělena do dílčích opatření. Některá z nich není v současnosti možné naplnit prostřednictvím nástroje ITI (ve schématech se jedná o opatření bez barevného podkladu) z důvodu např. nízké alokace z Operačního programu či nesouladu s Národním dokumentem k územní dimenzi. Detailní popis jednotlivých opatření je uveden v Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace, kterou naleznete v sekci Ke stažení.